2018

– grudzień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Zmiany do Projektu Budowlanego wynikające z uwag Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
• Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
• Zmiany do Projektu Budowlanego wynikające z uwag Zamawiającego
• Opracowanie operatu wodnoprawnego dla usług wodnych – złożenie wniosku do zaopiniowania
• Przekazanie projektów TOR do zaopiniowania

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Zmiany do Projektu Budowlanego wynikające z uwag Zamawiającego
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego dla usług wodnych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym
 • Uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla inwestycji
 • Zatwierdzenie projektów podziałów dla powiatu łomżyńskiego

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz załącznikami
 • Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla inwestycji
 • Przekazanie do zatwierdzenia projektu podziałów – powiat łomżyński
 • Przekazanie do IK GWPOB

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przekazanie do Zamawiającego i IK Projektu Budowlanego – rewizja nr 4
 • Przekazanie do zatwierdzenia projektu podziałów – powiat ostrołęcki i łomżyński

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów oraz weryfikacja przez IK
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Dokumentację Hydrogeologiczną oraz Dokumentację Geologiczno-Inżynierską
 • Przekazanie IK protokołu ZOPI
 • Korekta projektu budowlanego zgodnie z uwagami po posiedzeniu ZOPI

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego skorygowanej DGI oraz GWPOB ( wersja elektroniczna)
 • Przekazanie projektów podziałów dla powiatu ostrołęckiego i łomżyńskiego do IK celem zatwierdzenia
 • Posiedzenie ZOPI

– październik

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Przekazanie Projektu SOR do Zamawiającego do zatwierdzenia

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów nieruchomości
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Korekta rozwiązań projektowych i przygotowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do Zamawiającego w celu zatwierdzenia
 • Opracowanie Specyfikacji Technicznych oraz przekazanie części zakresu mostowego do Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego do zatwierdzenia
 • Opracowanie i przekazanie do Zamawiającego oraz IK dokumentacji: Geologiczno-inżynierskiej, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentacji Hydrogeologicznej
 • Przekazanie poprawionego Planu Działań Ratowniczych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Prace nad projektem wykonawczym
 • Przekazanie do zatwierdzenia Planu Działań Ratowniczych
 • Przekazanie sprawozdania z Prac Zespołu ds. oceny Znaczenia Zmiany do: ZLK w Siedlcach, Biura Bezpieczeństwa PKP PLK S.A., Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Projektu Budowlanego oraz Projektu Linii Rozgraniczających – Rada Budowy nr 8
 • Prace nad Projektem Geotechnicznym
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Prace nad projektem wykonawczym
 • Przekazanie do zatwierdzenia Panu Działań Ratowniczych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wprowadzenie do projektu rozwiązań zgodnie z przekazanym Uzasadnieniem Zarządcy Drogi do Audytu BRD
 • Prace nad Projektem Budowlanym – wprowadzanie uwag
 • Prace nad Projektem Geotechnicznym
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Prace nad Projektem Wykonawczym
 • Przekazanie dokumentacji: geologiczno-inżynierskiej do IK i Zamawiającego oraz złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w celu zatwierdzenia

– wrzesień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wprowadzenie uwag IK oraz Zamawiającego do PB i PZT
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie skorygowanej odpowiedzi na uwagi do audytu BRD zgodnie z postanowieniami na RB
 • Wprowadzenie uwag do PB zgodnie z uwagami do audytu BRD
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Korekta procedury SMS zgodnie z uwagami z ZLK w Siedlcach – przekazanie dokumentacji do podpisu do ZLK w Siedlcach
 • Złożenie raportu POOŚ
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad nowymi zestawieniami działek do wniosku ZRID
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Uzupełnienie podpisów do materiałów do uzgodnień styków z sąsiednimi odcinkami
 • Przekazanie stanowiska Projektanta do uwag zgłoszonych w ramach procedury audytu BRD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie przedmiarów dla etapu PB
 • Przygotowane i uzgodnienie zakresu uzupełnienia do raportu POOŚ
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad nowymi zestawieniami działek do wniosku ZRID
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Uzgodnienie styków z sąsiednimi odcinkami
 • Przygotowanie stanowiska Projektanta do uwag zgłoszonych w ramach procedury audytu BRD
 • Przekazanie 3 egz. Zatwierdzonego Projektu Robót Geologicznych
 • Opracowanie i przekazania rewizji PDU i PDR

– sierpień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego – rewizja nr 2 do IK i Zamawiającego w celu uzgodnienia
 • Opracowanie i przekazanie wniosku ZRID do IK i Zamawiającego w celu uzgodnienia
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowanie i przekazanie procedury SMS do PKP ZLK w Siedlcach w celu weryfikacji
 • Uzyskanie opinii z KWP w Białymstoku do projektu SOR
 • Opracowywanie projekt TOR
 • Przekazanie materiałów do uzgodnienia styków z odcinkiem 1

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wprowadzenie uwag do PZT i linii rozgraniczających
 • Korekta rozwiązań projektowych zgodnie z przekazanymi uwagami do PB
 • Prace nad wnioskiem ZRID i załącznikami
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowanie procedur SMS
 • Przekazanie do IK i Zamawiającego projektu linii rozgraniczających – do uzgodnienia
 • Uzyskanie opinii do projektu SOR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Odbyło się spotkanie z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym w sprawie przebiegu linii rozgraniczających
 • Wprowadzenie uwag do PZT i linii rozgraniczających
 • Opracowanie stanowiska Projektanta do uwag do PB
 • Korekta rozwiązań projektowych zgodnie z przekazanymi uwagami do PB
 • Prace nad wnioskiem ZRID i załącznikami
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektant przygotował skorygowany projekt KSZR przekazując do Wykonawcy w celu przekazania do IK i Zamawiającego celem zatwierdzenia
 • Wprowadzenie uwag do PZT i linii rozgraniczających – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 01.08.2018r.
 • Przekazanie materiałów do uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami
 • Wykonanie analizy dróg publicznych i wewnętrznych w rejonie opracowania i przekazanie do Zamawiającego
 • Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych
 • Uzyskanie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
 • Prace nad wnioskiem ZRID i załącznikami
 • Uzyskanie uzgodnienia PB z PGE Warszawa

– lipiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Odbyło się spotkanie w sprawie uwag do linii rozgraniczających
 • 08.2018 odbyło się spotkanie w siedzibie UG w Łomży w sprawie negatywnej opinii do ZRID. Na podstawie ustaleń ze spotkania Projektant przygotował komplet materiałów i przekazał do UG w celu wydania pozytywnej opinii
 • Projektant złożył komplet materiałów do audytu BRD
 • Złożono do zatwierdzenia IK i Zamawiającego Tom 2.2 Obiekty inżynierskie, Tom 2.8.1 i 2.9.1
 • Opracowywanie uwag dotyczących wzoru umowy podwykonawczej

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektant otrzymał uwagi do przekazanego protokołu styku oraz załączników
 • Projektant otrzymał komplet materiałów dotyczących styku z Zadaniem 3 z firmy EGIS Polska
 • Przekazano skorygowany Plan Działań Ratowniczych oraz Plan Działań Utrzymaniowych
 • Trwa uzgadnianie Projektu Budowlanego w MZDW w Warszawie
 • Przekazano skorygowaną wersję raportu POOŚ do Zamawiającego
 • Projektant otrzymał uwagi do materiałów do audytu BRD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazano materiały do uzgodnienia styku dla zadania I (do podpisu) – JPL Project
 • Przekazano rewizję nr 1 Projektu Budowlanego oraz Projektu Zagospodarowania Terenu
 • Przekazano materiały do audytu BRD
 • Trwa uzgadnianie Projektu Budowlanego w MZDW w Warszawie
 • Projektant otrzymał od Inżyniera Kontraktu uwagi do Planu Działań Ratowniczych oraz Planu Działań Utrzymaniowych
 • Projektant otrzymał od Inżyniera Kontraktu uwagi do Projektu Budowlanego – Tom 2.8.1 i 2.9.1 (część formalno-prawna)
 • Trwa wprowadzanie uwag do Raportu POOŚ

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zostały złożone materiały do protokołu uzgodnienia styku z Zadaniem I
 • Przekazano materiały do uzgodnienia linii rozgraniczających
 • Zostało wszczęte postępowanie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów mostowych wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych, przebudowa rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej
 • Trwa uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami Dróg i PKP
 • Narada koordynacyjna ZUDP – Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Starostwo Powiatowe w Łomży
 • Wprowadzenie do projektu budowalnego uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Trwa uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami dróg i PKP
 • Odpowiedz/stanowisko na uwagi do Projektu Budowlanego
 • Wprowadzenie do Projektu Budowlanego uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego
 • Przegląd prac projektowych w siedzibie Zamawiającego
 • Przygotowanie i wysłanie materiałów do Audytu BRD

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Trwa uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami dróg i PKP
 • Odniesienie się do przekazanych uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do części Projektu Budowlanego
 • Projektant przekazał uzupełninie do dokumentacji formalno-prawnej dla tomów:

– 2.4 Budowa kanalizacji deszczowej

 • Przekazanie do Zamawiającego umów przyłączeniowych z PGE wraz z opinią Projektanta
 • Złożenie do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Projektu Konstrukcji Nawierzchni – do uzgodnienia

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Narada koordynacyjna ZUDP – Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Starostwo Powiatowe w Łomży
 • Projektant przekazał Zamawiającemu odpowiedzi na uwagi do linii rozgraniczających
 • Projektant przekazał uzupełninie do dokumentacji formalno-prawnej dla tomów:

– 2.5 Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych

– 2.8.1 Oświetlenie układu drogowego

– 2.9.1 Budowa i przebudowa istniejących sieci teletechnicznych

 • prace projektowe nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • złożenie do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego projektu konstrukcji nawierzchni – do uzgodnienia

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie Planu Działań Ratowniczych oraz Planu Działań Utrzymaniowych i przesłanie do uzgodnienia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu
 • Uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami Dróg
 • Projektant opracował i złożył do Wykonawcy analizę dostępności do dróg, analizę widoczności poziomej i pionowej, rysunki przejezdności
 • Projektant złożył do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu skorygowaną Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem (rewizja nr 1)
 • Projektant wystąpił do zarządców dróg o opinię do projektu stałej organizacji ruchu
 • Projektant złożył do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu materiały do audytu BRD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie i uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie:

– układu drogowego w planie

– niwelety drogi głównej, węzła, MOP-ów, dróg poprzecznych i jezdni dodatkowych

– obiektów mostowych

– zagospodarowanie MOP-ów

– odwodnienia oraz branży sanitarnej

– przekładek istniejących sieci

– projektu docelowej organizacji ruchu

 • Projektant przekazał Projekt Budowlany do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu
 • Opracowywanie Planu Działań Ratowniczych oraz Planu Działań Utrzymaniowych

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie i uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie:

– układu drogowego w planie

– niwelety drogi głównej, węzła, MOP-ów, dróg poprzecznych i obsługujących

– obiektów mostowych

– zagospodarowanie MOP-ów

– odwodnienia oraz branży sanitarnej

– przekładek istniejących sieci

– projektu docelowej organizacji ruchu

 • Projektant przekazał Projekt Zagospodarowania Terenu do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu
 • Przekazanie Projektu Robót Geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego celem zatwierdzenia

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:

– projektowany jest układ drogowy w planie

– projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i jezdni dodatkowych

– projektowane są obiekty mostowe

– projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów

– projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna

– projektowane są przekładki istniejących sieci

– trwają prace nad projektem docelowej organizacji ruchu

 • Przekazanie kompletnego Projektu Budowlanego do Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego do weryfikacji
 • Przekazanie oklauzulowanej Mapy do celów projektowych do IK i Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i jezdni dodatkowych
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant złożył do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych mapę do celów projektowych w celu oklauzulowania
 • Projektant złożył trzy wnioski o wydanie decyzji wodnoprawnych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant złożył do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych mapę do celów projektowych w celu oklauzulowania
 • Projektant przekazał rewizję 1 Projektu Robót Geologicznych do Wykonawcy
 • Projektant opracował i przekazał do Wykonawcy raport POOŚ
 • Projektant opracowuje wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
 • Projektant otrzymał wypis z ewidencji gruntów dla inwestycji

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • opracowywanie Projektu Robót Geologicznych rewizja 1
 • opracowywanie raportu POOŚ

– kwiecień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant przekazał do Zamawiającego skorygowaną mapę do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej
 • Projektant otrzymał uwagi do Projektu Robót Geologicznych i jest w trakcie opracowania rewizji 1
 • Projektant jest w trakcie opracowania raportu POOŚ

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant otrzymał uwagi do mapy do celów projektowych
 • W ramach weryfikacji projektu budowlanego wstępnego Projektant otrzymał uwagi do linii rozgraniczających
 • Projektant otrzymał zbiorcze zestawienie uwag od Zamawiającego do projektu budowlanego wstępnego i przedstawił stanowisko w powyższym zakresie

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant otrzymał uwagi do mapy do celów projektowych
 • Opracowanie protokołu uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami i przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym
 • Opracowanie linii rozgraniczających oraz podziałów wewnętrznych
 • Projektant otrzymał uwagi do projektu budowlanego wstępnego od Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Opracowanie protokołu uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami
 • Opracowanie linii rozgraniczających oraz podziałów wewnętrznych

– marzec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – przekazanie Zamawiającemu mapy do celów projektowych w celu weryfikacji
 • Przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu projekt budowlany wstępny, celem wstępnej weryfikacji przyjętych rozwiązań geometrycznych, przebiegu drogi w planie i profilu, przyjętego sposobu odwodnienia oraz wstępnej weryfikacji projektu pod kątem zgodności z PFU
 • zakończenie prac nad projektem „Inwentaryzacji istniejącej zieleni”

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz przekładki dla projektów branżowych
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem- trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Opracowywanie mapy do celów projektowych
  – złożenie do Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • opracowanie raportu z inwentaryzacji terenu istniejącego oraz inwentaryzacja przyrodnicza
 • inwentaryzacja dendrologiczna
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • trwa opracowanie projektu „inwentaryzacji istniejącej zieleni”
 • opracowanie projektu robót geologicznych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – wykonywana jest koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
  – trwa opracowywanie aktualizacji analizy ruchu
 • Opracowywanie mapy do celów projektowych
  – wprowadzenie niezbędnej korekty aktualizacji mapy w porozumieniu z Powiatowym Ośrodkiem Geodezyjnym oraz wykonanie dodatkowego pomiaru
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • zakończona została inwentaryzacja dendrologiczna, trwa opracowanie projektu „inwentaryzacji istniejącej zieleni”
 • Przygotowana i przekazano Program Zapewnienia Jakości dla części projektowej
 • Trwa opracowanie ostatecznego zakresu robót geologicznych

– luty

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest odwodnienie oraz przekładki dla projektów branżowych
  – analiza istniejących odbiorników wód opadowych
 • Opracowywanie mapy do celów projektowych
  – projektant otrzymał wstępną wersję mapy wraz z pomiarem
  – opracowanie cyfrowego modelu terenu na podstawie wykonanego pomiaru geodezyjnego
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • opracowanie raportu z inwentaryzacji terenu istniejącego oraz inwentaryzacja przyrodnicza
 • inwentaryzacja dendrologiczna