2019

– wrzesień

80 tydzień: 30.VIII-5.IX.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Usuwanie kukurydzy km 5+000 – 7+400,
 • Przekazanie do uzgodnienia Projektu Konstrukcji Nawierzchni rev.3,
 • Przekazanie do uzgodnienia Projektu Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev.2,
 • Opracowanie uwag do projektu SOR,
 • Przekazanie kompletu opieczętowanych załączników do Decyzji ZRID,
 • Spotkanie z Zamawiającym w sprawie Projektu SOR,

– sierpień

79 tydzień: 25 29.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Usuwanie kukurydzy w przybliżonych lokalizacjach: 1+800; 2+900; 3+200; 4+000; 4+800; 10+100; 10+200; 10+500; 11+000; 11+800; 12+400; 13+000; 13+900; 14+100.
 • Projektem KSZR w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym, negatywna opinia WITD;
 • Uzgodnienie z Projektantem projektu Wzmocnień Podłoża Gruntowego oraz Projektu Konstrukcji Nawierzchni;
 • Projektant przekazała komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
 • Opracowanie uwag do projektu SOR;
 • Projektant przedłożył do zatwierdzenia projekt tom 2.3.2, 2.3.3 – Budowa i przebudowa przepustów kołowych, zgodny z ustaleniami z IK;
 • Uzyskanie decyzji derogacyjnych;
 • Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

78 tydzień: 19-24.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Placu Budowy przez Zamawiającego
 • Usuwanie kukurydzy w przybliżonych lokalizacjach, w granicach pasa drogowego km 0+600, 1+300, 4+700
 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR

77 tydzień: 12-16.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wydanie decyzji ZRID – 12.08.2019r.
 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym.
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR

76 tydzień: 05-09.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym. Negatywna opinia WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • prace nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR

75 tydzień: 29.VII-02.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK i Zamawiającym. Negatywna opinia WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • prace nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych
 • Projektem SOR
 • Zatwierdzenie projektu TOR dla węzła przez UM w Warszawie

– lipiec

74 tydzień: 22-26.VII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK, Zamawiającym oraz WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przesłanie odpowiedzi na uwagi IK
 • Projektem SOR
 • Projektem TOR dla węzła – przesłany do zatwierdzenia do UM w Warszawie

73 tydzień: 15-19.VII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • projektem KSZR – w trakcie uzgadniania z IK, Zamawiającym oraz WITD
 • projektem Wzmocnienia Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • STWiORB-ami – przesłanie odpowiedzi na uwagi IK
 • Projektem SOR
 • Projektem TOR dla węzła – przesłany do zatwierdzenia do UM w Warszawie

72 tydzień: 08-12.VII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • Uzgodnienie rozwiązań z KSZR i przekazanie do IK oraz Zamawiającego celem uzgodnienia
 • Przekazanie KSZR do uzgodnienia z WITD
 • Przekazanie do uzgodnienia Projektu Wykonawczego tom 2.1 Budowa układu drogowego rewizja nr 1 wraz z Projektem Wzmocnień Podłoża Gruntowego oraz Projektem Konstrukcji Nawierzchni
 • Przygotowanie porównania zmian w zakresie przepustów drogowych oraz rowów drogowych w odniesieniu do wydanych decyzji wodnoprawnych
 • Praca nad STWiORB- przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK w zakresie specyfikacji branżowych (branża sanitarna i elektroenergetyczna)

71 tydzień: 01-05.VII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB od Zamawiającego
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

– czerwiec

70 tydzień: 24-28.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektu wykonawczego – tom 2.1 Budowa układu drogowego do uzgodnienia z IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Zmiana rozwiązań projektu budowlanego w PUW. Zmiana związana z wydanym postanowieniem RDOŚ
 • Rada Techniczna z Projektantem, IK i Zamawiającym

69 tydzień: 17-21.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektu wykonawczego – tom 2.1 Budowa układu drogowego do uzgodnienia z IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

68 tydzień: 10-15.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych oraz planów sytuacyjnych z porównania PB-PW do IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przekazanie podpisanych wykazów i kart zmian do dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

67 tydzień: 03-07.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie kolejnych rewizji dla projektów wykonawczych do IK w tym projektu wykonawczego na ZOPI (etap PW)
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opracowanie projektu SOR zgodnie z uwagami IK i Zamawiającego
 • Przekazanie do UM rewizji projektu TOR

– maj

66 tydzień: 27-31.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie kolejnych rewizji dla projektów wykonawczych do IK w tym projektu wykonawczego na ZOPI (etap PW)
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Spotkanie projektowe z IK
 • Przygotowanie rewizji projektu TOR do przekazania do UM

65 tydzień: 20-24.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

64 tydzień: 13-17.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

62 tydzień: 29.IV-03.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK

63 tydzień: 06-10.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie opinii Projektanta do opinii otrzymanej od Prezydenta Miasta Łomża,
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnienia styku z Wykonawcą zadania nr 5,
 • złożenie wniosku o uzgodnienie styku do firmy Strabag,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • wprowadzenie uwag do Prognozy Ruchu i przygotowanie materiału do ponownego złożenia do przeglądu i Zatwierdzenia,
 • złożenie wniosku o ponowne zaopiniowanie rozwiązań projektowych do Zarządu Dróg Powiatowych,
 • przesłanie wniosku do Zarządu Zlewni w Ostrołęce z prośbą o określenie powierzchniowych wód płynących na obszarze projektowanej drogi krajowej nr 64,
 • uzyskanie opinii od Prezydenta Miasta Łomża odnośnie rozwiązań projektowych,
 • analiza uwag roboczych otrzymanych od Inżyniera do projektów budowlanych zieleni i branży elektroenergetycznej,
 • uzyskanie wykazów montażowych linii 110 kV od PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie akceptacji warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przygotowanie odpowiedzi na pismo Inżyniera dot. Projektu Zagospodarowania Terenu,
 • przygotowywanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera w wersji papierowej i elektronicznej

– kwiecień

61 tydzień: 22-26.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż do weryfikacji IK
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami do PB
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Odpowiedz na pismo stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Przekazanie projektu budowlanego zawierającego uwagi zawarte w protokole z posiedzenia ZOPI

60 tydzień: 15-19.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Odpowiedź do RDOŚ w sprawie uwag do raportu POOŚ – przekazanie aneksu nr 1 do Raportu
 • Odpowiedź na pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Przekazanie projektu budowlanego zawierającego uwagi zawarte w protokole z posiedzenia ZOPI
 • Przekazanie do weryfikacji projektu wzmocnień

59 tydzień: 08-12.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)
 • Opracowanie PW – branża drogowa oraz odwodnienia (kanały deszczowe)
 • Odpowiedź na uwagi RDOŚ do Raportu POOŚ – zestawienie rowów drogowych
 • Opracowanie i przygotowanie PB zawierającego uwagi z posiedzenia ZOPI
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych i szczegółowych wynikających z uwag do Projektu SOR
 • Odpowiedz na pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Przekazanie projektów SOR do GDDKiA w Warszawie i GDDKiA w Białymstoku do zatwierdzenia

58 tydzień: 01-05.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Odpowiedź na uwagi RDOŚ do raportu POOŚ
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)
 • Opracowanie i przygotowanie PB zawierającego uwagi z posiedzenia ZOPI
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych i szczegółowych wynikających z uwag do Projektu SOR
 • Odpowiedz na pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach trwającej procedury ZRID
 • Uzgodnienie projektów wykonawczych dla zakresu drogowego z Zarządcami dróg

– marzec

57 tydzień: 25-29.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Przekazanie przez PUW raportu OOŚ do RDOŚ
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)
 • Opracowanie i przygotowanie PB zawierającego uwagi z posiedzenia ZOPI
 • Weryfikacja rozwiązań technicznych i szczegółowych wynikających z uwag do Projektu SOR
 • Przekazanie stanowiska do uwag do KSZR_rev4
 • Projektant otrzymał pisma stron dotyczące rozwiązań projektowych w ramach procedury ZRID- przygotowanie odpowiedzi

56 tydzień: 18-23.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Przekazanie przez PUW raportu OOŚ do RDOŚ
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Przekazanie do zatwierdzenia Projektu Konstrukcji Nawierzchni
 • Opracowanie PW – branża hydrotechniczna (zbiorniki)

55 tydzień: 11-15.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Prace nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Przekazanie przez PUW raportu OOŚ do RDOŚ
 • Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

54 tydzień: 04-08.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Opracowanie Projektu Wykonawczego – branża hydrotechniczna ( zbiorniki)

– luty

53 tydzień: 25.II-01.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

52 tydzień: 18-22.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Otrzymanie postanowienia w sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności dla PW i złożenie wymaganego uzupełnienia dla PUW

51 tydzień: 11-15.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów
 • Opracowywanie specyfikacji dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów wykonawczych i przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg
 • Ponowne wystąpienie do Wód Polskich w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji wodnoprawnej dotyczącej usług wodnych

50 tydzień: 04-08.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami Zamawiającego do Projektu Budowlanego
 • Wydanie pozwolenia WP na usługi wodne
 • Przekazanie rzeczoznawcy PPOŻ opracowania: TOM 2.7 Instalacja zewnętrzna gazowa na płynny gaz propan ze zbiornikami 20m3 dla MOP-ów „Chomentowo” III Z i II W
 • Przekazanie PW do zatwierdzenia przez IK
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

– styczeń

49 tydzień: 28.I-01.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż
 • Praca nad zmianą projektów podziałów w związku z uwagami Zamawiającego do Projektu Budowlanego
 • Przekazanie do PUW odpowiedzi na wezwanie do wniosku ZRID
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektów TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

48 tydzień: 21-25.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Przygotowanie i przekazanie drogą elektroniczną załączników do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych i projektu TOR u gestorów sieci i zarządców dróg

47 tydzień: 14-18.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Opracowanie odpowiedzi do wezwania Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Opracowanie projektów podziałów oraz aktualizacja mapy do celów projektowych – zgodnie z uwagami od Zamawiającego do Projektu Budowlanego

46 tydzień: 07-11.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Spotkanie w Wodach Polskich w sprawie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej
 • Spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • Złożenie odpowiedzi w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
 • Przekazanie projektów wykonawczych do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do uzgodnień
 • Złożenie wniosku o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

45 tydzień: 31.XII-04.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Opracowanie odpowiedzi do wezwania Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Opracowanie projektów podziałów oraz aktualizacja mapy do celów projektowych – zgodnie z uwagami od Zamawiającego do Projektu Budowlanego

2018

– grudzień

44 tydzień: 24-28.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Zmiany do Projektu Budowlanego wynikające z uwag Zamawiającego

43 tydzień: 17-21.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
• Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
• Zmiany do Projektu Budowlanego wynikające z uwag Zamawiającego
• Opracowanie operatu wodnoprawnego dla usług wodnych – złożenie wniosku do zaopiniowania
• Przekazanie projektów TOR do zaopiniowania

42 tydzień: 10-14.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
 • Zmiany do Projektu Budowlanego wynikające z uwag Zamawiającego
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego dla usług wodnych

41 tydzień: 03-07.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem wykonawczym
 • Uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla inwestycji
 • Zatwierdzenie projektów podziałów dla powiatu łomżyńskiego

– listopad

40 tydzień: 26-30.XI.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz załącznikami
 • Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla inwestycji
 • Przekazanie do zatwierdzenia projektu podziałów – powiat łomżyński
 • Przekazanie do IK GWPOB

39 tydzień: 19-23.XI.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przekazanie do Zamawiającego i IK Projektu Budowlanego – rewizja nr 4
 • Przekazanie do zatwierdzenia projektu podziałów – powiat ostrołęcki i łomżyński

38 tydzień: 12-16.XI.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów oraz weryfikacja przez IK
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Dokumentację Hydrogeologiczną oraz Dokumentację Geologiczno-Inżynierską
 • Przekazanie IK protokołu ZOPI
 • Korekta projektu budowlanego zgodnie z uwagami po posiedzeniu ZOPI

37 tydzień: 05-09.XI.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego skorygowanej DGI oraz GWPOB ( wersja elektroniczna)
 • Przekazanie projektów podziałów dla powiatu ostrołęckiego i łomżyńskiego do IK celem zatwierdzenia
 • Posiedzenie ZOPI

– październik

36 tydzień: 29-31.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Przekazanie Projektu SOR do Zamawiającego do zatwierdzenia

35 tydzień: 22-26.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów nieruchomości
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Opracowanie projektu wykonawczego dla poszczególnych branż
 • Przygotowanie zestawień tabelarycznych do wniosku ZRID
 • Korekta rozwiązań projektowych i przygotowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do Zamawiającego w celu zatwierdzenia
 • Opracowanie Specyfikacji Technicznych oraz przekazanie części zakresu mostowego do Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego do zatwierdzenia
 • Opracowanie i przekazanie do Zamawiającego oraz IK dokumentacji: Geologiczno-inżynierskiej, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentacji Hydrogeologicznej
 • Przekazanie poprawionego Planu Działań Ratowniczych

34 tydzień: 15-19.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Prace nad projektem wykonawczym
 • Przekazanie do zatwierdzenia Planu Działań Ratowniczych
 • Przekazanie sprawozdania z Prac Zespołu ds. oceny Znaczenia Zmiany do: ZLK w Siedlcach, Biura Bezpieczeństwa PKP PLK S.A., Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

33 tydzień: 08-12.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Projektu Budowlanego oraz Projektu Linii Rozgraniczających – Rada Budowy nr 8
 • Prace nad Projektem Geotechnicznym
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Prace nad projektem wykonawczym
 • Przekazanie do zatwierdzenia Panu Działań Ratowniczych

32 tydzień: 01-05.10.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wprowadzenie do projektu rozwiązań zgodnie z przekazanym Uzasadnieniem Zarządcy Drogi do Audytu BRD
 • Prace nad Projektem Budowlanym – wprowadzanie uwag
 • Prace nad Projektem Geotechnicznym
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Prace nad Projektem Wykonawczym
 • Przekazanie dokumentacji: geologiczno-inżynierskiej do IK i Zamawiającego oraz złożenie do Urzędu Marszałkowskiego w celu zatwierdzenia

– wrzesień

31 tydzień: 24-28.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wprowadzenie uwag IK oraz Zamawiającego do PB i PZT
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR

30 tydzień: 17-21.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie skorygowanej odpowiedzi na uwagi do audytu BRD zgodnie z postanowieniami na RB
 • Wprowadzenie uwag do PB zgodnie z uwagami do audytu BRD
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR

29 tydzień: 10-14.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Korekta procedury SMS zgodnie z uwagami z ZLK w Siedlcach – przekazanie dokumentacji do podpisu do ZLK w Siedlcach
 • Złożenie raportu POOŚ
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad nowymi zestawieniami działek do wniosku ZRID
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Uzupełnienie podpisów do materiałów do uzgodnień styków z sąsiednimi odcinkami
 • Przekazanie stanowiska Projektanta do uwag zgłoszonych w ramach procedury audytu BRD

28 tydzień: 03-07.09.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie przedmiarów dla etapu PB
 • Przygotowane i uzgodnienie zakresu uzupełnienia do raportu POOŚ
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad nowymi zestawieniami działek do wniosku ZRID
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowywanie projektu TOR
 • Uzgodnienie styków z sąsiednimi odcinkami
 • Przygotowanie stanowiska Projektanta do uwag zgłoszonych w ramach procedury audytu BRD
 • Przekazanie 3 egz. Zatwierdzonego Projektu Robót Geologicznych
 • Opracowanie i przekazania rewizji PDU i PDR

– sierpień

27 tydzień: 27-31.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego – rewizja nr 2 do IK i Zamawiającego w celu uzgodnienia
 • Opracowanie i przekazanie wniosku ZRID do IK i Zamawiającego w celu uzgodnienia
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowanie i przekazanie procedury SMS do PKP ZLK w Siedlcach w celu weryfikacji
 • Uzyskanie opinii z KWP w Białymstoku do projektu SOR
 • Opracowywanie projekt TOR
 • Przekazanie materiałów do uzgodnienia styków z odcinkiem 1

26 tydzień: 20-24.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wprowadzenie uwag do PZT i linii rozgraniczających
 • Korekta rozwiązań projektowych zgodnie z przekazanymi uwagami do PB
 • Prace nad wnioskiem ZRID i załącznikami
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB
 • Prace nad projektami podziałów
 • Opracowanie procedur SMS
 • Przekazanie do IK i Zamawiającego projektu linii rozgraniczających – do uzgodnienia
 • Uzyskanie opinii do projektu SOR

25 tydzień: 13-17.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Odbyło się spotkanie z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym w sprawie przebiegu linii rozgraniczających
 • Wprowadzenie uwag do PZT i linii rozgraniczających
 • Opracowanie stanowiska Projektanta do uwag do PB
 • Korekta rozwiązań projektowych zgodnie z przekazanymi uwagami do PB
 • Prace nad wnioskiem ZRID i załącznikami
 • Prace nad uzupełniającą DGI, DH i GWPOB

24 tydzień: 06-10.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektant przygotował skorygowany projekt KSZR przekazując do Wykonawcy w celu przekazania do IK i Zamawiającego celem zatwierdzenia
 • Wprowadzenie uwag do PZT i linii rozgraniczających – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 01.08.2018r.
 • Przekazanie materiałów do uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami
 • Wykonanie analizy dróg publicznych i wewnętrznych w rejonie opracowania i przekazanie do Zamawiającego
 • Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych
 • Uzyskanie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
 • Prace nad wnioskiem ZRID i załącznikami
 • Uzyskanie uzgodnienia PB z PGE Warszawa

– lipiec

23 tydzień: 30.07-03.08.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Odbyło się spotkanie w sprawie uwag do linii rozgraniczających
 • 08.2018 odbyło się spotkanie w siedzibie UG w Łomży w sprawie negatywnej opinii do ZRID. Na podstawie ustaleń ze spotkania Projektant przygotował komplet materiałów i przekazał do UG w celu wydania pozytywnej opinii
 • Projektant złożył komplet materiałów do audytu BRD
 • Złożono do zatwierdzenia IK i Zamawiającego Tom 2.2 Obiekty inżynierskie, Tom 2.8.1 i 2.9.1
 • Opracowywanie uwag dotyczących wzoru umowy podwykonawczej

22 tydzień: 23-27.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektant otrzymał uwagi do przekazanego protokołu styku oraz załączników
 • Projektant otrzymał komplet materiałów dotyczących styku z Zadaniem 3 z firmy EGIS Polska
 • Przekazano skorygowany Plan Działań Ratowniczych oraz Plan Działań Utrzymaniowych
 • Trwa uzgadnianie Projektu Budowlanego w MZDW w Warszawie
 • Przekazano skorygowaną wersję raportu POOŚ do Zamawiającego
 • Projektant otrzymał uwagi do materiałów do audytu BRD

21 tydzień: 16-20.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazano materiały do uzgodnienia styku dla zadania I (do podpisu) – JPL Project
 • Przekazano rewizję nr 1 Projektu Budowlanego oraz Projektu Zagospodarowania Terenu
 • Przekazano materiały do audytu BRD
 • Trwa uzgadnianie Projektu Budowlanego w MZDW w Warszawie
 • Projektant otrzymał od Inżyniera Kontraktu uwagi do Planu Działań Ratowniczych oraz Planu Działań Utrzymaniowych
 • Projektant otrzymał od Inżyniera Kontraktu uwagi do Projektu Budowlanego – Tom 2.8.1 i 2.9.1 (część formalno-prawna)
 • Trwa wprowadzanie uwag do Raportu POOŚ

20 tydzień: 09-13.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zostały złożone materiały do protokołu uzgodnienia styku z Zadaniem I
 • Przekazano materiały do uzgodnienia linii rozgraniczających
 • Zostało wszczęte postępowanie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów mostowych wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych, przebudowa rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej
 • Trwa uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami Dróg i PKP
 • Narada koordynacyjna ZUDP – Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Starostwo Powiatowe w Łomży
 • Wprowadzenie do projektu budowalnego uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego

19 tydzień: 02-06.07.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Trwa uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami dróg i PKP
 • Odpowiedz/stanowisko na uwagi do Projektu Budowlanego
 • Wprowadzenie do Projektu Budowlanego uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego
 • Przegląd prac projektowych w siedzibie Zamawiającego
 • Przygotowanie i wysłanie materiałów do Audytu BRD

– czerwiec

18 tydzień: 25-29.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Trwa uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami dróg i PKP
 • Odniesienie się do przekazanych uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do części Projektu Budowlanego
 • Projektant przekazał uzupełninie do dokumentacji formalno-prawnej dla tomów:

– 2.4 Budowa kanalizacji deszczowej

 • Przekazanie do Zamawiającego umów przyłączeniowych z PGE wraz z opinią Projektanta
 • Złożenie do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Projektu Konstrukcji Nawierzchni – do uzgodnienia

17 tydzień: 18-22.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Narada koordynacyjna ZUDP – Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Starostwo Powiatowe w Łomży
 • Projektant przekazał Zamawiającemu odpowiedzi na uwagi do linii rozgraniczających
 • Projektant przekazał uzupełninie do dokumentacji formalno-prawnej dla tomów:

– 2.5 Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych

– 2.8.1 Oświetlenie układu drogowego

– 2.9.1 Budowa i przebudowa istniejących sieci teletechnicznych

 • prace projektowe nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • złożenie do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego projektu konstrukcji nawierzchni – do uzgodnienia

16 tydzień: 11-15.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie Planu Działań Ratowniczych oraz Planu Działań Utrzymaniowych i przesłanie do uzgodnienia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu
 • Uzgadnianie projektów branżowych z gestorami sieci oraz Zarządcami Dróg
 • Projektant opracował i złożył do Wykonawcy analizę dostępności do dróg, analizę widoczności poziomej i pionowej, rysunki przejezdności
 • Projektant złożył do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu skorygowaną Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem (rewizja nr 1)
 • Projektant wystąpił do zarządców dróg o opinię do projektu stałej organizacji ruchu
 • Projektant złożył do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu materiały do audytu BRD

15 tydzień: 04-08.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie i uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie:

– układu drogowego w planie

– niwelety drogi głównej, węzła, MOP-ów, dróg poprzecznych i jezdni dodatkowych

– obiektów mostowych

– zagospodarowanie MOP-ów

– odwodnienia oraz branży sanitarnej

– przekładek istniejących sieci

– projektu docelowej organizacji ruchu

 • Projektant przekazał Projekt Budowlany do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu
 • Opracowywanie Planu Działań Ratowniczych oraz Planu Działań Utrzymaniowych

– maj

14 tydzień: 28.05-01.06.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie i uzupełnienie projektu budowlanego w zakresie:

– układu drogowego w planie

– niwelety drogi głównej, węzła, MOP-ów, dróg poprzecznych i obsługujących

– obiektów mostowych

– zagospodarowanie MOP-ów

– odwodnienia oraz branży sanitarnej

– przekładek istniejących sieci

– projektu docelowej organizacji ruchu

 • Projektant przekazał Projekt Zagospodarowania Terenu do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu
 • Przekazanie Projektu Robót Geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego celem zatwierdzenia

13. tydzień: 21-27.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:

– projektowany jest układ drogowy w planie

– projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i jezdni dodatkowych

– projektowane są obiekty mostowe

– projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów

– projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna

– projektowane są przekładki istniejących sieci

– trwają prace nad projektem docelowej organizacji ruchu

 • Przekazanie kompletnego Projektu Budowlanego do Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego do weryfikacji
 • Przekazanie oklauzulowanej Mapy do celów projektowych do IK i Zamawiającego

12. tydzień: 14-18.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i jezdni dodatkowych
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant złożył do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych mapę do celów projektowych w celu oklauzulowania
 • Projektant złożył trzy wnioski o wydanie decyzji wodnoprawnych

11. tydzień: 07-11.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant złożył do Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych mapę do celów projektowych w celu oklauzulowania
 • Projektant przekazał rewizję 1 Projektu Robót Geologicznych do Wykonawcy
 • Projektant opracował i przekazał do Wykonawcy raport POOŚ
 • Projektant opracowuje wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
 • Projektant otrzymał wypis z ewidencji gruntów dla inwestycji

10. tydzień: 30.04-04.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • opracowywanie Projektu Robót Geologicznych rewizja 1
 • opracowywanie raportu POOŚ

– kwiecień

9. tydzień: 23-27.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant przekazał do Zamawiającego skorygowaną mapę do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej
 • Projektant otrzymał uwagi do Projektu Robót Geologicznych i jest w trakcie opracowania rewizji 1
 • Projektant jest w trakcie opracowania raportu POOŚ

8. tydzień: 16-20.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant otrzymał uwagi do mapy do celów projektowych
 • W ramach weryfikacji projektu budowlanego wstępnego Projektant otrzymał uwagi do linii rozgraniczających
 • Projektant otrzymał zbiorcze zestawienie uwag od Zamawiającego do projektu budowlanego wstępnego i przedstawił stanowisko w powyższym zakresie

7. tydzień: 09-13.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
  – rozpoczęto prace nad projektem docelowej organizacji ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – Projektant otrzymał uwagi do mapy do celów projektowych
 • Opracowanie protokołu uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami i przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym
 • Opracowanie linii rozgraniczających oraz podziałów wewnętrznych
 • Projektant otrzymał uwagi do projektu budowlanego wstępnego od Zamawiającego

6. tydzień: 03-06.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg poprzecznych i obsługujących
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Opracowanie protokołu uzgodnienia styków z sąsiednimi odcinkami
 • Opracowanie linii rozgraniczających oraz podziałów wewnętrznych

– marzec

5. tydzień: 26-30.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Mapa do celów projektowych:
  – przekazanie Zamawiającemu mapy do celów projektowych w celu weryfikacji
 • Przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych

4. tydzień: 19-23.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem
  – trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu projekt budowlany wstępny, celem wstępnej weryfikacji przyjętych rozwiązań geometrycznych, przebiegu drogi w planie i profilu, przyjętego sposobu odwodnienia oraz wstępnej weryfikacji projektu pod kątem zgodności z PFU
 • zakończenie prac nad projektem „Inwentaryzacji istniejącej zieleni”

3. tydzień: 12-16.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest zagospodarowanie MOP-ów
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz przekładki dla projektów branżowych
  – projektowane są przekładki istniejących sieci
  – wykonywana jest koncepcja systemu zarządzania ruchem- trwa opracowanie aktualizacji analizy ruchu
 • Opracowywanie mapy do celów projektowych
  – złożenie do Powiatowych Ośrodków Geodezyjnych
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • opracowanie raportu z inwentaryzacji terenu istniejącego oraz inwentaryzacja przyrodnicza
 • inwentaryzacja dendrologiczna
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • trwa opracowanie projektu „inwentaryzacji istniejącej zieleni”
 • opracowanie projektu robót geologicznych

2. tydzień: 05-09.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane są obiekty mostowe
  – projektowane jest odwodnienie oraz branża sanitarna
  – wykonywana jest koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
  – trwa opracowywanie aktualizacji analizy ruchu
 • Opracowywanie mapy do celów projektowych
  – wprowadzenie niezbędnej korekty aktualizacji mapy w porozumieniu z Powiatowym Ośrodkiem Geodezyjnym oraz wykonanie dodatkowego pomiaru
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • zakończona została inwentaryzacja dendrologiczna, trwa opracowanie projektu „inwentaryzacji istniejącej zieleni”
 • Przygotowana i przekazano Program Zapewnienia Jakości dla części projektowej
 • Trwa opracowanie ostatecznego zakresu robót geologicznych

– luty

1. tydzień: 19-23.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie wstępnego projektu budowlanego:
  – projektowany jest układ drogowy w planie
  – projektowana jest niweleta drogi głównej, węzła, MOP-ów i dróg dojazdowych
  – projektowane jest odwodnienie oraz przekładki dla projektów branżowych
  – analiza istniejących odbiorników wód opadowych
 • Opracowywanie mapy do celów projektowych
  – projektant otrzymał wstępną wersję mapy wraz z pomiarem
  – opracowanie cyfrowego modelu terenu na podstawie wykonanego pomiaru geodezyjnego
 • obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne w celu sprawdzenia światła obiektów i przepustów
 • opracowanie raportu z inwentaryzacji terenu istniejącego oraz inwentaryzacja przyrodnicza
 • inwentaryzacja dendrologiczna