• PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S61 OSTRÓW MAZOWIECKA–SZCZUCZYN,

  ODCINEK OD WĘZŁA ŚNIADOWO (Z WĘZŁEM)
  DO WĘZŁA ŁOMŻA POŁUDNIE (BEZ WĘZŁA)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

15/11/2019 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU

309 219 335,66 zł netto
380 339 782,86 zł brutto

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

378 735 932,94 zł

Aktualności

Rada Budowy nr 5

W dniu 13.07.2018r. odbyła się Rada Budowy nr 5.

Rada Techniczna nr 5

W dniu 06.07.2018r. odbyła się Rada Techniczna nr 5

Rada Budowy nr 4

W dniu 12.06.2018r. odbyła się Rada Budowy nr 4

NUMER PROJEKTU

PIOS.03.01.00-00-0054/19

NUMER KONTRAKTU

2410.10.2017/2018

NAZWA KONTRAKTU

PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ
S61 OSTRÓW MAZOWIECKA–SZCZUCZYN,
ODCINEK OD WĘZŁA ŚNIADOWO (Z WĘZŁEM)
DO WĘZŁA ŁOMŻA POŁUDNIE (BEZ WĘZŁA)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku o długości 16,999 km. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), oraz zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego, w powiatach: ostrołęckim i łomżyńskim, na terenie gmin Czerwin, Śniadowo i Łomża.

W zakresie objętym Umową należy zaprojektować i wykonać następujące elementy:

 • budowę drogi ekspresowej S61,
 • węzeł drogowy: Śniadowo,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Chomentowo W, Chomentowo Z,
 • Obiekty:

– 7 wiaduktów drogi ekspresowej (WS) w tym WK 8, który jest nad linią kolejową

– 3 mosty drogi ekspresowej (MS)

– 3 wiadukty drogowe (WD)

– 1 przejście dolne dla zwierząt średnich (PZDs)

– 2 przejścia dla zwierząt małych (PZM)

– 1 przejście dla płazów (PZŁ)

 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa,
 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie
  i budowę skrzyżowania dwupoziomowego,
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • pasy technologiczne,
 • system odwodnienia terenu,
 • urządzenia ochrony środowiska,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia BRD,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • przed oddaniem do użytkowania uzyskać na rzecz i w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, mającą na celu wytworzenie sprawnego połączenia drogowego w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym mającym za zadanie połączenie krajów Europy zachodniej przez Polskę z Krajami Bałtyckimi. Połączenie takie usprawni wymianę handlową pomiędzy krajami leżącymi na szlaku korytarza, a w sposób pośredni również z innymi krajami członkowskimi przez terytorium, których przebiegają pozostałe korytarze transportowe. Ponadto realizacja drogi ekspresowej ma na celu:

 • wytworzenie połączenia drogowego, które będzie istotnym szlakiem tranzytowym w kraju, łączącym centralna Polskę z regionami północno – wschodnimi, o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym dla lokalnych ośrodków znajdujących się na śladzie przedmiotowej inwestycji;
 • zintensyfikowanie rozwoju sieci usługowej o charakterze transportowo-spedycyjno-logistycznym (centra logistyczne, terminale);
 • zwiększenie aktywności przedsiębiorstw powodujące powstanie nowych i rozwój istniejących miejsc pracy;
 • zwiększenie mobilności mieszkańców, rozwój rożnych form turystyki – kongresowo- biznesowa, przyrodnicza, kulturowo- etniczna, wypoczynkowa;
 • poprawienie dostępności transportowej terenu, generujące zwiększenie inwestycji gospodarczych na tym obszarze i zapewniające spójność gospodarczą i terytorialną makroregionu;
 • odciążenie odcinka istniejącej drogi krajowej nr 61 oraz drogi wojewódzkiej nr 677 poprzez przejęcie ruchu tranzytowego, a tym samym zmniejszenie jej uciążliwego oddziaływania, oraz ograniczenie ilości wypadków drogowych.

INWESTOR

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok,
www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Lafrentz Polska Spółka z o.o.
www.lafrentz.pl

WYKONAWCA

POLAQUA Spółka z o.o.
www.polaqua.pl

WSPARCIE

Ministerstwo Infrastruktury
www.mi.gov.pl

WSPARCIE

Centrum Unijnych Programów Transportowych
www.cupt.gov.pl