2021

– kwiecień

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 26 III – 01 IV 2021 Wykonana ilość tydzień 26 III – 01 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 01.04.2021 Plan na tydzień 2-8 IV 2021
DROGI
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 54 487,00
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00 705,91
Rozebranie przepustów mb 242,00 214,50
Roboty ziemne
S61 13+680 – 13+760
13+800 – 13+880
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 550 2 550,00 100% 24 149,01 1 912,67
Odwodnienie 2,67% 2,00%
Ścieki
S61 1+510-1+390
7+830-8+230
8+230-8+450
8+450-8+491 L
8+500-8+240 P
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 1 514,00 12 338,50
Warstwy konstrukcyjne
DD32 zjazdy Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 550,00 ponad plan 373 935,00
S61
DD39
8+500 – 8+580 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 094,00 ponad plan 130 818,33
C5/6 m2 464 347,00 500,00 0,00 0% 397 874,00
DD32 zjazdy C3/4 i C0,4/0,5 500,00 800,00 160% 59 850,00 1 517,33
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
W-wa poślizgowa z geowłókniny m2 303 504,00 196 565,00
L01
L04
C8/10 m2 318 237,11 2 080,00 ponad plan 336 417,00
Roboty bitumiczne
WS8 Lewa, WS12, WS13, MS14
S61
S61
L03
0+000 – 0+040
Przejazdy awaryjne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 604 15 276,00 112% 256 854,70 19 130,49
WS8 Lewa
S61
S61
L03
0+000 – 0+040
Przejazdy awaryjne
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 983 1 997,00 101% 103 457,70 2 974,90
WS12, WS13, MS14
S61
L03
Przejazdy awaryjne Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 28 178 13 279,00 47% 155 771,00 21 133,79
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 100 0% 69 145,00 5 281,10
DL2 Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 385 80,00 21% 5 964,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 5% 18,68%
WS8,WS11 Krawężniki betonowe m 6 124,82 18,00 4 300,35
MOP
WS8
WS13
Krawężniki kamienne m 6 126,70 150,50 3 629,70
MOP
DL2
Obrzeża betonowe m 9 446,23 534,00 6 118,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 3% 7,50%
S61 7+720 -7+750 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 100,00 336 222,00
S61 3+640 – 3+740
0+700 – 0+860
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 460,00 143 122,91
Umocnienie poboczy m2 92 429,27 16 553,00
Rowy szczelne m 10 718,02 3 026,00
Ogrodzenie dróg 3% 3% 90% 48% 10,0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 3% 7,5%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 21% 85%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 8% 5,8%
Bariery ochronne U11a 803,79
S61 7+828-8+456
10+144-10+256
10+856-10+976
16+634-16+746
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 1 316,00 15 516,00
Oznakowanie pionowe
S61 9+450-11+110 Osłony przeciwolśnieniowe U-19 szt 3 365,00 1 660,00 ponad plan 2 160,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 3,80 3,80 3,80 100% 3,80 3,80
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 0,00 2,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 4,80 100% 4,80
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 0,00 2,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Montaż balustrady m 18,47 18,50 18,47 100% 18,47
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 4,80 100% 4,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,60 4,60 4,60 100% 4,60
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 288,21 686,46 0% 2 288,21
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 765,05 1 765,00 0% 1 765,05
Nawierzchnie na chodnikach m2 389,32 389,00 0,32 0% 389,64
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 325,00 0%
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 162,80 162,80 ponad plan 162,80 162,80
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 162,80 162,80 ponad plan 162,80 162,80
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 3,60 3,60 100% 3,60
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 797,01 797,00 557,91 70% 797,01
Montaż balustrady m 85,92 85,00 85,92 101% 85,92
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 60,00 0% 0,00 60,00
Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,4m Ekp7, Ekp8 m 228,00 0,00 228,00
Ustawienie słupów ekranów Ekp7, Ekp8 szt 78,00 78,00 0% 0,00
Montaż wypełnienia ekranu – panele drewniane m2 539,90 0,00 539,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 8,00 0,00 8,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 409,81 409,81 ponad plan 409,81
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 1 694,33 1 694,33 ponad plan 1 694,33 1 694,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 688,10 688,00 481,67 70% 688,10
Schody robocze m 37,80 11,34 0% 26,46
Montaż balustrady m 37,80 37,00 37,80 102% 37,80
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 60,00 0% 0,00
Montaż wypełnienia ekranu – panele drewniane m2 426,24 426,24 0% 0,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 30,00 0% 46,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 12,00 0% 72,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 60,00 200% 666,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 24,00 24,00 100% 657,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 100,00 0% 0,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 20,00 0% 0,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb 65,00 65,00 0% 65,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 ponad plan 514,00
montaż wpustu deszczowego typu krawężnikowego – montaz wpustu kpl 12,00 7,00 60,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 2,00 100% 234,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0% 15,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 3,00 300% 33,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1500 -montaż studni kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00 100% 10,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 3,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 10,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 0% 46,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0% 38,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 20,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 1,00 100% 3,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 20,00 60,00 300% 510,00
Odwodnienia liniowe kpl 4,00 1,00 4,00 400% 4,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,50 0% 0,00
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl 2,00 0,90 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb 73,55 60,00 60,00 100% 60,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 20,00 40,00 200% 243,00
TYP-2 mb 917,00 80,00 0% 0,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 0,50 0,50 100% 2,00
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,80 ponad plan 1,60
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 1,00 100% 2,00 1,00
zbiornik wyrównawczy  V=60m3,  wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
komora z zaworem antyskażeniowym kpl. 2,00 1,00 0% 1,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0% 6,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 2,00 200% 31,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 153,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 3 110,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 30 908,00 60,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 0% 908,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 0% 60,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 40,00 40,00 100% 40,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 3,00 3,00 100% 13,00 2,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 10,00 2,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 2 700,00 200,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0% 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 2,00 0% 9,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 550,00 0,00 300,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 90,00 0,00 168,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 20,00 0,00 30,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 30,00 3,00 0% 0,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 8,00 0% 0,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 5,00 0% 4,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 0% 0,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 100,00 0% 1 400,00 200,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 15,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 1,00 0% 0,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 8,00 ponad plan 13,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 12,00 4,00 ponad plan 4,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 ponad plan 800,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 127,00 30,00 ponad plan 30,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 2,00 0% 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 3,00 0% 16,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 12,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 1,00 0% 0,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 250,00 0% 1 700,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 40,00 40,00 100% 824,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 1,00 0% 0,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 0,80 0,20
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,30 ponad plan 0,60
Stropodach kpl 1,00 0,50 0,20
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 1,00
Elewacja kpl 1,00 1,00 0 0% 0,00
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 1,00 0,20
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,30 ponad plan 0,60
Stropodach kpl 1,00 0,50 0,20
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 1,00
Elewacja kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,00

– marzec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 19-25 III 2021 Wykonana ilość tydzień 19-25 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 25.03.2021 Plan na tydzień 26 III – 01 IV 2021
DROGI
Roboty ziemne
S61 13+800-13+850 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 550 1 275,00 50% 19 020,00 2 550
Odwodnienie 2,67% 2,67%
Ścieki
WS1 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 192,00 ponad plan 1 166,00
S61 1+090-1+143
0+811-1+085
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 320,00 ponad plan 10 824,50
Warstwy konstrukcyjne
DD32 zjazdy Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 430,00 ponad plan 372 385,00
8+680 – 8+760 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 800,00 ponad plan 128 724,33
L02L 0+190-0+240 C5/6 m2 464 347,00 500,00 350,00 70% 397 874,00 500,00
DL3 C3/4 i C0,4/0,5 500,00 1 100,00 220% 54 086,00 500,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
L03L 0+060-0+220 C8/10 m2 318 237,11 1 040,00 ponad plan 313 637,00
Roboty bitumiczne
MS11
WS8
WS7
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 604 6 456,00 47% 241 578,70 13 604
WS8 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 983 3 228,00 163% 101 460,70 1 983
MS11
WS7
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 28 178 3 890,00 14% 142 492,00 28 178
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 3+300
5+500
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 100 202,00 10% 44 915,00 2 100
DL2 Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 385 220,00 57% 5 884,60 385
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 5% 5%
Dl2
WS14
Krawężniki betonowe m 6 096,62 39,00 ponad plan 3 631,20
MOP Krawężniki kamienne m 467,20 96,00 ponad plan 1 631,50
DL2 Obrzeża betonowe m 6 700,88 328,00 ponad plan 4 937,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 3% 3%
S61 8+570 do obiektu WS-8 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 357,00 ponad plan 313 830,87
S61 7+780 -7+960 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 080,00 ponad plan 141 662,91
Ogrodzenie dróg 3%                        0,03 90% 45% 3%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 3% 3%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00                        0,20 ponad plan 64%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 8% 8%
S61 Bariery ochronne stalowe 48 636,80 1 254,00 ponad plan 13 758,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 3,80 0,00 3,80
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 0,00 4,80
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Montaż balustrady m 18,47 0,00 18,50
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 0,00 4,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,60 0,00 4,60
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 288,21 288,21 ponad plan 2 288,21 686,46
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 765,05 1 765,05 ponad plan 1 765,05 1 765,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 389,32 389,32 389,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 325,00
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 3,60
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 797,01 239,10 ponad plan 239,10 797,00
Montaż balustrady m 85,92 0,00 85,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 0,00 60,00
Ustawienie słupów ekranów Ekp7, Ekp8 szt 78,00 0,00 78,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 0,00 4,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 688,10 206,43 ponad plan 206,43 688,00
Schody robocze m 37,80 0,00 11,34
Montaż balustrady m 37,80 0,00 37,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 0,00 60,00
Montaż wypełnienia ekranu – panele drewniane m2 426,24 0,00 426,24
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 46,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 72,00 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 0% 606,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 24,00 30,00 125% 633,00 24,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 100,00 0% 0,00 100,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 20,00 0% 0,00 20,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb 65,00 65,00 ponad plan 65,00 65,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 0% 232,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 15,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0% 30,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1500 -montaż studni kpl 1,00 0,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 9,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 2,00 1,00 ponad plan 2,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 0% 21,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 1,00 0% 4,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 0% 9,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 12,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 0% 46,00 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0% 38,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 2,00 200% 19,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 ponad plan 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 0% 0,00 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 20,00 100,00 500% 450,00 20,00
Odwodnienia liniowe kpl 4,00 1,00 0% 0,00 1,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,00 0,50
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl 2,00 0,00 0,90
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb 73,55 0,00 60,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 20,00 20,00 100% 203,00 20,00
TYP-2 mb 917,00 0,00 80,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zbiornik ppoż V=200m3, podziemny  wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 ponad plan 2,00
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 0,00 0,50
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 1,00
zbiornik wyrównawczy  V=60m3,  wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 1,00 0,00 1,00
komora z zaworem antyskażeniowym kpl. 2,00 1,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0% 6,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 0% 29,00 1,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 0% 3 050,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 30,00 0% 878,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 0% 908,00 100,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 0% 60,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 40,00 0% 0,00 40,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 3,00 0% 10,00 3,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 0% 8,00 2,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 100,00 0% 1 837,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0% 2 500,00 200,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 10,00 0% 9,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 3,00 0% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 9,00 2,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 0% 0,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 30,00 0,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 10,00 0% 0,00 8,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 4,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 0,00 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 200,00 0% 1 400,00 100,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 12,00 0% 0,00 15,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 1,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 5,00 ponad plan 5,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 ponad plan 400,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 0,00 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 0,00 3,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 0,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 0,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 15,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 15,00 0% 0,00 12,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 1,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 200,00 0% 1 700,00 250,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 0% 784,00 40,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 0,00 1,00
Komora pomiarowa szt. 2,00 1,00 0% 0,00
Inne urządzenia
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia scieków kpl. 2,00 1,00 0% 2,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,05 ponad plan 0,30
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,00 1,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Mała architektura
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 1,00 0,05 5% 0,30
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,00 1,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,20 0% 0,30
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 8-13 III 2021 Wykonana ilość tydzień 8-13 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 18.03.2021
DROGI
Roboty ziemne
L02 Wykonanie GWN m3 112 462,00 400,00 ponad plan 118 946,49
S61 15+200 -15+270
15+820 – 15+900
12+460 – 12+520
12+560 – 12+630
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 550 770,00 30% 17 745,00
Odwodnienie 2,67%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DW677 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 12,00 1 583,30
Ścieki
WS1 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 107,50 974,00
Warstwy konstrukcyjne
DD32 zjazdy Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 550,00 ponad plan 371 955,00
S61 8+680 – 8+760 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 1 200,00 ponad plan 127 924,33
Roboty bitumiczne
MZ4
MZ5
MZ6
MS11
Przejazdy awaryjne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 604 12 162,00 89% 235 122,70
Przejazdy awaryjne Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 983 900,00 45% 98 232,70
MZ4
MZ5
MZ6
MS11
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 28 178 11 262,00 40% 138 602,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 5%
Dl2
WS1
Krawężniki betonowe m 6 096,62 287,00 ponad plan 3 592,20
WS12
WS1
Krawężniki kamienne m 467,20 48,00 ponad plan 1 535,50
DL2 Obrzeża betonowe m 6 700,88 139,00 ponad plan 4 609,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 3%
S61 7+450 – 7+570 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 000,00 ponad plan 140 582,91
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 8% 0%
S61 I sekcja Bariery ochronne stalowe 48 636,80 400,00 ponad plan 12 504,00
Oznakowanie pionowe
Osłony przeciwolśnieniowe U-19 szt 3 365,00 500,00 ponad plan 500,00
Znaki E szt. 47,00 31,00 ponad plan 31,00
Konstrukcje wsporcze do tablic szt. 15,00 21,00 ponad plan 21,00
Bramownice szt. 4,00 4,00 ponad plan 4,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 288,21 398,25 ponad plan 2 000,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 12,00 ponad plan 606,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 24,00 36,00 150% 603,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 2,00 100% 232,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 2,00 200% 30,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 9,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 11,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 0% 46,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 38,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 17,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 ponad plan 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 ponad plan 2,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 20,00 20,00 100% 350,00
Odwodnienia liniowe kpl 4,00 1,00 0% 0,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 20,00 20,00 100% 183,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 1,00 100% 6,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 29,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 3 050,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 30,00 30 100% 878,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 160,00 160% 908,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 60,00 100% 60,00
Budowa przewiertu pod torami PKP rura HDPE fi 400mm mb 65,00 65,00 65,00 100% 65,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 40,00 0% 0,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 3,00 0% 10,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 0% 8,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 100,00 0% 1 837,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0% 2 500,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 10,00 0% 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 0% 4,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 200,00 0% 1 400,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 0% 784,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 1,00 0,15 15% 0,25
Stolarka okienna kpl 1,00 1,00 0,50 50% 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,15 0,25
Stolarka okienna kpl 1,00 1,00 0,50 50% 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0% 0,30
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień                           5-11 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 11.03.2021
DROGI
Roboty ziemne
DD32 zjazdy Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 120,00 ponad plan 983 450,90
S61 8+680 – 8+760 SP Wykonanie GWN m3 112 462,00 900,00 ponad plan 118 546,49
S61 12+460 – 12+520
12+560 – 12+640
przed i za WS1
przed i za MS2
przed i za MS3
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 300,00 ponad plan 16 975,00
Odwodnienie
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DW677 DW677 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 12,50 ponad plan 1 571,30
RK-01/DD32 DD32 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 13,00 ponad plan 452,60
Warstwy konstrukcyjne
S61 8+520 -8+600
8+680 – 8+760
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 1 500,00 ponad plan 126 724,33
Roboty bitumiczne
MZ1,MZ2,MZ3,MZ4,MZ5, MZ6,MZ7 Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 9 142,00 ponad plan 222 960,70
MZ5,MZ6 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 332,00 ponad plan 97 332,70
MZ1,MZ2,MZ3,MZ4,MZ6,MZ7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 7 810,00 ponad plan 127 340,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00
10+257,40 do 10+353,40
10+561,49 do 10+841,49
11+052 do 11+528
11+699,29 do 12+139,29
12+630 do 12+922
14+485 do 14+597
14+711,71 do 14+927,71
15+043,88 do 15+175,88
15+900 do 16+636
16+878 do 16+998
8+800 do 9+100
9+350 do 10+146
10+257,40 do 10+353,40
10+561,49 do 10+841,49
10+984 do 11+052
11+052 do 11+528
11+699,29 do 13,139,29
12+630 12+922
14+485 do 14+597
14+711,71 do 14+927,71
15+043,88 do 15+175,88
15+341,82 do 15+681,82
15+900 do 16+636
15+900 do 16+636
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 7 644,00 ponad plan 12 104,00
Oznakowanie pionowe
Konstrukcje wsporcze do tablic – fundamenty szt. 15,00 1,00 ponad plan 25,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 6,60 ponad plan 66,00
Barieroporecz m 63,40 6,34 ponad plan 63,40
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 6,60 ponad plan 66,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,40 6,64 ponad plan 66,40
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 12,00 ponad plan 594,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 12,00 ponad plan 567,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 ponad plan 230,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 ponad plan 28,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 10,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 3,00 ponad plan 36,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 ponad plan 3,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 ponad plan 330,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 15,00 ponad plan 163,00
Konserwacja mb 10 195,00 15,00 ponad plan 10 205,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 ponad plan 2 990,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 ponad plan 748,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Inne urządzenia
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia scieków kpl. 2,00 1,00 ponad plan 2,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,10 ponad plan 0,10
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,10 ponad plan 0,10
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 26 II – 04 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 04.03.2021
DROGI
Odwodnienie
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DL-1 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 13,50 ponad plan 1 558,80
 RK-03/MW-5 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 13,50 ponad plan 439,60
Ścieki
S61 Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 536,50 ponad plan 10 504,50
Roboty bitumiczne
MOP Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 292,00 ponad plan 213 818,70
MOP Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 13 292,00 ponad plan 96 000,70
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00
S61 8+800 – 9+100
9+300 – 10+000
10+500 -10+800
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 1 300,00 ponad plan 4 460,00
Oznakowanie pionowe
S61 0+209, 4+614L, 14+684P Konstrukcje wsporcze do tablic – fundamenty szt. 15,00 21,00 ponad plan 24,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Studnie
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 ponad plan 27,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 8,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 ponad plan 5,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 6,00 ponad plan 33,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 ponad plan 16,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 30,00 ponad plan 230,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 45,00 ponad plan 148,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 ponad plan 153,00

– luty

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień  19-25 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 25.02.2021
DROGI
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-03/DD31
PT-17/S61
DD31
S61
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 22,00 ponad plan 450,93
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-04/DZ-5
RK-02/DD31
RK-12/S61
DZ5
DD31
S61
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 40,50 ponad plan 426,10
Oznakowanie pionowe
S61
S61
L01P
0+360L
1+985P
0+207P
Konstrukcje wsporcze do tablic – fundamenty szt. 15,00 3,00 ponad plan 3,00
S61 0+296P
2+260L
0+852P
1+615L
Bramownice-fundamenty szt. 4,00 4,00 ponad plan 4,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 18,00 18,00 ponad plan 18,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 118,59 118,59 ponad plan 118,59
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 8,00 8,00 ponad plan 8,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 16,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 4,00 4,00 ponad plan 4,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 16,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 7,00 ponad plan 257,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb 114,10 12,00 ponad plan 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb 68,00 1,00 ponad plan 36,50
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 7,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 ponad plan 8,00
montaż studni betonowej DN1200 z  zastawką kanałową DN400 -montaż studni kpl 5,00 2,00 ponad plan 5,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 ponad plan 5,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 ponad plan 4,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 ponad plan 46,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 ponad plan 27,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 ponad plan 15,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 ponad plan 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 ponad plan 200,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 29 I – 04 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 18.02.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 12.02-18.02.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 5-11 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 11.02.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 05.02-11.02.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 29 I – 04 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 04.02.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 29.01-04.02.2021

– styczeń

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień                       22-28 I 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 28.01.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 22.01-28.01.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 15-21 I 2021r. Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 21.01.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 15.01-21.01.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 8-14 I 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 14.01.2021
DROGI
S61 12-200 do 13-300 P
0-300 do 0-900 L
Ogrodzenie dróg                  0,02 ponad plan 42%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe
Ekrany akustyczne                  0,02 ponad plan 32%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00                  0,02 ponad plan 44%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 6,00 ponad plan 555,00
Studnie
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 2,00 ponad plan 26,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 6,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 9,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 ponad plan 42,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 ponad plan 25,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 ponad plan 4,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 50,00 ponad plan 100,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 600,00 ponad plan 38 050,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 ponad plan 14 057,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
Konserwacja mb 10 195,00 2 190,00 ponad plan 10 190,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 4,00 ponad plan 10,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 ponad plan 8,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP Z
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany zewnętrzne kpl 1,00 0,10 ponad plan 1,00
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,90 ponad plan 0,90
Stropodach kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 1-7 I 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 07.01.2021
DROGI
Roboty ziemne
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 0,00 0% 16 675,00
Odwodnienie % 100,00 0,00% 0% 0,00%
Warstwy konstrukcyjne
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 0,00 0% 125 224,33
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 0,00 0% 200 526,70
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 0,00 0% 82 708,70
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 0,00 0% 119 530,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,00% 0%
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0% 0%
Ogrodzenie dróg 0% 0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 0% 0%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 0% 0%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 2,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 18,00 0,00 0,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 0,00 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 82,00 0,00 0% 82,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00