2021

– czerwiec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 18-24 VI2021r. Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 24.06.2021
DROGI
Roboty bitumiczne
DD31
MOP
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 9 380,00 510 144,38
DD31
MOP
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 9 380,00 422 675,87
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 15+800 do 15+845
9+230 do 9+240
10+910 do 11+007
13+044 do 13+131
12+994 do 13+044
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 105 593,06 940,00 103 733,00
MOP
DL2
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 320,00 8 103,13
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00
MOP Krawężniki kamienne m 6 126,70 237,00 6 126,70
MOP Obrzeża betonowe m 9 446,23 339,00 9 446,23
Tyczasowa organizacja ruchu – wyjazd z budowy
MOSTY
Zabezpieczenie przerw między obiektami 100% 100%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,01 1,00
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,01 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 11-17 VI 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 17 VI 2021
DROGI
Roboty ziemne
DD29
DD37
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 1 778,39 37 353,39
Warstwy konstrukcyjne
Zjazd z pasa technicznego do osadników pod obiektem 8
DD31
Połączenie z przejazdem awaryjnym 14+110 – 14+140
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 865,00 489 608,90
DD31 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 600,00 201 699,46
Roboty bitumiczne
MOP W Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 6 420,00 501 545,00
MOP W Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 300,00 118 995,59
MOP W
DD31
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 3 120,00 414 025,87
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 11+760 do 11+870
9+940 do 9+949
10+034 do 10+059
11+045 do 11+060
8+740 do 8+800
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 105 593,06 772,00 102 793,00
MOP Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 527,00 8 681,22
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00
DL2 Krawężniki betonowe m 6 124,82 34,50 6 124,82
MOP Krawężniki kamienne m 6 126,70 329,00 6 000,00
MOP, DL2 Obrzeża betonowe m 9 446,23 312,00 9 446,23
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
DD20 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 300,00 441 999,26
Ogrodzenie dróg mb 35 144,71 7% 99%
MOSTY
ROBOTY BRANŻOWE
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 1 689,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) m2 93,00 93,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 20cm wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (umocnienie studni w skarpie) m2 59,00 59,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) m2 167,00 167,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 597,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stropodach kpl 1,00 0,20 1,00
Obróbki blacharskie kpl 1,00 0,50 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,20 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,09 0,99
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,25 1,00
Mała architektura
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stropodach kpl 1,00 0,20 1,00
Obróbki blacharskie kpl 1,00 0,50 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,20 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,09 0,99
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,25 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 4-10 VI 2021 Wykonana ilość tydzień 4-10 VI 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 10.06.2021
DROGI
Odwodnienie 10,00% 0,25% 3% 80,58%
Ścieki
MOP Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 32,00 1 151,84
Warstwy konstrukcyjne
S61 P.T.

MOP W

15+800 – 15+820
12+540 – 12+560
12+840
15+730 – 15+760
9+760
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 9 801,77 9 820,00 100% 488 743,90
S61
DD42
DD31
9+900 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 10 159,64 9 520,00 94% 201 099,46
DZ6
DD23
S61 łopatka
C3/4 i C0,4/0,5 720,00 ponad plan 76 434,00
Roboty bitumiczne
DD37
MW1
MW2
MW3
MW4
MW5
MOP W parkingi
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 28 726,08 5 276,44 18% 495 125,00
DD37
MW1
MW2
MW3
MW4
MW5
MOP W parkingi
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 5 276,44 ponad plan 417 645,00
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
DD23
S61 łopatka
Nawierzchnia z kruszywa m2 16 282,04 6 549,53 560,00 9% 10 026,00
S61 P.T. 15+569 do 15+663
8+820 P do 8+740 L
12+400
13+800
16+094 do 16+149
10+935 do 10+980
11+121 do 11+153
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 105 593,06 568,80 4 504,77 792% 102 021,00
MOP Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 2 315,15 489,00 21% 8 154,22
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 5,80% 1,87% 32% 54%
MOP Krawężniki kamienne m 6 126,70 55,00 5 876,70
MOP Obrzeża betonowe m 9 446,23 639,77 9 226,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 18,50%
DD22 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 9 952,00 122 702,20
MOSTY
ROBOTY BRANŻOWE
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 28,00 0,00 0% 16,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 9,00 9,00 100% 100,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 2 219,00 120,00 5% 1 590,00
montaż zastawki kanałowej Dn800 na wylocie do zbiornika kpl 4,00 2,00 2,00 100% 4,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-2 mb 917,00 117,00 ponad plan 917,00
Drenaż
Studnia DN 1000 szt. 38,00 12,00 ponad plan 12,00
Wyloty szt. 2,00 2,00 ponad plan 2,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 2 889,00 150,00 150,00 100% 2 860,94
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 538,00 250,00 250,00 100% 14 515,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 48J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 19 270,00 4 900,00 4 000,00 82% 18 289,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 16J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 431,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 8J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 6 343,00 2 700,00 2 000,00 74% 3 780,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 26,00 7,00 7,00 100% 26,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ścianki działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z nadprożami kpl 1,00 0,90 0,30 33% 1,00
Obróbki blacharskie kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 ponad plan 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,50 0,30 60% 0,80
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 0,00 0%
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 0,50 0,50 100% 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,50 0,80 160% 0,90
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,30 ponad plan 1,00
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,25 ponad plan 0,75
Mała architektura
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Obróbki blacharskie kpl 1,00 1,00 0,50 50% 0,50
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 ponad plan 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,50 0,30 60% 0,80
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 0,50 0,50 100% 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,50 0,90 180% 0,90
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0,50 100% 1,00
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,70 0,45 64% 0,75
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 28 V – 03 VI 2021 Wykonana ilość tydzień 28 V – 03 VI 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 03.06.2021 Plan na tydzień 4-10 VI 2021
DROGI
Roboty ziemne
DD32
DD33
DL1
DD38
DD39
DZ6
DD41
DD42
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 3 026,70 2 325,00 77% 35 575,00 1 976,70
Odwodnienie 10,00% 8,00% 80% 80,33% 10,00%
Ścieki
Obiekt 8.9.10.14 Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 17,00 426,17
Warstwy konstrukcyjne
S61

DZ4
MOP

8+660 – 8+700 L
8+660 – 8+780 P
9+070 – 9+100
9+750 – 9+780
10+930 – 11+000
11+130 – 11+180
11+000 – 11+020
9+900 – 9+920
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 9 801,77 7 652,00 78% 478 923,90 9 801,77
DD37
MOP
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 10 159,64 8 222,00 81% 191 579,46 10 159,64
MW2
MW3
MW4
MW6
C5/6 m2 464 347,00 8 314,35 4 100,00 49% 462 857,63
DZ4
DD30
MOP
C3/4 i C0,4/0,5 460,00 ponad plan 75 714,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
MOP MW3 C8/10 m2 342 562,00 300,00 ponad plan 342 562,00
Roboty bitumiczne
DZ3
DD20
DD41
DZ6
DD22
DD21
MOP
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 55 909,34 26 478,00 47% 451 986,96 28 726,08
MOP Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 036,20 1 353,00 45% 119 309,23
DZ3
DD20
DD41
DZ6
DD22
DD21
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 49 449,94 25 125,00 51% 412 368,56
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 9+760 do 9+804
14+095 do 14+178
13+868 do 13+940
13+790 do 13+868
10+755 do 10+863
9+770 do 9+804
15+290 do 15+305
13+771 do 13+818
14+734 do 14+745
9+091 do 9+127
15+280 do 15+320
15+219 do 15+240
10+863 do 10+935
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 105 593,06 11 619,03 4 111,00 35% 97 516,23 568,80
MOP Z Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 1 699,98 121,00 7% 7 665,22 2 315,15
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 8,50% 2,86% 34% 52% 5,80%
MOP Krawężniki kamienne m 6 126,70 266,00 5 821,70
MOP Obrzeża betonowe m 9 446,23 11,00 8 586,23
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 19,50% 2% 9% 63% 18,50%
DD22 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 22 520,00 441 699,26
DD15
DD17
Umocnienie poboczy humusem i obsianie nasionami traw m2 1 719,84 360,00 1 209,26
DD22 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 500,00 112 750,20
MOSTY
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz125 PE100 SDR17 mb 11,00 11,00 11,00 100% 11,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 7,00 7,00 100% 524,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 50,00 0% 16,00 28,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 1,00 100% 16,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 12,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 10,00 10,00 100% 91,00 9,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 220,00 220,00 100% 1 470,00 2 219,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) m2 167,00 80,00 80,00 100% 160,00
wykonanie palisady drewnianej w dnie i na skarpie cieku o wymiarach ф 10cm i dł. 120cm (Typ1) szt 278,00 58,00 58,00 100% 278,00
montaż zastawki kanałowej Dn500 na wylocie do zbiornika kpl 2,00 2,00 2,00 100% 2,00
montaż zastawki kanałowej Dn700 na wylocie do zbiornika kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
montaż zastawki kanałowej Dn800 na wylocie do zbiornika kpl 4,00 2,00 2,00 100% 2,00 2,00
montaż zastawki kanałowej Dn1000 na wylocie do zbiornika kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
punkty czerpania wody wraz z armaturą oraz robotami montażowymi kpl. 8,00 8,00 8,00 100% 8,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 25,00 3,00 3,00 100% 25,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 160,00 3,00 3,00 100% 160,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 2 889,00 150,00 150,00 100% 2 710,94 150,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 523,00 100,00 70,00 70% 523,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 538,00 250,00 250,00 100% 14 265,00 250,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 48J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 19 270,00 4 900,00 4 900,00 100% 14 289,00 4 900,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 16J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 431,00 431,00 431,00 100% 431,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 8J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 6 343,00 2 700,00 890,00 33% 1 780,00 2 700,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 37,00 2,00 2,00 100% 37,00
Kabel YKY 4x35mm2 m 1 085,44
Kabel YKY 4x50mm2 m 1 612,00 42,00 42,00 100% 1 612,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 26,00 7,00 7,00 100% 19,00 7,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 12,00 2,00 2,00 100% 12,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 7,00 6,00 6,00 100% 7,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 2,00 2,00 100% 6,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Inne urządzenia
Montaż wylotu kanału  DN200 wraz z umocnieniem wg katalogu KPED 1.19 kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP Z
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 1,00 100% 2,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ścianki działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z nadprożami kpl 1,00 0,70 0,90
Stropodach kpl 1,00 0,30 0,10 33% 0,80
Obróbki blacharskie kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,50 0,50
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 0,00 1,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50 0,50
Elewacja kpl 1,00 0,40 0% 0,10 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,30 0% 0,70
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0% 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,10 0,10 100% 1,00
Stropodach kpl 1,00 0,25 0,05 20% 0,80
Obróbki blacharskie kpl 1,00 0,00 1,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,50 0,50
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 0,00 1,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50 0,50
Elewacja kpl 1,00 0,50 0% 0,00 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0,50
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,30 0,70
Mała architektura 0,00

– maj

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 21-27 V 2021 Wykonana ilość tydzień 21-27 V 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 27.05.2021 Plan na tydzień 28 V – 03 VI 2021
DROGI
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 58 168,00
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00 2 238,00
Rozebranie barier mb 80,52 80,52
Roboty ziemne
DD38
DD42
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 956,33 1 050,00 110% 33 250,00 3 026,70
Odwodnienie 10,00%
Przepusty 0,92
Przepusty żelbetowe
Przepusty rurowe fi 800 (żelbetowe) m 80,50 80,50
Przepusty rurowe fi 1500 m 166,00 166,00
Przepusty PP/PEHD – drogi
Przepusty rurowe fi 600 m 67,50 52,80
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 758,00
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 1 730,50
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 580,50
Przepusty PP/PEHD – cieki
Przepusty rurowe fi 800 m 127,50 127,50
Przepusty rurowe fi 1000 m 44,50 44,50
Przepusty rurowe fi 1200 m 17,00 17,00
Ława fundamentowa z kruszywa zagęszczona do Is=0,98 – kruszywo /piasek (70%) m3 1 908,72 1 908,72
Ława fundamentowa z kruszywa zagęszczona do Is=0,98 – stabilizacja (30%) m3 852,64 852,64
Zasypka z gruntu przepuszczalnego zagęszczona warstwami do Is=0,98 m3 9 205,95 9 205,95
Podsypka z luźnego piasku gr. 2 cm m2 2 782,60 2 782,60
Umocnnienie wlotów/wylotów kostką betonową na podsypce cementowo-piaskowej m2 3 014,71 2 547,25
Sączki podłużne 91%
Ścieki 0,96
Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 1 151,84
Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 409,17
Ściek muldowy m 268,60 169,67
Ściek liniowy m 90,00 90,00
Warstwy konstrukcyjne 0,96
S61
MW6
9+240 – 9+260 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 200,00 ponad plan 471 271,90 9 801,77
DD4
DD9
DD17
DD20
DD41
DD42
DD19
DD21
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 8 888,00 ponad plan 183 357,46 10 159,64
MW3
MW4
parkingi MOP
C5/6 m2 464 347,00 2 680,00 ponad plan 458 757,63 8 314,35
MW4
MW6
C3/4 i C0,4/0,5 1 590,00 ponad plan 75 254,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00 1,00
W-wa poślizgowa z geowłókniny m2 303 504,00 303 504,00
MW4 C8/10 m2 342 562,00 1 080,00 ponad plan 342 019,00
C35/45 m2 285 546,38 285 546,38
Roboty bitumiczne 0,75
DD35
DD28
DD25
DZ6
DZ4
DD31
DD15
MZ6
MW7
DZ3
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130 27 183,26 142% 425 508,96 55 909,34
MZ7
MZ2
MW5
Parkingi
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 462 5 033,03 113% 117 956,23 3 036,20
DD35
DD28
DD25
DZ6
DZ4
DD31
DD15
MZ6
MW7
DZ3
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 134 22 150,23 105% 387 243,56 49 449,94
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 15+477 do 15+569
11+000 do 11+121
12+445 do 12+496
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 105 593,06 10 562 11 050,23 105% 93 405,23 11 619,03
MOP Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 577 359,62 62% 7 544,22 1 699,98
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,08% 3,00% 145% 49% 8,50%
MOP Krawężniki kamienne m 6 126,70 459,00 ponad plan 5 555,70
Obrzeża betonowe m 9 446,23 8 575,23
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 6,00% 7% 117% 61% 19,50%
DD17
DD20
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 419 179,26
Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 57 815,00
DD17
DD20
S61

4+280 – 4+360
8+590 – 8+640

Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 610,00 ponad plan 111 250,20
Rowy szczelne m 10 718,02 7 235,00
Ogrodzenie dróg mb 35 144,71 8% 4% 47% 92% 5,9%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 6% 6% 103% 81% 9,7%
S61 Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne wykonywane ręcznie (linie na skrzyzowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i inne symbole) m2 1 022,10 812,23 812,23
S61 Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne i krawędziowe, segregacyjne i krawędziowe strukturalne dot-line) m2 18 840,60 655,26 17 664,26
S61 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 925,80 606,54 702,54
Bariery ochronne stalowe mb 48 636,80 48 532,20
Oznakowanie pionowe 0,98 9,5%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00 1,00 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00 1,00 1,00
ROBOTY BRANŻOWE 0,00
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly                          –
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb 271,00 7,00 271,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb 114,10 102,10 114,10
Wpusty                          –
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 130,00 517,00 7,00
Studnie                          –
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -Roboty wykończeniowe kpl 13,00 2,00 13,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 151,00 166,00 50,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 20,00
Separatory, piaskowniki                          –
Separator lamelowy kpl 2,00 1,00 2,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)                          –
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 1 250,00 220,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) m2 93,00 13,00 93,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 20cm wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (umocnienie studni w skarpie) m2 59,00 59,00 59,00 100% 59,00
umocnienie skarp darniowaniem (Typ 4 i Typ 5) m2 89,00 89,00 89,00 100% 89,00
umocnienie geogratą obsianą trawą na geowłókninie i podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3, Typ4, Typ5) m2 147,00 140,00 140,00 100% 140,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 1,50 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 067,77 64 476,30
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2 22 841,45 3 820,60 21 197,10
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 241,98 2 591,98
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 1,00 201,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
budowa sieci wodociągowej z rur Dz32x3,0 PE100 RC SDR11 mb 116,50 10,50 116,50
montaż zasuwy Dn25 kpl. 8,00 1,00 8,00
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 4,00 13,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 48J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 19 270,00 7 000,00 3 389,00 48% 9 389,00 4 900,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 8J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 6 343,00 3 300,00 890,00 27% 890,00 2 700,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 37,00 14,00 35,00 2,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 19,00 1,00 19,00
Złącze kablowe ZK3 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 1,00 1,00 1,00
Kabel YAKY 4x35mm2 m 680,00 164,00 680,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 1 246,00 291,00 1 286,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 4 465,00 651,00 4 465,00
Kabel YKY 4x35mm2 m 1 085,44 885,44 1 085,44
Kabel YKY 4x50mm2 m 1 612,00 1 470,00 1 570,00 42,00
Kabel YKY 4x120mm2 m 134,00 134,00 134,00
Kabel YKY 4x240mm2 207,00 114,00 114,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 1 831,36 1 116,00 1 616,00
Rura ochronna RHDPEp 125mm m 1 164,00 107,00 1 070,00
Złącze przejściowe ZK1 do podłączenia szafy PGE szt. 1,00 1,00 1,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 41,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 41,00 0,00 41,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 41,00 0,00 41,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 18,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 18,00 0,00 18,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 18,00 0,00 18,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 0,00 8,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 0,00 8,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 0,00 10,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 10,00 0,00 10,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 14,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 14,00 0,00 14,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 14,00 0,00 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 5,00 0,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 0,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 16,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 16,00 0,00 16,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 16,00 0,00 16,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 6 139,00 0,00 6 139,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 1 325,00 125,00 1 325,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 1,00
Rura ochronna DVK110mm m 186,70 61,70 186,70
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 273,00 0,00 273,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00 0,00
Rura ochronna DVK110mm m 3,00 2,18 5,18
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 19,00 8,36 27,36
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00 0,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 580,00 150,00 580,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 53,50 3,50 53,50
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 1,00
SOU 4
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 12,00 1,00 12,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 12,00 12,00 10,00 83% 10,00 2,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 7,00 7,00 1,00 14% 1,00 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 693,00 393,00 1 693,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 464,00 264,00 264,00 100% 464,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Rura ochronna DVK110mm m 27,00 16,00 26,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 3,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 27,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 27,00 8,00 27,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 27,00 8,00 27,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 6,00 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 1,00 4,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 2,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 1,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 1,00 1,00 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 1,00 1,00 1,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 150,00 50,00 2 150,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 584,50 386,00 586,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Rura ochronna DVK110mm m 25,00 25,00 25,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 43,50 43,50 43,50
Oświetlenie GOSTERY 0,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 5,00 5,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 5,00 5,00
Kabel YAKXS 4x35mm2 m 204,00 204,00 204,00
Bednarka 25×4 m 184,00 184,00 184,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 40,00 40,00 40,00
Rura ochronna DVK110mm m 6,00 6,00 6,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 11,00 11,00 11,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb 122,00 2,95 122,00
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 86,00 910,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P1 DN1500; Q=2l/s, H=22,5m szt. 1,00 0,50 0,90
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 0,90 0,90
Studnia odwodnieniowa DN1000 szt. 3,00 1,00 3,00
Komora pomiarowa szt. 2,00 2,00 2,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP W
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,50 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 1,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 0,20 ponad plan 1,00
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,10 ponad plan 1,00
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,20 0,40 200% 1,00
Stropodach kpl 1,00 0,50 0,00 0% 0,70 0,30
Obróbki blacharskie kpl 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50 0,50
Tynki na ścianach zewnętrzych kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 1,00 0,50 50% 0,50
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 0 0%
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 ponad plan 1,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 ponad plan 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,1 ponad plan 0,10 0,40
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,00 ponad plan 0,70 0,30
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,00 ponad plan 0,50 0,50
Mała architektura
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ścianki działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z nadprożami kpl 1,00 1,00 0,80 80% 1,00
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,20 0,30 150% 0,90 0,10
Stropodach kpl 1,00 0,50 0,25 50% 0,75 0,25
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50 0,50
Tynki na ścianach zewnętrzych kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 1,00 0,50 50% 0,50
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 ponad plan 1,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 ponad plan 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,00 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 14-20 V 2021 Wykonana ilość tydzień                    14-20 V 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 20.05.2021 Plan na tydzień  21-27 V 2021
DROGI
Roboty ziemne
DD29 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 956,33 3 250,99 340% 32 200,00 956,33
Odwodnienie
Ścieki
MOP W Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne 1 151,84 30,00 ponad plan 1 196,00
DZ2
DZ5
Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 32,00 ponad plan 196,80
DZ5 Ściek muldowy m 268,60 19,00 ponad plan 52,50
Warstwy konstrukcyjne
MW3,MW4
S61 P.T.
parkingi
10+500 – 10+680
8+540 – 8+610
16+-080 – 16+120 P
15+290 – 15+320 P
15+290 – 15+320 P i L
15+220 – 15+250 P
14+100 – 14+140 P
13+790 – 13+820 P
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 2 700,00 ponad plan 405 716,00
DZ6
DD32
DD17
DD20
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 5 030,00 ponad plan 161 323,33
MOP
MW7
C5/6 m2 464 347,00 3 178,00 ponad plan 408 794,00
MOP
DL2
DZ4
C3/4 i C0,4/0,5 610,00 ponad plan 73 664,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
MOP parkingi C8/10 m2 342 562,00 3 352,00 ponad plan 340 939,00
Roboty bitumiczne
DD
MOP W
DD17
DD20
DZ3
zjazdy Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130 12 501,00 65% 398 325,70 19 130
MW1
DZ3
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 462 4 073,00 91% 112 923,20 4 462
DD
MOP W
DD17
DD20
DZ3
zjazdy Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 134 8 428,00 40% 323 776,00 21 134
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.t. 9+096 do 9+288
10+495 do 10+713
10+877 do 10+924
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 105 593,06 10 562 1 371,00 13% 82 355,00 10 562
MOP Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 577 160,00 28% 7 184,60 577
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,08% 7,84% 378% 16% 2,08%
MOP Krawężniki kamienne m 6 126,70 735,00 5 096,70
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 6,00%
DD21
DD4
DZ3
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 1 950,00 353 927,00
DD4
DZ3
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 360,00 168 587,91
DZ2
DZ5
Umocnienie rowu pod ściekiem skarpowym kpl 90,00 16,00 44,00
Ogrodzenie dróg mb 35 144,71 8% 4% 50% 88% 8%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 6% 4% 70% 81% 6%
S61 Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne i krawędziowe, segregacyjne i krawędziowe strukturalne dot-line) m2 18 840,60 8 419,00 17 009,00
S61 2+133,76 – 2+160,26
8+724,72 – 8+732,72
11+528 – 11+700
15+291 – 15+343
15+680,94 – 15+736
15+819,15 – 15+901
9+203 – 9+215
15+684,94 – 15+871
15+217,71 – 15+343
Bariery ochronne stalowe mb 48 636,80 964,50 45 123,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 80,00 80,00 100% 387,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 ponad plan 19,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 ponad plan 35,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 ponad plan 9,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 20,00 ponad plan 81,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 200,00 300,00 150% 1 150,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) m2 93,00 40,00 40,00 100% 80,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 20cm wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (umocnienie studni w skarpie) m2 59,00 0,00 59,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) m2 167,00 80,00 80,00 100% 80,00 80,00
wykonanie palisady drewnianej w dnie i na skarpie cieku o wymiarach ф 10cm i dł. 120cm (Typ1) szt 278,00 80,00 80,00 100% 220,00
umocnienie skarp darniowaniem (Typ 4 i Typ 5) m2 89,00 0,00 89,00
umocnienie geogratą obsianą trawą na geowłókninie i podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3, Typ4, Typ5) m2 147,00 0,00 140,00
montaż zastawki kanałowej Dn500 na wylocie do zbiornika kpl 2,00 0,00 2,00
montaż zastawki kanałowej Dn700 na wylocie do zbiornika kpl 1,00 0,00 1,00
montaż zastawki kanałowej Dn800 na wylocie do zbiornika kpl 4,00 0,00 4,00
montaż zastawki kanałowej Dn1000 na wylocie do zbiornika kpl 1,00 0,00 1,00
montaż klapy zwrotnej DN300 kpl 10,00 0,00 10,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 100,00 100,00 100% 558,00
TYP-2 mb 917,00 200,00 200,00 100% 800,00 200,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 48J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 19 270,00 6 000,00 6 000,00 100% 6 000,00 7 000,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 16J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 431,00 0,00 431,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 8J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 6 343,00 3 000,00 0% 0,00 3 300,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 26,00 12,00 12,00 100% 12,00 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 12,00 0,00 12,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 7,00 0,00 7,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 464,00 200,00 200,00 100% 200,00 264,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 0,00 1,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP W
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ścianki działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z nadprożami kpl 1,00 0,10 ponad plan 0,10 1,00
Stropodach kpl 1,00 0,20 ponad plan 0,70 0,50
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Elewacja kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,20 0,70
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0% 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ścianki działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z nadprożami kpl 1,00 0,20 ponad plan 0,20 1,00
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,95 ponad plan 1,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Elewacja kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0% 0,30
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 7-13 V 2021 Wykonana ilość tydzień 7-13 V 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 13.05.2021 Plan na tydzień 14 -20 V 2021
DROGI
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-06/S61
RK-07/S61
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 26,00 ponad plan 478,60
Ścieki
WD4
MS14
Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 23,00 ponad plan 164,80
Warstwy konstrukcyjne
S61
S61
MW7
parkingi
DL2
MW2
MW3
MW4
DD41
DD32A
9+750-9+800
10+520-10+620
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 8 541,00 ponad plan 403 016,00
DD32 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 1 400,00 ponad plan 156 293,33
MW1
MW2
parkingi
C5/6 m2 464 347,00 6 592,00 ponad plan 405 616,00
MW1
MW2
MW7
DD30
C3/4 i C0,4/0,5 5 974,00 ponad plan 73 054,00
Roboty bitumiczne
MS13
MS14
MZ3
MZ5
parkingi
DD22
DD42
DD32
DZ3
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130,49 39 565,00 207% 385 824,70 19 130
MS13
MS14
MZ3
MZ5
parkingi
DD22
DD42
DD32
DZ3
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 133,79 39 565,00 187% 279 348,50 21 134
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.T. 10+185 do 10+877
15+305 do 15+477
KM 3+400 STR. PRAWA
KM 6+900 STR. LEWA
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 105 593,06 10 562,19 3 122,00 30% 80 984,00 10 562
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,08% 7,87% 379% 8% 2,08%
S61 KM 6+150 STR. PRAWA Krawężniki betonowe m 6 124,82 18,00 4 318,35
MOP W Krawężniki kamienne m 6 126,70 722,00 4 361,70
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 6,00% 1% 12% 48% 6,00%
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 5 275,00 351 977,00
S61

DD11
DW677

6+650 – 6+870
7+550 – 7+680
4+550 – 4+580
0+240 – 0+300
1+200 – 1+310
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 5 850,00 168 227,91
Umocnienie rowów płytami betonowymi m2 2 441,98
Umocnienie poboczy m2 92 429,27
Umocnienie rowu pod ściekiem skarpowym kpl 90,00 13,00 28,00
S61 1+700 do 2+100 Lewa
3+950 do 4+150 Lewa
3+950 do 4+150 prawa
4+500 do 4+600 lewa
6+700 do 6+850 lewa
10+100 do 10+350 lewa
10+650 do 10+800 lewa
11+450 do 11+650 lewa
12+700 do 13+000 lewa
14+600 do 15+700 lewa
15+350 do 15+650 Prawa
15+800 do 15+900 lewa
16+100 do 16+200 lewa
Ogrodzenie dróg mb 35 144,71 8,0% 10% 125% 84% 8%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 5,8% 16% 283% 76% 6%
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne wykonywane ręcznie (linie na skrzyzowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i inne symbole) m2 1 022,10
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne i krawędziowe, segregacyjne i krawędziowe strukturalne dot-line) m2 18 840,60                8 590,00            8 590,00
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 925,80                     96,00                  96,00
S61 10+360 – 10+648
10+062 – 10+230
12+567 – 12+900
11+268 – 11+452
10+875,20 – 10+947,50
10+962 – 11+150
9+215,74 do 9+293,74
14+083,10 do 14+173,10
13+796,68 -15+273
12+900,94 – 14+626
Bariery ochronne stalowe mb 48 636,80 7 878,58 37 982,16
Oznakowanie pionowe
Osłony przeciwolśnieniowe U-19 szt 3 365,00 3 590,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
Przepusty skrzynkowe
ROBOTY BRANŻOWE
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 60,00 60,00 100% 307,00 80,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 20,00 20,00 100% 260,00 20,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 0% 15,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 20,00 15,00 75% 61,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 200,00 200,00 100% 850,00 200,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) m2 93,00 20,00 20,00 100% 40,00 40,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) m2 167,00 0,00 80,00
wykonanie palisady drewnianej w dnie i na skarpie cieku o wymiarach ф 10cm i dł. 120cm (Typ1) szt 278,00 80,00 80,00 100% 140,00 80,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb 73,55 40,00 0% 120,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 80,00 80,00 100% 458,00 100,00
TYP-2 mb 917,00 150,00 200,00 133% 600,00 200,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 48J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 19 270,00 6 000,00 0% 0,00 6 000,00
Budowa i montaż  kabla światłowodowego XOTKtsd 8J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) mb 6 343,00 3 000,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 15,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 15,00 10,00 10,00 100% 15,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 26,00 26,00 100% 30,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 9,00 100% 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 580,00 300,00 300,00 100% 430,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 2,00 100% 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 27,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 27,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 27,00 27,00 27,00 100% 27,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 6,00 100% 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 543,00 543,00 543,00 100% 543,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 0,00 1,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 26,00 0,00 12,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 464,00 0,00 200,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,00 1,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 0,60 ponad plan 0,80
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0,50
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,00 1,00
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0,50
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,30 0,50
Mała architektura 0,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 23- 29 IV 2021 Wykonana ilość tydzień 23-29 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 29.04.2021 Plan na tydzień 30 IV – 06 V 2021
DROGI
Odwodnienie 2,00% 4,33% 216% 72,33%
Ścieki
S61 15+900 – 16+150SL
12+600 – 12+700SL
15+050-15+000SP
15+000 – 14+750SP
9+150 – 9+200SP
9+150 – 9+200SPSL
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 700,00 13 901,50
Warstwy konstrukcyjne
MW1 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 1 200,00 ponad plan 275 304,00
S61 P.T.
S61 P.T.
DD31
DD39
DL2
S61 P.T.
DD37
DD29
MW1
DD25
DD27
8+280 – 8+580
9+100 – 9+380

12+500 – 13+900

Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 5 305,00 ponad plan 388 570,00
DD31
DD6
DD36
DD39
DD31
DD9
DD29
DD38
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 6 053,00 ponad plan 148 753,33
DL1
DL2
chodnik C3/4 i C0,4/0,5 1 517,33 1 520,00 100% 64 460,00
Roboty bitumiczne
L02
L03
L04
DD28
DD29
Dz1a
DW677
S61
WS12
0+000-0+040 Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130 21 000,00 110% 327 309,70 19 130,49
L02
L03
L04
DD28
DD29
Dz1a
DW677
S61
WS12
0+000-0+040 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 134 21 000,00 99% 222 508,50 21 133,79
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.T. 12+159 do 12+420
12+420 do 12+445
9+275-9+400
12+159 do 12+276
16+088 do 16+160
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 5 281 2 500,00 47% 75 472,00 10 562,19
MOP chodniki Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 289 697,00 241% 6 661,60 577,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 7,50% 2% 27% 42% 6,00%
S61
DD20
8+150 – 8+830 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 3 240,00 342 572,00
S61 3+970 – 4+030
8+080 – 8+160
7+200 – 7+230
2+180 – 2+210
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 740,00 162 377,91
S61 Strona lewa
0+000-0+220
2+230-2+315
3+370-3+400
3+500-3+650
5+555-5+630
Strona prawa
2+230-2+310
9+410-9+700
9+810-10+000
Ogrodzenie dróg mb 35 144,71 10% 8% 80% 68% 8,0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 8% 4% 53% 100% 10,0%
Ekrany akustyczne 869,00 10% 100%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 1% 100%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 6% 11% 182% 51% 5,8%
S61 4+900-5+200 Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne i krawędziowe, segregacyjne i krawędziowe strukturalne dot-line) m2 18 840,60                   180,00
S61 13+122,68 do 13+775
6+427,16 do 6+871
12+548,07 do 13+122
6+892,59 do 7+881
14+439 do 14+473,10
8+137 do 8+605
3+507,78 do 3+663
2+936 do 3+151
0+955,74 do 1+043,74
13,853,86 do 13,892,95
7+726,59 do 7+827
13+801,86 do 13+892
Bariery ochronne stalowe mb 48 636,80 5 963,21 26 970,58
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 803,86 901,93 ponad plan 1 803,86
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 242,79 121,40 ponad plan 242,79
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Rury osłonowe z wieszakami m 100,20 0,00 100,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 164,87 82,44 ponad plan 164,87
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 536,37 268,19 ponad plan 536,37
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 324,41 162,21 ponad plan 324,41
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 804,28 402,14 ponad plan 804,28
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 106,20 6,20 ponad plan 106,20
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 946,40 973,20 ponad plan 1 946,40
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 1 670,07 1 670,00 1 670,00 100% 1 670,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 618,08 809,04 ponad plan 1 618,08
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Program naprawczy
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 431,74 715,87 ponad plan 1 431,74
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 177,00 177,00 ponad plan 177,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 444,80 222,40 ponad plan 444,80
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 33,00 0% 79,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 17,00 0% 89,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 0% 727,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 30,00 12,00 40% 689,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz110 PE100 SDR17 mb 10,00 10,00 ponad plan 10,00 10,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz140 PE100 SDR17 mb 91,00 90,00 91,00 101% 91,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 208,00 0% 488,00
rury osłonowe DN350 GRP min SN10 mb 10,00 10,00 10,00 100% 10,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 16,00 16,00 100% 41,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 4,00 100% 524,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 60,00 80,00 133% 197,00 50,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 238,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 15,00 20,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 15,00 5,00
montaż betonowych studni czyszczkowych Dn1500 na kanalizacji ciśnieniowej wraz z armaturą -montaż studni kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
montaż betonowych studni czyszczkowych Dn2000 na kanalizacji ciśnieniowej wraz z armaturą -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 2,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 11,00
Montaż studni betonowych DN1200 z regulatorem przepływu Q=20l/s -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 2,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn1500 -montaż studni kpl 3,00 2,00 2,00 100% 3,00 1,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn2000 -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 2,00
Separatory, piaskowniki
Separator lamelowy kpl 2,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 10,00 0% 46,00 20,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 1,00 50% 39,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0% 21,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 0% 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 0% 6,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 0% 650,00 200,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) m2 93,00 40,00 0% 0,00 20,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) m2 167,00 40,00 0% 0,00
wykonanie palisady drewnianej w dnie i na skarpie cieku o wymiarach ф 10cm i dł. 120cm (Typ1) szt 278,00 80,00 0% 0,00 60,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,50 0% 0,50
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl 2,00 0,90 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 165,90 ponad plan 38 215,90
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 130,54 ponad plan 14 187,54
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2 22 841,45 36,50 ponad plan 17 376,50
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb 73,55 60,00 30,00
Studzienka rewizyjna szt. 1,00 0,00 1,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 120,00 40,00 33% 298,00 80,00
TYP-2 mb 917,00 200,00 100,00 50% 200,00 150,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
montaż zasuwy Dn100 kpl. 2,00 1,00 ponad plan 3,00
montaż zasuwy Dn150 kpl. 18,00 6,00 8,00 133% 20,00
montaż zasuwy Dn50 kpl. 13,00 3,00 4,00 133% 14,00
montaż zasuwy Dn25 kpl. 8,00 3,00 2,00 67% 7,00
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 2,00 ponad plan 9,00
punkty czerpania wody wraz z armaturą oraz robotami montażowymi kpl. 8,00 8,00 0% 0,00
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,40 0% 2,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 12,00 5,00 5,00 100% 11,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 25,00 2,00 0% 20,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 208,00 15,00 1 017,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 2 889,00 100,00 56,00 56% 2 460,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 523,00 180,00 453,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 728,00 80,00 0% 728,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 284,00 60,00 60,00 100% 300,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 70,00 0% 259,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 19,00 2,00 18,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 214,00 120,00 1 334,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 1 246,00 100,00 120,00 120% 995,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 41,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 41,00 8,00 14,00 175% 41,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 8,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 16,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 16,00 2,00 2,00 100% 11,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 1 325,00 300,00 600,00 200% 1 200,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 0%
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 273,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 90,00 78,00 ponad plan 168,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 1,00 100% 2,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 20,00 10,00 ponad plan 30,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 0% 1,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 15,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 15,00 1,00 ponad plan 15,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 15,00 15,00 5,00 33% 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 30,00 3,00 ponad plan 30,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 15,00 4,00 27% 4,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 5,00 ponad plan 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 2,00 100% 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 114,00 509,00 ponad plan 2 113,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 580,00 100,00 130,00 130% 130,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 27,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 27,00 13,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 543,00 243,00 0% 0,00
Rura ochronna DVK110mm m 75,50 55,00 ponad plan 72,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 81,00 25,00 ponad plan 80,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 4,00 3,00 75% 26,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 12,00 7,00 7,00 100% 11,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 7,00 7,00 7,00 100% 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 693,00 300,00 200,00 67% 1 300,00
Rura ochronna DVK110mm m 27,00 10,00 ponad plan 10,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 3,00 ponad plan 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 27,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 27,00 15,00 0% 12,00 7,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00 2,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 150,00 2 100,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 584,50 200,00 0% 0,00 200,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 5,00 0% 0,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 40,00 40,00 0% 0,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 0% 824,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP W
Roboty zasadnicze kpl 1,00 1,00 0% 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 0% 1,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,10 0% 0,90
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 1,00 0% 0,50
Elewacja kpl 1,00 1,00 0% 0,00
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,10 0% 1,00
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,05 1,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 0,50 0,50 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 1,00 0% 0,50
Elewacja kpl 1,00 1,00 0% 0,00

– kwiecień

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 23- 29 IV 2021 Wykonana ilość tydzień 23-29 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 29.04.2021 Plan na tydzień 30 IV – 06 V 2021
DROGI
Odwodnienie 2,00% 4,33% 216% 72,33%
Ścieki
S61 15+900 – 16+150SL
12+600 – 12+700SL
15+050-15+000SP
15+000 – 14+750SP
9+150 – 9+200SP
9+150 – 9+200SPSL
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 700,00 13 901,50
Warstwy konstrukcyjne
MW1 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 1 200,00 ponad plan 275 304,00
S61 P.T.
S61 P.T.
DD31
DD39
DL2
S61 P.T.
DD37
DD29
MW1
DD25
DD27
8+280 – 8+580
9+100 – 9+380

12+500 – 13+900

Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 5 305,00 ponad plan 388 570,00
DD31
DD6
DD36
DD39
DD31
DD9
DD29
DD38
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 6 053,00 ponad plan 148 753,33
DL1
DL2
chodnik C3/4 i C0,4/0,5 1 517,33 1 520,00 100% 64 460,00
Roboty bitumiczne
L02
L03
L04
DD28
DD29
Dz1a
DW677
S61
WS12

0+000-0+040

Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130 21 000,00 110% 327 309,70 19 130,49
L02
L03
L04
DD28
DD29
Dz1a
DW677
S61
WS12

0+000-0+040

Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 134 21 000,00 99% 222 508,50 21 133,79
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.T. 12+159 do 12+420
12+420 do 12+445
9+275-9+400
12+159 do 12+276
16+088 do 16+160
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 5 281 2 500,00 47% 75 472,00 10 562,19
MOP chodniki Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 289 697,00 241% 6 661,60 577,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 7,50% 2% 27% 42% 6,00%
S61
DD20
8+150 – 8+830 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 3 240,00 342 572,00
S61 3+970 – 4+030
8+080 – 8+160
7+200 – 7+230
2+180 – 2+210
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 740,00 162 377,91
S61 Strona lewa
0+000-0+220
2+230-2+315
3+370-3+400
3+500-3+650
5+555-5+630
Strona prawa
2+230-2+310
9+410-9+700
9+810-10+000
Ogrodzenie dróg mb 35 144,71 10% 8% 80% 68% 8,0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 8% 4% 53% 100% 10,0%
Ekrany akustyczne 869,00 10% 100%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 1% 100%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 6% 11% 182% 51% 5,8%
S61 4+900-5+200 Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne i krawędziowe, segregacyjne i krawędziowe strukturalne dot-line) m2 18 840,60                   180,00
S61 13+122,68 do 13+775
6+427,16 do 6+871
12+548,07 do 13+122
6+892,59 do 7+881
14+439 do 14+473,10
8+137 do 8+605
3+507,78 do 3+663
2+936 do 3+151
0+955,74 do 1+043,74
13,853,86 do 13,892,95
7+726,59 do 7+827
13+801,86 do 13+892
Bariery ochronne stalowe mb 48 636,80 5 963,21 26 970,58
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 803,86 901,93 ponad plan 1 803,86
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 242,79 121,40 ponad plan 242,79
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Rury osłonowe z wieszakami m 100,20 0,00 100,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 164,87 82,44 ponad plan 164,87
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 536,37 268,19 ponad plan 536,37
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 324,41 162,21 ponad plan 324,41
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 804,28 402,14 ponad plan 804,28
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 106,20 6,20 ponad plan 106,20
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 946,40 973,20 ponad plan 1 946,40
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 1 670,07 1 670,00 1 670,00 100% 1 670,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 618,08 809,04 ponad plan 1 618,08
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Program naprawczy
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 431,74 715,87 ponad plan 1 431,74
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 177,00 177,00 ponad plan 177,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 444,80 222,40 ponad plan 444,80
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 33,00 0% 79,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 17,00 0% 89,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 0% 727,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 30,00 12,00 40% 689,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz110 PE100 SDR17 mb 10,00 10,00 ponad plan 10,00 10,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz140 PE100 SDR17 mb 91,00 90,00 91,00 101% 91,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 208,00 0% 488,00
rury osłonowe DN350 GRP min SN10 mb 10,00 10,00 10,00 100% 10,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 16,00 16,00 100% 41,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 4,00 100% 524,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 60,00 80,00 133% 197,00 50,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 238,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 15,00 20,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 15,00 5,00
montaż betonowych studni czyszczkowych Dn1500 na kanalizacji ciśnieniowej wraz z armaturą -montaż studni kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
montaż betonowych studni czyszczkowych Dn2000 na kanalizacji ciśnieniowej wraz z armaturą -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 2,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 11,00
Montaż studni betonowych DN1200 z regulatorem przepływu Q=20l/s -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 2,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn1500 -montaż studni kpl 3,00 2,00 2,00 100% 3,00 1,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn2000 -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 2,00
Separatory, piaskowniki
Separator lamelowy kpl 2,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 10,00 0% 46,00 20,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 1,00 50% 39,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0% 21,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 0% 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 0% 6,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 0% 650,00 200,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) m2 93,00 40,00 0% 0,00 20,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) m2 167,00 40,00 0% 0,00
wykonanie palisady drewnianej w dnie i na skarpie cieku o wymiarach ф 10cm i dł. 120cm (Typ1) szt 278,00 80,00 0% 0,00 60,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,50 0% 0,50
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl 2,00 0,90 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 165,90 ponad plan 38 215,90
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 130,54 ponad plan 14 187,54
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2 22 841,45 36,50 ponad plan 17 376,50
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb 73,55 60,00 30,00
Studzienka rewizyjna szt. 1,00 0,00 1,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 120,00 40,00 33% 298,00 80,00
TYP-2 mb 917,00 200,00 100,00 50% 200,00 150,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
montaż zasuwy Dn100 kpl. 2,00 1,00 ponad plan 3,00
montaż zasuwy Dn150 kpl. 18,00 6,00 8,00 133% 20,00
montaż zasuwy Dn50 kpl. 13,00 3,00 4,00 133% 14,00
montaż zasuwy Dn25 kpl. 8,00 3,00 2,00 67% 7,00
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 2,00 ponad plan 9,00
punkty czerpania wody wraz z armaturą oraz robotami montażowymi kpl. 8,00 8,00 0% 0,00
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,40 0% 2,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 12,00 5,00 5,00 100% 11,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 25,00 2,00 0% 20,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 208,00 15,00 1 017,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 2 889,00 100,00 56,00 56% 2 460,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 523,00 180,00 453,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 728,00 80,00 0% 728,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 284,00 60,00 60,00 100% 300,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 70,00 0% 259,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 19,00 2,00 18,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 214,00 120,00 1 334,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 1 246,00 100,00 120,00 120% 995,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 41,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 41,00 8,00 14,00 175% 41,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 8,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 16,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 16,00 2,00 2,00 100% 11,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 1 325,00 300,00 600,00 200% 1 200,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 0%
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 273,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 90,00 78,00 ponad plan 168,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 1,00 100% 2,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 20,00 10,00 ponad plan 30,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 0% 1,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 15,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 15,00 1,00 ponad plan 15,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 15,00 15,00 5,00 33% 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 30,00 3,00 ponad plan 30,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 15,00 4,00 27% 4,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 5,00 ponad plan 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 2,00 100% 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 114,00 509,00 ponad plan 2 113,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 580,00 100,00 130,00 130% 130,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 27,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 27,00 13,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 543,00 243,00 0% 0,00
Rura ochronna DVK110mm m 75,50 55,00 ponad plan 72,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 81,00 25,00 ponad plan 80,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 4,00 3,00 75% 26,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 12,00 7,00 7,00 100% 11,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 7,00 7,00 7,00 100% 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 693,00 300,00 200,00 67% 1 300,00
Rura ochronna DVK110mm m 27,00 10,00 ponad plan 10,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 3,00 ponad plan 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 27,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 27,00 15,00 0% 12,00 7,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00 2,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 150,00 2 100,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 584,50 200,00 0% 0,00 200,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 5,00 0% 0,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 40,00 40,00 0% 0,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 0% 824,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP W
Roboty zasadnicze kpl 1,00 1,00 0% 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 0% 1,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,10 0% 0,90
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 1,00 0% 0,50
Elewacja kpl 1,00 1,00 0% 0,00
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,10 0% 1,00
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,05 1,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 0,50 0,50 1,00
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 1,00 0% 0,50
Elewacja kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 16-22 IV 2021 Wykonana ilość tydzień 16-22 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 22.04.2021 Plan na tydzień 23-29 IV
DROGI
Roboty ziemne
S61 8+520 – 8+600
8+680-8+760
12+440 – 12+520
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 1 912,67 550,00 29% 27 949,01 1 912,67
Odwodnienie 2,00% 2,00%
Ścieki
S61 14+750 – 14+800
15+900 – 16+150SP
12+350 – 12+300SP
12+300 – 12+600SL
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 602,00 ponad plan 13 201,50
Warstwy konstrukcyjne
DD42
DL1
DD39
DD25
DD38
DD31
DD32
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
zjazdy
zjazdy
zjazdy
zjazdy
zjazdy
zjazdy
zjazdy
12+400 – 12+500
9+760 – 9+800
10+800 – 10+900
12+220 – 12+250
16+080 – 16+130
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 3 260,00 ponad plan 383 265,00
DD31
DD39
DD4
zjazdy
zjazdy
0+000 – 0+750
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 3 295,00 ponad plan 142 700,33
DL2
DL3
DD42
C3/4 i C0,4/0,5 1 517,33 1 550,00 102% 62 940,00 1 517,33
Roboty bitumiczne
WS8
WS11
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130 7 345,00 38% 306 309,70 19 130
WS8
WS11
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 134 7 345,00 35% 201 508,50 21 134
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
Nawierzchnia z kruszywa m2 16 282,04 814 0% 814
S61 6+800 STR. LEWA
2+500 STR. LEWA
5+500 STR. LEWA
1+200 STR. LEWA
4+000 STR. LEWA
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 5 281 1 347,00 26% 72 972,00 5 281
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 7,50% 3% 41% 40% 7,50%
S61
S61
DD6
DD19
0+000 – 0+080
4+380 – 4+400
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 590,00 339 332,00
S61 3+480 – 3+640
0+000 – 0+110
6+810 – 6+880
3+940 – 4+060
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 8 435,00 158 637,91
S61
L01P
L02L
L03P
L04L
S61
S61
S61
0+810-2+117

7+700-8+600
12+530-13+770
11+200-12+200P

Umocnienie poboczy m2 92 429,27 9 920,00 26 473,00
S61 14+150 – 14+300 prawa
1+640-2+128 lewa
15+890-16+120 prawa
9+410-9+700 prawa
Ogrodzenie dróg mb 35 144,71 10% 5% 50% 60% 10%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 8% 10% 133% 96% 8%
Ekrany akustyczne 869,00 15% 90%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 1% 99%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 6% 5% 86% 40% 6%
S61 0+316 do 0+324
0+688 do 0+796
0+796 do 0+957,24
0+000 do 0+066,76
1+440,91 do 1+520,05
0+000 do 0+036,86
Bariery ochronne stalowe mb 48 636,80 460,00 21 007,37
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 813,21 325,28 ponad plan 406,61
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 12,15 6,08 ponad plan 12,15
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 803,86 721,54 ponad plan 901,93
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 61,92 30,96 ponad plan 61,92
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 242,79 97,12 ponad plan 121,40
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 6,67 6,67 ponad plan 6,67
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 164,87 65,95 ponad plan 82,44
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 22,20 22,20 ponad plan 22,20
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 536,37 214,55 ponad plan 268,19
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 10,13 10,13 ponad plan 10,13
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 324,41 129,76 ponad plan 162,21
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 7,10 7,10 ponad plan 7,10
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 804,28 321,71 ponad plan 402,14
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 15,40 15,40 ponad plan 15,40
Warstwa ścieralna – SMA m2 652,96 652,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 946,40 778,56 ponad plan 973,20
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 47,49 47,49 ponad plan 47,49
Warstwa ścieralna – SMA m2 1 670,07 1 670,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 5,00 5,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 618,08 647,23 ponad plan 809,04
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 17,09 17,09 ponad plan 17,09
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 431,74 572,70 ponad plan 715,87
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 28,48 28,48 ponad plan 28,48
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 14,75 14,75 ponad plan 14,75
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 15,50 15,50 ponad plan 15,50
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 7,70 7,70 ponad plan 7,70
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 444,80 177,92 ponad plan 222,40
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 48,18 48,18 ponad plan 48,18
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 33,00 ponad plan 79,00 33,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 17,00 ponad plan 89,00 17,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 0% 716,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 20,00 ponad plan 677,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz140 PE100 SDR17 mb 91,00 0,00 90,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 160,00 160,00 100% 244,00 208,00
rury osłonowe DN350 GRP min SN10 mb 10,00 0,00 10,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 12,00 0% 41,00 16,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 0% 520,00 4,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 60,00 0% 117,00 60,00
Studnie
montaż betonowych studni czyszczkowych Dn2000 na kanalizacji ciśnieniowej wraz z armaturą -montaż studni kpl 2,00 1,00 0% 1,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 0% 10,00 1,00
Montaż studni betonowych DN1200 z regulatorem przepływu Q=20l/s -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn1500 -montaż studni kpl 3,00 1,00 ponad plan 1,00 2,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn2000 -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 1,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 0% 5,00
Separator lamelowy kpl 2,00 1,00 0% 0,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 10,00 0% 46,00 10,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0% 38,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 21,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 5,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 7,00 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 0% 650,00 100,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) m2 93,00 0,00 40,00
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) m2 167,00 0,00 40,00
wykonanie palisady drewnianej w dnie i na skarpie cieku o wymiarach ф 10cm i dł. 120cm (Typ1) szt 278,00 0,00 80,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,50 0% 0,50 0,50
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl 2,00 0,00 0,90
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 60,00 15,00 25% 258,00 120,00
TYP-2 mb 917,00 100,00 100,00 100% 100,00 200,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
montaż zasuwy Dn150 kpl. 18,00 12,00 6,00
montaż zasuwy Dn50 kpl. 13,00 10,00 3,00
montaż zasuwy Dn25 kpl. 8,00 5,00 3,00
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 4,00 0% 7,00
punkty czerpania wody wraz z armaturą oraz robotami montażowymi kpl. 8,00 0,00 8,00
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 2,00 0,40
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 6,00 5,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 2,00 100% 33,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 3 230,00 100,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 60,00 60,00 100% 1 088,00 80,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 60,00 100% 240,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 80,00 80,00 100% 200,00 70,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 4,00 4,00 100% 21,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 16,00
Złącze kablowe ZK3 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 2,00
Kabel YAKY 4x25mm2 m 160,00 225,00 225,00 100% 225,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 100,00 100,00 100% 1 937,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 12,00 0% 27,00 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 3,00 0% 18,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 9,00 2,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 550,00 300,00 0% 600,00 300,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 0,00 1,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 90,00 90,00 ponad plan 90,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 20,00 20,00 ponad plan 20,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 0,00 15,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 0,00 15,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 0,00 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 150,00 0% 1 800,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 130,00 100,00 0% 0,00 100,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 14,00 0% 0,00 13,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 1,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 200,00 300,00 0% 0,00 243,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 10,00 10,00 100% 23,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 12,00 4,00 7,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 7,00 0,00 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 300,00 300,00 100% 1 100,00 300,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 127,00 30,00 30,00 100% 90,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 12,00 12,00 100% 12,00 15,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 1,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 200,00 0% 2 100,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 220,00 300,00 0% 0,00 200,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 0,00 5,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 40,00 0,00 40,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 0% 824,00 60,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 1,00 0% 0,00
Studnia odwodnieniowa DN1000 szt. 3,00 1,00 0% 2,00
Komora pomiarowa szt. 2,00 1,00 0% 0,00
Inne urządzenia
Montaż wylotu kanału  DN200 wraz z umocnieniem wg katalogu KPED 1.19 kpl. 1,00 1,00 0% 0,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP W
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,00 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 0,00 1,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,90 0,10
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50 0,10
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,00 0,50
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 0,05 ponad plan 0,05
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,00 1,00
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 0,00 1,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 0,00 1,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 1,00 0,10
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50 0,10
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,05 ponad plan 0,05
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,50 0% 0,00 0,50
Montaż wyposażenia łazienek kpl 1,00 0,00 1,00
Maty wycieraczkowe kpl 1,00 0,00 1,00
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kpl 1,00 0,00 1,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 1,00
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 9-15 IV 2021 Wykonana ilość tydzień              9-15 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 15.04.2021 Plan na tydzień 16-22 IV 2021
DROGI
Roboty ziemne
DZ4
DL3
DL1
0+200 – 0+220 Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 1 646,18 320,00 19% 983 770,90 1 646,18
DD32 Nasypy m3 1 007 328,18 100,00 ponad plan 1 082 791,66
S61
L01P
L02L
L03P
L04L
0+810-2+117 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 1 912,67 2 000,00 105% 27 399,01 1 912,67
Warstwy konstrukcyjne
S61 P.T
S61 P.T.
DD31
DD36
S61 P.T.
S61 P.T.
DD42
DL1
DL2
zjazdy do zbiorników
10+000 – 10+500
15+350 – 15+700
zjazdy
zjazdy
11+550 – 11+780
12+360 – 12+450
zjazdy
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 5 040,00 ponad plan 380 005,00
DD27
DD37
DD29
DD41
DD31
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 5 132,00 ponad plan 139 405,33
DD6 C3/4 i C0,4/0,5 1 517,33 1 050,00 69% 61 390,00 1 517,33
Roboty bitumiczne
PZD6-WS7
MS3
MS5
MS2
WS1
WS11
WS12
L04
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130,49 24 989,00 131% 298 964,70 19 130
L04 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 2 974,90 937,50 32% 107 175,20 2 975
PZD6-WS7
MS3
MS5
MS2
WS1
WS11 lewa
WS12 lewa
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 133,79 24 051,50 114% 194 163,50 21 134
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.T. 1+800-2+300 L Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 5 281,10 831,00 16% 71 625,00 5 281
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 7,50% 7,50%
S61
S61
S61
DD20A
2+110 – 2+180
1+770 – 1+920
0+100 – 0+170
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 1 720,00 ponad plan 338 742,00
S61

DD6C

1+660 – 2+420
0+180 – 0+280
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 7 080,00 ponad plan 150 202,91
0+740-0+940 Lewa
3+270-3+370 Lewa
3+600-3+720 Lewa
5+580-50+700 Prawa
6+075-6+200 Prawa
6+750-6+825 Prawa
6+850-7+010 Prawa
7+425-7+550 Prawa
7+570-7+660 Prawa
7+680-8+000 Prawa
13+530-13+700 Prawa
Ogrodzenie dróg 10,0% 7% 70% 55% 10%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 7,5% 10% 133% 13% 8%
Ekrany akustyczne 40% 75%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 3% 98%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 5,8% 6%
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
L01
L03
1+239,90 do 1+359
1+520,05 do 2+126
2+230,96 do 2+772
3+337,05 do 3+752
3+918,10 do 3+966
4+028,70 do 4+179
6+547,48 do 7+210
4+486 do 4+706
13+892,95 do 14+072,95
14+187 do 14+439
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 5 031,37 ponad plan 20 547,37
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 813,21 81,32 ponad plan 81,32
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 12,15 6,08 ponad plan 6,08
Elementy zabezpieczające
Ścieki skarpowe m 7,00 7,00 0% 0,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 803,86 180,39 ponad plan 180,39
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 61,92 30,96 ponad plan 30,96
Warstwa ścieralna – SMA m2 2 177,52 2 177,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
Elementy zabezpieczające 0,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 421,20
Ścieki skarpowe m 4,00 4,00 0% 4,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 242,79 24,28 ponad plan 24,28
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 164,87 16,49 ponad plan 16,49
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 536,37 53,64 ponad plan 53,64
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 429,30 429,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Elementy zabezpieczające 0,00
Ścieki skarpowe m 7,00 7,00 0% 7,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 0% 4,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 324,41 32,44 ponad plan 32,44
IZOLACJE m2 540,22
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 301,04 301,00 0% 0,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 804,28 80,43 ponad plan 80,43
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 652,96 0,00 652,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Elementy zabezpieczające
Ścieki skarpowe m 6,00 6,00 0% 6,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 946,40 194,64 ponad plan 194,64
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 5,00 0,00 5,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu WS-8 kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 618,08 161,81 ponad plan 161,81
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 2,00 0% 0,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 431,74 143,17 ponad plan 143,17
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 5,50 5,50 0% 0,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 741,07 74,11 ponad plan 74,11
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 669,65 669,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 8,00 8,00 0% 0,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 0% 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 713,65 71,37 ponad plan 71,37
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 6,50 6,50 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 0% 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 444,80 44,48 ponad plan 44,48
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 409,81 409,00 0% 409,81
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 444,80 44,48 ponad plan 44,48
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 8,00 8,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 48,00 0,00 48,00
Próbne obciażenie obiektu MS-14 kpl 1,00 1,00 0% 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 20,00 67% 716,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 120,00 60,00 50% 84,00 160,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 12,00 12,00 100% 12,00 12,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 6,00 150% 520,00 4,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 60,00 50,00 83% 117,00 60,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 ponad plan 238,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0% 34,00
montaż betonowych studni czyszczkowych Dn2000 na kanalizacji ciśnieniowej wraz z armaturą -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 10,00 1,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn2000 -montaż studni kpl 2,00 0,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 5,00 1,00
Separator lamelowy kpl 2,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 10,00 0% 46,00 10,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 0% 38,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0% 20,00 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 40,00 40% 650,00 100,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,50 0,50 100% 0,50 0,50
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 30,00 0% 243,00 60,00
TYP-2 mb 917,00 100,00 0% 0,00 100,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 7,00 4,00
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,80 0,40 50% 2,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 31,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 30,00 100% 1 002,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 3 170,00 60,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 60,00 120,00 200% 1 028,00 60,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 60,00 100% 180,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 80,00 80,00 100% 120,00 80,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 2,00 2,00 100% 17,00 4,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 14,00 2,00
Kabel YAKY 4x25mm2 m 160,00 0,00 225,00
Kabel YAKY 4x35mm2 m 680,00 100,00 0% 516,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 100,00 0% 320,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 1 837,00 100,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0% 2 900,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 12,00 12,00 100% 27,00 12,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 8,00 8,00 100% 18,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 550,00 300,00 300,00 100% 600,00 300,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 200,00 200,00 100% 1 800,00 150,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 130,00 100,00 0% 100,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 0,00 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 200,00 0,00 300,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 13,00 10,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 800,00 300,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 127,00 30,00 30,00 100% 60,00 30,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 2,00 3,00 150% 3,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 3,00 0,00 0% 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 3,00 3,00 100% 19,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 0,00 12,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 200,00 400,00 200% 2 100,00 200,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 220,00 0,00 300,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 824,00 60,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 0,00 1,00
Studnia odwodnieniowa DN1000 szt. 3,00 2,00 1,00
Komora pomiarowa szt. 2,00 0,00 1,00
Inne urządzenia
Montaż wylotu kanału  DN200 wraz z umocnieniem wg katalogu KPED 1.19 kpl. 1,00 0,00 1,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50 0,10
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,00 0,50
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury 0,00
Budynek toalet 0
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50 0,10
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,00 0,50
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 9-15 IV 2021 Wykonana ilość tydzień              9-15 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 15.04.2021 Plan na tydzień 16-22 IV 2021
DROGI
Roboty ziemne
DZ4
DL3
DL1
0+200 – 0+220 Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 1 646,18 320,00 19% 983 770,90 1 646,18
DD32 Nasypy m3 1 007 328,18 100,00 ponad plan 1 082 791,66
S61
L01P
L02L
L03P
L04L
0+810-2+117 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 1 912,67 2 000,00 105% 27 399,01 1 912,67
Warstwy konstrukcyjne
S61 P.T
S61 P.T.
DD31
DD36
S61 P.T.
S61 P.T.
DD42
DL1
DL2
zjazdy do zbiorników
10+000 – 10+500
15+350 – 15+700
zjazdy
zjazdy
11+550 – 11+780
12+360 – 12+450
zjazdy
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 5 040,00 ponad plan 380 005,00
DD27
DD37
DD29
DD41
DD31
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 5 132,00 ponad plan 139 405,33
DD6 C3/4 i C0,4/0,5 1 517,33 1 050,00 69% 61 390,00 1 517,33
Roboty bitumiczne
PZD6-WS7
MS3
MS5
MS2
WS1
WS11
WS12
L04
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130,49 24 989,00 131% 298 964,70 19 130
L04 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 2 974,90 937,50 32% 107 175,20 2 975
PZD6-WS7
MS3
MS5
MS2
WS1
WS11 lewa
WS12 lewa
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 133,79 24 051,50 114% 194 163,50 21 134
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.T. 1+800-2+300 L Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 5 281,10 831,00 16% 71 625,00 5 281
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 7,50% 7,50%
S61
S61
S61
DD20A
2+110 – 2+180
1+770 – 1+920
0+100 – 0+170
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 1 720,00 ponad plan 338 742,00
S61

DD6C

1+660 – 2+420
0+180 – 0+280
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 7 080,00 ponad plan 150 202,91
0+740-0+940 Lewa
3+270-3+370 Lewa
3+600-3+720 Lewa
5+580-50+700 Prawa
6+075-6+200 Prawa
6+750-6+825 Prawa
6+850-7+010 Prawa
7+425-7+550 Prawa
7+570-7+660 Prawa
7+680-8+000 Prawa
13+530-13+700 Prawa
Ogrodzenie dróg 10,0% 7% 70% 55% 10%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 7,5% 10% 133% 13% 8%
Ekrany akustyczne 40% 75%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 3% 98%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 5,8% 6%
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
L01
L03
1+239,90 do 1+359
1+520,05 do 2+126
2+230,96 do 2+772
3+337,05 do 3+752
3+918,10 do 3+966
4+028,70 do 4+179
6+547,48 do 7+210
4+486 do 4+706
13+892,95 do 14+072,95
14+187 do 14+439
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 5 031,37 ponad plan 20 547,37
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 813,21 81,32 ponad plan 81,32
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 12,15 6,08 ponad plan 6,08
Elementy zabezpieczające
Ścieki skarpowe m 7,00 7,00 0% 0,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 803,86 180,39 ponad plan 180,39
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Przeciwspadek z asfaltu twardolanego m2 61,92 30,96 ponad plan 30,96
Warstwa ścieralna – SMA m2 2 177,52 2 177,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
Elementy zabezpieczające 0,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 421,20
Ścieki skarpowe m 4,00 4,00 0% 4,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 242,79 24,28 ponad plan 24,28
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 164,87 16,49 ponad plan 16,49
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 536,37 53,64 ponad plan 53,64
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 429,30 429,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Elementy zabezpieczające 0,00
Ścieki skarpowe m 7,00 7,00 0% 7,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 0% 4,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 324,41 32,44 ponad plan 32,44
IZOLACJE m2 540,22
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 301,04 301,00 0% 0,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 804,28 80,43 ponad plan 80,43
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 652,96 0,00 652,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Elementy zabezpieczające
Ścieki skarpowe m 6,00 6,00 0% 6,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 946,40 194,64 ponad plan 194,64
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 5,00 0,00 5,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu WS-8 kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 618,08 161,81 ponad plan 161,81
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 2,00 0% 0,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 1 431,74 143,17 ponad plan 143,17
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 5,50 5,50 0% 0,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 741,07 74,11 ponad plan 74,11
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 669,65 669,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 8,00 8,00 0% 0,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 0% 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 713,65 71,37 ponad plan 71,37
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 6,50 6,50 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 0% 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 444,80 44,48 ponad plan 44,48
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 409,81 409,00 0% 409,81
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ZABEZPIECZENIE POWŁOK BETONOWYCH
Hydrofobizacja m2 444,80 44,48 ponad plan 44,48
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 8,00 8,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 48,00 0,00 48,00
Próbne obciażenie obiektu MS-14 kpl 1,00 1,00 0% 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 20,00 67% 716,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 120,00 60,00 50% 84,00 160,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 12,00 12,00 100% 12,00 12,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 6,00 150% 520,00 4,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 60,00 50,00 83% 117,00 60,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 ponad plan 238,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0% 34,00
montaż betonowych studni czyszczkowych Dn2000 na kanalizacji ciśnieniowej wraz z armaturą -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 10,00 1,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn2000 -montaż studni kpl 2,00 0,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 5,00 1,00
Separator lamelowy kpl 2,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 10,00 0% 46,00 10,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 0% 38,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0% 20,00 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 40,00 40% 650,00 100,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,50 0,50 100% 0,50 0,50
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 30,00 0% 243,00 60,00
TYP-2 mb 917,00 100,00 0% 0,00 100,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 7,00 4,00
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,80 0,40 50% 2,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 31,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 30,00 100% 1 002,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 3 170,00 60,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 60,00 120,00 200% 1 028,00 60,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 60,00 100% 180,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 80,00 80,00 100% 120,00 80,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 2,00 2,00 100% 17,00 4,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 14,00 2,00
Kabel YAKY 4x25mm2 m 160,00 0,00 225,00
Kabel YAKY 4x35mm2 m 680,00 100,00 0% 516,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 100,00 0% 320,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 1 837,00 100,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0% 2 900,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 12,00 12,00 100% 27,00 12,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 8,00 8,00 100% 18,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 550,00 300,00 300,00 100% 600,00 300,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 200,00 200,00 100% 1 800,00 150,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 130,00 100,00 0% 100,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 0,00 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 200,00 0,00 300,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 13,00 10,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 800,00 300,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 127,00 30,00 30,00 100% 60,00 30,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 2,00 3,00 150% 3,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 3,00 0,00 0% 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 3,00 3,00 100% 19,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 0,00 12,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 200,00 400,00 200% 2 100,00 200,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 220,00 0,00 300,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 824,00 60,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 0,00 1,00
Studnia odwodnieniowa DN1000 szt. 3,00 2,00 1,00
Komora pomiarowa szt. 2,00 0,00 1,00
Inne urządzenia
Montaż wylotu kanału  DN200 wraz z umocnieniem wg katalogu KPED 1.19 kpl. 1,00 0,00 1,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50 0,10
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,00 0,50
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury 0,00
Budynek toalet 0
Stropodach kpl 1,00 0,10 0% 0,50 0,10
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Sufity podwieszane kpl 1,00 0,00 0,50
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 2-8 IV 2021 Wykonana ilość tydzień 2-8 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 08.04.2021 Plan na tydzień 9-15 IV 2021
DROGI
Roboty ziemne
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 1 646,18 0% 983 450,90 1 646,18
S61 P.T. 15+280 – 15+700 Nasypy m3 1 007 328,18 250,00 ponad plan 1 082 691,66
S61 15+650 – 15+730
15+820 – 15+900
13+700 – 13+760
7+640 – 7+700
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 1 912,67 1 250,00 65% 25 399,01 1 912,67
Odwodnienie 2,00% 2,00%
Ścieki
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 261,00 ponad plan 12 599,50
Warstwy konstrukcyjne
ZB33
ZB36
S61
DD41
DD42
zjazd
zjazd
15+870 – 15+960
zjazdy
zjazdy
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 030,00 ponad plan 374 965,00
DD26
DD27
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 3 455,00 ponad plan 134 273,33
DL1
DD33
DD32
zjazdy C3/4 i C0,4/0,5 1 517,33 490,00 32% 60 340,00 1 517,33
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
L02P 0+060 – 0+240 C8/10 m2 318 237,11 1 170,00 ponad plan 337 587,00
Roboty bitumiczne
WS1
MS2
WS8
L01
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 19 130,49 17 121,00 89% 273 975,70 19 130,49
L01
WS8
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 2 974,90 2 780,00 93% 106 237,70 2 974,90
WS1
MS2
WS8
L01
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 21 133,79 14 341,00 68% 170 112,00 21 133,79
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 13+450 – 13+771
7+900-8+000
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 5 281,10 1 649,00 31% 70 794,00 5 281,10
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 18,68% 18,68%
MOP Z Obrzeża betonowe m 9 446,23 347,00 ponad plan 6 465,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 7,50% 7,50%
DD19 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 800,00 ponad plan 337 022,00
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 7,5% 7,5%
Ekrany akustyczne 3% ponad plan 35%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 10% ponad plan 95%
Oznakowanie pionowe
S61 11+750-11+930
13+370-14+085
14+175-14+710
Osłony przeciwolśnieniowe U-19 szt 3 365,00 1 430,00 ponad plan 3 590,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 7,00 0,00 7,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 2 177,52 0,00 2 177,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 4,00 4,00 ponad plan 4,00 4,00
Balustrada szczeblinkowa m 3,80 3,80 0% 3,80
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 2,00 0% 0,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 2,00 2,00 100% 2,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 429,30 0,00 429,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 7,00 7,00 ponad plan 7,00 7,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 4,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 301,04 0,00 301,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 6,00 6,00 ponad plan 6,00 6,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 0,00 1,00
Program naprawczy
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 88,60 88,60
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Elementy zabezpieczające
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 162,80 162,80 0% 162,80
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 162,80 162,80 0% 162,80
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 60,00 0% 0,00
Próbne obciażenie obiektu WS-8 kpl. 1,00 0,00 1,00
Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,4m Ekp7, Ekp8 m 228,00 228,00 228,00 100% 228,00
Montaż wypełnienia ekranu – panele drewniane m2 539,90 539,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 0,00 2,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 5,50 0,00 5,50
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 669,65 0,00 669,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 8,00 8,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 6,50 0,00 6,50
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 8,00 8,00 0%
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 409,81 409,81 409,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 1 694,33 1 694,00 0% 1 694,33
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Ścieki skarpowe m 8,00 0,00 8,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu MS-14 kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 30,00 100% 696,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 24,00 ponad plan 24,00 120,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 12,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 514,00 4,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 524,00 60,00 60,00 100% 67,00 60,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 ponad plan 236,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 1,00 100% 34,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 46,00 10,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 38,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 20,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 ponad plan 610,00 100,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,00 0,50
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 243,00 30,00
TYP-2 mb 917,00 0,00 100,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 1,60 0,80
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 1,00 100% 3,00
komora z zaworem antyskażeniowym kpl. 2,00 1,00 1,00 100% 2,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 2,00 100% 155,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 972,00 30,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 3 110,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 60,00 60 100% 968,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 908,00 60,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 60,00 100% 120,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 40,00 80,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 2,00 2,00 100% 15,00 2,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 12,00 2,00
Kabel YAKY 4x35mm2 m 680,00 516,00 100,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 320,00 100,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 2 900,00 200,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 6,00 ponad plan 15,00 12,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 6,00 10,00 8,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 550,00 300,00 300,00 ponad plan 300,00 300,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 90,00 168,00 0% 0,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 20,00 30,00 0% 0,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 30,00 3,00 3,00 100% 3,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 5,00 5,00 100% 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 200,00 200,00 100% 1 600,00 200,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 130,00 0,00 100,00
SOU 4
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 127,00 30,00 30,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 0,00 2,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 0,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 16,00 3,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 1 700,00 200,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 0,20 0% 0,80
Stropodach kpl 1,00 0,20 0% 0,50 0,10
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,00 1,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 0,00 1,00
Stolarka okienna kpl 1,00 1,00 0% 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 0,20 0% 1,00
Stropodach kpl 1,00 0,20 0% 0,50 0,10
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,00 1,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 0,00 1,00
Stolarka okienna kpl 1,00 1,00 0% 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 26 III – 01 IV 2021 Wykonana ilość tydzień 26 III – 01 IV 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 01.04.2021 Plan na tydzień 2-8 IV 2021
DROGI
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 54 487,00
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00 705,91
Rozebranie przepustów mb 242,00 214,50
Roboty ziemne
S61 13+680 – 13+760
13+800 – 13+880
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 550 2 550,00 100% 24 149,01 1 912,67
Odwodnienie 2,67% 2,00%
Ścieki
S61 1+510-1+390
7+830-8+230
8+230-8+450
8+450-8+491 L
8+500-8+240 P
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 1 514,00 12 338,50
Warstwy konstrukcyjne
DD32 zjazdy Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 550,00 ponad plan 373 935,00
S61
DD39
8+500 – 8+580 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 094,00 ponad plan 130 818,33
C5/6 m2 464 347,00 500,00 0,00 0% 397 874,00
DD32 zjazdy C3/4 i C0,4/0,5 500,00 800,00 160% 59 850,00 1 517,33
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
W-wa poślizgowa z geowłókniny m2 303 504,00 196 565,00
L01
L04
C8/10 m2 318 237,11 2 080,00 ponad plan 336 417,00
Roboty bitumiczne
WS8 Lewa, WS12, WS13, MS14
S61
S61
L03
0+000 – 0+040
Przejazdy awaryjne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 604 15 276,00 112% 256 854,70 19 130,49
WS8 Lewa
S61
S61
L03
0+000 – 0+040
Przejazdy awaryjne
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 983 1 997,00 101% 103 457,70 2 974,90
WS12, WS13, MS14
S61
L03
Przejazdy awaryjne Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 28 178 13 279,00 47% 155 771,00 21 133,79
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 100 0% 69 145,00 5 281,10
DL2 Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 385 80,00 21% 5 964,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 5% 18,68%
WS8,WS11 Krawężniki betonowe m 6 124,82 18,00 4 300,35
MOP
WS8
WS13
Krawężniki kamienne m 6 126,70 150,50 3 629,70
MOP
DL2
Obrzeża betonowe m 9 446,23 534,00 6 118,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 3% 7,50%
S61 7+720 -7+750 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 100,00 336 222,00
S61 3+640 – 3+740
0+700 – 0+860
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 460,00 143 122,91
Umocnienie poboczy m2 92 429,27 16 553,00
Rowy szczelne m 10 718,02 3 026,00
Ogrodzenie dróg 3% 3% 90% 48% 10,0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 3% 7,5%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 21% 85%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 8% 5,8%
Bariery ochronne U11a 803,79
S61 7+828-8+456
10+144-10+256
10+856-10+976
16+634-16+746
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 1 316,00 15 516,00
Oznakowanie pionowe
S61 9+450-11+110 Osłony przeciwolśnieniowe U-19 szt 3 365,00 1 660,00 ponad plan 2 160,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 3,80 3,80 3,80 100% 3,80 3,80
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 0,00 2,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 4,80 100% 4,80
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 0,00 2,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Montaż balustrady m 18,47 18,50 18,47 100% 18,47
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 4,80 100% 4,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,60 4,60 4,60 100% 4,60
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 288,21 686,46 0% 2 288,21
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 765,05 1 765,00 0% 1 765,05
Nawierzchnie na chodnikach m2 389,32 389,00 0,32 0% 389,64
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 325,00 0%
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 162,80 162,80 ponad plan 162,80 162,80
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 162,80 162,80 ponad plan 162,80 162,80
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 3,60 3,60 100% 3,60
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 797,01 797,00 557,91 70% 797,01
Montaż balustrady m 85,92 85,00 85,92 101% 85,92
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 60,00 0% 0,00 60,00
Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,4m Ekp7, Ekp8 m 228,00 0,00 228,00
Ustawienie słupów ekranów Ekp7, Ekp8 szt 78,00 78,00 0% 0,00
Montaż wypełnienia ekranu – panele drewniane m2 539,90 0,00 539,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie drenazy wylotow kamieniem na zaprawie cementowej m2 8,00 0,00 8,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 409,81 409,81 ponad plan 409,81
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 1 694,33 1 694,33 ponad plan 1 694,33 1 694,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 688,10 688,00 481,67 70% 688,10
Schody robocze m 37,80 11,34 0% 26,46
Montaż balustrady m 37,80 37,00 37,80 102% 37,80
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 60,00 0% 0,00
Montaż wypełnienia ekranu – panele drewniane m2 426,24 426,24 0% 0,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 30,00 0% 46,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 12,00 0% 72,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 60,00 200% 666,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 24,00 24,00 100% 657,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 100,00 0% 0,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 20,00 0% 0,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb 65,00 65,00 0% 65,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 ponad plan 514,00
montaż wpustu deszczowego typu krawężnikowego – montaz wpustu kpl 12,00 7,00 60,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 2,00 100% 234,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0% 15,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 3,00 300% 33,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1500 -montaż studni kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00 100% 10,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 2,00 1,00 1,00 100% 3,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 10,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 0% 46,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0% 38,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 20,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 1,00 100% 3,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 20,00 60,00 300% 510,00
Odwodnienia liniowe kpl 4,00 1,00 4,00 400% 4,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,50 0% 0,00
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl 2,00 0,90 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb 73,55 60,00 60,00 100% 60,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 20,00 40,00 200% 243,00
TYP-2 mb 917,00 80,00 0% 0,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 0,50 0,50 100% 2,00
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,80 ponad plan 1,60
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 1,00 100% 2,00 1,00
zbiornik wyrównawczy  V=60m3,  wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
komora z zaworem antyskażeniowym kpl. 2,00 1,00 0% 1,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0% 6,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 2,00 200% 31,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 153,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 3 110,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 30 908,00 60,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 0% 908,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 0% 60,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 40,00 40,00 100% 40,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 3,00 3,00 100% 13,00 2,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 10,00 2,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 2 700,00 200,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0% 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 2,00 0% 9,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 550,00 0,00 300,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 90,00 0,00 168,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 20,00 0,00 30,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 30,00 3,00 0% 0,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 8,00 0% 0,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 5,00 0% 4,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 0% 0,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 100,00 0% 1 400,00 200,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 2,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 15,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 1,00 0% 0,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 8,00 ponad plan 13,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 12,00 4,00 ponad plan 4,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 ponad plan 800,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 127,00 30,00 ponad plan 30,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 2,00 0% 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 3,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 3,00 0% 16,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 12,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 0% 0,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 1,00 0% 0,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 250,00 0% 1 700,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 40,00 40,00 100% 824,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 1,00 0% 0,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 0,80 0,20
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,30 ponad plan 0,60
Stropodach kpl 1,00 0,50 0,20
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 1,00
Elewacja kpl 1,00 1,00 0 0% 0,00
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 1,00 0,20
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,30 ponad plan 0,60
Stropodach kpl 1,00 0,50 0,20
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Stolarka okienna kpl 1,00 0,50 1,00
Elewacja kpl 1,00 1,00 0,00 0% 0,00

– marzec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 19-25 III 2021 Wykonana ilość tydzień 19-25 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 25.03.2021 Plan na tydzień 26 III – 01 IV 2021
DROGI
Roboty ziemne
S61 13+800-13+850 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 550 1 275,00 50% 19 020,00 2 550
Odwodnienie 2,67% 2,67%
Ścieki
WS1 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 192,00 ponad plan 1 166,00
S61 1+090-1+143
0+811-1+085
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 320,00 ponad plan 10 824,50
Warstwy konstrukcyjne
DD32 zjazdy Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 430,00 ponad plan 372 385,00
8+680 – 8+760 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 800,00 ponad plan 128 724,33
L02L 0+190-0+240 C5/6 m2 464 347,00 500,00 350,00 70% 397 874,00 500,00
DL3 C3/4 i C0,4/0,5 500,00 1 100,00 220% 54 086,00 500,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
L03L 0+060-0+220 C8/10 m2 318 237,11 1 040,00 ponad plan 313 637,00
Roboty bitumiczne
MS11
WS8
WS7
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 604 6 456,00 47% 241 578,70 13 604
WS8 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 983 3 228,00 163% 101 460,70 1 983
MS11
WS7
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 28 178 3 890,00 14% 142 492,00 28 178
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 3+300
5+500
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 100 202,00 10% 44 915,00 2 100
DL2 Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 385 220,00 57% 5 884,60 385
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 5% 5%
Dl2
WS14
Krawężniki betonowe m 6 096,62 39,00 ponad plan 3 631,20
MOP Krawężniki kamienne m 467,20 96,00 ponad plan 1 631,50
DL2 Obrzeża betonowe m 6 700,88 328,00 ponad plan 4 937,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 3% 3%
S61 8+570 do obiektu WS-8 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 357,00 ponad plan 313 830,87
S61 7+780 -7+960 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 080,00 ponad plan 141 662,91
Ogrodzenie dróg 3%                        0,03 90% 45% 3%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 3% 3%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00                        0,20 ponad plan 64%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 8% 8%
S61 Bariery ochronne stalowe 48 636,80 1 254,00 ponad plan 13 758,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 3,80 0,00 3,80
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 0,00 4,80
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Montaż balustrady m 18,47 0,00 18,50
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 0,00 4,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,60 0,00 4,60
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 288,21 288,21 ponad plan 2 288,21 686,46
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 765,05 1 765,05 ponad plan 1 765,05 1 765,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 389,32 389,32 389,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 325,00
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 3,60
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 797,01 239,10 ponad plan 239,10 797,00
Montaż balustrady m 85,92 0,00 85,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 0,00 60,00
Ustawienie słupów ekranów Ekp7, Ekp8 szt 78,00 0,00 78,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 0,00 4,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 688,10 206,43 ponad plan 206,43 688,00
Schody robocze m 37,80 0,00 11,34
Montaż balustrady m 37,80 0,00 37,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 0,00 60,00
Montaż wypełnienia ekranu – panele drewniane m2 426,24 0,00 426,24
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 46,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 72,00 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 30,00 0% 606,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 24,00 30,00 125% 633,00 24,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 100,00 0% 0,00 100,00
rury osłonowe DN400 GRP min SN10 mb 41,00 20,00 0% 0,00 20,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb 65,00 65,00 ponad plan 65,00 65,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 0% 232,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 15,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0% 30,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1500 -montaż studni kpl 1,00 0,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 9,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 2,00 1,00 ponad plan 2,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 0% 21,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 1,00 0% 4,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 0% 9,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 12,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 0% 46,00 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0% 38,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 2,00 200% 19,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 ponad plan 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 0% 0,00 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 20,00 100,00 500% 450,00 20,00
Odwodnienia liniowe kpl 4,00 1,00 0% 0,00 1,00
Studnia/komora zasów wyłożona wykładzina kwasoodporną, z zasuwami kwasoodpornymi do ścieków agresywnych (2xDN300), wym 1,5mx1,5m kpl 2,00 0,00 0,50
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl 2,00 0,00 0,90
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Kanał hydrotechniczny fi 400 mb 73,55 0,00 60,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 20,00 20,00 100% 203,00 20,00
TYP-2 mb 917,00 0,00 80,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zbiornik ppoż V=200m3, podziemny  wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 ponad plan 2,00
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 0,00 0,50
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 1,00
zbiornik wyrównawczy  V=60m3,  wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 1,00 0,00 1,00
komora z zaworem antyskażeniowym kpl. 2,00 1,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0% 6,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 0% 29,00 1,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 0% 3 050,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 30,00 0% 878,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 0% 908,00 100,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 0% 60,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 40,00 0% 0,00 40,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 3,00 0% 10,00 3,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 0% 8,00 2,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 100,00 0% 1 837,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0% 2 500,00 200,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 10,00 0% 9,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 3,00 0% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 9,00 2,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 0% 0,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 30,00 0,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 10,00 0% 0,00 8,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 4,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 0,00 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 200,00 0% 1 400,00 100,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 12,00 0% 0,00 15,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00 0,00 1,00
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00 5,00 ponad plan 5,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 ponad plan 400,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 0,00 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 0,00 3,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00 0,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00 0,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 15,00 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 15,00 0% 0,00 12,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 1,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 200,00 0% 1 700,00 250,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 0% 784,00 40,00
Studnie
Przepompownia ścieków sanitarnych P12 DN1500; Q=2l/s, H=22,0m szt. 1,00 0,00 1,00
Komora pomiarowa szt. 2,00 1,00 0% 0,00
Inne urządzenia
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia scieków kpl. 2,00 1,00 0% 2,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,05 ponad plan 0,30
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,00 1,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Mała architektura
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 1,00 0,05 5% 0,30
Tynki i okładziny na ścianach i stropach wewnętrznych kpl 1,00 0,00 1,00
Tynki na ścianach wewnętrzych kpl 1,00 1,00 0% 0,00
Elewacja kpl 1,00 0,00 1,00
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,20 0% 0,30
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 8-13 III 2021 Wykonana ilość tydzień 8-13 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 18.03.2021
DROGI
Roboty ziemne
L02 Wykonanie GWN m3 112 462,00 400,00 ponad plan 118 946,49
S61 15+200 -15+270
15+820 – 15+900
12+460 – 12+520
12+560 – 12+630
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 550 770,00 30% 17 745,00
Odwodnienie 2,67%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DW677 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 12,00 1 583,30
Ścieki
WS1 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 107,50 974,00
Warstwy konstrukcyjne
DD32 zjazdy Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 550,00 ponad plan 371 955,00
S61 8+680 – 8+760 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 1 200,00 ponad plan 127 924,33
Roboty bitumiczne
MZ4
MZ5
MZ6
MS11
Przejazdy awaryjne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 604 12 162,00 89% 235 122,70
Przejazdy awaryjne Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 983 900,00 45% 98 232,70
MZ4
MZ5
MZ6
MS11
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 28 178 11 262,00 40% 138 602,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 5%
Dl2
WS1
Krawężniki betonowe m 6 096,62 287,00 ponad plan 3 592,20
WS12
WS1
Krawężniki kamienne m 467,20 48,00 ponad plan 1 535,50
DL2 Obrzeża betonowe m 6 700,88 139,00 ponad plan 4 609,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 3%
S61 7+450 – 7+570 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 000,00 ponad plan 140 582,91
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 8% 0%
S61 I sekcja Bariery ochronne stalowe 48 636,80 400,00 ponad plan 12 504,00
Oznakowanie pionowe
Osłony przeciwolśnieniowe U-19 szt 3 365,00 500,00 ponad plan 500,00
Znaki E szt. 47,00 31,00 ponad plan 31,00
Konstrukcje wsporcze do tablic szt. 15,00 21,00 ponad plan 21,00
Bramownice szt. 4,00 4,00 ponad plan 4,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 288,21 398,25 ponad plan 2 000,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 12,00 ponad plan 606,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 24,00 36,00 150% 603,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 2,00 100% 232,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 2,00 200% 30,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 9,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 11,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 0% 46,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 38,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 17,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 ponad plan 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 ponad plan 2,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 20,00 20,00 100% 350,00
Odwodnienia liniowe kpl 4,00 1,00 0% 0,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 20,00 20,00 100% 183,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 1,00 100% 6,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 29,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 3 050,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 30,00 30 100% 878,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 160,00 160% 908,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 60,00 60,00 100% 60,00
Budowa przewiertu pod torami PKP rura HDPE fi 400mm mb 65,00 65,00 65,00 100% 65,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 40,00 0% 0,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 3,00 0% 10,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 0% 8,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 100,00 0% 1 837,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0% 2 500,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 10,00 0% 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 0% 4,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 30,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 30,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 200,00 0% 1 400,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 0% 784,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 1,00 0,15 15% 0,25
Stolarka okienna kpl 1,00 1,00 0,50 50% 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,15 0,25
Stolarka okienna kpl 1,00 1,00 0,50 50% 0,50
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50 0,50 100% 0,50
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 0% 0,50
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,50 0% 0,30
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień                           5-11 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 11.03.2021
DROGI
Roboty ziemne
DD32 zjazdy Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 120,00 ponad plan 983 450,90
S61 8+680 – 8+760 SP Wykonanie GWN m3 112 462,00 900,00 ponad plan 118 546,49
S61 12+460 – 12+520
12+560 – 12+640
przed i za WS1
przed i za MS2
przed i za MS3
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 300,00 ponad plan 16 975,00
Odwodnienie
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DW677 DW677 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 12,50 ponad plan 1 571,30
RK-01/DD32 DD32 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 13,00 ponad plan 452,60
Warstwy konstrukcyjne
S61 8+520 -8+600
8+680 – 8+760
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 1 500,00 ponad plan 126 724,33
Roboty bitumiczne
MZ1,MZ2,MZ3,MZ4,MZ5, MZ6,MZ7 Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 9 142,00 ponad plan 222 960,70
MZ5,MZ6 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 1 332,00 ponad plan 97 332,70
MZ1,MZ2,MZ3,MZ4,MZ6,MZ7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 7 810,00 ponad plan 127 340,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00
10+257,40 do 10+353,40
10+561,49 do 10+841,49
11+052 do 11+528
11+699,29 do 12+139,29
12+630 do 12+922
14+485 do 14+597
14+711,71 do 14+927,71
15+043,88 do 15+175,88
15+900 do 16+636
16+878 do 16+998
8+800 do 9+100
9+350 do 10+146
10+257,40 do 10+353,40
10+561,49 do 10+841,49
10+984 do 11+052
11+052 do 11+528
11+699,29 do 13,139,29
12+630 12+922
14+485 do 14+597
14+711,71 do 14+927,71
15+043,88 do 15+175,88
15+341,82 do 15+681,82
15+900 do 16+636
15+900 do 16+636
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 7 644,00 ponad plan 12 104,00
Oznakowanie pionowe
Konstrukcje wsporcze do tablic – fundamenty szt. 15,00 1,00 ponad plan 25,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 6,60 ponad plan 66,00
Barieroporecz m 63,40 6,34 ponad plan 63,40
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 6,60 ponad plan 66,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,40 6,64 ponad plan 66,40
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 12,00 ponad plan 594,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 12,00 ponad plan 567,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 ponad plan 230,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 ponad plan 28,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 10,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 3,00 ponad plan 36,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 ponad plan 3,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 ponad plan 330,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 15,00 ponad plan 163,00
Konserwacja mb 10 195,00 15,00 ponad plan 10 205,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 ponad plan 2 990,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 100,00 ponad plan 748,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Inne urządzenia
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia scieków kpl. 2,00 1,00 ponad plan 2,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,10 ponad plan 0,10
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Podłoga na gruncie i posadzki kpl 1,00 0,10 ponad plan 0,10
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 26 II – 04 III 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 04.03.2021
DROGI
Odwodnienie
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DL-1 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 13,50 ponad plan 1 558,80
 RK-03/MW-5 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 13,50 ponad plan 439,60
Ścieki
S61 Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 536,50 ponad plan 10 504,50
Roboty bitumiczne
MOP Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 13 292,00 ponad plan 213 818,70
MOP Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 13 292,00 ponad plan 96 000,70
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00
S61 8+800 – 9+100
9+300 – 10+000
10+500 -10+800
Bariery ochronne stalowe 48 636,80 1 300,00 ponad plan 4 460,00
Oznakowanie pionowe
S61 0+209, 4+614L, 14+684P Konstrukcje wsporcze do tablic – fundamenty szt. 15,00 21,00 ponad plan 24,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Studnie
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 ponad plan 27,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 8,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 ponad plan 5,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 6,00 ponad plan 33,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 ponad plan 16,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 30,00 ponad plan 230,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 45,00 ponad plan 148,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 ponad plan 153,00

– luty

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień  19-25 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 25.02.2021
DROGI
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-03/DD31
PT-17/S61
DD31
S61
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 22,00 ponad plan 450,93
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-04/DZ-5
RK-02/DD31
RK-12/S61
DZ5
DD31
S61
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 40,50 ponad plan 426,10
Oznakowanie pionowe
S61
S61
L01P
0+360L
1+985P
0+207P
Konstrukcje wsporcze do tablic – fundamenty szt. 15,00 3,00 ponad plan 3,00
S61 0+296P
2+260L
0+852P
1+615L
Bramownice-fundamenty szt. 4,00 4,00 ponad plan 4,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 18,00 18,00 ponad plan 18,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 118,59 118,59 ponad plan 118,59
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 8,00 8,00 ponad plan 8,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 16,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 4,00 4,00 ponad plan 4,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 16,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 7,00 ponad plan 257,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb 114,10 12,00 ponad plan 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb 68,00 1,00 ponad plan 36,50
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 7,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 ponad plan 8,00
montaż studni betonowej DN1200 z  zastawką kanałową DN400 -montaż studni kpl 5,00 2,00 ponad plan 5,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 ponad plan 5,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 ponad plan 4,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 ponad plan 46,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 ponad plan 27,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 ponad plan 15,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 ponad plan 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 100,00 ponad plan 200,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 29 I – 04 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 18.02.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 12.02-18.02.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 5-11 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 11.02.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 05.02-11.02.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 29 I – 04 II 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 04.02.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 29.01-04.02.2021

– styczeń

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień                       22-28 I 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 28.01.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 22.01-28.01.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 15-21 I 2021r. Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 21.01.2021
Brak wykonywanych prac w okresie 15.01-21.01.2021
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 8-14 I 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 14.01.2021
DROGI
S61 12-200 do 13-300 P
0-300 do 0-900 L
Ogrodzenie dróg                  0,02 ponad plan 42%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe
Ekrany akustyczne                  0,02 ponad plan 32%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00                  0,02 ponad plan 44%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 6,00 ponad plan 555,00
Studnie
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 2,00 ponad plan 26,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 6,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 9,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 ponad plan 42,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 ponad plan 25,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 ponad plan 4,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 50,00 ponad plan 100,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 600,00 ponad plan 38 050,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 ponad plan 14 057,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
Konserwacja mb 10 195,00 2 190,00 ponad plan 10 190,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 4,00 ponad plan 10,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 ponad plan 8,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP Z
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany zewnętrzne kpl 1,00 0,10 ponad plan 1,00
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 0,90 ponad plan 0,90
Stropodach kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Wykonana ilość tydzień 1-7 I 2021 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 07.01.2021
DROGI
Roboty ziemne
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 0,00 0% 16 675,00
Odwodnienie % 100,00 0,00% 0% 0,00%
Warstwy konstrukcyjne
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 0,00 0% 125 224,33
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 0,00 0% 200 526,70
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 0,00 0% 82 708,70
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 0,00 0% 119 530,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,00% 0%
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0% 0%
Ogrodzenie dróg 0% 0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 0% 0%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 0% 0%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 2,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 18,00 0,00 0,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 0,00 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 82,00 0,00 0% 82,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00