2020

– grudzień:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                  24-31 XII 2020 Wykonana ilość tydzień                         24-31 XII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 31.12.2020
DROGI
Roboty ziemne
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 765,07 0,00 0% 16 675,00
Odwodnienie % 100,00 0,46% 0,00% 0%
Warstwy konstrukcyjne
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 849,84 0,00 0% 125 224,33
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 3 795,49 0,00 0% 200 526,70
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 999,57 0,00 0% 82 708,70
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 1 352,56 0,00 0% 119 530,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,41% 0,00% 0%
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 1,2% 0% 0%
Ogrodzenie dróg 1,6% 0% 0%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 2,0% 0% 0%
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 2,0% 0% 0%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 2,00 2,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 18,00 18,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 4,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 82,00 6,00 0,00 0% 82,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 18-23 XII 2020 Wykonana ilość tydzień                     18-23 XII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 23.12.2020 Plan na tydzień   24-31 XII 2020
DROGI
Roboty ziemne
DZ3 Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 300,00 ponad plan 983 330,90
S61 6+900 – 7+450
3+600 – 4+400
1+400 – 2+100 str. L
1+080 – 1+190 str. L
1+800 – 2+100 str. P
1+100 – 1+220 str. P
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 765,07 1 000,00 131% 16 675,00 765,07
Odwodnienie % 100,00 0,46% 0,15% 33% 68,15% 0,46%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 22,00 1 545,30
Warstwy konstrukcyjne
S61 8+650 -8+750 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 849,84 2 000,00 235% 125 224,33 849,84
zawrotki na drogach gruntowych C3/4 i C0,4/0,5 100,00 ponad plan 52 986,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 pas włączeniowy  10+635 – km 10+950 C35/45 m2 285 546,38 1 575,00 ponad plan 283 798,00
Roboty bitumiczne
WS11
WS12
MOP
DD37
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 3 795,49 17 826,00 470% 200 526,70 3 795,49
WS11
WS12
MOP
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 999,57 9 590,00 959% 82 708,70 999,57
DD37
DD42
DD43
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 1 352,56 8 236,00 609% 119 530,00 1 352,56
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 3+200-3+300
6+100-6+800
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 1 037,00 ponad plan 44 713,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,41% 0,25% 10% 29% 2,41%
WS11
MS14
Krawężniki betonowe m 6 096,62 26,00 ponad plan 3 305,20
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 1,2% 1% 46% 18% 1,2%
S61
DD17A
DZ3
7+735 – 7+770 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 6 043,20 313 473,87
S61 6+790 – 6+930 Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 1 108,00 53 226,08
S61
DZ3
3+640 – 3+740 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 500,00 139 582,91
DZ3 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 120,00 11 267,50
S61 12-200 do 13-300 P
0-300 do 0-900 L
Ogrodzenie dróg 1,6% 5% 313% 40% 1,6%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 2,0% 2,0%
Ekrany akustyczne 5% 30%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 5% 42%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 0,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 5,00 0,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 16,00 16,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 205,79 205,00 0,00 0% 144,05
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 393,90 196,95 ponad plan 393,90
DYLATACJE
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 765,05 800,00 0,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 32,56 ponad plan 325,60
Balustrada szczeblinkowa m 3,60 0,00 4,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 98,70 6,00 0,00 0% 92,70
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 47,20 6,00 0,00 0% 47,20
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00 0% 0,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 4,00 0,00 0% 0,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Studnie
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 ponad plan 24,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 ponad plan 5,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 8,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 ponad plan 24,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 ponad plan 3,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 ponad plan 13 857,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 ponad plan 5,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 ponad plan 28,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 ponad plan 2 890,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 60 ponad plan 848,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 200,00 ponad plan 648,00
Budowa MOP kpl 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 11-17 XII 2020 Wykonana ilość tydzień 11-17 XII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 17.12.2020 Plan na tydzień 18-24 XII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
Pas technologiczny zjazdy i zawrotki
7+550– 7+800
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 400,00 ponad plan 1 690 408,68
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00
DZ3 Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00 62,00 ponad plan 588,23
Roboty ziemne
DL2
DD26
DZ4
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 960,00 ponad plan 983 030,90
DZ-3 CPR Nasypy m3 1 007 328,18 150,00 ponad plan 1 082 441,66
S61 8+650-8+700 Wykonanie GWN m3 112 462,00 800,00 ponad plan 117 646,49
Odwodnienie % 100,00 0,46% 0,46%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-03/DL2 0+096,69 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 14,50 ponad plan 1 523,30
Warstwy konstrukcyjne
Pas technologiczny zjazdy i zawrotki
7+550– 7+800
7+720 – 7+800
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 000,00 ponad plan 371 405,00
MZ1
parking p.poż.
C5/6 m2 464 347,00 1 055,00 ponad plan 397 524,00
DZ-3 CPR C3/4 i C0,4/0,5 450,00 ponad plan 52 886,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 pasy włączeniowe 11+780 – km 11+540
10+950 – km 11+225
11+750 – km 12+040
10+635 – km 10+950
C35/45 m2 285 546,38 5 600,00 ponad plan 282 223,00
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 14-750 – 14-850
10+635 -10+950
3+400-4+000
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 743,00 ponad plan 43 676,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,41% 2,41%
DZ3
WS11
WS12
WS13
MS14
Krawężniki betonowe m 6 096,62 298,00 ponad plan 3 279,20
DZ3 Obrzeża betonowe m 6 700,88 282,00 ponad plan 4 470,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 1,2% 1,2%
S61
DD12
DD33
DD32
DD39
7+725 – 7+780 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 942,00 ponad plan 307 430,67
S61 2+060 – 2+370
3+410 – 3+580
1+140 – 1+320
7+780 – 8+520
Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 5 740,00 ponad plan 52 118,08
S61

DD12
DD37

14 – 500 – 15-500
0+860 – 0+960
4+350 – 4+550
4+060 – 4+320
5+540 -5+660
3+740 – 3+940
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 696,00 ponad plan 139 082,91
DD21 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 450,00 ponad plan 11 147,50
S61 7-700 do 8-350 Ogrodzenie dróg 1,6% 2% 100% 35% 1,6%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 2,0% 2,0%
Ekrany akustyczne 2% ponad plan 25%
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 5% ponad plan 37%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 3 499,62 478,50 ponad plan 3 499,62
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 3,80 3,80 0,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 2,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 16,00 0,00 16,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 205,79 41,16 ponad plan 144,05 205,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 0,00 12,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 88,60 88,00 39,87 45% 84,17
IZOLACJE m2 2 288,21 1 000,00 1 001,75 100% 1 601,75
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 765,05 0,00 800,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,50
Schody robocze m 85,92 85,92 ponad plan 85,92
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,40
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,40
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
Elementy zabezpieczające
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 66,00 59,40 90% 59,40
Barieroporecz m 63,40 63,00 57,06 91% 57,06
Balustrada szczeblinkowa m 98,70 92,70 6,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 0,00 12,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 66,00 59,40 90% 59,40
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,40 66,00 59,76 91% 59,76
Balustrada szczeblinkowa m 47,20 47,20 6,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane kpl. 12,00 12,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 144,94 744,94 ponad plan 1 144,94
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 392,94 39,29 ponad plan 392,94
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 0,00 4,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Stały znak wysokościowy przy obiekcie szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 12,00 0% 5 677,43
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 1 485,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 12,00 ponad plan 250,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb 114,10 114,10
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 1,00 100% 229,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 ponad plan 23,00
montaż studni betonowej DN1200 z  zastawką kanałową DN400 -montaż studni kpl 5,00 1,00 ponad plan 3,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 ponad plan 4,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 1,00 100% 3,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 ponad plan 5,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 23,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0% 13,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 1,00 100% 7,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 0,00 0% 37 450,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 500,00 500,00 100% 13 557,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 0% 29 561,37
Wykop na odkład m3 62 408,53 62 408,53
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
Konserwacja mb 10 195,00 3 000,00 5 000,00 167% 8 000,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 400,00 0,00 0% 2 050,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 151,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 0,00 0% 972,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 0,00 0% 2 830,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 60,00 0,00 0% 0,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 2,00 2,00 100% 6,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 6,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 10,00 0,00 0% 9,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 3,00 0,00 0% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 4,00 0,00 0% 0,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany zewnętrzne kpl 1,00 0,10 ponad plan 0,90
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                    4-10 XII 2020 Wykonana ilość tydzień 4-10 XII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 10.12.2020 Plan na tydzień                       11-17 XII 2020
DROGI
Roboty ziemne
DZ4
DL2
DD19
RM-06
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 2 350,00 ponad plan 982 070,90
DD30 zjazdy Nasypy m3 1 007 328,18 150,00 ponad plan 1 082 291,66
S61 8+650-8+700 Wykonanie GWN m3 112 462,00 150,00 ponad plan 116 846,49
S61 2+053 – 2+126
2+250 – 2+307
3+413 – 3+500
3+520 – 3+573
6+793 – 6+850
6+890 – 6+967
7+493 – 7+560
7+590 – 7+700
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 765,07 450,00 59% 15 675,00 765,07
Warstwy konstrukcyjne ,
MZ1
DD4 zjazdy
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 460,00 ponad plan 370 405,00
DD42
DD1 zjazdy
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 849,84 1 340,00 158% 123 224,33 849,84
MZ1 C5/6 m2 464 347,00 3 245,00 ponad plan 396 469,00
DD42
DL2
MZ1
DD1 zjazdy
C3/4 i C0,4/0,5 1 930,00 ponad plan 52 436,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 0+705 – 1+015
0+850 – 1+070
1+610 – 1+380
1+410 –  1+710
C35/45 m2 285 546,38 1 060,00 ponad plan 276 623,00
Roboty bitumiczne
S61

DL2

za WS7
za MS14
za WS12
przed WS13
przed i za PZD6
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 3 795,49 17 479,00 461% 182 700,70 3 795,49
S61 za WS7
za MS14
za WS12
przed WS13
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 999,57 11 985,00 1199% 73 118,70 999,57
S61
DL2
przed i za PZD6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 1 352,56 5 494,00 406% 111 294,00 1 352,56
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 1+700 STR. LEWA
4+800 STR. LEWA
13-000 do 14-000
4+800 STR. LEWA
8-600 do 8-900
4+600 STR. LEWA
14 – 500 do 15-500
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 3 918,00 ponad plan 40 933,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 1,2% 1,2%
S61

DZ2

2+240 – 2+260
3+480 – 3+620
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 936,00 ponad plan 307 424,67
S61

L02L
DZ2

2+240 – 2+260
1+440 – 1+700
0+700 – 0+940
0+500 – 0+700
4+700 – 4+933
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 696,00 ponad plan 139 082,91
DD16
DD12
DD15
DD11
DD7
DD1 km zjazdy
DD6A
Umocnienie poboczy m2 92 429,27 2 765,50 ponad plan 10 697,50
Ogrodzenie dróg 1,6% 2% 100% 34% 1,6%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 2,0% 2,0%
Ekrany akustyczne 0,10 ponad plan 0,23
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 0,10 ponad plan 0,32
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,10 ponad plan 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Schody robocze z balustradą m 49,90 44,91 ponad plan 44,91
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 2,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 270,83 54,17 ponad plan 270,83
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 2,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
Schody robocze m 18,47 16,62 ponad plan 16,62
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 22,00 22,00 ponad plan 22,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 46,00 2,30 ponad plan 46,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 44,80 2,24 ponad plan 44,80
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Osłony olsnieniowe h=2,4m m2 190,08 190,08 ponad plan 190,08
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 32,40 1,62 ponad plan 32,40
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 32,80 1,64 ponad plan 32,80
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 119,87 119,87 ponad plan 119,87
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 ponad plan 676,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 88,80 4,00 ponad plan 88,80
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 683,76 683,76 ponad plan 683,76 683,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 164,05 8,20 164,05
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,10 ponad plan 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 25,00 26,88 108% 134,40
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 68,40 68,00 6,84 10% 68,40
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,00 66,00 6,60 10% 66,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 205,79 41,16 ponad plan 102,90
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 20 158,00 20 158,00 10 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 126,40 66,40 ponad plan 126,40 66,40
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 88,60 44,30 ponad plan 44,30 88,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 393,90 393,00 0% 196,95
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 58,92 29,46 0% 58,92
IZOLACJE m2 2 288,21 1 000,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 65,12 32,56 50% 293,04
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 62,61 ponad plan 622,61
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 96,24 ponad plan 1 615,60
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 158,00 18,00 ponad plan 158,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 0,00 66,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,40 0,00 66,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Ekrany akustyczne h=3m m2 141,90 70,95 ponad plan 70,95
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Schody robocze m 37,80 26,460 ponad plan 26,46
Ekrany przeciwolśnieniowe h=2,4m Ekp9, Ekp10 m 180,00 90,000 ponad plan 90,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 12,00 36,00 300% 5 693,19 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 24,00 0,00 0% 1 672,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb 271,00 6,00 ponad plan 264,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 10,00 ponad plan 238,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 0% 229,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 ponad plan 7,00
Montaż studni betonowych DN1200 z regulatorem przepływu Q=20l/s -montaż studni kpl 2,00 1,00 ponad plan 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 0% 5,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 0% 38,00 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 1,00 50% 21,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0% 13,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 ponad plan 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 0% 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00 1,00 ponad plan 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 200,00 1 200,00 100% 37 450,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 500,00 500,00 100% 13 057,00 500,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 700,00 1 700,00 100% 34 620,00 1 500,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
Konserwacja mb 10 195,00 3 000,00 3 000,00 100% 3 000,00 3 000,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 400,00 250,00 63% 2 050,00 400,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 ponad plan 27,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 1,00 50% 151,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 30,00 100% 972,00 30,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 0% 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 60 ponad plan 788,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 200,00 200,00 100% 448,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 60,00 0% 0,00 60,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 2,00 2,00 100% 4,00 2,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 4,00 2,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 11,00 0% 9,00 10,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 0% 4,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 4,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 0,30 ponad plan 0,80
Ściany zewnętrzne kpl 1,00 0,80 ponad plan 0,80
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,30 ponad plan 0,30

– listopad:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień            27XI-03XII 2020 Wykonana ilość tydzień         27 XI – 03 XII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 03.12.2020 Plan na tydzień                4-10 XII 200
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
DD4 zjazdy Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 300,00 ponad plan 1 690 008,68
Roboty ziemne
ZB-MOP III
DL2
DZ4
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 3 730,00 ponad plan 979 720,90
DD30
DD32
Nasypy m3 1 007 328,18 300,00 ponad plan 1 082 141,66
S61 7+720 – 7+800 Wykonanie GWN m3 112 462,00 1 500,00 ponad plan 116 696,49
S61
S61
DW677
16+000-16+700
9+100-9+800
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 765,07 750,00 98% 15 225,00 765,07
Ścieki
S61 13+695 13+876
13+876 – 14+780
15+288 – 15+736
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 6 162,00 ponad plan 9 968,00
Warstwy konstrukcyjne
DD42
DD41
DD4
DL2
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 2 850,00 ponad plan 368 945,00
S61
S61
DD33
15+820 – 15+890
7+720 – 7+800
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 849,84 5 025,00 591% 121 884,33 849,84
DD37
DL2
C3/4 i C0,4/0,5 3 490,00 ponad plan 50 506,00
Roboty bitumiczne
S51 Przed i za MS2
Przed i za MS5
Przed i za PZD6
Przed i za WS12
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 3 795,49 10 950,00 289% 165 221,70 3 795,49
S61 Przed i za WS12 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 999,57 3 000,00 300% 61 133,70 999,57
S61 Przed i za MS2
Przed i za MS5
Przed i za PZD6
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 1 352,56 7 950,00 588% 105 800,00 1 352,56
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 KM 7+800
9-500 – 10-000
Rondo
8-600 – 8-900
1+500
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 3 970,00 ponad plan 37 015,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,41% 0,42% 17% 0,29 2,41%
DL1 Obrzeża betonowe m 6 700,88 208,00 4 188,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 1,2% 1% 55% 17% 1,2%
S61
S61
DD17A
7+600 – 7+675
4+550 – 4+660
16+400-17+00
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 5 709,80 ponad plan 306 488,67
S61
S61
DD1
0+000 – 0+050
8+040 – 8+440
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 386,00 ponad plan 135 386,91
DD17
DD1
Umocnienie poboczy m2 92 429,27 950,00 ponad plan 7 932,00
S61 0-100 do 0-155 P
12-100 do 12-350 P
6-900 do 7-500 l
Ogrodzenie dróg 1,6% 2% 125% 32% 1,6%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 2,0% 2,0%
S61 0+074-2+077 Ekrany akustyczne 0,08 0,13
S61 2+077-2+280
6+813-6+934
7+521-7+635
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 0,07 0,22
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 2,0% 10% 500% 10% 2,0%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 270,83 216,66 ponad plan 216,66
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 0,50 ponad plan 1,00 1,00
Osłony olsnieniowe h=2,4m m2 576,00 172,80 ponad plan 316,80
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 107,52 25,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 68,40 61,56 ponad plan 61,56 68,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,00 59,40 ponad plan 59,40 66,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 205,79 41,16 ponad plan 61,74
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 393,90 196,95 393,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 58,92 58,92 29,46
IZOLACJE m2 2 288,21 140,00 ponad plan 600,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 260,48 65,12
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 147,00 147,00 ponad plan 147,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 177,00 177,00 ponad plan 177,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 268,31 268,31 ponad plan 268,31
Schody robocze m 19,84 19,84 ponad plan 19,84
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 156,20 156,20
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 129,20 129,20 129,20
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 235,00 1 735,00 0,00 0% 500,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 330,78 297,70 0,00 0% 330,78
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 392,94 39,29 0,00 0% 353,65
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 184,56 92,28 0,00 0% 184,56
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 165,00 82,50 0,00 0% 165,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 24,00 12,00 50% 5 657,19 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 24,00 24,00 100% 1 672,00 24,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb 271,00 12,00 0,00 0% 258,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb 68,00 12,00 6,00 50% 35,50
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 2,00 200% 229,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0% 7,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 ponad plan 2,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 ponad plan 5,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 38,00 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 ponad plan 20,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 13,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 0%
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 6,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00 1,00 1,00 100% 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 1 000,00 100% 36 250,00 1 200,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 500,00 500,00 100% 12 557,00 500,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 1 500,00 100% 32 920,00 1 700,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 676,34 ponad plan 59 786,34
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
Konserwacja mb 10 195,00 1 500,00 0% 0,00 3 000,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 400,00 200,00 50% 1 800,00 400,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 2,00 100% 150,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 0,00 0% 942,00 30,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 ponad plan 2 830,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 100,00 ponad plan 14 562,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 200,00 0,00 0% 248,00 200,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 30,00 0,00 0% 0,00 60,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 2,00 2,00 100% 2,00 2,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 2,00 2,00 100% 2,00 2,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 400,00 ponad plan 2 500,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 11,00 0% 9,00 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 0% 4,00 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 11,00 1,00 0% 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 2,00 0% 9,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                       20-26 XI 2020 Wykonana ilość tydzień                      20-26 XI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 26.11.2020 Plan na tydzień   27 XI – 03 XII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
DD4 zjazdy Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 300,00 ponad plan 1 689 708,68
Roboty ziemne
MOP III Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 2 600,00 ponad plan 975 990,90
DD15
DD17
DD1
S61
S61
0+000 – 0+498
0+000 – 1+100
0+000 – 0+200
0+060 – 0+280
1+143 – 1+217
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 869,00 1 450,00 51% 14 475,00 765,07
Ścieki
S61  6+589 – 6+793 str. L
6+582 – 6+793 str. P
6+971 – 7+075 str. L, P
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 623,00 ponad plan 3 806,00
Warstwy konstrukcyjne
DD9 zjazdy Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 200,00 ponad plan 366 095,00
S61
DD6
DD9
15+820 – 15+890
zjazdy
zjazdy
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 967,92 5 000,00 101% 116 859,33 849,84
MZ3
MZ5
MZ7
MZ6
C5/6 m2 464 347,00 7 915,00 ponad plan 393 224,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
MZ4
MZ6
C8/10 m2 318 237,11 415,00 ponad plan 312 597,00
S61 7+800 – km 8+525  P
8+525 – km 7+800 L
11+130 – km 10+890 L
11+110 – km 10+740 P
C35/45 m2 285 546,38 8 952,78 20 600,00 230% 275 563,00
Roboty bitumiczne
S61 Przed i za WS11
Przed i za WS12
WS1
MS2
za MS3
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 11 070,18 14 689,00 133% 154 271,70 3 795,49
S61 Przed i za WS11
Przed i za WS12
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 2 915,40 6 089,00 209% 58 133,70 999,57
S61 WS1
MS2
za MS3
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 8 600,00 102% 97 850,00 1 352,56
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 KM 7+000 STR. LEWA
KM 3+500 STR. LEWA
KM 8+000 STR. LEWA
KM 8+400 STR. LEWA
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 640,55 1 936,00 73% 33 045,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 12,07% 2,27% 19% 0,28 2,41%
WS1
MS2
PZD6
WS7
Krawężniki betonowe m 6 096,62 60,00 2 981,20
WS1
MS2
PZD6
WS7
Krawężniki kamienne m 467,20 158,50 1 487,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 2,5% 0,01 27% 0,17 1,2%
S61 1+220 – 1+520
7+600 – 7+700
0+000 – 0+180
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 3 621,81 300 778,87
S61

L04L
DW677
DD1

0+280 – 0+920
1+590 – 1+720
7+260 – 7+550
6+920 – 7+260
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 4 345,00 135 000,91
DD15 0+000 – 0+498 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 750,00 6 982,00
Ogrodzenie dróg 2,5% 30% 30% 1,6%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 2,5% 0% 2,0%
Ekrany akustyczne 583,00 29,15 ponad plan 29,15
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m 1 592,00 238,80 ponad plan 238,80
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 67,12 3,36 ponad plan 67,12
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 65,84 3,29 ponad plan 65,84
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 2 301,36 1 150,68 ponad plan 2 301,36
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Schody robocze z balustradą m 40,32 25,32 ponad plan 40,32
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 0,50 ponad plan 0,50
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 14,65 0% 31,50
IZOLACJE m2 927,44 255,00 ponad plan 927,44
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 106,20 106,00 0% 100,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 205,79 20,58 ponad plan 20,58
Schody robocze z balustradą m 50,54 50,54 ponad plan 50,54
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 28,00 28,00 ponad plan 28,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 20 158,00 10 000,00 ponad plan 20 158,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 393,90 196,95 ponad plan 196,95
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 58,92 58,92 29,46 50% 58,92
IZOLACJE m2 2 288,21 300,00 ponad plan 460,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 22,00 22,00 22,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 699,15 350,00 0% 699,15
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30 0% 0,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 235,00 500,00 1 735,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 868,00 400,00 0,00 0% 868,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 47,20 47,00 47,20 100% 88,40
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 82,00 6,00 ponad plan 82,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 330,78 297,70 ponad plan 330,78 297,70
Próbne obciażenie obiektu kpl. 1,00 0,00 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 392,94 0,00 ponad plan 353,65 39,29
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 184,56 92,28 ponad plan 184,56 92,28
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 165,00 82,50 ponad plan 165,00 82,50
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 0,30 0% 0,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,030 ponad plan 0,98
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 30,00 30,00 100% 5 645,19 24,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 1 648,00 24,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 0% 582,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 12,00 0% 258,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb 271,00 258,00 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 12,00 ponad plan 228,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb 68,00 29,50 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 48,00 0% 0,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb 65,00 65,00 0% 0,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 1,00 50% 227,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0% 15,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0% 22,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 6,00
Montaż studni betonowych DN1200 z regulatorem przepływu Q=20l/s -montaż studni kpl 2,00 1,00 0% 0,00
montaż studni systemowych odwodnienia liniowego  -montaż studni kpl 4,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn1500 -montaż studni kpl 3,00
montaż studni rozprężnych betonowych Dn2000 -montaż studni kpl 2,00
montaż studni betonowej DN1200 z  zastawką kanałową DN400 -montaż studni kpl 5,00 1,00 1,00 100% 2,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 1,00 100% 3,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0% 7,00 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 0% 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 1,00 100% 4,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 1,00 50% 19,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 1,00 50% 12,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 0% 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 0,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 ponad plan 6,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00 1,00 0% 0,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 35 250,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 1 000,00 ponad plan 12 057,00 500,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 000,00 ponad plan 31 420,00 1 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 000,00 3 000,00 300% 58 110,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 2 500,00 250% 38 100,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 500,00 50% 35 420,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 300,00 300,00 100% 2 350,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 2 000,00 8 000,00 400% 73 235,03
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 100,00 ponad plan 200,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 50,00 0% 103,00
Konserwacja mb 10 195,00 2 000,00 0% 0,00 1 500,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 200,00 800,00 400% 1 600,00 400,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 3,00 0% 4,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0% 148,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 942,00 30,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 0% 2 770,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 150,00 0% 248,00 200,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 40,00 0% 0,00
Budowa przewiertu pod torami PKP rura HDPE fi 400mm mb 65,00 65,00 0% 0,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 0,00 30,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 59,00 0,00 2,00
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem szt. 44,00 0,00 2,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 400,00 0,00 0% 2 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 12,00 0% 9,00 11,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 0% 4,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 11,00 2,00 1,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 9,00 2,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 6,00 0% 0,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 0% 0,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 12,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 6,00 6,00 100% 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m  oraz oprawa AMPERA MINI 24 – 50,5W wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0. Punkt świetlny na wysokosci 9m. kpl 1,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 200,00 0% 2 400,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 200,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00
Rura ochronna DVK110mm m 23,50
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 45,50
SOU 4
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 26,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 26,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 26,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 12,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 12,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 12,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 7,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 7,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 7,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00
Kabel YKY 3×2,5mm2 m 225,00
Szafa oświetlenia ulicznego wraz z fundamentem i osprzętem kpl 1,00
Rura ochronna DVK110mm m 31,50
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 127,00
SOU 5
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m 3,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 3,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 6,00 10,00 167% 16,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 6,00 0,00 0% 0,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 600,00 1 000,00 167% 1 700,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Fundamenty kpl 1,00 0,50 ponad plan 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 13-19 XI 2020 Wykonana ilość tydzień                         13-19 XI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 19.11.2020 Plan na tydzień 20-26 XI 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 P.T.
DD25
8+160 – 8+600 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 200,00 ponad plan 1 689 408,68
Roboty ziemne
S61 P.T.
DD41
DD42
MOP III
8+690 – 8+740 Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 1 800,00 ponad plan 973 390,90
S61 P.T.
DD41
8+160 – 8+600 Nasypy m3 1 007 328,18 630,00 ponad plan 1 081 841,66
Ścieki
S61 2+053 – 2+110
2+246 – 2+307
7+592 – 7+675
2+311 – 2+533
1+317 – 1+427
0+060 – 0+283 str. L
3+970 – 4+024 str. L
3+970 – 4+024 str. L
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 1 372,00 ponad plan 3 183,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 P.T.  0+260 – 0+800 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 100,00 ponad plan 365 895,00
DZ3 0+000 – 0+176 C5/6 m2 464 347,00 1 056,00 ponad plan 385 309,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
MOP parking między MZ2 i MZ3
MOP parking prawy przy MZ-3
parking prawy przy MZ-4
parking lewy przy MZ-4
C8/10 m2 310 633,63 3 461,00 ponad plan 312 182,00
S61  16+600 – km 15+990
8+525 – km 7+800
C35/45 m2 285 546,38 8 952,78 13 350,00 149% 254 963,00 8 952,78
Roboty bitumiczne
S61 Przed i za MS2
Przed i za PZD6
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 11 070,18 7 185,50 65% 139 582,70 11 070,18
S61 Przed i za MS2
Przed i za PZD6
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 2 915,40 7 185,50 246% 52 044,70 2 915,40
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 KM 6+300 STR. LEWA
KM 6+500 STR. LEWA
KM 4+600 STR. LEWA
KM 6+500 STR. LEWA
KM 7+500 STR. LEWA
KM 7+400 STR. LEWA
KM 7+200 STR. LEWA
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 640,55 2 178,00 82% 31 109,00 2 640,55
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 12,07% 12,07%
WS1 Krawężniki betonowe m 6 096,62 10,00 ponad plan 2 921,20
WS1 Krawężniki kamienne m 467,20 26,00 ponad plan 1 329,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 2,5% 2,5%
S61

L02
L03
DW677

6+670 – 7+050
1+250 – 1+325
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 4 615,64 ponad plan 297 157,06
S61 6+080 – 6+660 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 1 214,00 ponad plan 130 655,91
L02 Rowy szczelne m 10 718,02 190,00 ponad plan 2 662,71
Ogrodzenie dróg 2,5% 2,5%
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe 2,5% 2,5% 100% 0,03 2,5%
Ekrany akustyczne 583,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 2,5% 2,5%
S61 2+324,25 do 2+997
3+004 do 3+400
Bariery ochronne stalowe 1 276,00 ponad plan 3 160,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 67,12 3,36 0,00 63,76
Balustrada szczeblinkowa m 72,62 64,62 ponad plan 100,93
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 80,58 20,15 ponad plan 80,58
IZOLACJE m2 3 499,62 500,00 ponad plan 3 021,12
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 523,01 100,00 104,60 105% 523,01
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 210,80 210,80 105,40 50% 210,80
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 211,00 189,90 105,50 56% 211,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30
Schody robocze z balustradą m 40,32 15,00 ponad plan 15,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,10 ponad plan 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 0,00 0,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80 0,00 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 140,49 140,49 ponad plan 140,49
Schody robocze z balustradą m 32,94 32,94 ponad plan 32,94
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 1,50 ponad plan 31,50 14,65
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 83,90 0,00 167,80
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 683,76 340,00 0,00 0,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 164,05 106,63 ponad plan 155,85
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 67,20
Balustrada szczeblinkowa m 106,20 100,00 ponad plan 100,00 106,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 58,92 29,46 58,92
IZOLACJE m2 2 288,21 500,00 160,00 32% 160,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 325,60 260,48 ponad plan 260,48
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt 18,00 18,00 ponad plan 18,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 923,44 923,00 0,00 0,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 699,15 699,15 350,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 156,20 156,00 0,00 140,58
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 98,70 92,70 ponad plan 92,70
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30
Umocnienie skarpy sztywne m2 344,65 344,65 ponad plan 344,65
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 28,00 28,00 ponad plan 28,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 1,10 ponad plan 31,10
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 868,00 34,00 ponad plan 868,00 400,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 163,70 16,37 16,37 100% 163,70
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 66,00 0,00 0,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,40 66,00 0,00 0,00
Balustrada szczeblinkowa m 47,20 41,20 ponad plan 41,20 47,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 28,00 28,00 ponad plan 28,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 360,00 360,00 ponad plan 1 360,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 82,00 76,00 ponad plan 76,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 28,00 28,00 ponad plan 28,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 3 030,15 1 030,15 ponad plan 3 030,15
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 4,00 0,00 0,00 0,30
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 30,00 40,00 133% 5 615,19 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 0,00 582,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 12,00 0,00 549,00 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz250 PE100 SDR17 mb 488,00 0,00 48,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb 65,00 0,00 65,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 2,00 100% 226,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 15,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 22,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 5,00 1,00
Montaż studni betonowych DN1200 z regulatorem przepływu Q=20l/s -montaż studni kpl 2,00 0,00 1,00
montaż studni betonowej DN1200 z  zastawką kanałową DN400 -montaż studni kpl 5,00 1,00 1,00 1,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 1,00 100% 2,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 7,00 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 18,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 1,00 50% 11,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 2,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00 0,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 ponad plan 35 250,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 500,00 ponad plan 11 057,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 ponad plan 30 420,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 500,00 62 600,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 000,00 55 110,00 1 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 35 600,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 34 920,00 1 000,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 2 050,00 300,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 5 000,00 ponad plan 65 235,03 2 000,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 103,00 50,00
Konserwacja mb 10 195,00 2 000,00 0,00 2 000,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 200,00 800,00 200,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 3,00 4,00 3,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 148,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 2 770,00 100,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 150,00 248,00 150,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 40,00 0,00 40,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 400,00 2 100,00 400,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 12,00 9,00 12,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 6,00 0,00 6,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 0,00 9,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 28,00 0,00 12,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 200,00 300,00 150% 2 400,00 200,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 6,00 6,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 0,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 400,00 300,00 75% 700,00 600,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 6-12 XI 2020 Wykonana ilość tydzień  6-12 XI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 12.11.2020 Plan na tydzień 13-19 XI 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 P.T. 8+160 – 8+600 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 750,00 ponad plan 1 689 208,68
Roboty ziemne
DZ3
DZ5
DD42
DD41
0+000 – 0+176 Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 2 850,00 ponad plan 971 590,90
S61 P.T.
DD41
8+160 – 8+600 Nasypy m3 1 007 328,18 650,00 ponad plan 1 081 211,66
S61 0+000 – 0+200 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 869,00 100,00 3% 13 025,00 2 869,00
Ścieki
S61 1+143 – 1+195 str. L
1+143 – 1+211 str. P
1+249 – 1+317 str. L
1+246 – 1+317 str. P
1+950 – 2+053 str. L
1+809 – 2+053 str. P
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 606,00 ponad plan 1 811,00
Warstwy konstrukcyjne
DZ3 0+080 – 0+176 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 700,00 ponad plan 274 104,00
DZ3
MOP III Wyjazd
0+000 – 0+080 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 350,00 ponad plan 364 795,00
DD1
S61
0+000 – 0+200
8+540 – 8+630
7+726 – 7+802
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 967,92 5 000,00 101% 111 859,33 4 967,92
MOP III Wyjazd C5/6 m2 464 347,00 150,00 ponad plan 384 253,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
MOP parking między MZ-1 i MZ-2 C8/10 m2 310 633,63 2 276,00 ponad plan 308 721,00
S61  17+000 – km 15+890 P C35/45 m2 285 546,38 8 952,78 11 100,00 124% 241 613,00 8 952,78
Roboty bitumiczne
Przed MS5
MS2
Zjazdy DD17
Przed MS6
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 11 070,18 9 614,00 87% 132 397,20 11 070,18
Przed i za MS5
Przed i za WS1
Przed PZD6
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 2 915,40 9 264,00 318% 44 859,20 2 915,40
zjazdy DD17 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 350,00 4% 89 250,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 KM 0+000-0+900
KM 4+500 STR. PRAWA
KM 4+600 STR. PRAWA
KM 5+500 STR. PRAWA
KM 5+600 STR. PRAWA
KM 6+000 STR. LEWA
KM 6+200 STR. LEWA
KM 6+300 STR. LEWA
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 640,55 4 870,00 184% 28 931,00 2 640,55
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 2,5% 0,01 35% 0,16 2,5%
S61
DD7
DD16
DD21
0+000 – 0+180 Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 8 914,46 ponad plan 292 541,42
S61

DD16
DD21
L04/DW677

0+000 – 0+110
0+280 – 0+600
3+880 – 4+000
4+510– 4+900
5+660 –6+080
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 956,00 ponad plan 129 441,91
S61 0+000 – 0+103,81 Rowy szczelne m 10 718,02 344,71 ponad plan 2 472,71
S61 1+700 – 2+100
2+250 – 2+600
2+650 – 3+100
Ogrodzenie dróg 2,5% 1 000,00 1 000,00 2,5%
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 67,12 63,76 3,36
Balustrada szczeblinkowa m 72,62 72,00 36,31 50% 36,31
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt 28,00 28,00 ponad plan 28,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 523,01 418,41 100,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 210,80 105,40 210,80
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 211,00 105,50 189,90
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 60,00 60,00 ponad plan 60,00
Osłony olsnieniowe h=2,4m m2 576,00 86,40 ponad plan 144,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 4,80
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 56,46 42,35 ponad plan 56,46
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,00 0,30
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 0,00 4,80
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,00 0,30
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Znaki wysokościowe (repery) na obiekcie szt. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
Osłony olsnieniowe h=2,4m m2 143,04 21,46 ponad plan 35,76
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 13,15 ponad plan 30,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 50,34 ponad plan 167,80 83,90
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 20,70 10,35 ponad plan 20,70
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 26,80 26,80
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 683,76 0,00 340,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 107,52 67,20
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 20 158,00 16 158,00 6 158,00 38% 10 158,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 126,40 66,40 0,00 60,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 58,92 29,46 ponad plan 29,46
IZOLACJE m2 2 288,21 0,00 500,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 214,94 214,94 ponad plan 214,94
Schody robocze z balustradą m 17,52 17,52 ponad plan 17,52
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 2,60 2,60 100% 29,60
Prefabrykowane deski gzymsowe m 158,00 18,00 0,00 140,00
IZOLACJE m2 923,44 0,00 923,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 699,15 350,00 699,15 200% 699,15
Nawierzchnie na chodnikach m2 156,20 140,58 ponad plan 140,58 156,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Schody robocze z balustradą m 42,12 42,12 ponad plan 42,12
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 235,00 2 035,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 868,00 400,00 400,00 100% 834,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 163,70 147,33 16,37
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 66,00 0,00 66,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 66,40 0,00 66,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 245,53 245,53 ponad plan 245,53
Schody robocze z balustradą m 38,24 38,24 ponad plan 38,24
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 330,78 33,08 ponad plan 33,08
Schody robocze z balustradą m 44,05 44,05 ponad plan 44,05
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 392,94 275,06 235,76 86% 353,65
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 184,56 184,00 92,28 50% 92,28
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 165,00 165,00 82,50 50% 82,50
Balustrada szczeblinkowa m 4,00 0,00 4,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 30,00 40,00 133% 5 575,19 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 12,00 ponad plan 1 648,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 582,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 549,00 12,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 12,00 216,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb 68,00 12,00 29,50
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 2,00 100% 224,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 15,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 22,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 4,00 1,00
montaż studni betonowej DN1200 z  zastawką kanałową DN400 -montaż studni kpl 5,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 7,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 ponad plan 16,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 ponad plan 10,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 0,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 5,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 500,00 2 000,00 133% 34 250,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 1 000,00 600,00 60% 10 557,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 2 500,00 2 600,00 104% 28 920,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 000,00 ponad plan 62 600,00 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 000,00 55 110,00 1 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 35 600,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 34 920,00 1 000,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 2 050,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 60 235,03
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
Konserwacja mb 10 195,00 0,00 2 000,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 200,00 400,00 200% 800,00 200,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 4,00 3,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 148,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 2 770,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 728,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 248,00 150,00
Zabudowa rur ochronnych HDPE 110mm na przyłaczach SZR mb 538,00 0,00 40,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 60,00 0,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 2 100,00 400,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 200,00 850,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 9,00 12,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 0,00 6,00
SOU 3
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 2 100,00 200,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 6,00 6,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 400,00 400,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Roboty ziemne i przygotowawcze kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Fundamenty kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                       30 X – 05 XI 2020 Wykonana ilość tydzień        30 X – 05 XI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 05 XI 2020 Plan na tydzień                    6-12 XI 2020
DROGI
Roboty ziemne
S61
DD32
DD42
DZ5
MOP III zjazd Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 2 100,00 968 740,90
Odwodnienie % 100,00 2,41% 1,50% 35% 2,41%
Ścieki
S61 7+440-7+493 L+P Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 106,00 1 205,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 pas tech. 0+900-1+000 L
1+500-1+800 L
1+800-2+106 L
7+250-7+560 P
7+706-7+750 L
1+000-1+120 L
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 4 900,00 363 445,00
DD17 zjazdy Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 967,92 450,00 9% 106 859,33 4 967,92
10+930 – 11+000
MOP III wjazd
C5/6 m2 464 347,00 1 620,00 384 103,00
DD1
DD41
0+000-0+200 C3/4 i C0,4/0,5 1 300,00 47 016,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 15+896-16+995 C35/45 m2 285 546,38 8 952,78 11 030,00 123% 230 513,00 8 952,78
Roboty bitumiczne
S61
DD17 zjazdy
1+143-1+321
6+793-6+971
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 11 070,18 9 650,00 87% 122 783,20 11 070,18
S61 1+143-1+321
6+793-6+971
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 2 915,40 4 500,00 154% 35 595,20 2 915,40
DD17 zjazdy Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 650,00 8% 88 900,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 0+000-0+400
4+400-5+000
5+600-5+700
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 640,55 3 300,00 125% 24 061,00 2 640,55
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 12,07% 1,00% 26% 12,07%
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 2,5% 2,5% 100% 15% 2,5%
MOSTY
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 1 500,00 1 500,00 12 623,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 665,90 665,90 6 165,90
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 5 049,65 1 049,65 1 049,65 5 049,65
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 1 020,80 1 020,80 3 420,80
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 942,00 400,00 400,00 942,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 580,00 580,00 12 080,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 1,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 1,00 1,00 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 8,50 8,50 165,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 1,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 1,00 1,00 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 132,00 132,00 132,00 132,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 1,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 1,00 1,00 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 30,00 30,00 5 535,19 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 24,00 12,00 216,00 12,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 2,00 222,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1500 -montaż studni kpl 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 6,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 1,00 3,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 14,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 5,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 500,00 1 000,00 32 250,00 1 500,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 1 000,00 1 000,00 9 957,00 1 000,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 2 500,00 2 000,00 26 320,00 2 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00
Konserwacja mb 10 195,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 150,00 400,00 400,00 200,00
Studnia DN 1000 szt. 38,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 2,00 148,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 100,00 728,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00
Budowa przewiertu pod torami PKP rura HDPE fi 400mm mb 65,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 60,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00
Kabel YKY 4x35mm2 m 1 039,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 60,00 0,00 850,00 200,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 0,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 3,00 14,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 5,00 4,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 2,00 2,00 28,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 600,00 2 100,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00
Gaz MOP Z
Roboty zasadnicze kpl 1,00

– październik:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                       23-29 X 2020 Wykonana ilość tydzień    23-29 X 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 29.10.2020 Plan na tydzień             30 X – 05 XI 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 pas tech. 9+000 – 9+100
7+758-8+160 prawa
0+900-1+200 lewa
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 1 100,00 104% 1 688 458,68
Roboty ziemne
S61

DD42

10+960-11+000 + zjazd z MOPIII
16+120-16+130
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 1 400,00 ponad plan 966 640,90
S61 9+000 – km 8+760 Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 811,55 500,00 18% 115 196,49
Odwodnienie % 100,00 2,99% 1,72% 58% 33,85% 2,41%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
 PD-01/MW1
PD-02/DD29
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 29,00 428,93
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
 RK-01/DZ5
RK-11/S61
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 17,00 1 508,80
Ścieki
S61 2+934-3+129
3+376-3+470
3+505-3+616
3+376-3+483
3+519-3+621
6+793-6+854
6+793-6+863
6+902-6+967
Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 879,00 1 099,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 10+960 – 11+040 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 2 400,00 ponad plan 273 404,00
S61 pas tech.

DD42

7+758-7+900
8+050-8+160
0+000-0+283
0+900-1+000
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 8 436,97 8 900,00 105% 358 545,00
S61

DD20

7+585 – 7+700
2+053-2+126
2+230-2+307
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 967,92 8 587,00 173% 106 409,33 4 967,92
MZ6
MZ2
C5/6 m2 464 347,00 20 891,49 1 250,00 6% 382 483,00
MZ1 C3/4 i C0,4/0,5 4 096,79 490,00 12% 45 716,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00 21,49% 6,36% 30% 0,11
S61 10+000 – km 9+000 L
8+760 – km 10+890  P
9+000 – km 8+760 L
C35/45 m2 285 546,38 20 445,08 25 700,00 126% 219 483,00 8 952,78
Roboty bitumiczne 0,12
S61
DD17
DD20
WS1
6+100 Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 14 669,00 93% 113 133,20 11 070,18
S61 3+505-3+580 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 765,00 18% 31 095,20 2 915,40
S61
DD17
DD20
6+100 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 11 834,92 13 904,00 117% 88 250,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 10,80% 2,28% 21% 11,53%
S61 KM 3+720 STR. PRAWA
KM 4+000 STR. PRAWA
KM 4+120 STR. PRAWA
KM 4+240 STR. PRAWA
KM 4+360 STR. PRAWA
KM 5+200 STR. LEWA
KM 4+400 STR. PRAWA
KM 1+600 STR. PRAWA
KM 4+600 STR. PRAWA
KM 4+800 STR. PRAWA
KM 5+000 STR. PRAWA
KM 5+100 STR. PRAWA
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 640,55 3 832,00 145% 20 761,00 2 640,55
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 7,55% 12,07%
WS5
MS3
Krawężniki betonowe m 6 096,62 36,00 ponad plan 2 911,20
WS5 Krawężniki kamienne m 467,20 26,50 ponad plan 1 303,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,10 2,5%
S61

DD12
DD15

2+350 – 2+680
15+220-15+330
15+700-15+760
1+720 – 2+080
4+900 – 5+160
3+880 – 4+010
4+220 – 4+380
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 5 345,22 ponad plan 283 626,97
S61 2+300 – 2+500
2+840 – 3+200
3+580 – 4+170
14+780-15+190
Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 10 840,22 ponad plan 46 378,08
S61
DD15
S61
2+350 – 2+680
2+840 – 3+090
1+720 – 2+080
4+900 – 5+380
3+700 – 3+880
14+500-15+120
3+550 – 3+700
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 28 912,50 ponad plan 125 485,91
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00 2,5% 2,5%
S61

DZ4

0+050 do 0+317
0+356 do 0+803
0+803 do 0+939
1+061 do 1+125
Bariery ochronne stalowe 1 347,00 ponad plan 1 884,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Balustrada szczeblinkowa m 72,62 72,00 0,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarpy sztywne m2 224,29 224,29 ponad plan 224,29
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 98,15 4,00 ponad plan 98,15
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 111,90 10,00 ponad plan 111,90
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 30,00 ponad plan 451,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 80,58 81,00 0,00 0% 60,44
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 2 301,36 1 100,00 0,00 0% 1 150,68
Nawierzchnie na chodnikach m2 523,01 523,00 26,15 5% 418,41
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 8,00 ponad plan 421,20
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 210,80 105,40 ponad plan 105,40
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 211,00 84,40 ponad plan 105,50
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Osłony olsnieniowe h=2,4m m2 576,00 57,60 ponad plan 57,60
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 964,00 454,00 ponad plan 964,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Umocnienie skarp matą antyerozyjną z humusowaniem m2 56,46 14,12 ponad plan 14,12
Schody robocze z balustradą m 23,33 23,33 ponad plan 23,33
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Schody robocze z balustradą m 32,94 4,94 ponad plan 32,94
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
Schody robocze z balustradą m 36,29 5,44 ponad plan 36,29
Osłony olsnieniowe h=2,4m m2 143,04 14,30 ponad plan 14,30
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 1 500,00 ponad plan 11 123,00 1 500,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 31,50 0,00 0% 16,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 167,00 33,56 20% 117,46
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 26,80 26,80 26,80 100% 26,80
IZOLACJE m2 927,44 315,00 ponad plan 672,44
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH 927,44 ponad plan 927,44
Nawierzchnie na chodnikach m2 164,05 49,22 ponad plan 49,22
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 40,32 ponad plan 107,52
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 5 965,90 0,00 0% 5 500,00 665,90
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 5 049,65 4 949,65 0,00 0% 4 000,00 1 049,65
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 2 400,00 1 020,80
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 942,00 340,00 0,00 0% 542,00 400,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 20 158,00 10 000,00 0,00 0% 4 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 126,40 61,00 0,00 0% 60,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 11 500,00 580,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 29,00 0,00 0% 27,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 699,15 699,00 0,00 0% 0,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 156,20 156,00 0,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 1,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02 100,26 ponad plan 401,02
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 8,50 ponad plan 156,50 8,50
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 35,29
IZOLACJE m2 2 235,00 300,00 ponad plan 500,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 868,00 868,00 434,00 50% 434,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 132,00 0,00 132,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 58,21 ponad plan 582,10
IZOLACJE m2 688,20 275,28 ponad plan 688,20
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 425,21 215,21 215,21 100% 425,21
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 28,00 7,00 ponad plan 28,00
Beton podpór środkowych C30/37 m3 134,80 6,50 ponad plan 134,80
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 149,58 349,58 ponad plan 1 149,58
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 12,00 ponad plan 5 505,19 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 40,00 0,00 0% 582,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 30,00 0% 549,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 36,00 ponad plan 204,00 24,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 0,00 0% 510,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 ponad plan 220,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0,00 0% 15,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 2,00 200% 22,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 4,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 4,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 5,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 0,00 0% 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 2,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 3,00 60% 38,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0% 13,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0% 9,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 0% 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 0% 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00 1,00 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 1 500,00 150% 31 250,00 1 500,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 500,00 500,00 100% 8 957,00 1 000,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 2 000,00 133% 24 320,00 2 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 500,00 0,00 0% 35 600,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 500,00 0,00 0% 34 920,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 40,00 ponad plan 100,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 30,00 0,00 0% 103,00
Konserwacja mb 10 195,00 2 000,00 0% 0,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 400,00 0% 0,00 150,00
Studnia DN 1000 szt. 38,00 2,00 0% 0,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 2,00 67% 146,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 2 770,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 628,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 ponad plan 14 662,00
Budowa przewiertu pod torami PKP rura HDPE fi 400mm mb 65,00 65,00 0% 0,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 100,00 0% 0,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0% 1 900,00
Kabel YKY 4x35mm2 m 1 039,00 200,00 0% 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 100,00 200,00 200% 850,00 60,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0% 9,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 14,00 3,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 4,00 5,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 2,00 0% 26,00 2,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 200,00 0% 1 500,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 4,00 0% 6,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 300,00 0% 400,00
Gaz MOP Z
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,50 0% 0,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                       16-22 X 2020 Wykonana ilość tydzień   16-22 X 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 22.10.2020 Plan na tydzień                 23-29 X 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
DD41 zjazd
S61 pas tech.
4+400-5+000 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 2 550,00 241% 1 687 358,68 1 060,06
Roboty ziemne
S61
S61zjazd na MOP
10+960-11+000 Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 4 450,00 ponad plan 965 240,90
S61 pas techniczny 15+900 – 16+140 Nasypy m3 1 007 328,18 2 630,00 ponad plan 1 080 561,66
S61

L03P
DD26

7+680-7+699
2+100-2+126
2+229-2+260
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 811,55 1 250,00 44% 114 696,49 2 811,55
S61 15+280 – 15+900 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 956,33 1 850,00 193% 12 925,00 956,33
Odwodnienie % 100,00 2,99% 0,80% 27% 32,13% 2,99%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
 RK-01/DZ-3
RK-02/DD4
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 68,50 1 491,80
Ścieki
S61 0+060-0+280 Ściek monolityczny – trójkątny m 13 101,20 220,00 220,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 pas tech.

DD1
DD25
DZ4 zjazd

3+900-4+040
4+400-5+000
0+000-0+200
4+940-5+000
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 8 436,97 8 500,00 101% 349 645,00 8 436,97
S61

DD17
DD25

15+860 – 15+920
7+680-7+699
2+053-2+126
2+229-2+260
1+243 – 1+317
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 967,92 9 500,00 191% 97 822,33 4 967,92
L03P
L01P
MZ5
C5/6 m2 464 347,00 20 891,49 1 090,00 5% 381 233,00 20 891,49
DD26
DD33
DZ4 zjazd
MZ1
MZ5
C3/4 i C0,4/0,5 4 096,79 4 390,00 107% 45 226,00 4 096,79
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00 21,49% 5,08% 24% 0,05 21,49%
S61 12+440 – 11+030
10+870 –  10+050
C35/45 m2 285 546,38 20 445,08 20 500,00 100% 193 783,00 20 445,08
Roboty bitumiczne 0,12 0,12
S61
DW677 zjazd
MS3
DD17
15+300 – 15+750 Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 13 989,00 88% 98 464,20 15 814,54
MS3 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 5 386,00 129% 30 330,20 4 164,86
CPR DZ4
CPR DZ2
CPR DW677
DW677 zjazd
DD17
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 11 834,92 9 186,00 78% 74 346,00 11 834,92
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,10 0,03 30% 0,13 0,10
S61

DD15

2+470 – 2+600
9+750-9+850
15+850-15+950
15+950-16+100
2+680 – 3+000
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 17 865,60 278 281,75
S61 6+440 – 6+790
0+000 – 0+955
1+320 – 1+600
1+800 – 2+060
2+760 – 2+840
1+045 – 1+140
Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 14 727,36 35 537,86
S61 16+600-16+999
2+680 – 3+300
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 13 765,28 96 573,41
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,50 ponad plan 0,90
Balustrada szczeblinkowa m 72,62 0,00 72,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,15 ponad plan 0,40
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 899,91 89,99 ponad plan 899,91
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 1 603,62 1 023,62 ponad plan 1 603,62
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 304,20 6,20 ponad plan 304,20
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 98,15 12,15 ponad plan 94,15
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 803,86 453,86 ponad plan 1 803,86
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 18 606,00 2 606,00 ponad plan 18 606,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 17,00 ponad plan 68,70
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 111,90 30,90 ponad plan 101,90
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 71,00 ponad plan 421,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 55,00 0,00 0% 54,80
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 80,58 60,44 ponad plan 60,44 81,00
IZOLACJE m2 3 499,62 1 321,12 ponad plan 2 521,12
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 2 301,36 1 150,68 ponad plan 1 150,68 1 100,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 523,01 392,26 523,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 93,20 ponad plan 413,20
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 211,00 21,10 ponad plan 21,10
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 43,11 0,11 ponad plan 43,11
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 46,00 7,86 ponad plan 43,70
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 44,80 2,24 ponad plan 42,56
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 988,16 98,58 ponad plan 988,16
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 9,48 9,48 ponad plan 9,48
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 32,40 1,62 ponad plan 30,78
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 32,80 1,64 ponad plan 31,16
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 1 036,60 206,60 ponad plan 1 036,60
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 44 029,00 29,00 ponad plan 44 029,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 88,80 25,40 ponad plan 84,80
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 781,91 31,91 ponad plan 1 781,91
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 13,00 ponad plan 584,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 1 836,90 ponad plan 9 623,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 16,85 31,50
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 83,90 167,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 33,00 17,00 ponad plan 33,00
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 20,70 10,35 ponad plan 10,35
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 26,80 26,80
IZOLACJE m2 927,44 75,44 ponad plan 357,44
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 119,40 0,00 0% 67,20
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 2 770,68 2 770,68
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 1 500,00 ponad plan 5 500,00 5 965,90
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 5 049,65 2 000,00 ponad plan 4 000,00 4 949,65
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 161,40 9,30 ponad plan 150,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 600,00 ponad plan 2 400,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 10 000,00 ponad plan 171 956,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 942,00 407,00 ponad plan 542,00 340,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa kg 20 158,00 2 000,00 ponad plan 4 000,00 10 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 126,40 60,00 ponad plan 60,00 61,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 417,70 1 417,70
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 64,00 ponad plan 12 064,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 043,70 743,70 ponad plan 1 043,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 218,17 ponad plan 2 181,70
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 30,78 ponad plan 560,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 76,60 46,60 ponad plan 76,60
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 500,00 ponad plan 11 500,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 2,00 ponad plan 27,00 29,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 158,00 158,00 140,00 89% 140,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 699,15 0,00 699,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 156,20 0,00 156,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02 100,26 ponad plan 300,77
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 868,00 0,00 868,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 688,20 68,82 ponad plan 412,92
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 425,21 210,00 215,21
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 30,00 40,00 133% 5 493,19
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 12,00 ponad plan 72,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 582,00 40,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 30,00 0,00 0% 549,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 30,00 30,00 100% 168,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 4,00 100% 510,00 4,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 ponad plan 219,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 15,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 1,00 100% 20,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 4,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 0,00 0% 3,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 5,00 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 ponad plan 2,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 2,00 40% 35,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 13,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 9,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 0,00 0% 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 0,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 4,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 0,00 0% 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn1000 kpl 2,00 0,00 1,00
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) m2 1 689,00 50,00 ponad plan 50,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 2 000,00 200% 29 750,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 500,00 0,00 0% 8 457,00 500,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 2 000,00 133% 22 320,00 1 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00 2 000,00 100% 55 110,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 500,00 1 500,00 100% 35 600,00 1 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 500,00 1 500,00 100% 34 920,00 1 500,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 103,00 30,00
Konserwacja mb 10 195,00 0,00 2 000,00
Drenaż
Rura drenarska DN 160 mb 2 091,00 0,00 400,00
Studnia DN 1000 szt. 38,00 0,00 2,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 3,00 100% 144,00 3,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 200,00 200% 2 670,00 100,00
Budowa przewiertu pod torami PKP rura HDPE fi 400mm mb 65,00 0,00 65,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 0,00 100,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 1 900,00 200,00
Kabel YKY 4x35mm2 m 1 039,00 200,00 200,00 100% 200,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 100,00 200,00 200% 650,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 9,00 5,00
SOU 2
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 100,00 0,00 0% 1 400,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 4,00 4,00 100% 26,00 2,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 200,00 200,00 100% 1 500,00 200,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 4,00 0,00 0% 6,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 300,00 0,00 0% 400,00 300,00
Gaz kpl 1,00
Gaz MOP Z
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,50 0,00 0% 0,00 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 9-15 X 2020 Wykonana ilość tydzień                            9-15 X 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 15.10.2020 Plan na tydzień                        16-22 X 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 P.T.
S61 P.T.
ZJAZDY I ZAWROTKI
4+200-4+400
3+340-3+440
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 2 200,00 208% 1 171 482,00 1 060,06
Roboty ziemne
S61 11+400-11+600
13+840 – 13+860
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 750,00 ponad plan 960 790,90
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 811,55 0,00 0% 113 446,49 2 811,55
S61 15+280 – 15+700
1+700-1+808
2+600-2+940
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 956,33 825,00 86% 11 075,00 956,33
Odwodnienie % 100,00 2,99% 0,60% 20% 31,33% 2,99%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-09/DD20
RK-01/DD20
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 33,00 1 423,30
RK-04/DD20 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 20,00 385,60
Ścieki
WD9 Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 91,00 141,80
Warstwy konstrukcyjne
S61 P.T.
S61 P.T.
MOP MZ5
MOP MZ1
4+200-4+400
3+340-3+440
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 8 436,97 8 437,00 100% 341 145,00 8 436,97
S61
DD17
S61
S61
15+815-15+860
0+000 – 0+880
12+480 – 12+530
16+140 – 16+540
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 967,92 6 990,00 141% 88 322,33 4 967,92
MOP MZ4
MOP MZ3
MOP MZ6
C5/6 m2 464 347,00 20 891,49 1 590,00 8% 380 143,00 20 891,49
DD42
DD38
DD35
C3/4 i C0,4/0,5 4 096,79 3 478,00 85% 40 836,00 4 096,79
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00 21,49% 0% 21,49%
S61 15+190 – 13+864
13+693 – 12+641
C35/45 m2 285 546,38 20 445,08 23 780,00 116% 182 710,00 20 445,08
Roboty bitumiczne 0,12 0% 0,12
CPR DZ5
przejazd awaryjny
0+000- 0+509
6+000-6+090
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 1 680,00 11% 84 475,20 15 814,54
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 0,00 0% 24 944,20 4 164,86
S61
Przejazd awaryjny
Zjazdy DD15
CPR DZ5
15+300 – 15+640
6+000-6+090
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 11 834,92 6 624,00 56% 65 160,00 11 834,92
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 10,80% 2,05% 19% 9,25% 10,80%
S61 3+000 STR. LEWA
6+500
2+400 STR. LEWA
2+500 STR. LEWA
3+600 STR. PRAWA
1+600 STR. PRAWA
3+100 STR. LEWA
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 640,55 3 040,00 115% 16 929,00 2 640,55
DZ4 Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 288,75 135,00 47% 5 664,60 288,75
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,10 0,03 29% 0,10 0,10
S61 3+300 – 3+480
3+510 – 3+550
4+260 – 4+350
3+720 – 3+980
2+460 – 2+580
4+350 – 4+550
12+500-12+650
9+300-9+650
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 26 363,18 260 416,15
S61 2+500 – 2+760
5+105 – 5+290
3+200 – 3+410
5+290 – 5+790
Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 9 244,62 20 810,50
S61 3+040 – 3+280
6+430 – 6+550
2+280 – 2+590
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 15 287,64 82 808,13
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 2,40 ponad plan 31,40
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 22,53 11,27 ponad plan 22,53
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 587,00 276,10 ponad plan 1 587,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 899,91 359,96 ponad plan 809,92
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 18 606,00 4 000,00 ponad plan 16 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 17,35 ponad plan 51,70
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 50,00 ponad plan 350,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 54,80 ponad plan 54,80 55,00
IZOLACJE m2 3 499,62 600,00 ponad plan 1 200,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 523,01 1 080,00 ponad plan 1 080,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,50 ponad plan 0,90
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 20,00 ponad plan 320,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 1,80 ponad plan 18,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 92,16 18,43 2,16 12% 92,16
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,40 ponad plan 0,90
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 4,00 ponad plan 24,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 147,74 29,55 ponad plan 147,74
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 89,24 4,46 ponad plan 89,24
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 65,60 9,84 ponad plan 65,60
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 2 224,60 ponad plan 7 786,10
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 81,00 40,50 40,50 100% 81,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 16,85 ponad plan 16,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 83,90 ponad plan 83,90
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 33,00 17,00 0,00 0% 16,00
IZOLACJE m2 927,44 102,00 ponad plan 282,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,40 ponad plan 0,90
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 67,20 119,40
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 2 000,00 ponad plan 4 000,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 5 049,65 1 000,00 ponad plan 2 000,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 7 195,60 ponad plan 161 956,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 4 960,00 ponad plan 11 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 10,20 ponad plan 25,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 158,00 0,00 158,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 31,00 0,00 0% 30,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 163,70 163,00 147,33 90% 147,33
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 110,49 0,49 ponad plan 110,49
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 790,69 1 790,69 1 790,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 392,94 392,00 117,88 30% 117,88
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 30,00 60,00 200% 5 453,19 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 549,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 30,00 0,00 0% 138,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb 68,00 12,00 0,00 0% 29,50
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 2,00 ponad plan 506,00 4,00
montaż wpustu deszczowego typu krawężnikowego – montaz wpustu kpl 12,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 1,00 50% 218,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 0,00 0% 15,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 19,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 4,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 1,00 100% 3,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 5,00 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 0,00 0% 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 0,00 0% 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 2,00 ponad plan 33,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 ponad plan 13,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 1,00 100% 8,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 2,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 0,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 27 750,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 8 457,00 500,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 20 320,00 1 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00 1 500,00 75% 53 110,00 2 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 500,00 1 000,00 67% 34 100,00 1 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 500,00 1 000,00 67% 33 420,00 1 500,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 1 500,00 0,00 0% 60 235,03
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 3,00 100% 141,00 3,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 2 470,00 100,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 30,00 0,00 0% 0,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 0,00 0% 1 700,00 200,00
Kabel YKY 4x35mm2 m 1 039,00 0,00 200,00
Kabel YKY 4x50mm2 m 276,00 100,00 0,00 0% 100,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 100,00 0,00 0% 450,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 9,00 5,00
SOU 2
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 100,00 0% 1 400,00 100,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 4,00 4,00 100% 22,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 200,00 300,00 150% 1 300,00 200,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 4,00 0,00 0% 6,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 300,00 0,00 0% 400,00 300,00
Gaz MOP Z
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,00 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 2-8 X 2020 Wykonana ilość tydzień                     2-8 X 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 08.10.2020 Plan na tydzień 9-15 X 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
DD23
DD28
DD27
DD29
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 600,00 57% 1 169 282,00 1 060,06
Roboty ziemne
S61 1+244 – 1+317 Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 811,55 550,00 20% 110 872,00 2 811,55
S61 0+200 – 0+800 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 956,33 300,00 31% 10 250,00 956,33
Ścieki
WD9 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 25,00 ponad plan 866,50
Warstwy konstrukcyjne
DD37
DD16
S61 P.T.
DD21
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 8 436,97 4 560,00 54% 332 708,00 8 436,97
S61 12+480-12+540
7+585 – 7+695
6+793 – 6+869
6+888 – 6+967
7+493 – 7+571
3+502 – 3+577
1+143 – 1+215
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 967,92 10 200,00 205% 81 332,33 4 967,92
DZ4
DD43
DD32
DD21
C3/4 i C0,4/0,5 4 096,79 5 012,00 122% 37 358,00 4 096,79
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00 21,49% 21,49%
S61 16+100-16+160
15+896-16+100
16+130-16+160
C8/10 m2 310 633,63 4 680,00 ponad plan 306 445,00
S61  13+864 – 15+190 C35/45 m2 285 546,38 20 445,08 15 260,00 75% 158 930,00 20 445,08
Roboty bitumiczne 12% 0,12
S61 15+300 – 15+750 Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 4 725,00 30% 82 795,20 15 814,54
S61 15+300 – 15+750 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 4 725,00 113% 24 944,20 4 164,86
S61 15+300 – 15+750 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 11 834,92 4 725,00 40% 58 536,00 11 834,92
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 10,80% 10,80%
S61 P.T
S61 P.T.
 2+300
16+500
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 640,55 1 500,00 57% 13 889,00 2 640,55
DZ4 Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 288,75 17,00 6% 5 529,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 7,55% 7,55%
DZ4 Obrzeża betonowe m 6 700,88 50,00 ponad plan 3 980,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 10% 0,02 16% 0,07 0,10
S61

DZ2
DD11

4+350 – 4+510
6+000 – 6+500
4+450 – 4+840
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 9 358,01 234 052,98
S61 6+250 – 6+570
7+070 – 7+400
1+600 – 1+800
Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 6 803,50 11 565,88
DZ2 Umocnienie poboczy humusem i obsianie nasionami traw m2 1 719,84 48,02 799,26
DZ2
S61
3+040 – 3+300 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 801,90 67 520,49
S61  0+200 – 0+800 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 1 200,00 6 232,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 22,53 22,53 11,27 50% 11,27
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 25,00 5,00 5,00 100% 25,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 189,06 38,00 38,00 100% 189,25
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,25 ponad plan 0,25
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 170,00 0,00 0% 300,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 296,15 148,08 0,00 0% 296,15
Nawierzchnie na chodnikach m2 92,16 90,00 18,43
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 62,00 3,10 0,00 0% 62,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 90,80 10,00 0,00 0% 90,80
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 235,74 ponad plan 2 721,50
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 554,70 7,50 ponad plan 554,70
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 81,00 40,50 40,50
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 33,00 16,00 17,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 52,20 ponad plan 67,20
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 161,40 41,40 20,70 50% 140,70
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 109 956,00 64 760,40 59% 154 760,40
Belka T24 szt. 52,00 26,00 0,00 0% 52,00
Belka T27 szt. 26,00 26,00 0,00 0% 26,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,40 ponad plan 0,40
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,40 ponad plan 0,40
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 14,80 ponad plan 14,80
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 30,00 31,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 163,70 0,00 163,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 110,49 20,00 20,00 100% 110,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 2 741,36 941,36 ponad plan 2 741,36
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 1 790,69 1 790,69 ponad plan 1 790,69
Nawierzchnie na chodnikach m2 392,94 392,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 30,00 30,00 100% 5 393,19 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 138,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn1000 mb 68,00 29,50 12,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 4,00 4,00 100% 504,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 2,00 100% 11,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 3,00 3,00 100% 217,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 15,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 19,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 4,00 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni kpl 12,00 1,00 0,00 0% 2,00 1,00
montaż studni systemowych odwodnienia liniowego  -montaż studni kpl 4,00 4,00 0,00 0% 4,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni kpl 9,00 1,00 0,00 0% 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 7,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 000,00 67% 51 610,00 2 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 800,00 1 800,00 100% 33 100,00 1 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 800,00 1 800,00 100% 32 420,00 1 500,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 200,00 200,00 100% 2 050,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 1 500,00 1 500,00 100% 60 235,03 1 500,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 4,00 4,00 100% 138,00 3,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 150,00 150,00 100% 2 370,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 200,00 100% 14 462,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 0,00 30,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 1 700,00 200,00
Kabel YKY 4x50mm2 m 276,00 100,00 100,00 100% 100,00 100,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 3,00 0% 14,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 100,00 0% 1 400,00 100,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 1 000,00 200,00
SOU 5
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 4,00 6,00 150% 6,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 6,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 805,00 300,00 400,00 133% 400,00 300,00

– wrzesień:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 25 IX – 01 X 2020 Wykonana ilość tydzień 25 IX – 01 X 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 01.10.2020 Plan na tydzień 2-8 X 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
DD15
DD16
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 2 700,00 318% 1 168 682,00 1 060,06
Roboty ziemne
MOP II
DD15
DD16
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 4 500,00 ponad plan 960 040,90
S61 12+580-12+660
15+810-15+870
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,24 400,00 18% 110 322,00 2 811,55
Odwodnienie % 100,00 1,96% 0,60% 31% 30,74% 2,99%
Przepusty
RK-04/DZ-4
RK-01/MZ-5
RK-02/MZ-5
RK-03/MZ-5
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 53,00 365,60
Ścieki
WD9 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 37,50 841,50
Warstwy konstrukcyjne
DD15
DD16
S61 P.T.
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 6 872,26 4 750,00 69% 328 148,00 8 436,97
S61 13+700-13+800
12+580-12+660
7+585-7+695
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 9 795,00 200% 71 132,33 4 967,92
C5/6 m2 464 347,00 18 570,22 0,00 0% 378 553,00 20 891,49
DZ4
DD15
C3/4 i C0,4/0,5 3 277,43 970,00 30% 32 346,00 4 096,79
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00 21,49%
S61 8+330-8+519
8+260-8+519
16+100-16+160
7+960-8+330
7+806-7+960
C8/10 m2 310 633,63 18 099,40 18 088,00 100% 301 765,00
S61  1+316 –  2+065
12+641 – 13+693
C35/45 m2 285 546,38 23 793,72 18 010,00 76% 143 670,00 20 445,08
Roboty bitumiczne 12%
DD6
DD7
DD16 zjazdy
DZ2 zjazdy
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 7 221,00 57% 78 070,20 15 814,54
przejazd awaryjny 6+100 – 6+190 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 360,00 11% 20 219,20 4 164,86
DD6
DD7
DD16 zjazdy
DZ2 zjazdy
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 6 762,81 5 086,00 75% 53 811,00 11 834,92
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 10,80%
S61  1+850
1+700
1+600
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 112,44 1 309,00 62% 12 389,00 2 640,55
WD9 Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 231,00 117,00 51% 5 512,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 0,52% 29% 0,25 7,55%
WD9 Krawężniki betonowe m 6 096,62 9,00 2 836,50
Krawężniki kamienne m 467,20
WD9 Obrzeża betonowe m 6 700,88 216,00 3 930,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02 0,02 75% 0,05 10%
DW677
S61
0+780 – 0+933
5+860 – 6+000
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 1 240,62 224 694,97
S61 4+450 – 5+105
5+790 – 5+910
Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 3 961,98 4 762,38
DW677 0+830 – 0+870 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 200,31 63 718,59
S61 4+400-6+580 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 4 400,00 5 032,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 76,00 4,00 ponad plan 76,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 8,53 ponad plan 170,52
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 22,53 0,00 22,53
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 25,00 20,00 5,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 189,06 151,25 38,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 67,12 3,36 ponad plan 63,76
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 65,84 3,29 ponad plan 62,55
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 304,20 6,00 ponad plan 298,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 111,90 13,00 ponad plan 71,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 255,00 0,00 0% 300,00
IZOLACJE m2 3 499,62 250,00 ponad plan 600,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 50,00 ponad plan 300,00 170,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 9,48 9,48 ponad plan 9,48
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 296,15 148,08 ponad plan 296,15 148,08
Nawierzchnie na chodnikach m2 92,16 16,27 ponad plan 90,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 62,00 3,10 ponad plan 62,00 3,10
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 17,10 17,10 ponad plan 17,10
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 90,80 10,80 ponad plan 90,80 10,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 32,40 32,40 0,00 0% 29,16
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 32,80 32,80 0,00 0% 29,52
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 554,70 7,50 ponad plan 547,20
IZOLACJE m2 927,44 90,00 ponad plan 180,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 1 800,00 ponad plan 2 000,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 5 049,65 900,00 ponad plan 1 000,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 2 364,10 2 064,10 ponad plan 2 364,10
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 1 658,00 ponad plan 105 158,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 161,40 120,00 41,40
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 28 000,00 ponad plan 90 000,00 109 956,00
Belka T24 szt. 52,00 26,00 ponad plan 52,00 26,00
Belka T27 szt. 26,00 26,00 26,00 26,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE ponad plan
Stal zbrojeniowa kg 20 158,00 2 000,00 ponad plan 2 000,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,90 ponad plan 1,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 158,00 158,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 30,00 ponad plan 30,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 88,00 ponad plan 148,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 132,00 125,40 ponad plan 125,40
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 86,70 86,70 ponad plan 86,70
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 43,80 43,80 ponad plan 43,80
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 42,90 42,90 ponad plan 42,90
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,30 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 42,00 4,50 11% 86,50
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 338,00 338,00 ponad plan 338,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 60,00 60% 5 363,19 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 20,00 ponad plan 549,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb 114,10 12,00 ponad plan 129,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 3,00 2,00 67% 214,00 3,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 1,00 100% 19,00
montaż studni systemowych odwodnienia liniowego  -montaż studni kpl 4,00 4,00 ponad plan 4,00 4,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 1,00 100% 5,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 0,00 0% 0,00
Separator lamelowy kpl 2,00 1,00 0,00 0% 0,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 3,00 0,00 0% 31,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 12,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 0,00 0% 7,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 ponad plan 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 0,00 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 800,00 0,00 0% 27 750,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 0,00 0% 8 457,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 000,00 0,00 0% 20 320,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 ponad plan 50 610,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 500,00 1 000,00 200% 31 300,00 1 800,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 500,00 1 000,00 200% 30 620,00 1 800,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 40,00 ponad plan 60,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 0,00 0% 4,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 0,00 0% 26,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 1,00 3,00 300% 134,00 4,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 2 220,00 150,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 ponad plan 14 262,00 200,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 1 837,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 1 500,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 150,00 0,00 0% 450,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 9,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 5,00 0,00 0% 18,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 3,00 0,00 0% 0,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 4,00 0,00 0% 0,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 400,00 0,00 0% 1 000,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                                  18-24 IX 2020 Wykonana ilość tydzień                         18-24 IX 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 24.09.2020 Plan na tydzień                     25 IX – 01 X 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 8+160 -8+600
4+400-5+300
6+150 zjazd awaryjny
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 2 000,00 236% 1 165 982,00 848,05
Roboty ziemne
DD33
DD35
DD17
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 2 910,00 ponad plan 955 540,90
S61 13+700-13+800
1+245-1+317
7+585-7+699
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,24 4 500,00 200% 109 922,00 2 249,24
S61 15+300 -15+700
8+200 -8+600
13+200-13+700
4+400-6+580
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 3 000,00 ponad plan 9 950,00
Odwodnienie % 100,00 1,96% 0,34% 18% 30,13% 1,96%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
PT-01/S61
PT-02/S61
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 16,00 118,00
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
 RK-03/DW677
RK-04/DW677
RK-18/DD32
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 26,90 1 390,30
Warstwy konstrukcyjne
DW677 0+830-0+933 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 400,00 ponad plan 271 004,00
S61 P.T. 3+500-3+800
8+650-8+670
16+100-16+600
14+200-15+200
13+800-14+100
13+000-13+700
12+600-13+800
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 6 872,26 8 000,00 116% 323 398,00 6 872,26
MZ3 0+030  -0+170 C5/6 m2 464 347,00 18 570,22 2 276,00 12% 378 553,00 18 570,22
DD11
MZ2
DZ5
0+000-0+068 C3/4 i C0,4/0,5 3 277,43 3 686,00 112% 31 376,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 11+030-11+800
11+420-11+830
C8/10 m2 310 633,63 18 099,40 13 900,00 77% 283 677,00 18 099,40
S61 0+040 – 1+140
2+065 – 1+316
C35/45 m2 285 546,38 23 793,72 18 490,00 78% 125 660,00 23 793,72
Roboty bitumiczne
DD12
DD15
DD21
DW677
DD7
DD6
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 11 505,00 91% 70 849,20 12 651,63
DW677 0+830 – 0+925 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 333,00 10% 19 859,20 3 331,89
DD12
DD15
DD21
DW677
DD7
DD6
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 6 762,81 11 172,00 165% 48 725,00 6 762,81
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 1,27% 70% 0,24 1,81%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62 5,00 2 827,50
MOP Krawężniki kamienne m 467,20 570,00 1 276,50
Rondo
DZ4
Obrzeża betonowe m 6 700,88 609,00 3 714,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02 0,01 48% 0,04 0,02
S61

DD16

4+580 – 4+670
4+440 – 4+520
5+700 – 5+860
4+400 – 4+440
4+580 – 4+800
0+720 -0+810
0+000 0+330
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 6 770,05 223 454,35
S61
DD16
2+600 – 3+040
0+130 0+330
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 9 351,34 63 518,28
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00
DW677
DZ1b
Bariery ochronne U11a 525,00 ponad plan 525,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 229,91 ponad plan 766,38
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 84,00 0,00 0% 84,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 67,12 60,41 ponad plan 60,41
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 65,84 59,26 ponad plan 59,26
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 111,90 45,00 ponad plan 58,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 100,00 ponad plan 300,00 255,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 27,00 0,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 150,00 ponad plan 250,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 575,40 125,40 ponad plan 575,40
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 62,00 12,00 8,90 74% 58,90
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 31,10 27,99 ponad plan 49,76 31,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 30,74 27,67 ponad plan 49,18 30,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 147,74 147,00 0,00 0% 118,19
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariery ochronne stalowe
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 46,00 46,00 36,80 80% 36,80
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 44,80 45,00 35,84 80% 35,84
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 32,40 13,16 ponad plan 29,16 32,40
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 32,80 13,52 ponad plan 29,52 32,80
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 4 123,20 ponad plan 20 616,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 81,00 40,00 0,00 0% 40,50
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 203,68 ponad plan 2 103,68
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 200,00 ponad plan 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 5 049,65 100,00 ponad plan 100,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 2 000,00 ponad plan 103 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 80,00 ponad plan 230,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 161,40 10,00 ponad plan 120,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 19 000,00 ponad plan 62 000,00
Belka T24 szt. 52,00 52,00 0,00 0% 26,00
Belka T27 szt. 26,00 26,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 294,77 294,00 0,00 0% 294,77
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,50 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 123,50 3,50 ponad plan 123,50
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 41,70 1,70 ponad plan 41,70
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 491,35 491,35 ponad plan 491,35
Nawierzchnie na chodnikach m2 357,95 357,95 ponad plan 357,95
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 88,50 0,00 0% 88,50
Prefabrykowane deski gzymsowe m 158,00 0,00 158,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 60,00 ponad plan 60,00
IZOLACJE m2 2 235,00 200,00 ponad plan 200,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 688,20 688,00 344,10 50% 344,10
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,00 0,30
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 30,00 ponad plan 82,00 42,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 350,00 349,20 100% 649,20
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 30,00 30% 5 303,19 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 50,00 0,00 0% 582,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 12,00 ponad plan 529,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb 114,10 12,00 ponad plan 117,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 5,00 0,00 0% 500,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 3,00 0,00 0% 212,00 3,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 ponad plan 21,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 1,00 100% 4,00 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 0,00 1,00
Separator lamelowy kpl 2,00 0,00 1,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 ponad plan 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 3,00 3,00 100% 31,00 3,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 10,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 1,00 4,00 400% 7,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 ponad plan 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn900 kpl 3,00 1,00 0,00 0% 0,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 800,00 0,00 0% 27 750,00 800,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 0,00 0% 8 457,00 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 000,00 1 000,00 100% 20 320,00 1 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 000,00 67% 49 110,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 500,00 500,00 100% 30 300,00 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 500,00 500,00 100% 29 620,00 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 10,00 ponad plan 20,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 0,00 0% 4,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 0,00 0% 26,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 1,00 4,00 400% 131,00 1,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 0,00 0% 942,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 2 120,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 ponad plan 14 062,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 1 637,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 1 300,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 150,00 150,00 100% 450,00 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 9,00 5,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 5,00 0,00 0% 18,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 3,00 0,00 0% 0,00 3,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 400,00 0,00 0% 1 000,00 400,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Stolarka okienna kpl 1,00 0,00 1,00
Montaż instalacji sanitarnych kpl 1,00 0,00 0,20
Montaż instalacji elektrycznej kpl 1,00 0,00 0,20
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena jednostkowa Całkowita wartość pozycji Plan na tydzień                                     11-17 IX 2020 Wykonana ilość tydzień 11-17 IX 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 17 IX 2020 Plan na tydzień                             18-24 IX 2020
DROGI 184 107 708,59
Roboty Przygotowawcze 5 784 419,71
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00 3 132 428,61
DD35 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 3,00 3 132 428,61 848,05 750,00 88% 1 163 982,00 848,05
Roboty ziemne 47 669 835,77
DD33
DZ5
DZ4
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 12,25 12 039 124,58 2 400,00 ponad plan 952 630,90
DD42
S61 pas techniczny L
Nasypy m3 1 007 328,18 28,94 29 153 015,62 2 000,00 ponad plan 1 034 095,50
S61 15+830-16+130 Wykonanie GWN m3 112 462,00 45,00 5 060 790,00 2 249,24 8 000,00 356% 105 422,00 2 249,24
Odwodnienie % 100,00 53 655,42 5 365 542,41 1,96% 0% 1,96%
Warstwy konstrukcyjne 22 895 917,09
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 19,01 9 330 215,34 6 872,26 0% 6 872,26
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 26,75 5 448 959,55 4 888,24 0% 4 888,24
S61 15+800-16+100
15+940-16+140
16+040-16+140
C5/6 m2 464 347,00 14,66 6 805 984,80 18 570,22 6 050,00 33% 376 277,00 18 570,22
MOP
DZ5
C3/4 i C0,4/0,5 1 168 004,30 3 277,43 1 535,00 47% 27 690,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00 60 795 762,34
W-wa poślizgowa z geowłókniny m2 303 504,00 5,79 1 757 288,16 25 963,86 35 550,00 137% 35 550,00 25 963,86
S61 13+689-13+310
13+310-13+190
12+444-12+220
12+220-11+830
12+444-12+030
C8/10 m2 310 633,63 51,66 16 046 611,21 18 099,40 15 270,00 84% 269 777,00 18 099,40
S61 6+000-5+200
5+200-4+375
1+140-0+035
C35/45 m2 285 546,38 150,56 42 991 862,97 23 793,72 35 550,00 149% 107 170,00 23 793,72
Roboty bitumiczne 14 833 184,97
DZ5
DD32
DD12
DD15
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 387 100,00 12 651,63 17 780,00 141% 59 344,20 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 38,68 4 603 298,83 3 331,89 0% 3 331,89

DZ5

DD32
DD12

0+000-0+060
0+460-0+509
0+000-0+519
0+000-0+060
0+460-0+509
0+000-0+519
0+700 -0+1400
0+000 – 0+080
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 23,29 9 842 786,14 6 762,81 10 980,00 162% 37 553,00 6 762,81
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 3 777 221,69
Nawierzchnia z kruszywa m2 16 282,04 37,00 602 435,48 488,46 0% 488,46
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 374 381,21 2 112,44 2 200,00 104% 11 080,00 2 112,44
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 68,36 554 292,00 231,00 0% 231,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 949 237,92 1,81% 0% 1,81%
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 3 754 411,37 0,02 0% 0,02
DW677

S61

L04L

0+570-0+590
0+820-0+930
1+040-1+140
1+190-1+200
1+120-1+200
1+140-1+190
1+190-1+200
0+090-0+190
0+130-0+190
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 2,60 1 541 224,54 10 181,76 216 684,30
DW677 0+450-0+600 Humusowanie pasa rozdziału m2 63 036,67 2,50 157 591,68 800,40 800,40
DW677 0+440-0+630
0+500-0+550
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 2,00 257 126,66 1 018,51 54 166,94
MOSTY 55 301 009,18
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00 3 843 044,09
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00 594 157,24
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 50,00 38 319,00 86,47 ponad plan 536,47
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00 1 551 884,45
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 25,00 44 628,25 285,00 ponad plan 1 785,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00 484 576,36
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE 161 108,78
Stal zbrojeniowa kg 10 597,00 4,10 43 447,70 10 597,00 4 097,00 39% 10 597,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 600,00 50 400,00 42,00 ponad plan 84,00 84,00
DYLATACJE 36 338,91
Dylatacja modułowe mb 30,38 930,00 28 253,40 6,08 ponad plan 30,38
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 25,00 60,00 1 500,00 20,00 ponad plan 20,00
IZOLACJE m2 1 062,12 21,00 22 304,52 318,64 ponad plan 1 062,12
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH 76 106,25
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 671,40 61,91 41 568,75 671,00 ponad plan 671,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 189,06 80,00 15 124,80 151,25 ponad plan 151,25
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00 8 199 273,16
USTRÓJ kpl. 1,00 4 521 741,40
Stal sprężająca kg 82 212,00 7,50 616 590,00 24 663,60 82 212,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00 1 184 464,54
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE 329 156,60
Stal zbrojeniowa kg 18 606,00 4,10 76 284,60 9 000,00 9 000,00 100% 12 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 600,00 41 220,00 35,00 0%
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 111,90 1 170,00 130 923,00 13,00 13,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 179,00 80 729,00 100,00 200,00
DYLATACJE 64 936,62
Dylatacja modułowe mb 54,80 930,00 50 964,00 27,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00 1 704 500,03
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH 34 403,82
Nawierzchnie na chodnikach m2 92,16 80,00 7 372,80 92,00 0%
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 23 866,02
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 24 789,20
Krawężnik mostowy (kamienny) m 62,00 145,00 8 990,00 12,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 31,10 180,00 5 598,00 21,77 21,77
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 30,74 280,00 8 607,20 21,52 21,52
Balustrada szczeblinkowa m 4,80 280,00 1 344,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 37 576,94
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00 2 427 281,83
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00 2 553 103,01
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00 367 482,57
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE 140 216,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 1 170,00 28 080,00 24,00 0%
DYLATACJE 35 118,12
Taśmy dylatacyjne m 43,11 72,00 3 103,92 21,00 21,00 100% 43,00
IZOLACJE m2 758,18 21,00 15 921,78 418,23 758,18
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH 52 853,17
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 449,56 62,63 28 154,97 449,56 449,56
Nawierzchnie na chodnikach m2 147,74 80,00 11 819,20 147,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 20 430,21
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 36 209,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 90,80 145,00 13 166,00 10,00 0%
Bariery ochronne stalowe 22 168,00 46,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 46,00 180,00 8 280,00 45,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 56 543,26
Schody robocze z balustradą m 32,94 450,00 14 823,00 28,00 28,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00 1 568 408,68
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH 35 912,66
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 315,24 62,63 19 742,26 315,24 315,24
Nawierzchnie na chodnikach m2 89,24 80,00 7 139,20 89,24 4,46 5% 84,78
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 10 606,55
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 25 816,00
Elementy zabezpieczające 9 512,00
Krawężnik mostowy (kamienny) m 65,60 145,00 9 512,00 10,00 0%
Bariery ochronne stalowe 16 304,00
Bariera ochronna z poręczą H2W3 m 32,40 180,00 5 832,00 16,00 16,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 32,80 280,00 9 184,00 16,00 16,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 48 406,88
Schody robocze z balustradą m 36,29 450,00 16 330,50 30,85 30,85
Program naprawczy
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00 3 497 795,50
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 88,80 380,00 33 744,00 9,00 59,40
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 781,91 25,00 44 547,75
USTRÓJ kpl. 1,00 1 249 074,20
Stal sprężająca kg 20 616,00 7,50 154 620,00 6 184,80 16 492,80
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00 474 310,83
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE 161 095,50
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 4,10 45 604,30 4 000,00 3 561,50 89% 5 561,50
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 81,00 600,00 48 600,00 24,50 40,50 40,00
DYLATACJE 38 264,10
Dylatacja modułowe mb 33,00 930,00 30 690,00 16,00 16,00 100% 16,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 33 918,37 0,50 0,50
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00 9 775 068,19
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00 1 144 225,52
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 45,00 94 665,60 240,00 1 900,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00 3 641 474,90
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 4,10 431 147,80 3 500,00 101 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 1 170,00 223 470,00 50,00 150,00
USTRÓJ kpl. 1,00 3 916 235,60
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 4,10 705 019,60 13 000,00 43 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 942,00 1 220,00 1 149 240,00 45,00 135,00
Belka T24 szt. 52,00 23 000,00 1 196 000,00 15,00 26,00 52,00
Belka T27 szt. 26,00 28 000,00 728 000,00 26,00
Łożyska szt. 24,00 3 300,00 79 200,00 8,00 24,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00 1 962 552,57
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00 2 480 276,72
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH 80 312,07
Warstwa ścieralna – SMA m2 491,35 30,00 14 740,50 491,00 0%
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00 3 279 610,31
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00 1 286 811,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00 4,10 148 657,80 36 258,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00 490 968,53
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE 165 542,00
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 4,10 49 528,00 12 080,00 0%
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 600,00 53 100,00 88,50
DYLATACJE 39 740,70
Dylatacja modułowe mb 34,22 930,00 31 824,60 34,00 34,22 101% 34,22
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00 3 204 250,47
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00 200 777,30
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02 50,00 20 051,00 200,00 0%
IZOLACJE m2 2 235,00 21,00 27 347,46 400,00 0%
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 76 755,82 0,30 0%
IZOLACJE m2 688,20 21,00 14 452,20 688,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH 47 460,59
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 425,21 61,92 26 327,09 210,00 210,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 110,49 80,00 8 839,20 90,00 90,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 28 593,25 1,00 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00 6 938 602,49
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00 1 054 366,09
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE 282 521,60
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 4,10 69 609,80 2 978,00 16 978,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 1 170,00 101 205,00 32,00 52,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 179,00 62 506,80 100,00 300,00 350,00
IZOLACJE m2 2 741,36 21,00 57 568,56 1 000,00 1 800,00
Przepusty skrzynkowe 1 354 936,99
P1 kpl. 1,00 447 374,39 0,020 0,95
P6 kpl. 1,00 434 388,33 0,020 0,98
P7 kpl. 1,00 473 174,27 0,020 0,98
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00 10 737 369,10
Kanaly 4 841 169,10
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43             270,00 1 532 906,10 100,00 100,00 100% 5 273,19 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00             350,00 519 750,00 12,00 1 636,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00             480,00 348 960,00 50,00 0% 50,00
Wpusty 886 200,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00          1 650,00 864 600,00 5,00 5,00 100% 500,00 5,00
Studnie 3 212 200,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00          5 000,00 1 220 000,00 3,00 2,00 67% 212,00 3,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00          5 000,00 80 000,00 1,00 15,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00        19 000,00 665 000,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00          8 000,00 88 000,00 2,00 4,00
Separatory, piaskowniki 638 000,00
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00        23 000,00 322 000,00 2,00 3,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.) 809 800,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00             500,00 50 000,00 3,00 0% 3,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00          1 050,00 40 950,00 2,00 0% 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00          1 400,00 29 400,00 2,00 3,00 1,00
Roboty wykończeniowe – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 9,00 2 800,00 25 200,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00 4 024 645,30
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 8,00 305 727,20 800,00 0% 800,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 9,00 127 687,86 200,00 0% 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 10,00 295 613,70 1 000,00 1 000,00 100% 19 320,00 1 000,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 12,25 764 504,49
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 11,00 659 849,74 1 500,00 1 000,00 67% 48 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 7,00 276 336,06 500,00 0% 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 10,00 355 315,10 500,00 0% 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 150,00 30 600,00 20,00 0%
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00 1 063 109,40
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych kpl 1,00 2 540 000,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych 1 400 000,00
Budowa i przebudowa istniejących sieci teletechnicznych kpl 1,00 504 547,50
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00 2 783 065,73
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1 091,94 14 195,22 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1 392,97 45 968,01 1,00 0% 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2 046,00 313 038,00 1,00 2,00 200% 127,00 1,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 77,48 78 254,80 60,00 0% 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 127,00 399 923,00 100,00 100,00 100% 2 020,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 102,50 1 476 410,00 200,00 200,00 100% 13 862,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 385,00 99 715,00 30,00 0%
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia kpl 1,00 1 818 717,25
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00 1 313 712,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 9,08 10 977,72 200,00 200,00 100% 1 500,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 40,00 94 480,00 200,00 200,00 100% 1 437,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 76,00 607 620,00 200,00 200,00 100% 1 100,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 200,00 242 400,00 150,00 0% 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00 1 389 661,34
SOU 1 495 604,50
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00 126 000,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 560,00 25 200,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 2 240,00 100 800,00 5,00 0% 5,00
SOU 1a 93 388,00
SOU 1b 27 817,00
SOU 2 142 665,84
SOU 3 213 985,25
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00 78 400,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 560,00 15 680,00 5,00 8,00 160% 18,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00 15 000,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 500,00 3 000,00 3,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 37,50 91 125,00 400,00 400,00 100% 1 000,00 400,00
SOU 4 180 302,25
SOU 5 235 898,50
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00 1 338 867,50
Gaz kpl 1,00 150 000,00
Budowa MOP kpl 1,00 15 058 376,91
MOP – Budynki, plac zabaw 1 458 000,00
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury 729 000,00
Budynek toalet 505 000,00
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 15 240,00 15 240,00 1,00 2,00
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 55 245,00 55 245,00 0,50 0%
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 4-10 IX 2020 Wykonana ilość tydzień 4-10 IX 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 10.09.2020 Plan na tydzień  11-17 IX 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
P.T. 15+000-15+200 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 200,00 24% 1 163 232,00 848,05
Roboty ziemne
DL3
DD42
DD37
DD43
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 4 250,00 ponad plan 950 230,90
DZ5 chodnik, pobocza
DD42
Nasypy m3 1 007 328,18 1 640,00 ponad plan 1 032 095,50
S61 9+400-10+800
14+700-15+200
8+700-9+100
14+200-14+600
16+700-17+000
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 000,00 ponad plan 6 950,00
Odwodnienie % 100,00 1,96% 0,50% 26% 29,79% 1,96%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-02/DZ-6
RK-04/DL-3
RK-02/DD-33
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 33,00 1 363,40
RK-01/DD-33 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 10,50 312,60
Ścieki
Rondo Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 90,00 804,00
Warstwy konstrukcyjne
DL1
P.T.
P.T.
P.T.
DL2
0+000-0+060
1+700 – 2+104
2+560 – 2+600
2+900 – 3+300
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 6 872,26 10 598,00 154% 315 398,00 6 872,26
S61
DD19
15+300-15+700
0+020 – 0+343
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 2 840,00 58% 61 337,33 4 888,24
C5/6 m2 464 347,00 18 570,22 0% 18 570,22
DL1
DZ5
0+000-0+200 C3/4 i C0,4/0,5 3 277,43 1 465,00 45% 26 155,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 9+310-9+340
10+700-10+900
10+390-10+700
13+550-13+689
10+150-10+390
C8/10 m2 310 633,63 18 099,40 13 190,00 73% 254 507,00 18 099,40
S61 5+900-6+800
6+965 – 7+495
7+495 -6+965
6+795 – 5+800
5+200 – 5+800
C35/45 m2 285 546,38 23 793,72 35 900,00 151% 71 620,00 23 793,72
Roboty bitumiczne
DZ4
DW677
0+000-0+586
0+460-0+590
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 5 910,00 29% 41 564,20 12 651,63
DW677 0+460-0+590 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 1 105,00 33% 19 526,20 3 331,89
DZ4
DW677
0+000-0+586
0+460-0+590
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 6 762,81 4 805,00 55% 26 573,00 6 762,81
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.T. Km 2+300
Km 2+500
km 2+660
KM 2+800
km 3+000
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 112,44 2 154,00 102% 8 880,00 2 112,44
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 231,00 230,00 100% 5 395,60 231,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 0,21% 12% 0,23 1,81%
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88 106,00 3 105,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02 0,01 63% 0,03 0,02
S61
S61
S61
S61
DZ2
DZ2
L01P
6+300 – 6+650
7+760 – 7+800
1+360 – 1+410
1+270 – 1+360
0+000 – 0+070
0+370 – 0+445
0+070 – 0+230
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 10 998,83 206 502,54
S61
S61
S61
DZ2/DD11
6+890 – 6+980
7+800 – 8+040
5+380 – 5+540
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 8 564,28 53 148,43
DZ2 0+000 – 0+080 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 124,00 632,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 597,00 6 500,00 10 597,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 17,00 ponad plan 29,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 76,99 ponad plan 161,99
IZOLACJE m2 1 062,12 563,48 ponad plan 743,48
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 14,00 ponad plan 120,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 82 212,00 16 442,40 ponad plan 57 548,40
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 18 606,00 3 000,00 ponad plan 3 000,00 9 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 35,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 100,00 ponad plan 100,00
IZOLACJE m2 3 499,62 350,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 100,00 ponad plan 100,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 92,16 73,73 ponad plan 73,73 92,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 43,83 0,00 0% 43,83
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 9,46 0,00 0% 0,00
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 16,13 0,00 0% 16,13
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 20,00 24,00
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 43,11 22,00 21,00
IZOLACJE m2 758,18 225,00 112,50 50% 339,95
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 147,74 118,19 ponad plan 118,19
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 90,80 80,00 10,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 89,24 80,32 ponad plan 80,32 89,24
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 65,60 55,76 10,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 88,80 6,00 ponad plan 50,40
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 18 682,00 ponad plan 63 682,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 279,00 ponad plan 571,00
Łożyska szt. 12,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 2 000,00 ponad plan 2 000,00 4 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 81,00 16,00 ponad plan 16,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 33,00 0,00 16,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 3 000,00 98 000,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 100,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Belka T24 szt. 52,00 11,00 11,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 294,77 294,77 ponad plan 294,77
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 20,00 0,00 0% 89,90
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 117,48 117,00 117,48 100% 117,48
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 548,31 548,31 27,42 5% 548,31
Warstwa ścieralna – SMA m2 491,35 0,00 491,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 357,95 358,00 0,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 6 040,00 12 080,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 88,50 ponad plan 88,50
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 34,22 0,00 34,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 66,78 ponad plan 2 267,10
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02 200,51 200,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 94,44 ponad plan 1 594,44
IZOLACJE m2 2 235,00 0,00 400,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,00 0,30
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 12,60 ponad plan 312,60
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 360,00 320,00 ponad plan 1 000,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Łożyska szt. 16,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 493,20 493,20 ponad plan 493,20
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 3 030,15 2 000,00 ponad plan 2 000,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 318,00 13 318,00 ponad plan 37 318,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 81,80 27,30 ponad plan 81,80
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 149,58 800,00 ponad plan 800,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 14 000,00 6 000,00 43% 14 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 20,00 ponad plan 20,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 200,00 ponad plan 200,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 27,40 ponad plan 54,80
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,010 ponad plan 0,93
P6 kpl. 1,00 0,010 ponad plan 0,96
P7 kpl. 1,00 0,010 ponad plan 0,96
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 100,00 100% 5 173,19 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 582,00 50,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 5,00 7,00 140% 495,00 5,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 3,00 3,00 100% 210,00 3,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 3,00 3,00 100% 28,00 3,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 10,00 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 27 750,00 800,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 8 457,00 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 18 320,00 1 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 000,00 67% 47 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 500,00 500,00 100% 29 800,00 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 500,00 500,00 100% 29 120,00 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 10,00 10,00 100% 10,00 20,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 26,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 1,00 3,00 300% 125,00 1,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 60,00 100% 942,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 1 920,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 200,00 100% 13 662,00 200,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 0,00 30,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 1 300,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 1 237,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 900,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 150,00 150,00 100% 300,00 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 5,00 100% 9,00 5,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 5,00 5,00 100% 10,00 5,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 400,00 400,00 100% 600,00 400,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 28 VIII – 03 IX 2020 Wykonana ilość tydzień                           28 VIII – 03 IX 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 03.09.2020 Plan na tydzień  4-10 IX 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 P.T.
DL1
13+500 – 13+800 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 1 300,00 153% 1 163 032,00 848,05
Roboty ziemne
S61
MOP
S61
S61
S61
DL1
DL3
11+000-11+100
11+600
6+200-6+500
7+500-7+600
3+600-3+800
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 8 450,00 ponad plan 945 980,90
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
DD12
DD11
13+000 – 13+400
16+000 – 16+140
16+500 – 16+700
13+800 – 14+100
15+900 – 16+200
0+000-0+890
0+000-0+068
Nasypy m3 1 007 328,18 300,00 ponad plan 1 030 455,50
S61 13+800 – 13+860
13+720 – 13+760
15+290-15+320
15+720-15+740
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,24 950,00 42% 97 422,00 2 249,24
S61 9+200-10+800
11+600 – 11+900
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 680,00 ponad plan 4 950,00
Odwodnienie % 100,00 1,96% 1,11% 56% 29,29% 1,96%
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-01/DD12
PD-01/DD26
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 29,00 102,00
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-06/DZ-4
RK-05/DZ-4
RK-05/DD-41
RK-02/DD41
RK-05/DD41
RK-07/DZ-6
RK-01/DD38
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 90,30 1 330,40
Ścieki
WD9 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 104,00 714,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 11+000-11+0+060 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 1 800,00 ponad plan 270 604,00
S61
S61
DD19
DD11
DD12
11+300 – 11+590
11+000 – 11+100
0+220-0+343
0+000-0+068
0+000-0+089
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 6 872,26 4 100,00 60% 304 800,00 6 872,26
S61
S61
S61
L04
11+110-11+600
10+890-10+960
8+160 – 8+170
0+175 – 0+220
C5/6 m2 464 347,00 18 570,22 13 075,00 70% 370 227,00 18 570,22
DD32
DD19
DD21
CPR
0+150 – 1+600
0+000-0+343
0+000-0+340
C3/4 i C0,4/0,5 3 277,43 12 456,00 380% 24 690,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 8+766-9+310
9+205-9+295
C8/10 m2 310 633,63 18 099,40 6 657,00 37% 241 317,00 18 099,40
S61  2+306 – 2+670
4+375 – 5+200
2+670 – 3+413
C35/45 m2 285 546,38 23 793,72 19 320,00 81% 35 720,00 23 793,72
Roboty bitumiczne
DZ4
DZ5
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 4 422,00 35% 37 864,20 12 651,63
DZ4
DZ5
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 4 422,00 133% 18 421,20 3 331,89
DZ4
DZ5
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 6 762,81 3 430,00 51% 22 873,00 6 762,81
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 4+000
7+800
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 112,44 906,00 43% 6 726,00 2 112,44
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 6,42% 355% 0,23 1,81%
Rondo
WD9
Krawężniki betonowe m 6 096,62 548,00 2 822,50
Rondo
WD10
Krawężniki kamienne m 467,20 94,00 706,50
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88 80,00 2 999,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02 0,01 71% 0,01 0,02
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ2
6+620 – 6+670
5+650 – 6+000
8+180 – 8+500
4+840 – 5+000
5+150 – 5+300
7+370 – 7+550
0+620-0+756
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 12 472,90 195 503,71
DZ2 0+500 – 0+756 Umocnienie poboczy humusem i obsianie nasionami traw m2 1 719,84 266,00 751,24
S61
S61
DZ2
7+030 – 7+450
5+160 – 5+540
0+620-0+756
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 8 310,82 44 584,15
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 76,00 17,00 ponad plan 72,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 597,00 3 000,00 ponad plan 6 500,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 42,00 ponad plan 42,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 25,00 ponad plan 85,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 30,38 24,30 ponad plan 24,30
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00 ponad plan 2 200,00
IZOLACJE m2 3 499,62 135,00 ponad plan 135,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 43,83 ponad plan 43,83 43,83
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 0,00 9,46
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 16,13 ponad plan 16,13 16,13
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 168,00 168,00 100% 335,86
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 20,00 ponad plan 20,00
DYLATACJE
IZOLACJE m2 758,18 227,45 225,00
Schody robocze z balustradą m 32,94 32,94 ponad plan 32,94
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
Schody robocze z balustradą m 36,29 29,03 ponad plan 29,03
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 554,70 30,00 ponad plan 539,70
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 000,00 ponad plan 45 000,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 261,75 ponad plan 1 047,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 4 000,00 ponad plan 30 000,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 1,90 ponad plan 114,90
IZOLACJE m2 581,60 281,60 ponad plan 581,60
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 19,90 ponad plan 89,90 20,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 117,48 0,00 117,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 73,90 ponad plan 177,00
IZOLACJE m2 1 334,08 1 034,08 ponad plan 1 334,08
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 548,31 520,89 ponad plan 520,89 548,31
Nawierzchnie na chodnikach m2 357,95 0,00 358,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 109,09 ponad plan 1 963,53
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 379,22 ponad plan 529,22
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 6 040,00 ponad plan 6 040,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 14,00 14,00 100% 72,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 900,00 900,00 100% 1 500,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 685,00 685,00 100% 64 685,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 8,00 8,00 100% 638,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 4 210,00 0% 8 421,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 20,40 20,40 100% 20,40
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 119,40 79,38 66% 119,38
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 8 000,00 14 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 39,00 39,00 100% 82,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 54,80 27,40 50% 27,40
IZOLACJE m2 2 741,36 800,00 800,00 100% 800,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 120,00 ponad plan 6 037,54
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 100,00 100% 5 073,19 100,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 5,00 8,00 160% 488,00 5,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 3,00 3,00 100% 207,00 3,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 ponad plan 14,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 000,00 ponad plan 61 600,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 000,00 67% 46 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 500,00 600,00 120% 29 300,00 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 500,00 600,00 120% 28 620,00 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 10,00 0,00 0% 0,00 10,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 25,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 1,00 0,00 0% 122,00 1,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 882,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 0,00 0% 1 820,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 13 462,00 200,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 1 100,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 1 037,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 700,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 150,00 150,00 100% 150,00 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 4,00 5,00
SOU 2
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 400,00 100% 1 400,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 5,00 5,00 100% 5,00 5,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 200,00 200,00 100% 200,00 400,00

– sierpień:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 21-27 VIII 2020 Wykonana ilość tydzień 21-27 VIII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 27.08.2020 Plan na tydzień  28 VIII – 03 IX 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
DD19
S61 PT
S61 PT
S61 PT
DL1
DL2
0+020-0+348
13+000-13+200
13+800-14+100
15+900 – 16+100
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 13 000,00 1226% 1 161 732,00 848,05
Roboty ziemne
S61
S61
S61
DZ2
11+400 – 11+600
4+700-5+100
5+100-5+700
0+000-0+756
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 6 250,00 21% 937 530,90
S61
S61
S61
DD32
DD19
12+200 – 12+500
8+590-8+600
8+800 – 9+000
0+400-1+100
0+020-0+348
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 3 580,00 16% 1 030 155,50
S61 15+200 – 15+260 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 350,00 7% 96 472,00 2 249,24
DZ2 0+260-0+640 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 320,00 ponad plan 4 270,00
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,91% 47% 28,18% 1,96%
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-01/L04L
PD-01/DD33
PD-01/DL-1
L04L
DD33
DL1
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 41,50 73,00
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-07/DW677
RK-06/DL-3
RK-05/DZ-6
DW677
DL3
DZ6
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 33,80 1 240,10
Ścieki
WD9 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 140,00 610,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 11+100 – 11+350
11+300-11+600
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 12 450,00 ponad plan 268 804,00
S61
DD32
DD32
S61
DD19
11+600 – 16+800
0+100 – 0+500
1+100-1+400
7+800-8+100
0+020-0+200
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 6 400,00 52% 248 527,83 6 872,26
S61
S61
S61
S61
DZ5
DZ5
DZ4
8+100 – 8+150
10+800-10+860
11+050 – 11+220
11+640 – 11+800
0+420 – 0+509
0+000 – 0+060
0+000 – 0+230
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 22 004,00 63% 357 152,00 18 570,22
DZ5
DD15
0+000-0+040
0+000-0+498
C3/4 i C0,4/0,5 3 945,06 2 550,00 65% 12 234,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 9+940-9+750
8+766-9+220
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 6 762,00 30% 234 660,00 18 099,40
S61 3+580-4+400 C35/45 m2 285 546,38 16 400,00 ponad plan 16 400,00 23 793,72
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 0,00 0% 24 324,40 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 0,00 0% 13 999,20 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 0,00 0% 9 324,00 6 762,81
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 7+440
7+560
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 760,00 ponad plan 5 820,00 2 112,44
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 2,56% 113% 0,16 1,81%
DW677
DZ4
Krawężniki betonowe m 6 096,62 267,00 2 274,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02
S61
S61
DZ2
DZ2
DZ2
4+940 – 5+000
6+400 – 6+620
0+500 – 0+640
0+000 – 0+170
0+270 – 0+370
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 8 604,30 ponad plan 183 030,81
DZ2 0+300 – 0+500
0+100 – 0+204
0+500 – 0+640
Umocnienie poboczy humusem i obsianie nasionami traw m2 1 719,84 485,24 ponad plan 485,24
S61
S61
DZ1B
DZ2
6+700 – 6+810
7+150 – 7+380
0+020 – 0+140
0+000 – 0+080 oraz 0+455 – 0+620
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 10 231,67 ponad plan 36 273,33
DZ2 0+265 – 0+500 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 508,00 ponad plan 508,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00
DZ2 Bariery ochronne stalowe 537,00 ponad plan 537,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 109,55 109,55 100% 2 045,31
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 12,00 153% 12,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 34 800,81 25 914,00 74% 210 914,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 34,35 34,35 100% 34,35
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 510,42 297,29 0,00 0% 510,42
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 2,00 0,00 0% 0,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 83,65 ponad plan 119,50 83,15
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 22,60 22,60 100% 22,60
IZOLACJE m2 758,18 530,73 0% 227,45
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 0% 2 485,76
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 0% 594,50
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 554,70 15,00 ponad plan 509,70
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 600,00 ponad plan 1 660,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 924,89 0,00 0% 0,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 20 000,00 ponad plan 95 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 276,25 ponad plan 785,25
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 250,00 71% 1 800,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 2,00 ponad plan 113,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 29,60 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 58,00 14,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 600,00 900,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 64 000,00 685,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 630,00 8,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 2 000,00 0,00 0% 11 130,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 20,00 0,00 0% 0,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 60,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 2 000,00 4 210,50 211% 8 421,00 4 210,00
0 Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 10,00 0,00 0% 0,00 20,40
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 40,00 40,00 100% 40,00 119,40
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,00 0%
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 5 000,00 5 000,00 100% 8 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 43,00 39,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 40,00 0,00 0% 0,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 100,00 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 0,00 54,80
IZOLACJE m2 2 741,36 0,00 800,00
Przepusty skrzynkowe
P6 kpl. 1,00 0,020 0,000 0% 0,95
P7 kpl. 1,00 0,020 0,000 0% 0,95
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 120,00 60% 5 917,54
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 120,00 200,00 167% 4 973,19 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 60,00 60,00 100% 1 624,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 6,00 60% 480,00 5,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 2,00 100% 9,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 3,00 150% 204,00 3,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 1,00 100% 13,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00 100% 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 1,00 100% 20,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 0,00 0% 0,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 1,00 17% 25,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 10,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 1,00 50% 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 0,00 0% 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 0,00 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 200,00 800,00 67% 27 750,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 0,00 0% 8 457,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 800,00 53% 18 320,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 2 500,00 167% 45 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 28 700,00 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 28 020,00 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 0,00 10,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 0,00 0% 4,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 25,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 1,00 50% 122,00 1,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 30,00 50% 1 820,00 100,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 120,00 120,00 100% 248,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 300,00 150% 900,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 837,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 160,00 300,00 188% 500,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 0,00 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 4,00 5,00
SOU 2
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 1 000,00 400,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 0,00 5,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 0,00 200,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień         14-20 VIII 2020r. Wykonana ilość tydzień   14-20 VIII 2020r. Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 20.08.2020 Plan na tydzień     21-27 VIII 2020r.
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 9+750-10+100
10+900-11+000
8+800 – 9+100
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 5 050,00 476% 1 148 732,00 1 060,06
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 5,00% 0,95% 19% 0,28 5,00%
DW677 0+750 – 0+933 Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 594,75 32 104,75
Roboty ziemne
S61
S61
DL2
11+400 – 11+600
4+500 – 4+900
9+100-9+150
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 6 000,00 20% 931 280,90 29 979,79
S61 16+500 – 16+900
7+590 – 7+690
8+590-8+610
9+200 – 9+500
10+500 – 10+900
12+200 – 12+500
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 5 150,00 23% 1 026 575,50 22 134,63
S61 15+400 – 15+800
7+750 – 8+163
15+830 – 16+130
15+200 – 15+260
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 7 632,00 164% 96 122,00 4 666,78
S61 14+100 – 14+300
1+300 – 2+100
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 250,00 ponad plan 3 950,00
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,37% 19% 27,27% 1,93%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-08/DD41
RK-07/DD41
RK-06/DD41
RK-07/DD39
DD41
DD39
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 54,00 1 206,30
Warstwy konstrukcyjne
S61 9+130 – 9+200
15+130-15+140
11+550 – 11+600
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 2 100,00 ponad plan 256 354,00
S61
S61
S61
DD21
10+900-11+250
6+900 – 7+050
9+100-9+150
0+000 – 0+340
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 12 250,00 100% 242 127,83 12 271,89
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
L01P
13+295 – 13+564
9+950 – 10+100
9+130 – 9+200
9+750 – 9+900
10+800 – 10+820
11+050 – 11+110
7+800 – 8+100
0+130 – 0+230
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 14 495,00 42% 335 148,00 34 819,16
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 0+870-1+139
0+920-1+139
0+480-0+920
0+350-0+480
0+850-1+085
10+460-10+800
9+940-10+460
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 22 600,00 100% 227 898,00 22 624,25
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 0,00 0% 24 324,40 15 814,54
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 0,00 0% 13 999,20 4 164,86
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 0,00 0% 9 324,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 6+980
7+120
11+300
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 900,00 ponad plan 5 060,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 0,86% 38% 0,14 2,26%
WD9 Krawężniki betonowe m 6 096,62 90,00 2 007,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
DW677
S61
DZ1b
S61
0+640– 0+820
5+540 – 5+650
0+135 – 0+243
4+900 5+120
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 10 149,70 ponad plan 174 426,51
S61 6+560 – 6+700 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 154,90 ponad plan 26 041,66
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 109,55 109,55 100% 1 935,76 109,55
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 280,00 ponad plan 566,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 0,00 0% 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 85,26 0,00 0% 60,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 45,97 0,00 0% 106,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 587,00 200,00 ponad plan 1 310,90
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 304,20 12,00 12,00 ponad plan 292,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 34 800,81 54 543,00 157% 185 000,00 34 800,81
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 0,00 34,35
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,38 ponad plan 0,40
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 103,60 51,80 ponad plan 103,60
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 892,30 392,30 ponad plan 892,30
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
IZOLACJE m2 510,42 510,42 297,29
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,45 ponad plan 0,50
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 4,90 ponad plan 64,90
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 24,20
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 43,83 0,00 0% 0,00
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 8,07 0,00 0% 0,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 443,92 443,92 ponad plan 443,92
Warstwa ścieralna – SMA m2 399,53 399,53 ponad plan 399,53
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 77,86 ponad plan 167,86
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 0,00 2,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 35,85 ponad plan 35,85
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 0,00 22,60
IZOLACJE m2 758,18 227,45 530,73
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 26,85 ponad plan 268,51
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 4 033,00 4 033,00 100% 10 485,80
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 17,30 3,46 20% 17,30
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 43,40 21,70 50% 43,40
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 315,24 315,24 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 0,00 0% 2 485,76 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 81,50 100% 594,50 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 0,00 0% 292,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 0,00 924,89
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 5 000,00 ponad plan 75 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 261,75 0,00 0% 509,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 95,50 0,00 0% 0,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 200,00 57% 1 550,00 350,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Łożyska szt. 24,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 307,64 27,64 ponad plan 307,64
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 460,23 60,23 ponad plan 460,23
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 428,10 30,00 ponad plan 458,10
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 646,24 150,00 23% 1 519,36
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 88,50 0,00 0% 0,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 0,00 29,60
IZOLACJE m2 923,44 277,03 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 4 000,00 11 130,00 278% 11 130,00 2 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 43,00 43,00 100% 85,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 0,00 20,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 50,00 0,00 0% 0,00 60,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 35,29 35,29 35,29 100% 35,29
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 2 000,00 0,00 0% 4 210,50 2 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 10,40 0,00 0% 0,00 10,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 40,00 0,00 0% 0,00 40,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 0,00 0% 3 000,00 5 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 39,00 0,00 0% 43,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 0,00 40,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,92
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,95 0,020
P7 kpl. 1,00 0,95 0,020
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 120,00 60% 5 797,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 120,00 120,00 100% 4 773,19 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 1 564,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 20,00 ponad plan 582,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 10,00 100% 474,00 10,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 0,00 0% 7,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 6,00 300% 201,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 0,00 0% 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 1,00 100% 19,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 2,00 33% 24,00 6,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 8,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 0,00 0% 0,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 0,00 0% 0,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 0,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 200,00 1 000,00 83% 26 950,00 1 200,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 300,00 100% 8 457,00 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 1 300,00 87% 17 520,00 1 500,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 2 000,00 100% 60 600,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 500,00 100% 42 610,00 1 500,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 0,00 0% 4,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 2,00 200% 24,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 6,00 300% 121,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 100,00 167% 882,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 1 790,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 ponad plan 628,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 ponad plan 13 462,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 120,00 0,00 0% 128,00 120,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 200,00 200,00 100% 320,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 600,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 300,00 300,00 100% 837,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 160,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 8,00 ponad plan 14,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 4,00 ponad plan 4,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 600,00 ponad plan 1 000,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stropodach kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 7-13 VIII 2020 Wykonana ilość tydzień 7-13 VIII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 13.08.2020 Wyjaśnienia Wykonawcy Plan na tydzień 14-20 VIII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61
S61 pas tech.
S61 pas tech.
S61 pas tech.
DL3
10+200-10+400 L
9+400 – 9+800
10+400-10+650
10+700-10+900
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 4 250,00 401% 1 143 682,00 1 060,06
Roboty ziemne
S61
S61
DW677
DL2
11+300-11+500
10+900-11+000
0+455-0+490
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 10 150,00 34% 925 280,90 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 29 979,79
S61 pas tech.
S61
S61
S61
S61 pas tech.
S61 pas tech.
S61 pas tech.
L01P
13+650 – 13+750
10+600-10+800 L
2+230+2+250
7+650-7+683
9+400 – 10+100
9+200 – 10+500
16+300 – 16+900
0+120-0+220
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 8 150,00 37% 1 021 425,50 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 22 134,63
S61 13+260-13+760 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 800,00 17% 88 490,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 4 666,78
S61 2+600-3+300
4+800-5+400
4+400-4+500
13+900-14+600
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 3 700,00 ponad plan 3 700,00
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,68% 35% 26,90% 1,93%
Przepusty PP/PEHD – drogi
PT-13L/S61 Przepusty rurowe fi 600 m 67,50 7,50 16,00
PD-01/L04L 0+208,25 Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 15,00 31,50
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-05/DW677
RK-01/DD4
RK-04/DD4
RK-09/DD41
RK-06/DD27
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 51,80 1 152,30
RK-03/S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 12,30 302,10
Warstwy konstrukcyjne
S61
S61
DW677
10+860-10+990
11+200-11+300
0+455-0+490
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 3 400,00 ponad plan 254 254,00
DD15
S61 P.T.
S61
0+000-0+498
2+260-2+360
9+050 – 9+180
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 5 091,00 41% 229 877,83 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 12 271,89
S61
S61
MZ4
DZ2
S61
S61
13+300 – 13+760
9+750-10+100 P
0+030 – 0+080
0+275 – 0+300
9+000 – 9+200
13+564 – 13+693
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 13 050,00 37% 320 653,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 34 819,16
DZ4
MZ4
DZ2
CPR
DZ5
0+000 – 0+120 i 0+460 – 0+562
0+000 – 0+250
0+275 – 0+300
0+020 – 0+650
0+420 – 0+509
C3/4 i C0,4/0,5 3 945,06 4 915,00 125% 9 684,00 3 945,06
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61
S61
S61
S61
P.A.
P.A.
3+820-4+090
4+370-4+410
0+110-0+350
0+140-0+460
6+105-6+195
4+425-4+335
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 12 495,00 55% 205 298,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 22 624,25
C35/45 m2 285 546,38 14 871,08 0% 0,00 14 871,08
Roboty bitumiczne
DW677
DZ1b
DZ2
DZ1b wjazd
0+180-0+240
0+180-0+240
0+260-0+756
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 8 784,40 56% 24 324,40 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 15 814,54
DW677
DZ1b
DZ2
DZ1b wjazd
0+180-0+240
0+180-0+240
0+260-0+756
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 3 727,20 89% 13 999,20 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 4 164,86
DW677
DZ1b
DZ2
DZ1b wjazd
0+180-0+240
0+180-0+240
0+260-0+756
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 590,00 7% 9 324,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
Nawierzchnia z kruszywa m2 16 282,04 407,05 0,00 0% 0,00 407,05
S61 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 100,00 ponad plan 4 160,00
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 288,75 0,00 0% 5 165,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 0% 2,26%
DZ2 Krawężniki betonowe m 6 096,62 30,00 1 917,50
DZ5 Obrzeża betonowe m 6 700,88 200,00 2 919,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 8+520 – 8+570
5+600 – 5+100
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 14 792,40 ponad plan 164 276,81
S61
DD16
5+660 –6+070
0+270 – 0+320
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 10 325,16 ponad plan 22 886,76
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 1 826,21 109,55
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 10 245,00 100% 20 490,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 597,00 3 500,00 ponad plan 3 500,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 0,00 0% 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 60,00 ponad plan 60,00 85,26
IZOLACJE m2 1 062,12 30,00 ponad plan 180,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 106,00 45,97
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 304,20 280,00 12,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 34 800,81 25 000,00 72% 130 457,00 34 800,81
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 18,00 16,20 90% 16,20
IZOLACJE m2 510,42 297,29 ponad plan 510,42
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 296,15 148,08 ponad plan 148,08
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 0,00 43,83
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 9,46 0,00 0% 0,00
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 16,13 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 050,10
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 399,53 399,53 0,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,20 0,20 100% 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 17,50 17,50 100% 117,50
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 119,50 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 24,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 6 452,80 4 033,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 36,60 7,32 20% 73,20
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 13,84 ponad plan 13,84 17,30
Prefabrykowane deski gzymsowe m 91,60 18,32 ponad plan 91,60
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 21,70 43,40
IZOLACJE m2 540,22 378,15 ponad plan 540,22
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 117,88 100% 2 485,76 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 81,50 100% 513,00 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 16 841,00 0,00 0% 30 000,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 292,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 924,89 0%
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 10 000,00 ponad plan 70 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 261,75 0,00 0% 509,00 261,75
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 0,00 95,50
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 0,00 0% 1 350,00 350,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 328,95 328,95 ponad plan 328,95
Nawierzchnie na chodnikach m2 235,33 235,33 ponad plan 235,33
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 1 090,85 763,60 70% 1 854,45
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 1 369,36 646,24
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 0,00 88,50
IZOLACJE m2 923,44 0,00 277,03
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 14,00 14,00 100% 58,00
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 0,00 4 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 42,00 42,00 100% 42,00 43,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 0,00 50,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 35,29 0,00 35,29
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 360,00 680,00 ponad plan 680,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 4 210,50 2 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 0,00 10,40
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 0,00 40,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 27,60 27,60 27,60 100% 27,60
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 43,00 39,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 0,00 100,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,010 0,003 30% 0,91 0,010
P6 kpl. 1,00 0,94 0,010
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 200,00 100% 5 677,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 120,00 160,00 133% 4 653,19 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 40,00 ponad plan 1 564,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 6,00 60% 464,00 10,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 ponad plan 7,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 4,00 200% 195,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 18,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 0,00 0% 22,00 6,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 6,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 0,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 0,00 1,00
Roboty wykończeniowe – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 9,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 200,00 800,00 67% 25 950,00 1 200,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 8 157,00 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 200,00 800,00 67% 16 220,00 1 500,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 500,00 2 000,00 80% 58 600,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 500,00 100% 41 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 1 000,00 100% 28 700,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 1 000,00 100% 28 020,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 1,00 50% 4,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 22,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 2,00 100% 115,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 60,00 100% 782,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 0,00 0% 1 730,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 100,00 100% 528,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 150,00 50% 13 262,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 128,00 120,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 120,00 120,00 100% 120,00 200,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 400,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 300,00 300,00 100% 537,00 300,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 100,00 0,00 0% 900,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 6,00 ponad plan 6,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 ponad plan 400,00
Rura ochronna DVK110mm m 168,50 80,00 ponad plan 80,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 20,00 ponad plan 50,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 31 VII – 06 VIII 2020 Wykonana ilość tydzień 31 VII – 06 VIII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 06.08.2020 Plan na tydzień 07-13 VIII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61
S61
DZ5
DL3
12+600 – 14+800
10+000-10+300 L
0+000-0+040  0+420-0+509
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 11 840,00 1117% 1 139 432,00 1 060,06
Roboty ziemne
DZ5
S61
S61
DL2
ZB29A
0+000-0+040  0+420-0+509
11+000-11+500
10+900-11+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 10 600,00 35% 915 130,90 29 979,79
S61
S61
pas technologiczny
pas technologiczny
pas technologiczny
S61
DD15
DD7
12+550-12+600
13+730-13+760
13+800 – 14+000
15+820 – 15+830
14+000 – 14+300
2+230+2+250
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 7 830,00 35% 1 013 275,50 22 134,63
S61 15+300 – 15+600
13+300 – 13+730
1+140-1+180
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 6 820,00 146% 87 690,00 4 666,78
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,12% 6% 26,22% 1,93%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-2.1/S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 10,30 289,80
Ścieki
Rondo Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 2,30 50,80
Rondo Ściek podchodnikowy m 51,50 5,00 56,50
Warstwy konstrukcyjne
S61
DZ5
11+650-11+780
9+753-10+000
11+100 – 11+220
10+860-10+990
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 18 451,00 ponad plan 250 854,00
S61 pas tech.
MOP droga MZ 4
MOP droga MZ 5
6+800-7+000 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 1 540,00 13% 224 786,83 12 271,89
DW677
Rondo
0+170-0+230 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 6 110,30 425,00 7% 58 497,33 6 110,30
S61
S61
MOP droga MZ 4
MOP droga MZ 6
MOP droga MZ 1
MOP droga MZ 2
S61
11+800 – 12+200
13+195 – 13+330
0+150 – 0+250
0+000 – 0+040
0+300 – 0+420
0+180 – 0+200
1+130 – 1+140
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 9 605,00 28% 307 603,00 34 819,16
DD7
DD21
MOP
0+000-0+260
0+340-0+443
C3/4 i C0,4/0,5 3 945,06 3 945,00 100% 4 769,00 3 945,06
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 5+200-6+030
4+380-4+700
3+580-3+820
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 14 595,00 65% 192 803,00 22 624,25
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 0,00 0% 15 540,00 15 814,54
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 0,00 0% 10 272,00 4 164,86
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 0,00 0% 8 734,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 1 003,00 ponad plan 2 060,00
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 288,75 330,00 114% 5 165,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 0,38% 17% 0,13 2,26%
S61
S61
Rondo
6+800
4+000
Obrzeża betonowe m 6 700,88 191,00 2 719,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 8+500 – 8+580
3+230 – 3+300
3+760 – 3+020
2+560 – 2+760
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 10 616,60 ponad plan 149 484,41
S61 3+230 – 3+300
5+254 – 5+594
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 8 005,33 ponad plan 12 561,60
S61 2+940 – 3+130 Rowy szczelne m 10 718,02 475,00 ponad plan 2 128,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 10 245,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 0,00 0% 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 85,26 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 062,12 60,00 150,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 45,97 46,00 100% 106,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 105 457,00 34 800,81
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 2 033,00 ponad plan 8 033,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 0,00 18,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 48,40 48,40 48,40 100% 48,40
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 119,21 119,21 100% 596,04
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,30 3,96 3,96 100% 43,30
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 137,93 137,93 100% 919,51
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 3 911,00 3 911,00 100% 9 911,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 31,00 14,00 14,00 100% 31,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 4,90 0,00 0% 60,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 84,60 84,60 100% 144,60
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 0,00 9,46
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 0,00 16,13
IZOLACJE m2 1 050,10 525,05 525,05 100% 1 050,10
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 443,92 443,92 0,00 0% 0,00
Warstwa ścieralna – SMA m2 399,53 0,00 399,53
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 335,71 90,00 27% 90,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,80 0,20
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 100,00 17,50
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 0,00 119,50
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 2 657,00 2 657,00 100% 9 657,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 0,00 24,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 2 419,80 ponad plan 6 452,80
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 29,28 ponad plan 65,88 36,60
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 21,70 ponad plan 21,70
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 117,88 100% 2 367,88 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 81,50 100% 431,50 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 16 841,00 0,00 0% 30 000,00 16 841,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 924,89
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 509,00 261,75
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 350,00 100% 1 350,00 350,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 763,50 152,70 152,70 100% 763,50
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 7 911,00 3 411,00 3 411,00 100% 7 911,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 29,00 29,00 29,00 100% 29,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 49,80 49,80 49,80 100% 49,80
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 37,40 37,40 100% 117,40
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 858,00 6 858,00 6 858,00 100% 10 858,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 30,00 15,00 15,00 100% 30,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 50,00 50,00 100% 103,10
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 26,06 26,06 26,06 100% 26,06
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 043,70 300,00 300,00 100% 300,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 1 090,85 1 090,85 100% 1 090,85 1 090,85
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 300,00 150,00 50% 150,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 969,36 969,36 100% 1 369,36
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 10,00 ponad plan 403,50
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 14,00 14,00 100% 44,00 14,00
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 0,00 42,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Dylatacja modułowe mb 27,60 0,00 27,60
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,91 0,010
P6 kpl. 1,00 0,94
P7 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,95
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 160,00 100,00 63% 5 477,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 160,00 120,00 75% 4 493,19 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 24,00 ponad plan 1 524,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 10,00 100% 458,00 10,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 2,00 200% 191,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 2,00 ponad plan 4,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 6,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 6,00 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 25 150,00 1 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 15 420,00 1 200,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 2 000,00 100% 56 600,00 2 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00 2 600,00 130% 39 610,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 1 200,00 120% 27 700,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 1 200,00 120% 27 020,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 3,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 0,00 0% 21,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 2,00 100% 113,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 722,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 1 730,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 0,00 0% 428,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 300,00 100% 13 112,00 300,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 0,00 120,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 237,00 300,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 ponad plan 200,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 100,00 100,00 100% 900,00 100,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Roboty ziemne i przygotowawcze kpl 1,00 1,00 1,00
Fundamenty kpl 1,00 1,00 1,00
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 1,00 1,00
Ściany zewnętrzne kpl 1,00 1,00 1,00

– lipiec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                  24-30 VII 2020 Wykonana ilość tydzień                            24-30 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 30.07.2020 Plan na tydzień 31 VII – 01 VIII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61
S61
DD30
DL2
11+800-12+100
10+600-12+500
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 4 800,00 566% 1 127 592,00 1 060,06
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 4,00% 0,0000 0% 5,00%
1946B
DG105904B
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 1 100,00 31 510,00
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00
Rozebranie przepustów mb 242,00
Rozebranie ogrodzeń z bramami mb 155,00 155,00
DW677 Rozebranie barier mb 80,52 80,09 80,09
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
DD30
DD37
ZB29A
DW677
11+800-11+400
9+800-9+850
9+000-9+150
10+900-11+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 11 820,00 49% 904 530,90 29 979,79
S61
S61
s61
S61
DD37
DD30
DD15
DD21
DZ2
12+580-12+600
13+730-13+760
1+140-1+180
0+340-0+440
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 10 020,00 66% 1 005 445,50 22 134,63
S61
DZ5
8+160-8+600 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 6 000,00 133% 80 870,00 4 666,78
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,00% 0% 26,10% 1,93%
Warstwy konstrukcyjne
DZ4
DZ4
S61
0+000-0+120
0+460-0+563
9+820-10+000
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 4 261,00 20% 232 403,00
MOP
Pas technologiczny
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 8 590,00 29% 223 246,83 12 271,89
Rondo
DW677
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 369,00 8% 58 072,33 6 110,30
S61
MOP
DZ1b
DZ5
10+050-10+300P
10+085-10+300L
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 11 782,50 127% 297 998,00 34 819,16
C3/4 i C0,4/0,5 824,00 3 945,06
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
W-wa poślizgowa z geowłókniny m2 303 504,00 0,00 16 227,41
S61 16+160-16+840
7+230-7+489
6+971-7+489
5+780-6+789
4+740-5+780
4+410-4+740
6+030-6+789
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 50 967,00 422% 178 208,00 22 624,25
C35/45 m2 285 546,38 14 871,08
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 15 814,54
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 4 164,86
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 0,00%
Nawierzchnia z kruszywa m2 16 282,04 0,00 407,05
5+200 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 490,00 1 057,00
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 68,00 4 835,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 1,12% 62% 0,13 2,26%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62                      74,00 1 887,50
Rondo Krawężniki kamienne m 467,20                      31,00 612,50
Rondo
S61
6+800 Obrzeża betonowe m 6 700,88                      37,00 2 528,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 8+350 – 8+420
2+660 – 2+800
8+150 – 8+300
8+090 – 8+140
2+800 – 2+900
8+420 – 8+520
2+550 – 2+660
3+550 – 3+800
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67              20 722,36 ponad plan 138 867,81
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33                2 887,44 ponad plan 4 556,27
Rowy szczelne m 10 718,02                   300,00 ponad plan 1 653,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 15 407,20 ponad plan 60 814,40
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 0,00 0% 10 245,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 0,00 85,26
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 30,00 ponad plan 60,00 45,97
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 2 000,00 ponad plan 6 000,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 48,40 48,40
IZOLACJE m2 510,42 60,00 ponad plan 213,13
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 81,75 ponad plan 701,75
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 178,81 ponad plan 476,83 119,21
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,30 16,96 7,00 41% 39,34 3,96
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 781,58 137,93
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 3 000,00 1 500,00 50% 6 000,00 3 911,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 31,00 31,00 17,00 55% 17,00 14,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 60,00 ponad plan 60,00 4,90
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 60,00 84,60
IZOLACJE m2 1 050,10 525,05 525,05
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 443,92 0,00 443,92
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 0,00 335,71
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 1 000,00 ponad plan 7 000,00 2 657,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 30,41 30,41 0,00 0% 30,41
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 9,48 9,48 0,00 0% 0,00
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 43,40 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 540,22 540,22 0,00 0% 162,07
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 971,50 500,00 51% 2 250,00 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 350,00 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 000,00 0,00 0% 30 000,00 16 841,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 4 742,10 ponad plan 60 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 23,00 ponad plan 509,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 500,00 0,00 0% 1 000,00 350,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 280,88 580,88 ponad plan 1 280,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 457,35 457,35 ponad plan 457,35
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 307,64 280,00 ponad plan 280,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 3,00 ponad plan 111,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 763,50 100,00 210,80 211% 610,80 152,70
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 7 911,00 2 000,00 ponad plan 4 500,00 3 411,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 29,00 0,00 29,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 49,80 0,00 49,80
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 40,00 0,00 0% 80,00 37,40
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 26,31 26,31 ponad plan 26,31
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 70,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 720,50 720,50 ponad plan 720,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 460,23 400,00 ponad plan 400,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton – fundamentów filarów C30/37 m3 55,50 55,50 ponad plan 55,50
Beton przyczółków C30/37 m3 123,50 19,00 ponad plan 120,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 858,00 4 000,00 ponad plan 4 000,00 6 858,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 30,00 15,00 ponad plan 15,00 15,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 87,20 87,20 ponad plan 87,20
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 60,00 53,10 89% 53,10 0,50
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 26,06 0,00 26,06
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 043,70 0,00 300,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 0,00 1 090,85
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 0,00 300,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 400,00 400,00 969,36
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 0,00 0% 2 200,33
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 30,00 ponad plan 393,50
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 30,00 14,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 600,00 ponad plan 600,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 0,00 4 000,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,91
P6 kpl. 1,00 0,010 0,000 0% 0,94
P7 kpl. 1,00 0,015 0,007 47% 0,94 0,010
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 0,00 0% 5 377,54 160,00
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 16,00 ponad plan 46,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 0,00 0% 4 373,19 160,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 0,00 0% 562,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 0,00 0% 448,00 10,00
montaż wpustu deszczowego typu krawężnikowego – montaz wpustu kpl 12,00 4,00 ponad plan 7,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 -montaż studni kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 1,00 50% 5,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 5,00 125% 189,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 ponad plan 12,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 3,00 300% 15,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych Dn1500  -montaż studni kpl 7,00 1,00 ponad plan 7,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 2,00 1,00 ponad plan 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 0,00 0% 18,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 1,00 0,00 0% 2,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 0,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 6,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 0,00 0% 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 0,00 0% 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 600,00 1 160,00 193% 25 150,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 0,00 0% 8 157,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 600,00 520,00 87% 15 420,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 350,00 18% 54 600,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 0,00 0% 37 010,00 2 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 0,00 0% 26 500,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 0,00 0% 25 820,00 1 000,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 516,63 ponad plan 1 850,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,30 ponad plan 0,80
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 21,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 0,00 0% 1 730,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 428,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 300,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 91,00 182% 128,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x35mm2 m 680,00 516,00 ponad plan 516,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 37,00 ponad plan 37,00 200,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 0,00 0% 500,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 2,00 ponad plan 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 3,00 ponad plan 8,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 2,00 ponad plan 10,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 10,00 4,00 ponad plan 10,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 2,00 ponad plan 14,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 6,00 ponad plan 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 11,00 6,00 0,00 0% 7,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 5,00 ponad plan 15,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 ponad plan 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 0,00 0% 5 500,00
Rura ochronna DVK110mm m 219,00 84,00 ponad plan 125,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 33,00 ponad plan 204,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 ponad plan 800,00 100,00
Rura ochronna DVK110mm m 19,00 0,50 ponad plan 9,50
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 7,50 ponad plan 40,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 94,00 ponad plan 2 039,00
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa rozprężna DN1200 szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Studnia kanalizacyjna betonowa na połączeniu rurociagów tłocznych  DN1200 szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Przepompownia ścieków sanitarnych P1 DN1500; Q=2l/s, H=22,5m szt. 1,00 0,40 ponad plan 0,40
Studnia odwodnieniowa DN1000 szt. 3,00 1,00 ponad plan 2,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                 17-23 VII 2020 Wykonana ilość tydzień                        17-23 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 23 VII 2020 Plan na tydzień 24-30 VII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 Pas technologiczny
DD30
DD35
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 5 700,00 672% 1 122 792,00 848,05
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 4,00% 0,1026 257% 0,27 4,00%
DP2559W
DW677
DZ1a
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 6 450,00 16 409,32
Roboty ziemne
S61
DD32
DZ1a
11+600-11+400
3+600-3+700
3+150-3+300
5+400-5+500
3+350-3+850
10+900-11+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 6 960,00 29% 892 710,90 23 983,83
S61
DD32
13+730-13+760
12+570-12+580
9+200
1+160-1+180
0+300-0+800
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 4 850,00 32% 995 425,50 15 196,96
S61
DZ4
8+160-8+580 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 1 200,00 27% 74 870,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,07% 4% 26,10% 1,54%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DD19 DD19 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 8,00 1 100,50
RK-01/S61
RK-01/DD21
S61
DD21
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 71,50 279,50
Warstwy konstrukcyjne
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 0,00 0% 228 142,00 21 215,78
DD32
S61 pas tech
MOP droga MZ 5
0+400-1+380
5+000-5+300
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 6 360,00 22% 214 656,83 29 452,53
DD32 1+700-1+450 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 1 375,00 28% 57 703,33 4 888,24
S61 10+300-10+400L
10+680-10+795P
10+648-10+405P
10+300-10+400L
10+649-10+800P
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 8 153,50 88% 286 215,50 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 13+885-13+910
14+700-15+189
14+200-14+700
13+885-14+200
12+641-13+190
12+641-12+910
16+160-17+000
12+910-13+163
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 35 668,50 296% 127 241,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42%
Pas techniczny 5+300 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 567,00 567,00
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 440,00 4 767,60
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 0,34% 19% 0,12 1,81%
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88                 168,00 2 491,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61
DZ1b
7+800 – 8+090
8+300 – 8+420
7+770 – 7+900
7+750 – 7+950
7+900 – 8+000
7+950 – 8+140
8+140 – 8+350
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            16 868,43 ponad plan 118 145,45
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 15 000,00 ponad plan 45 407,20
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 10 245,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 286,00 0%
IZOLACJE m2 1 062,12 90,00 ponad plan 90,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 0,02 100% 0,04
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 30,00 ponad plan 30,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 510,42 420,42 0,00 0% 153,13
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 701,75 58,36 8% 620,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 596,04 178,81 30% 298,02
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 219,68 619,68 619,68 100% 1 219,68
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,30 6,00 ponad plan 32,34 16,96
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 4 500,00 ponad plan 4 500,00 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 31,00 0,00 31,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 60,00 ponad plan 60,00
IZOLACJE m2 1 050,10 750,10 0,00 0% 525,05
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,80 80% 0,80
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 76,50 ponad plan 100,00
Proram naprawczy 100% 100%
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 30,41 30,41 ponad plan 30,41 30,41
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 17,10 17,10 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 758,18 608,18 0,00 0% 227,45
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,95 0,95 100% 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 90,80 80,00 ponad plan 80,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 702,41 252,41 ponad plan 702,41
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 17,30 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 9,48 0,00 9,48
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 0,00 43,40
IZOLACJE m2 540,22 162,07 540,22
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
Program naprawczy 100% 100%
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 1 750,00 971,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 326,00 0,00 0% 350,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 1 036,60 206,60 0,00 0% 830,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 12,60 ponad plan 98,60
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 30 000,00 15 000,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 3 000,00 0,00 0% 0,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 15,75 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 927,44 90,00 ponad plan 90,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 15,00 ponad plan 15,00
Program naprawczy 70% 70%
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 134 451,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 10 000,00 5 257,90 53% 55 257,90
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 250,00 250,00 100% 486,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 1 000,00 500,00
Program naprawczy 80% 80%
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 13 672,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 763,50 100,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 40,00 40,00 100% 80,00 40,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 60,00 po 122,93
Program naprawczy 100% 100%
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 500,00 100% 12 000,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 15,00 0,00 0% 72,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 60,00 0,00 0% 60,00
IZOLACJE m2 1 334,08 300,00 300,00 100% 300,00
Program naprawczy 100% 100%
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 16 572,00 8 286,00 ponad plan 16 572,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 0,00 0% 2 200,33 500,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 20,00 ponad plan 363,50
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 36,00 ponad plan 72,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 10 506,00 ponad plan 170 506,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 452,00 ponad plan 952,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,000 0% 0,94 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,93 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 360,00 180% 5 377,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 100,00 50% 4 373,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 0,00 0% 562,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 26,00 130% 448,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 0,00 0% 4,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 4,00 100% 184,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0,00 0% 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 2,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 6,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 0,00 0% 0,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 1 000,00 100% 23 990,00 600,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 8 157,00 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 000,00 1 000,00 100% 14 900,00 600,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 3 000,00 150% 54 250,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 0,00 0% 37 010,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 0,00 0% 26 500,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 0,00 0% 25 820,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 21,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 0,00 0% 722,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 1 730,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 428,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 100,00 100% 500,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 0,00 0% 46,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 11,00 5,00 5,00 100% 7,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 400,00 100% 5 500,00 400,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień  10-16 VII 2002 Wykonana ilość tydzień                          10-16 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 16.07.2020 Plan na tydzień   17-23 VII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ4
MZ6
0+000-0+258
0+000-0+131
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 2 723,00 321% 995 064,13 848,05
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 4,00% 0,0001 0% 0,17 4,00%
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00 10,00 ponad plan 526,23
Roboty ziemne
MZ6
MZ4
S61
MZ1
MZ5
DD32
0+000-0+131
0+000-0+258
4+380-4+400
0+500-0+650
0+000-0+020
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 5 150,00 21% 885 750,90 23 983,83
S61
DD32
12+570-12+580 Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 2 200,00 14% 990 575,50 15 196,96
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 0,00 0% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 1,15% 75% 26,03% 1,54%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-03/DZ-2
RK-01/DZ-2
DZ-2 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 23,80 1 092,50
Ścieki
DZ 2(1952B)
DZ-5
0+000-0+180 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 470,00 ponad plan 470,00
Rondo Nadbory Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 48,50 ponad plan 48,50
DZ 2(1952B) 0+000-0+180 Ściek podchodnikowy m 51,50 2,50 ponad plan 51,50
Warstwy konstrukcyjne
S61
MZ1
MZ7
MZ6
MZ2
MZ3
MZ4
MZ2
9+050-9+180
0+140-0+500
0+160-0+352
0+000-0+131
0+000-0+150
0+00-0+202
0+000-0+258
0+150-0+202
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 18 612,00 88% 228 142,00 21 215,78
S61 3+900 – 4+060 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 4 192,00 14% 208 296,83 29 452,53
Rondo Nadbory Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 927,00 19% 56 328,33 4 888,24
S61 12+400-12+235
10+400-10+450L
4+770 – 5+095
5+095 – 5+167
3+905 – 4+060
4+365 – 4+395
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 8 437,50 91% 278 062,00 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 1+710-2+000
9+220-9+310
9+340-9+750
14+660-15+189
13+910-14+660
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 35 059,50 291% 91 572,50 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 1,40% 329% 7,20% 0,42%
Rondo Nadbory Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 771,00 4 327,60
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 4,42% 244% 0,11 1,81%
DZ2
DZ5
Krawężniki betonowe m 6 096,62                 278,00 1 813,50
DZ 2(1952B)
Rondo Nadbory
0+000 – 0+180 Obrzeża betonowe m 6 700,88                 876,00 2 323,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 7+050 – 7+460
7+780 – 7+830
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            12 974,82 ponad plan 101 277,02
DW677
DZ1b
DZ1a
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33              1 668,83 ponad plan 1 668,83
Rondo Nadbory Umocnienie rowu pod ściekiem skarpowym kpl 90,00                    10,00 ponad plan 10,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 23 407,20 0,00 0% 30 407,20
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 286,00 286,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 0,02
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 82 212,00 41 106,00 0,00 0% 41 106,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 69,60 ponad plan 69,60
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 18,00 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 510,42 153,13 420,42
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 62,00 31,00 ponad plan 50,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 561,64 ponad plan 561,64 701,75
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 119,21 ponad plan 119,21 596,04
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 219,68 600,00 619,68
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 28,00 ponad plan 69,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 714,50 576,58 81% 781,58
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 64,90 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 050,10 315,03 ponad plan 525,05 750,10
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 23,50 ponad plan 23,50
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 24,00 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 17,10 0,00 17,10
IZOLACJE m2 758,18 227,45 608,18
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,05 0,95
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 152,40 ponad plan 1 004,80
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 57,40 ponad plan 241,66
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 8 066,00 0,00 0% 4 033,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 36,60 0,00 0% 36,60
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 0,00 17,30
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 65,60 55,76 ponad plan 55,76
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 350,00 326,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 1 036,60 830,00 206,60
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 54,60 22,00 40% 86,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 0,00 3 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 0,00 15,75
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 83,90 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 2 500,00 ponad plan 50 000,00 10 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 236,00 ponad plan 236,00 250,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 1 672,00 334% 13 672,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 25,00 0,00 0% 58,40
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 7 911,00 2 500,00 ponad plan 2 500,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 40,00 ponad plan 40,00 40,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 62,93 ponad plan 62,93
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 1 000,00 200% 11 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 15,00 36,00 240% 72,00 15,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 0,00 60,00
IZOLACJE m2 1 334,08 300,00 0,00 0% 0,00 300,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 16 572,00 8 286,00 0,00 0% 8 286,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 ponad plan 568,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 500,00 100% 2 200,33 500,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 85,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 753,30 878,60 ponad plan 978,60
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 232,84 ponad plan 523,89
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 64,30 8,51 ponad plan 64,30
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 72,00 36,00 50% 36,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,94 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,93 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 260,00 130% 5 017,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 200,00 100% 4 273,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 100,00 120,00 120% 1 500,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 562,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 22,00 110% 422,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 4,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 4,00 100% 180,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 1,00 100% 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 18,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 4,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 0,00 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 500,00 800,00 53% 22 990,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 200,00 100% 8 157,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 700,00 800,00 47% 13 900,00 1 000,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 000,00 1 600,00 160% 51 250,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 37 010,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 26 500,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 25 820,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 1,00 50% 21,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 60,00 100% 722,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 50,00 100% 428,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 ponad plan 200,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 40,00 40% 400,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 4,00 80% 46,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 4,00 80% 4,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 8,00 0,00 0% 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 11,00 2,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 400,00 100% 5 100,00 400,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 3-9 VII 2020 Wykonana ilość tydzień 3-9 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 09.07.2020 Plan na tydzień 10-16 VII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ2
MZ3
0+000-0+202
0+000-0+202
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 3 232,00 381% 992 341,13 848,05
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
S61
MZ2
MZ3
MOPII parkingi
DD32
DZ4
11+400-11+600
12+100-12+480
2+600-2+950
3+900-4+040
7+100-7+400
8+000-8+163
0+000-0+202
0+000-0+202
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 13 150,00 55% 880 600,90 23 983,83
S61
S61
DZ4
8+690-8+740
12+560-12+610
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 8 600,00 57% 988 375,50 15 196,96
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 0,00 0% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,21% 13% 24,88% 1,54%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
PT-13P/S61 S61 Przepusty rurowe fi 600 m 67,50 8,50 8,50
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-04/DD42 DD42 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 13,50 1 068,70
Ścieki
Rondo Ściek podchodnikowy m 51,50 22,00 49,00
Rondo Ściek muldowy m 268,60 8,00 8,00
Warstwy konstrukcyjne
MZ5
MZ7
S61
0+260-0+560
0+000-0+100
3+900-4+040
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 4 760,00 22% 209 530,00 21 215,78
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 0,00 0% 204 104,83 29 452,53
DT- przy obiekcie wd-10
Rondo
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 1 112,50 23% 55 401,33 4 888,24
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ2
9+625-9+728
9+460-9+652
9+728-9+751
12+283-12+448L
12+220-12+283
12+400-12+448
5+650 – 5+680
5+180 – 5+380
5+380 – 5+522
5+220 – 5+475
4+770 – 4+995
5+475 – 5+522
0+635 – 0+755
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 21 974,00 237% 269 624,50 9 285,11
DZ2 0+720 – 0+755 C3/4 i C0,4/0,5 266,00 ponad plan 824,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 3+150-3+411
3+080-3+260
1+321-1+720
1+670-2+051
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 18 606,00 154% 56 513,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 1,64% 388% 5,81% 0,42%
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 907,60 3 556,60
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 1,01% 56% 0,07 1,81%
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88                 505,00 1 447,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 0+870 – 1+020,24
0+810 – 0+870
0+500 – 0+600
7+050 – 7+240
1+810 – 1+920
6+000 – 6+140
7+240 – 7+480
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            10 370,00 ponad plan 88 302,20
S61 0+870 – 1+020,24
0+810 – 0+870
1+809 – 1+922
Rowy szczelne m 10 718,02                 808,00 ponad plan 1 353,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 7 000,00 0,00 0% 30 407,20 23 407,20
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 82 212,00 41 106,00 ponad plan 41 106,00 41 106,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 4 033,00 0,00 0% 4 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 0,00 18,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 48,40 48,40 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 510,42 63,13 ponad plan 153,13
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,30 ponad plan 0,30
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,05 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 28,00 0,00 0% 41,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 714,50
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 6 911,00 0,00 0% 0,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 64,90
IZOLACJE m2 1 050,10 210,02 ponad plan 210,02
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 3 657,00 0,00 0% 6 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 24,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 123,70 8,70 ponad plan 123,70
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 22,60 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 758,18 77,45 ponad plan 227,45
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 502,40 350,00 70% 852,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 134,26 50,00 37% 184,26
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 4 033,00 8 066,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 36,60 36,60
Prefabrykowane deski gzymsowe m 91,60 91,60 73,28 80% 73,28
DYLATACJE
IZOLACJE m2 540,22 90,07 ponad plan 162,07
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,10 0,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 20,00 ponad plan 64,00 54,60
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 10 308,00 10 308,00 100% 10 308,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 0,00 83,90
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 5 000,00 1 500,00 30% 47 500,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 250,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 12 000,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 58,40 ponad plan 58,40 25,00
IZOLACJE m2 581,60 300,00 300,00 100% 300,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 0,00 0% 10 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 15,00 36,00 240% 36,00 15,00
IZOLACJE m2 1 334,08 0,00 300,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 31 214,00 ponad plan 58 214,00
Stal sprężająca kg 16 572,00 8 286,00 8 286,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 416,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 968,50 300,00 768,50 256% 968,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 566,78 113% 1 700,33 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02 200,51 ponad plan 200,51
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 0,00 85,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 3 000,00 4 210,50 140% 4 210,50
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 10 000,00 ponad plan 160 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 386,00 320,00 83% 500,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 40,00 0,00 0% 43,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,005 33% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,93 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,92 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 200,00 100% 4 757,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 260,00 130% 4 073,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 120,00 120,00 100% 1 380,00 100,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 16,00 80% 400,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 4,00 100% 176,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 0,00 0% 11,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0,00 0% 11,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 22 190,00 1 500,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 7 957,00 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 13 100,00 1 700,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 000,00 1 000,00 100% 49 650,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 20,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 0,00 0% 662,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 378,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 40,00 40% 360,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 6,00 120% 42,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 0,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 6,00 0,00 0% 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 4,00 4,00 100% 12,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 8,00 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 1 000,00 250% 4 700,00 400,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 6,00 67% 9,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 5,00 5,00 100% 5,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00

– czerwiec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 26 VI – 03 VII 2020 Wykonana ilość tydzień                                 26 VI – 03 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 02.07.2020 Plan na tydzień                 3-9 VII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ2
MOPII
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 3 500,00 413% 989 109,13 848,05
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
MZ2
MOPII parkingi
9+100-9+150
11+400-11+600
2+600-2+950
3+900-4+000
7+000-7+200
0+100-0+200
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 10 700,00 45% 867 450,90 23 983,83
S61
DZ4
8+160-8+790
12+480-12+518
12+520-12+600
9+690-8+740
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 7 850,00 52% 979 775,50 15 196,96
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 0,00 0% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,34% 22% 24,67% 1,54%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-05/DD39
RK-01/DZ1b
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 26,50 1 055,20
RK-01/DZ-4 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 16,00 208,00
Warstwy konstrukcyjne
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 0,00 0% 204 770,00 21 215,78
S61
DZ2
5+170-5+520
0+640-0+756
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 2 072,00 7% 204 104,83 29 452,53
Rondo Gostery Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 748,00 15% 54 288,83 4 888,24
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
L01
L04
12+990-13+050L
13+010-13+180P
13+050-13+180P
9+350-9+625
14+120-14+140LiP
6+140 – 6+555
0+950 – 0+970
0+970 –1+130
0+070 – 0+130
0+110 – 0+180
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 18 318,00 197% 247 650,50 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 4+030-3+670
3+670-3+580
4+335-4+365
2+310-2+450
2+980-3+150
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 14 700,00 122% 37 907,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
DZ2 0+000-0+100 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 159,00 5% 10 272,00 3 331,89
DW677
L03L
DZ1a
Dz1b wjazd
0+660-0+780
0+200-0+220
0+000-0+110
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 1 730,00 64% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 0,22% 51% 4,16% 0,42%
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 119,00 2 649,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 1,93% 106% 0,06 1,81%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62                     120,00 1 535,50
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88                     387,00 942,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
DW677
L04L
S61
0+000 – 0+130
0+813 – 0+960
0+813 – 0+960
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67                  5 015,20 ponad plan 77 932,20
S61
L04L
0+813 – 0+960
0+000 – 0+071
Rowy szczelne m 10 718,02                     545,00 ponad plan 545,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 900,00 900,00 100% 1 826,21
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 300,00 150,00 50% 450,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 2 986,32 764,05 764,05 100% 2 986,32
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 30 407,20 7 000,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00 1 100,00 100% 1 100,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 4 000,00 4 000,00 100% 4 000,00 4 033,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 69,00 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,00 0,05
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 41,00 28,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 0,00 6 911,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 144,60 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 050,10 300,00 0,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,10 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 6 000,00 3 657,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 123,70 108,70 100,00 92% 115,00
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 0,00 22,60
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 502,40 502,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 134,26 134,26
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 702,41 252,41 0,00 0% 450,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 988,16 197,16 98,58 50% 889,58
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 91,60 0,00 91,60
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 0,10
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 0,00 10 308,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 292,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 0,00 5 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 200,00 0,00 0% 0,00 250,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 12 000,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 25,00 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 581,60 0,00 300,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 10 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 20,00 0,00 0% 0,00 15,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 114,10 28,53 ponad plan 114,10
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 0,00 0% 284,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 968,50 200,00 0,00 0% 200,00 300,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 1 133,55 ponad plan 1 133,55 500,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 208,40 ponad plan 1 908,40
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 64,30 14,00 ponad plan 55,80
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 3 000,00 0,00 0% 0,00 3 000,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 81,80 14,00 ponad plan 54,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 10 000,00 ponad plan 150 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 386,00 0,00 0% 180,00 386,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 0,00 0% 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 43,00 ponad plan 43,00 40,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,018 120% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,92 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,90 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 200,00 100% 4 557,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 200,00 100% 3 813,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 80,00 ponad plan 1 260,00 120,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 16,00 80% 384,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 6,00 6,00 100% 172,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 1,00 100% 11,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 1,00 100% 11,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 4,00 100% 22,00 5,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 200,00 1 200,00 100% 48 650,00 1 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 500,00 1 500,00 100% 26 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 500,00 1 500,00 100% 25 820,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 1,00 50% 20,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 662,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 1 730,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 378,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 0,00 0% 320,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 5,00 100% 36,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 0,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 2,00 2,00 100% 12,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 4,00 0,00 0% 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 4,00 0,00 0% 8,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 400,00 100% 3 700,00 400,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 3,00 9,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 0,00 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 100,00 0,00 0% 800,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                   19-25 VI 2020 Wykonana ilość tydzień 19-25 VI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 25.06.2020 Plan na tydzień 26.06 – 02.07.2020
3 4 5 6
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 2 610,36 0,00 0% 848,05
Roboty ziemne
10+870-10+950
9+100-9+150
11+400-11+600
5+000-5+200
6+700-7+500
9+200-9+500
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 9 400,00 31% 856 750,90 23 983,83
8+160-8+790
12+480-12+517
7+740 – 7+900
Nasypy m3 1 007 328,18 19 486,23 9 350,00 48% 971 925,50 15 196,96
7+550-7+571 Wykonanie GWN m3 112 462,00 5 623,10 588,00 10% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,34% 18% 24,33% 1,54%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 28,50 1 028,70
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 14,50 192,00
Warstwy konstrukcyjne
5+210-5+290
5+650-5+670
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 24 513,17 2 520,00 10% 184 770,00 21 215,78
10+000-10+500
5+700-6+400
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 24 543,77 4 280,00 17% 190 032,83 29 452,53
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 0,00 0% 53 540,83 4 888,24
16+720-16+940P
9+300-9+480L
16+940-16+998P
16+322-16+440P
14+165-14+345P
14+050-14+125P
13+010-12+930P
14+165-14+139P
16+322-16+158P
5+640 – 5+650
5+640 – 6+020
6+140 – 6+560
C5/6 m2 464 347,00 11 606,39 28 916,00 249% 229 332,50 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
4+080-4+370 C8/10 m2 310 633,63 15 082,83 290,00 2% 23 207,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
0+000-0+200
0+000-0+100
0+000-0+240
0+660-0+7800+00
0+000-0+240
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 8 775,00 ponad plan 15 540,00 12 651,63
0+200-0+220
0+000-0+100
0+000-0+240
0+660-0+7800+00
0+000-0+240
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 5 878,00 ponad plan 10 113,00 3 331,89
0+000-0+240 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 538,00 ponad plan 7 004,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,53% 0,25% 46% 3,95% 0,00
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 136,00 2 070,50
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,75% 0,28% 37% 0,04 0,02
Krawężniki betonowe m 6 096,62                    29,00 1 415,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
0+170 – 0+300
11+550-12+100
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            12 637,00 ponad plan 72 917,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 5,01 ponad plan 926,21 900,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 100,00 ponad plan 300,00 300,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 2 986,32 1 416,16 ponad plan 2 222,27 764,05
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 494,94 ponad plan 1 500,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 0,00 0% 10 245,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 ponad plan 0,02
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 25 457,00 ponad plan 105 457,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00 0,00 0% 0,00 1 100,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 ponad plan 0,02
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,16 1,16 ponad plan 43,16
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 0,00 4 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 0,00 69,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 77,80 77,80 77,80 100% 77,80
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 200,00 0,00 0% 0,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 200,00 0,00 0% 0,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 200,00 0,00 0% 205,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 0,00 144,60
IZOLACJE m2 1 050,10 0,00 300,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 0,10
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 713,25 463,25 ponad plan 1 713,25
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 69,40 1,40 ponad plan 69,40
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 383,70 637,78 ponad plan 1 383,70
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 4 828,50 205,80 4% 6 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 84,00 36,00 43% 84,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 123,70 15,00 ponad plan 15,00 108,70
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 250,00 0,00 0% 502,40
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 702,41 450,00 252,41
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 51,00 20,00 0,00 0% 51,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 988,16 791,00 197,16
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 400,00 0,00 0% 1 750,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 200,00 0,00 0% 350,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 10 308,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton – fundamentów przyczółków C30/37 m3 868,00 240,00 0,00 0% 868,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 0,00 200,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 12 000,00
Beton – fundamentów filarów C30/37 m3 59,50 59,50
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 108,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 25,00 0,00 0% 0,00 25,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 0,00 0% 10 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 30,00 0,00 0% 0,00 20,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 0,00 100,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00 4 619,40 ponad plan 34 000,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 114,10 28,53 ponad plan 85,58
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 9,58 0,00 0% 27 000,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 0,00 0% 284,00 284,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 968,50 200,00 200,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 200,00 200,00 100% 1 700,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00 0,00 0% 291,05
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 9,58 ponad plan 300,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 1 219,51 0,00 0% 0,00 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 18,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 12 195,12 20 000,00 164% 140 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 180,00 386,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 ponad plan 3 000,00 3 000,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,04 0,020 50% 0,89 0,02
P6 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,91 0,01
P7 kpl. 1,00 0,015 0,005 33% 0,89 0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 300,00 150% 4 357,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 200,00 100% 3 613,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 100,00 80,00 80% 1 180,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 60,00 100% 562,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 24,00 120% 368,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 3,00 ponad plan 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 6,00 8,00 133% 166,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 10,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 1,00 100% 10,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 6,00 100% 18,00 4,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 500,00 1 000,00 40% 47 450,00 1 200,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 3 500,00 0,00 0% 37 010,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 2 500,00 1 200,00 48% 25 000,00 1 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 800,00 1 200,00 67% 24 320,00 1 500,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 3 000,00 0,00 0% 58 735,03
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zbiornik ppoż V=200m3, podziemny  wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 ponad plan 1,00
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 0,50 50% 1,50
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry: na cele byt-gosp.  Q=9m3/h,na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,50 ponad plan 0,50
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 0,00 0% 1,00
zbiornik wyrównawczy  V=70m3,  wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
komora z zaworem antyskażeniowym kpl. 2,00 1,00 ponad plan 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 ponad plan 3,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 19,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 2,00 67% 111,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 100,00 0,00 0% 662,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 100,00 83% 1 630,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 80,00 0,00 0% 378,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 100,00 33% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 320,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 8,00 8,00 100% 31,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 2,00 0,00 0% 10,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i opraw