2020

– wrzesień:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 4-10 IX 2020 Wykonana ilość tydzień 4-10 IX 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 10.09.2020 Plan na tydzień  11-17 IX 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
P.T. 15+000-15+200 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 200,00 24% 1 163 232,00 848,05
Roboty ziemne
DL3
DD42
DD37
DD43
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 4 250,00 ponad plan 950 230,90
DZ5 chodnik, pobocza
DD42
Nasypy m3 1 007 328,18 1 640,00 ponad plan 1 032 095,50
S61 9+400-10+800
14+700-15+200
8+700-9+100
14+200-14+600
16+700-17+000
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 2 000,00 ponad plan 6 950,00
Odwodnienie % 100,00 1,96% 0,50% 26% 29,79% 1,96%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-02/DZ-6
RK-04/DL-3
RK-02/DD-33
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 33,00 1 363,40
RK-01/DD-33 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 10,50 312,60
Ścieki
Rondo Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 90,00 804,00
Warstwy konstrukcyjne
DL1
P.T.
P.T.
P.T.
DL2
0+000-0+060
1+700 – 2+104
2+560 – 2+600
2+900 – 3+300
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 6 872,26 10 598,00 154% 315 398,00 6 872,26
S61
DD19
15+300-15+700
0+020 – 0+343
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 2 840,00 58% 61 337,33 4 888,24
C5/6 m2 464 347,00 18 570,22 0% 18 570,22
DL1
DZ5
0+000-0+200 C3/4 i C0,4/0,5 3 277,43 1 465,00 45% 26 155,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 9+310-9+340
10+700-10+900
10+390-10+700
13+550-13+689
10+150-10+390
C8/10 m2 310 633,63 18 099,40 13 190,00 73% 254 507,00 18 099,40
S61 5+900-6+800
6+965 – 7+495
7+495 -6+965
6+795 – 5+800
5+200 – 5+800
C35/45 m2 285 546,38 23 793,72 35 900,00 151% 71 620,00 23 793,72
Roboty bitumiczne
DZ4
DW677
0+000-0+586
0+460-0+590
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 5 910,00 29% 41 564,20 12 651,63
DW677 0+460-0+590 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 1 105,00 33% 19 526,20 3 331,89
DZ4
DW677
0+000-0+586
0+460-0+590
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 6 762,81 4 805,00 55% 26 573,00 6 762,81
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 P.T. Km 2+300
Km 2+500
km 2+660
KM 2+800
km 3+000
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 112,44 2 154,00 102% 8 880,00 2 112,44
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 231,00 230,00 100% 5 395,60 231,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 0,21% 12% 0,23 1,81%
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88 106,00 3 105,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02 0,01 63% 0,03 0,02
S61
S61
S61
S61
DZ2
DZ2
L01P
6+300 – 6+650
7+760 – 7+800
1+360 – 1+410
1+270 – 1+360
0+000 – 0+070
0+370 – 0+445
0+070 – 0+230
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 10 998,83 206 502,54
S61
S61
S61
DZ2/DD11
6+890 – 6+980
7+800 – 8+040
5+380 – 5+540
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 8 564,28 53 148,43
DZ2 0+000 – 0+080 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 124,00 632,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 597,00 6 500,00 10 597,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 17,00 ponad plan 29,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 76,99 ponad plan 161,99
IZOLACJE m2 1 062,12 563,48 ponad plan 743,48
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 14,00 ponad plan 120,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 82 212,00 16 442,40 ponad plan 57 548,40
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 18 606,00 3 000,00 ponad plan 3 000,00 9 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 35,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 451,00 100,00 ponad plan 100,00
IZOLACJE m2 3 499,62 350,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 421,20 100,00 ponad plan 100,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 92,16 73,73 ponad plan 73,73 92,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 43,83 0,00 0% 43,83
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 9,46 0,00 0% 0,00
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 16,13 0,00 0% 16,13
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 20,00 24,00
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 43,11 22,00 21,00
IZOLACJE m2 758,18 225,00 112,50 50% 339,95
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 147,74 118,19 ponad plan 118,19
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 90,80 80,00 10,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 89,24 80,32 ponad plan 80,32 89,24
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 65,60 55,76 10,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 88,80 6,00 ponad plan 50,40
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 18 682,00 ponad plan 63 682,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 279,00 ponad plan 571,00
Łożyska szt. 12,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 2 000,00 ponad plan 2 000,00 4 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 81,00 16,00 ponad plan 16,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 33,00 0,00 16,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 3 000,00 98 000,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 100,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Belka T24 szt. 52,00 11,00 11,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 294,77 294,77 ponad plan 294,77
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 20,00 0,00 0% 89,90
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 117,48 117,00 117,48 100% 117,48
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 548,31 548,31 27,42 5% 548,31
Warstwa ścieralna – SMA m2 491,35 0,00 491,00
Nawierzchnie na chodnikach m2 357,95 358,00 0,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 6 040,00 12 080,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 88,50 ponad plan 88,50
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 34,22 0,00 34,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 66,78 ponad plan 2 267,10
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02 200,51 200,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 94,44 ponad plan 1 594,44
IZOLACJE m2 2 235,00 0,00 400,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,00 0,30
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 12,60 ponad plan 312,60
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 360,00 320,00 ponad plan 1 000,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Łożyska szt. 16,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 493,20 493,20 ponad plan 493,20
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 3 030,15 2 000,00 ponad plan 2 000,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 318,00 13 318,00 ponad plan 37 318,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 81,80 27,30 ponad plan 81,80
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 149,58 800,00 ponad plan 800,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 14 000,00 6 000,00 43% 14 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 20,00 ponad plan 20,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 200,00 ponad plan 200,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 27,40 ponad plan 54,80
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,010 ponad plan 0,93
P6 kpl. 1,00 0,010 ponad plan 0,96
P7 kpl. 1,00 0,010 ponad plan 0,96
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 100,00 100% 5 173,19 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 582,00 50,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 5,00 7,00 140% 495,00 5,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 3,00 3,00 100% 210,00 3,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 3,00 3,00 100% 28,00 3,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 10,00 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 27 750,00 800,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 8 457,00 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 18 320,00 1 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 000,00 67% 47 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 500,00 500,00 100% 29 800,00 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 500,00 500,00 100% 29 120,00 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 10,00 10,00 100% 10,00 20,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 26,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 1,00 3,00 300% 125,00 1,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 60,00 100% 942,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 1 920,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 200,00 100% 13 662,00 200,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów mb 259,00 0,00 30,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 1 300,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 1 237,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 900,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 150,00 150,00 100% 300,00 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 5,00 100% 9,00 5,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 5,00 5,00 100% 10,00 5,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 400,00 400,00 100% 600,00 400,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna kpl 1,00 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 28 VIII – 03 IX 2020 Wykonana ilość tydzień                           28 VIII – 03 IX 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 03.09.2020 Plan na tydzień  4-10 IX 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 P.T.
DL1
13+500 – 13+800 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 1 300,00 153% 1 163 032,00 848,05
Roboty ziemne
S61
MOP
S61
S61
S61
DL1
DL3
11+000-11+100
11+600
6+200-6+500
7+500-7+600
3+600-3+800
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 8 450,00 ponad plan 945 980,90
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
S61 P.T.
DD12
DD11
13+000 – 13+400
16+000 – 16+140
16+500 – 16+700
13+800 – 14+100
15+900 – 16+200
0+000-0+890
0+000-0+068
Nasypy m3 1 007 328,18 300,00 ponad plan 1 030 455,50
S61 13+800 – 13+860
13+720 – 13+760
15+290-15+320
15+720-15+740
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,24 950,00 42% 97 422,00 2 249,24
S61 9+200-10+800
11+600 – 11+900
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 680,00 ponad plan 4 950,00
Odwodnienie % 100,00 1,96% 1,11% 56% 29,29% 1,96%
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-01/DD12
PD-01/DD26
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 29,00 102,00
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-06/DZ-4
RK-05/DZ-4
RK-05/DD-41
RK-02/DD41
RK-05/DD41
RK-07/DZ-6
RK-01/DD38
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 90,30 1 330,40
Ścieki
WD9 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 104,00 714,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 11+000-11+0+060 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 1 800,00 ponad plan 270 604,00
S61
S61
DD19
DD11
DD12
11+300 – 11+590
11+000 – 11+100
0+220-0+343
0+000-0+068
0+000-0+089
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 6 872,26 4 100,00 60% 304 800,00 6 872,26
S61
S61
S61
L04
11+110-11+600
10+890-10+960
8+160 – 8+170
0+175 – 0+220
C5/6 m2 464 347,00 18 570,22 13 075,00 70% 370 227,00 18 570,22
DD32
DD19
DD21
CPR
0+150 – 1+600
0+000-0+343
0+000-0+340
C3/4 i C0,4/0,5 3 277,43 12 456,00 380% 24 690,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 8+766-9+310
9+205-9+295
C8/10 m2 310 633,63 18 099,40 6 657,00 37% 241 317,00 18 099,40
S61  2+306 – 2+670
4+375 – 5+200
2+670 – 3+413
C35/45 m2 285 546,38 23 793,72 19 320,00 81% 35 720,00 23 793,72
Roboty bitumiczne
DZ4
DZ5
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 4 422,00 35% 37 864,20 12 651,63
DZ4
DZ5
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 4 422,00 133% 18 421,20 3 331,89
DZ4
DZ5
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 6 762,81 3 430,00 51% 22 873,00 6 762,81
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 4+000
7+800
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 112,44 906,00 43% 6 726,00 2 112,44
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 6,42% 355% 0,23 1,81%
Rondo
WD9
Krawężniki betonowe m 6 096,62 548,00 2 822,50
Rondo
WD10
Krawężniki kamienne m 467,20 94,00 706,50
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88 80,00 2 999,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02 0,01 71% 0,01 0,02
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ2
6+620 – 6+670
5+650 – 6+000
8+180 – 8+500
4+840 – 5+000
5+150 – 5+300
7+370 – 7+550
0+620-0+756
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 12 472,90 195 503,71
DZ2 0+500 – 0+756 Umocnienie poboczy humusem i obsianie nasionami traw m2 1 719,84 266,00 751,24
S61
S61
DZ2
7+030 – 7+450
5+160 – 5+540
0+620-0+756
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 8 310,82 44 584,15
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 76,00 17,00 ponad plan 72,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 597,00 3 000,00 ponad plan 6 500,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 42,00 ponad plan 42,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 25,00 ponad plan 85,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 30,38 24,30 ponad plan 24,30
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00 ponad plan 2 200,00
IZOLACJE m2 3 499,62 135,00 ponad plan 135,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 43,83 ponad plan 43,83 43,83
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 0,00 9,46
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 16,13 ponad plan 16,13 16,13
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 168,00 168,00 100% 335,86
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 20,00 ponad plan 20,00
DYLATACJE
IZOLACJE m2 758,18 227,45 225,00
Schody robocze z balustradą m 32,94 32,94 ponad plan 32,94
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
Schody robocze z balustradą m 36,29 29,03 ponad plan 29,03
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 554,70 30,00 ponad plan 539,70
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 000,00 ponad plan 45 000,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 261,75 ponad plan 1 047,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 4 000,00 ponad plan 30 000,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 1,90 ponad plan 114,90
IZOLACJE m2 581,60 281,60 ponad plan 581,60
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 19,90 ponad plan 89,90 20,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 117,48 0,00 117,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 73,90 ponad plan 177,00
IZOLACJE m2 1 334,08 1 034,08 ponad plan 1 334,08
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 548,31 520,89 ponad plan 520,89 548,31
Nawierzchnie na chodnikach m2 357,95 0,00 358,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 109,09 ponad plan 1 963,53
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 379,22 ponad plan 529,22
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 12 080,00 6 040,00 ponad plan 6 040,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 14,00 14,00 100% 72,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 900,00 900,00 100% 1 500,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 685,00 685,00 100% 64 685,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 8,00 8,00 100% 638,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 4 210,00 0% 8 421,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 20,40 20,40 100% 20,40
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 119,40 79,38 66% 119,38
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 8 000,00 14 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 39,00 39,00 100% 82,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 54,80 27,40 50% 27,40
IZOLACJE m2 2 741,36 800,00 800,00 100% 800,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 120,00 ponad plan 6 037,54
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 100,00 100% 5 073,19 100,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 5,00 8,00 160% 488,00 5,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 3,00 3,00 100% 207,00 3,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 ponad plan 14,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 000,00 ponad plan 61 600,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 000,00 67% 46 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 500,00 600,00 120% 29 300,00 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 500,00 600,00 120% 28 620,00 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 10,00 0,00 0% 0,00 10,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 25,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 1,00 0,00 0% 122,00 1,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 882,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 0,00 0% 1 820,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 13 462,00 200,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 1 100,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 1 037,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 200,00 100% 700,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 150,00 150,00 100% 150,00 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 4,00 5,00
SOU 2
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 400,00 100% 1 400,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 5,00 5,00 100% 5,00 5,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 200,00 200,00 100% 200,00 400,00

– sierpień:

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 21-27 VIII 2020 Wykonana ilość tydzień 21-27 VIII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 27.08.2020 Plan na tydzień  28 VIII – 03 IX 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
DD19
S61 PT
S61 PT
S61 PT
DL1
DL2
0+020-0+348
13+000-13+200
13+800-14+100
15+900 – 16+100
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 13 000,00 1226% 1 161 732,00 848,05
Roboty ziemne
S61
S61
S61
DZ2
11+400 – 11+600
4+700-5+100
5+100-5+700
0+000-0+756
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 6 250,00 21% 937 530,90
S61
S61
S61
DD32
DD19
12+200 – 12+500
8+590-8+600
8+800 – 9+000
0+400-1+100
0+020-0+348
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 3 580,00 16% 1 030 155,50
S61 15+200 – 15+260 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 350,00 7% 96 472,00 2 249,24
DZ2 0+260-0+640 Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 320,00 ponad plan 4 270,00
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,91% 47% 28,18% 1,96%
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-01/L04L
PD-01/DD33
PD-01/DL-1
L04L
DD33
DL1
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 41,50 73,00
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-07/DW677
RK-06/DL-3
RK-05/DZ-6
DW677
DL3
DZ6
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 33,80 1 240,10
Ścieki
WD9 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 140,00 610,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 11+100 – 11+350
11+300-11+600
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 12 450,00 ponad plan 268 804,00
S61
DD32
DD32
S61
DD19
11+600 – 16+800
0+100 – 0+500
1+100-1+400
7+800-8+100
0+020-0+200
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 6 400,00 52% 248 527,83 6 872,26
S61
S61
S61
S61
DZ5
DZ5
DZ4
8+100 – 8+150
10+800-10+860
11+050 – 11+220
11+640 – 11+800
0+420 – 0+509
0+000 – 0+060
0+000 – 0+230
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 22 004,00 63% 357 152,00 18 570,22
DZ5
DD15
0+000-0+040
0+000-0+498
C3/4 i C0,4/0,5 3 945,06 2 550,00 65% 12 234,00 3 277,43
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 9+940-9+750
8+766-9+220
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 6 762,00 30% 234 660,00 18 099,40
S61 3+580-4+400 C35/45 m2 285 546,38 16 400,00 ponad plan 16 400,00 23 793,72
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 0,00 0% 24 324,40 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 0,00 0% 13 999,20 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 0,00 0% 9 324,00 6 762,81
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 7+440
7+560
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 760,00 ponad plan 5 820,00 2 112,44
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 2,56% 113% 0,16 1,81%
DW677
DZ4
Krawężniki betonowe m 6 096,62 267,00 2 274,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) 0,02
S61
S61
DZ2
DZ2
DZ2
4+940 – 5+000
6+400 – 6+620
0+500 – 0+640
0+000 – 0+170
0+270 – 0+370
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 8 604,30 ponad plan 183 030,81
DZ2 0+300 – 0+500
0+100 – 0+204
0+500 – 0+640
Umocnienie poboczy humusem i obsianie nasionami traw m2 1 719,84 485,24 ponad plan 485,24
S61
S61
DZ1B
DZ2
6+700 – 6+810
7+150 – 7+380
0+020 – 0+140
0+000 – 0+080 oraz 0+455 – 0+620
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 10 231,67 ponad plan 36 273,33
DZ2 0+265 – 0+500 Umocnienie poboczy m2 92 429,27 508,00 ponad plan 508,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) % 100,00
DZ2 Bariery ochronne stalowe 537,00 ponad plan 537,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 109,55 109,55 100% 2 045,31
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 12,00 153% 12,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 34 800,81 25 914,00 74% 210 914,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 34,35 34,35 100% 34,35
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 510,42 297,29 0,00 0% 510,42
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 2,00 0,00 0% 0,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 83,65 ponad plan 119,50 83,15
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 22,60 22,60 100% 22,60
IZOLACJE m2 758,18 530,73 0% 227,45
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 0% 2 485,76
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 0% 594,50
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 554,70 15,00 ponad plan 509,70
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 600,00 ponad plan 1 660,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 924,89 0,00 0% 0,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 20 000,00 ponad plan 95 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 276,25 ponad plan 785,25
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 250,00 71% 1 800,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 2,00 ponad plan 113,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 29,60 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 58,00 14,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 600,00 900,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 64 000,00 685,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 630,00 8,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 2 000,00 0,00 0% 11 130,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 20,00 0,00 0% 0,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 60,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 2 000,00 4 210,50 211% 8 421,00 4 210,00
0 Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 10,00 0,00 0% 0,00 20,40
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 40,00 40,00 100% 40,00 119,40
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,00 0%
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 5 000,00 5 000,00 100% 8 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 43,00 39,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 40,00 0,00 0% 0,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 100,00 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 54,80 0,00 54,80
IZOLACJE m2 2 741,36 0,00 800,00
Przepusty skrzynkowe
P6 kpl. 1,00 0,020 0,000 0% 0,95
P7 kpl. 1,00 0,020 0,000 0% 0,95
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 120,00 60% 5 917,54
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 120,00 200,00 167% 4 973,19 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 60,00 60,00 100% 1 624,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 6,00 60% 480,00 5,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 2,00 100% 9,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 3,00 150% 204,00 3,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 1,00 100% 13,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00 100% 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 1,00 100% 20,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 1,00 0,00 0% 0,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 1,00 17% 25,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 10,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 1,00 50% 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 0,00 0% 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 0,00 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 200,00 800,00 67% 27 750,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 0,00 0% 8 457,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 800,00 53% 18 320,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 2 500,00 167% 45 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 28 700,00 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 28 020,00 500,00
Montaż zaworów zwrotnych wraz z „gabionami” pod zaworami (elementy zaworu zestawione przy odpowiednim zbiorniku) szt. 204,00 0,00 10,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 0,00 0% 4,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 25,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 1,00 50% 122,00 1,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 30,00 50% 1 820,00 100,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 120,00 120,00 100% 248,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 300,00 150% 900,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 837,00 200,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 160,00 300,00 188% 500,00 200,00
Kabel YKY 4x70mm2 m 1 212,00 0,00 150,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 4,00 5,00
SOU 2
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 1 000,00 400,00
SOU 3
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 28,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 28,00 0,00 5,00
Słup stalowy  klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 2 430,00 0,00 200,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień         14-20 VIII 2020r. Wykonana ilość tydzień   14-20 VIII 2020r. Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 20.08.2020 Plan na tydzień     21-27 VIII 2020r.
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 9+750-10+100
10+900-11+000
8+800 – 9+100
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 5 050,00 476% 1 148 732,00 1 060,06
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 5,00% 0,95% 19% 0,28 5,00%
DW677 0+750 – 0+933 Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 594,75 32 104,75
Roboty ziemne
S61
S61
DL2
11+400 – 11+600
4+500 – 4+900
9+100-9+150
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 6 000,00 20% 931 280,90 29 979,79
S61 16+500 – 16+900
7+590 – 7+690
8+590-8+610
9+200 – 9+500
10+500 – 10+900
12+200 – 12+500
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 5 150,00 23% 1 026 575,50 22 134,63
S61 15+400 – 15+800
7+750 – 8+163
15+830 – 16+130
15+200 – 15+260
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 7 632,00 164% 96 122,00 4 666,78
S61 14+100 – 14+300
1+300 – 2+100
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 250,00 ponad plan 3 950,00
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,37% 19% 27,27% 1,93%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-08/DD41
RK-07/DD41
RK-06/DD41
RK-07/DD39
DD41
DD39
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 54,00 1 206,30
Warstwy konstrukcyjne
S61 9+130 – 9+200
15+130-15+140
11+550 – 11+600
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 2 100,00 ponad plan 256 354,00
S61
S61
S61
DD21
10+900-11+250
6+900 – 7+050
9+100-9+150
0+000 – 0+340
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 12 250,00 100% 242 127,83 12 271,89
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
L01P
13+295 – 13+564
9+950 – 10+100
9+130 – 9+200
9+750 – 9+900
10+800 – 10+820
11+050 – 11+110
7+800 – 8+100
0+130 – 0+230
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 14 495,00 42% 335 148,00 34 819,16
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 0+870-1+139
0+920-1+139
0+480-0+920
0+350-0+480
0+850-1+085
10+460-10+800
9+940-10+460
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 22 600,00 100% 227 898,00 22 624,25
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 0,00 0% 24 324,40 15 814,54
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 0,00 0% 13 999,20 4 164,86
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 0,00 0% 9 324,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 6+980
7+120
11+300
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe m2 900,00 ponad plan 5 060,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 0,86% 38% 0,14 2,26%
WD9 Krawężniki betonowe m 6 096,62 90,00 2 007,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
DW677
S61
DZ1b
S61
0+640– 0+820
5+540 – 5+650
0+135 – 0+243
4+900 5+120
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 10 149,70 ponad plan 174 426,51
S61 6+560 – 6+700 Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 3 154,90 ponad plan 26 041,66
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 109,55 109,55 100% 1 935,76 109,55
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 280,00 ponad plan 566,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 0,00 0% 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 85,26 0,00 0% 60,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 45,97 0,00 0% 106,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 587,00 200,00 ponad plan 1 310,90
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 304,20 12,00 12,00 ponad plan 292,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 34 800,81 54 543,00 157% 185 000,00 34 800,81
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 68,70 0,00 34,35
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,38 ponad plan 0,40
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 103,60 51,80 ponad plan 103,60
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 892,30 392,30 ponad plan 892,30
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
IZOLACJE m2 510,42 510,42 297,29
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,45 ponad plan 0,50
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 4,90 ponad plan 64,90
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 24,20
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 43,83 0,00 0% 0,00
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 8,07 0,00 0% 0,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 443,92 443,92 ponad plan 443,92
Warstwa ścieralna – SMA m2 399,53 399,53 ponad plan 399,53
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 77,86 ponad plan 167,86
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Ścieki skarpowe m 2,00 0,00 2,00
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 35,85 ponad plan 35,85
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 0,00 22,60
IZOLACJE m2 758,18 227,45 530,73
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 26,85 ponad plan 268,51
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 4 033,00 4 033,00 100% 10 485,80
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 17,30 3,46 20% 17,30
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 43,40 21,70 50% 43,40
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 315,24 315,24 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 0,00 0% 2 485,76 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 81,50 100% 594,50 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 0,00 0% 292,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 0,00 924,89
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 5 000,00 ponad plan 75 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 261,75 0,00 0% 509,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 95,50 0,00 0% 0,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 200,00 57% 1 550,00 350,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Łożyska szt. 24,00 16,00 ponad plan 16,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 307,64 27,64 ponad plan 307,64
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 460,23 60,23 ponad plan 460,23
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 428,10 30,00 ponad plan 458,10
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 646,24 150,00 23% 1 519,36
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 88,50 0,00 0% 0,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 29,60 0,00 29,60
IZOLACJE m2 923,44 277,03 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 4 000,00 11 130,00 278% 11 130,00 2 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 43,00 43,00 100% 85,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,10 0,00 20,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 50,00 0,00 0% 0,00 60,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 35,29 35,29 35,29 100% 35,29
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 2 000,00 0,00 0% 4 210,50 2 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 10,40 0,00 0% 0,00 10,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 40,00 0,00 0% 0,00 40,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 0,00 0% 3 000,00 5 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 39,00 0,00 0% 43,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 86,50 0,00 40,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,92
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,95 0,020
P7 kpl. 1,00 0,95 0,020
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 120,00 60% 5 797,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 120,00 120,00 100% 4 773,19 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 1 564,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 20,00 ponad plan 582,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 10,00 100% 474,00 10,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 0,00 0% 7,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 6,00 300% 201,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 0,00 0% 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 1,00 100% 19,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Montaż osadnika wirowego kpl 5,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 2,00 33% 24,00 6,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 8,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 0,00 0% 0,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 1,00 0,00 0% 0,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 0,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 200,00 1 000,00 83% 26 950,00 1 200,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 300,00 100% 8 457,00 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 500,00 1 300,00 87% 17 520,00 1 500,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 2 000,00 100% 60 600,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 500,00 100% 42 610,00 1 500,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 0,00 0% 4,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 2,00 200% 24,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 6,00 300% 121,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 100,00 167% 882,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 60,00 100% 1 790,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 ponad plan 628,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 ponad plan 13 462,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 120,00 0,00 0% 128,00 120,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 200,00 200,00 100% 320,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 600,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 300,00 300,00 100% 837,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 160,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 8,00 ponad plan 14,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 4,00 ponad plan 4,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 600,00 ponad plan 1 000,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Stropodach kpl 1,00 0,50 ponad plan 0,50
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 7-13 VIII 2020 Wykonana ilość tydzień 7-13 VIII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 13.08.2020 Wyjaśnienia Wykonawcy Plan na tydzień 14-20 VIII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61
S61 pas tech.
S61 pas tech.
S61 pas tech.
DL3
10+200-10+400 L
9+400 – 9+800
10+400-10+650
10+700-10+900
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 4 250,00 401% 1 143 682,00 1 060,06
Roboty ziemne
S61
S61
DW677
DL2
11+300-11+500
10+900-11+000
0+455-0+490
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 10 150,00 34% 925 280,90 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 29 979,79
S61 pas tech.
S61
S61
S61
S61 pas tech.
S61 pas tech.
S61 pas tech.
L01P
13+650 – 13+750
10+600-10+800 L
2+230+2+250
7+650-7+683
9+400 – 10+100
9+200 – 10+500
16+300 – 16+900
0+120-0+220
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 8 150,00 37% 1 021 425,50 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 22 134,63
S61 13+260-13+760 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 800,00 17% 88 490,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 4 666,78
S61 2+600-3+300
4+800-5+400
4+400-4+500
13+900-14+600
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) m3 38 253,39 3 700,00 ponad plan 3 700,00
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,68% 35% 26,90% 1,93%
Przepusty PP/PEHD – drogi
PT-13L/S61 Przepusty rurowe fi 600 m 67,50 7,50 16,00
PD-01/L04L 0+208,25 Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 15,00 31,50
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-05/DW677
RK-01/DD4
RK-04/DD4
RK-09/DD41
RK-06/DD27
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 51,80 1 152,30
RK-03/S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 12,30 302,10
Warstwy konstrukcyjne
S61
S61
DW677
10+860-10+990
11+200-11+300
0+455-0+490
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 3 400,00 ponad plan 254 254,00
DD15
S61 P.T.
S61
0+000-0+498
2+260-2+360
9+050 – 9+180
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 5 091,00 41% 229 877,83 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 12 271,89
S61
S61
MZ4
DZ2
S61
S61
13+300 – 13+760
9+750-10+100 P
0+030 – 0+080
0+275 – 0+300
9+000 – 9+200
13+564 – 13+693
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 13 050,00 37% 320 653,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 34 819,16
DZ4
MZ4
DZ2
CPR
DZ5
0+000 – 0+120 i 0+460 – 0+562
0+000 – 0+250
0+275 – 0+300
0+020 – 0+650
0+420 – 0+509
C3/4 i C0,4/0,5 3 945,06 4 915,00 125% 9 684,00 3 945,06
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61
S61
S61
S61
P.A.
P.A.
3+820-4+090
4+370-4+410
0+110-0+350
0+140-0+460
6+105-6+195
4+425-4+335
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 12 495,00 55% 205 298,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 22 624,25
C35/45 m2 285 546,38 14 871,08 0% 0,00 14 871,08
Roboty bitumiczne
DW677
DZ1b
DZ2
DZ1b wjazd
0+180-0+240
0+180-0+240
0+260-0+756
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 8 784,40 56% 24 324,40 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 15 814,54
DW677
DZ1b
DZ2
DZ1b wjazd
0+180-0+240
0+180-0+240
0+260-0+756
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 3 727,20 89% 13 999,20 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 4 164,86
DW677
DZ1b
DZ2
DZ1b wjazd
0+180-0+240
0+180-0+240
0+260-0+756
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 590,00 7% 9 324,00 Asortyment robót wykonano w poprzednich miesiącach 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
Nawierzchnia z kruszywa m2 16 282,04 407,05 0,00 0% 0,00 407,05
S61 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 2 100,00 ponad plan 4 160,00
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 288,75 0,00 0% 5 165,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 0% 2,26%
DZ2 Krawężniki betonowe m 6 096,62 30,00 1 917,50
DZ5 Obrzeża betonowe m 6 700,88 200,00 2 919,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 8+520 – 8+570
5+600 – 5+100
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 14 792,40 ponad plan 164 276,81
S61
DD16
5+660 –6+070
0+270 – 0+320
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 10 325,16 ponad plan 22 886,76
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 1 826,21 109,55
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 10 245,00 100% 20 490,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 597,00 3 500,00 ponad plan 3 500,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 0,00 0% 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 60,00 ponad plan 60,00 85,26
IZOLACJE m2 1 062,12 30,00 ponad plan 180,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 106,00 45,97
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 304,20 280,00 12,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 34 800,81 25 000,00 72% 130 457,00 34 800,81
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 18,00 16,20 90% 16,20
IZOLACJE m2 510,42 297,29 ponad plan 510,42
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 296,15 148,08 ponad plan 148,08
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 0,00 43,83
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 9,46 0,00 0% 0,00
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 16,13 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 050,10
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa ścieralna – SMA m2 399,53 399,53 0,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,20 0,20 100% 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 17,50 17,50 100% 117,50
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 119,50 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 24,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 6 452,80 4 033,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 36,60 7,32 20% 73,20
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 13,84 ponad plan 13,84 17,30
Prefabrykowane deski gzymsowe m 91,60 18,32 ponad plan 91,60
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 21,70 43,40
IZOLACJE m2 540,22 378,15 ponad plan 540,22
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 117,88 100% 2 485,76 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 81,50 100% 513,00 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 16 841,00 0,00 0% 30 000,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 292,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 924,89 0%
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 10 000,00 ponad plan 70 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 261,75 0,00 0% 509,00 261,75
Beton skrzydeł C30/37 m3 191,00 0,00 95,50
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 0,00 0% 1 350,00 350,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 328,95 328,95 ponad plan 328,95
Nawierzchnie na chodnikach m2 235,33 235,33 ponad plan 235,33
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 1 090,85 763,60 70% 1 854,45
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 1 369,36 646,24
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 88,50 0,00 88,50
IZOLACJE m2 923,44 0,00 277,03
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 14,00 14,00 100% 58,00
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 0,00 4 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 42,00 42,00 100% 42,00 43,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 156,50 0,00 50,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 35,29 0,00 35,29
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 360,00 680,00 ponad plan 680,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 4 210,50 2 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 20,40 0,00 10,40
Prefabrykowane deski gzymsowe m 119,38 0,00 40,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 27,60 27,60 27,60 100% 27,60
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 43,00 39,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 349,20 0,00 100,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,010 0,003 30% 0,91 0,010
P6 kpl. 1,00 0,94 0,010
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 200,00 100% 5 677,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 120,00 160,00 133% 4 653,19 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 40,00 ponad plan 1 564,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 6,00 60% 464,00 10,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 ponad plan 7,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 2,00 4,00 200% 195,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 18,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 0,00 0% 22,00 6,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 6,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 0,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 kpl 4,00 0,00 1,00
Roboty wykończeniowe – montaż pokryw i regulacja wysokościowa kpl 9,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 200,00 800,00 67% 25 950,00 1 200,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 8 157,00 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 200,00 800,00 67% 16 220,00 1 500,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 500,00 2 000,00 80% 58 600,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 1 500,00 100% 41 110,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 1 000,00 100% 28 700,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 1 000,00 100% 28 020,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 1,00 50% 4,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 22,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 2,00 100% 115,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 60,00 100% 782,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 0,00 0% 1 730,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 100,00 100% 528,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 150,00 50% 13 262,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 128,00 120,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 120,00 120,00 100% 120,00 200,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00 100% 400,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 300,00 300,00 100% 537,00 300,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 100,00 0,00 0% 900,00
SOU 2
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 6,00 ponad plan 6,00
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 1 960,00 400,00 ponad plan 400,00
Rura ochronna DVK110mm m 168,50 80,00 ponad plan 80,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 20,00 ponad plan 50,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Ściany wewnętrzne kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 31 VII – 06 VIII 2020 Wykonana ilość tydzień 31 VII – 06 VIII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 06.08.2020 Plan na tydzień 07-13 VIII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61
S61
DZ5
DL3
12+600 – 14+800
10+000-10+300 L
0+000-0+040  0+420-0+509
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 1 060,06 11 840,00 1117% 1 139 432,00 1 060,06
Roboty ziemne
DZ5
S61
S61
DL2
ZB29A
0+000-0+040  0+420-0+509
11+000-11+500
10+900-11+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 10 600,00 35% 915 130,90 29 979,79
S61
S61
pas technologiczny
pas technologiczny
pas technologiczny
S61
DD15
DD7
12+550-12+600
13+730-13+760
13+800 – 14+000
15+820 – 15+830
14+000 – 14+300
2+230+2+250
Nasypy m3 1 007 328,18 22 134,63 7 830,00 35% 1 013 275,50 22 134,63
S61 15+300 – 15+600
13+300 – 13+730
1+140-1+180
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 666,78 6 820,00 146% 87 690,00 4 666,78
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,12% 6% 26,22% 1,93%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-2.1/S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 10,30 289,80
Ścieki
Rondo Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 2,30 50,80
Rondo Ściek podchodnikowy m 51,50 5,00 56,50
Warstwy konstrukcyjne
S61
DZ5
11+650-11+780
9+753-10+000
11+100 – 11+220
10+860-10+990
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 18 451,00 ponad plan 250 854,00
S61 pas tech.
MOP droga MZ 4
MOP droga MZ 5
6+800-7+000 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 12 271,89 1 540,00 13% 224 786,83 12 271,89
DW677
Rondo
0+170-0+230 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 6 110,30 425,00 7% 58 497,33 6 110,30
S61
S61
MOP droga MZ 4
MOP droga MZ 6
MOP droga MZ 1
MOP droga MZ 2
S61
11+800 – 12+200
13+195 – 13+330
0+150 – 0+250
0+000 – 0+040
0+300 – 0+420
0+180 – 0+200
1+130 – 1+140
C5/6 m2 464 347,00 34 819,16 9 605,00 28% 307 603,00 34 819,16
DD7
DD21
MOP
0+000-0+260
0+340-0+443
C3/4 i C0,4/0,5 3 945,06 3 945,00 100% 4 769,00 3 945,06
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 5+200-6+030
4+380-4+700
3+580-3+820
C8/10 m2 310 633,63 22 624,25 14 595,00 65% 192 803,00 22 624,25
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 15 814,54 0,00 0% 15 540,00 15 814,54
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 164,86 0,00 0% 10 272,00 4 164,86
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 8 453,52 0,00 0% 8 734,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00
S61 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 1 003,00 ponad plan 2 060,00
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 288,75 330,00 114% 5 165,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 2,26% 0,38% 17% 0,13 2,26%
S61
S61
Rondo
6+800
4+000
Obrzeża betonowe m 6 700,88 191,00 2 719,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 8+500 – 8+580
3+230 – 3+300
3+760 – 3+020
2+560 – 2+760
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67 10 616,60 ponad plan 149 484,41
S61 3+230 – 3+300
5+254 – 5+594
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33 8 005,33 ponad plan 12 561,60
S61 2+940 – 3+130 Rowy szczelne m 10 718,02 475,00 ponad plan 2 128,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 10 245,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 7,85 0,00 0% 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 85,26 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 062,12 60,00 150,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 45,97 46,00 100% 106,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 105 457,00 34 800,81
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 2 033,00 ponad plan 8 033,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 0,00 18,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 48,40 48,40 48,40 100% 48,40
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 119,21 119,21 100% 596,04
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,30 3,96 3,96 100% 43,30
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 137,93 137,93 100% 919,51
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 3 911,00 3 911,00 100% 9 911,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 31,00 14,00 14,00 100% 31,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 4,90 0,00 0% 60,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 84,60 84,60 100% 144,60
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 9,46 0,00 9,46
Przekrycie dylatacyjne bitumiczne szczelne m 16,13 0,00 16,13
IZOLACJE m2 1 050,10 525,05 525,05 100% 1 050,10
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 443,92 443,92 0,00 0% 0,00
Warstwa ścieralna – SMA m2 399,53 0,00 399,53
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 335,71 90,00 27% 90,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,80 0,20
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 100,00 17,50
Bariera ochronna z poręczą H2W2 m 119,50 0,00 119,50
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 2 657,00 2 657,00 100% 9 657,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 0,00 24,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 2 419,80 ponad plan 6 452,80
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 29,28 ponad plan 65,88 36,60
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 21,70 ponad plan 21,70
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 117,88 117,88 100% 2 367,88 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 81,50 81,50 100% 431,50 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 16 841,00 0,00 0% 30 000,00 16 841,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 6 165,90 924,89
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 509,00 261,75
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 350,00 350,00 100% 1 350,00 350,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 763,50 152,70 152,70 100% 763,50
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 7 911,00 3 411,00 3 411,00 100% 7 911,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 29,00 29,00 29,00 100% 29,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 49,80 49,80 49,80 100% 49,80
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 37,40 37,40 100% 117,40
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 858,00 6 858,00 6 858,00 100% 10 858,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 30,00 15,00 15,00 100% 30,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 50,00 50,00 100% 103,10
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 26,06 26,06 26,06 100% 26,06
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 043,70 300,00 300,00 100% 300,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 1 090,85 1 090,85 100% 1 090,85 1 090,85
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 300,00 150,00 50% 150,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 969,36 969,36 100% 1 369,36
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 10,00 ponad plan 403,50
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 14,00 14,00 100% 44,00 14,00
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 0,00 42,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Dylatacja modułowe mb 27,60 0,00 27,60
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,91 0,010
P6 kpl. 1,00 0,94
P7 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,95
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 160,00 100,00 63% 5 477,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 160,00 120,00 75% 4 493,19 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 24,00 ponad plan 1 524,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 10,00 10,00 100% 458,00 10,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 1,00 2,00 200% 191,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 2,00 ponad plan 4,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 6,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 6,00 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 25 150,00 1 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 15 420,00 1 200,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 2 000,00 100% 56 600,00 2 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00 2 600,00 130% 39 610,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 1 200,00 120% 27 700,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 1 200,00 120% 27 020,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 3,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 0,00 0% 21,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 2,00 100% 113,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 722,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 1 730,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 0,00 0% 428,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 300,00 100% 13 112,00 300,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x50mm2 m 531,00 0,00 120,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 200,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 200,00 200,00 100% 237,00 300,00
Kabel YKY 4x25mm2 m 7 995,00 200,00 ponad plan 200,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 100,00 100,00 100% 900,00 100,00
Budowa MOP kpl 1,00
MOP – Budynki, plac zabaw
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury
Budynek toalet
Roboty ziemne i przygotowawcze kpl 1,00 1,00 1,00
Fundamenty kpl 1,00 1,00 1,00
Słupy, wieńce, nadproża kpl 1,00 1,00 1,00
Ściany zewnętrzne kpl 1,00 1,00 1,00

– lipiec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                  24-30 VII 2020 Wykonana ilość tydzień                            24-30 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 30.07.2020 Plan na tydzień 31 VII – 01 VIII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61
S61
DD30
DL2
11+800-12+100
10+600-12+500
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 4 800,00 566% 1 127 592,00 1 060,06
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 4,00% 0,0000 0% 5,00%
1946B
DG105904B
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 1 100,00 31 510,00
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00
Rozebranie przepustów mb 242,00
Rozebranie ogrodzeń z bramami mb 155,00 155,00
DW677 Rozebranie barier mb 80,52 80,09 80,09
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
DD30
DD37
ZB29A
DW677
11+800-11+400
9+800-9+850
9+000-9+150
10+900-11+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 11 820,00 49% 904 530,90 29 979,79
S61
S61
s61
S61
DD37
DD30
DD15
DD21
DZ2
12+580-12+600
13+730-13+760
1+140-1+180
0+340-0+440
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 10 020,00 66% 1 005 445,50 22 134,63
S61
DZ5
8+160-8+600 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 6 000,00 133% 80 870,00 4 666,78
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,00% 0% 26,10% 1,93%
Warstwy konstrukcyjne
DZ4
DZ4
S61
0+000-0+120
0+460-0+563
9+820-10+000
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 4 261,00 20% 232 403,00
MOP
Pas technologiczny
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 8 590,00 29% 223 246,83 12 271,89
Rondo
DW677
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 369,00 8% 58 072,33 6 110,30
S61
MOP
DZ1b
DZ5
10+050-10+300P
10+085-10+300L
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 11 782,50 127% 297 998,00 34 819,16
C3/4 i C0,4/0,5 824,00 3 945,06
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
W-wa poślizgowa z geowłókniny m2 303 504,00 0,00 16 227,41
S61 16+160-16+840
7+230-7+489
6+971-7+489
5+780-6+789
4+740-5+780
4+410-4+740
6+030-6+789
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 50 967,00 422% 178 208,00 22 624,25
C35/45 m2 285 546,38 14 871,08
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 15 814,54
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 4 164,86
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 8 453,52
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 0,00%
Nawierzchnia z kruszywa m2 16 282,04 0,00 407,05
5+200 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 490,00 1 057,00
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 68,00 4 835,60 288,75
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 1,12% 62% 0,13 2,26%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62                      74,00 1 887,50
Rondo Krawężniki kamienne m 467,20                      31,00 612,50
Rondo
S61
6+800 Obrzeża betonowe m 6 700,88                      37,00 2 528,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 8+350 – 8+420
2+660 – 2+800
8+150 – 8+300
8+090 – 8+140
2+800 – 2+900
8+420 – 8+520
2+550 – 2+660
3+550 – 3+800
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67              20 722,36 ponad plan 138 867,81
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33                2 887,44 ponad plan 4 556,27
Rowy szczelne m 10 718,02                   300,00 ponad plan 1 653,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 15 407,20 ponad plan 60 814,40
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 0,00 0% 10 245,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,40 0,00 7,85
Prefabrykowane deski gzymsowe m 170,52 0,00 85,26
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 30,00 ponad plan 60,00 45,97
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 2 000,00 ponad plan 6 000,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 48,40 48,40
IZOLACJE m2 510,42 60,00 ponad plan 213,13
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 81,75 ponad plan 701,75
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 178,81 ponad plan 476,83 119,21
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,30 16,96 7,00 41% 39,34 3,96
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 781,58 137,93
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 3 000,00 1 500,00 50% 6 000,00 3 911,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 31,00 31,00 17,00 55% 17,00 14,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 60,00 ponad plan 60,00 4,90
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 60,00 84,60
IZOLACJE m2 1 050,10 525,05 525,05
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego m2 443,92 0,00 443,92
Nawierzchnie na chodnikach m2 335,71 0,00 335,71
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 1 000,00 ponad plan 7 000,00 2 657,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 30,41 30,41 0,00 0% 30,41
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 9,48 9,48 0,00 0% 0,00
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 43,40 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 540,22 540,22 0,00 0% 162,07
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 971,50 500,00 51% 2 250,00 117,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 350,00 81,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 000,00 0,00 0% 30 000,00 16 841,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 4 742,10 ponad plan 60 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 23,00 ponad plan 509,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 500,00 0,00 0% 1 000,00 350,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 280,88 580,88 ponad plan 1 280,88
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 457,35 457,35 ponad plan 457,35
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 307,64 280,00 ponad plan 280,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 3,00 ponad plan 111,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 763,50 100,00 210,80 211% 610,80 152,70
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 7 911,00 2 000,00 ponad plan 4 500,00 3 411,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 29,00 0,00 29,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 49,80 0,00 49,80
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 40,00 0,00 0% 80,00 37,40
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 26,31 26,31 ponad plan 26,31
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 70,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 720,50 720,50 ponad plan 720,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 460,23 400,00 ponad plan 400,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton – fundamentów filarów C30/37 m3 55,50 55,50 ponad plan 55,50
Beton przyczółków C30/37 m3 123,50 19,00 ponad plan 120,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 10 858,00 4 000,00 ponad plan 4 000,00 6 858,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 30,00 15,00 ponad plan 15,00 15,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 87,20 87,20 ponad plan 87,20
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 60,00 53,10 89% 53,10 0,50
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 26,06 0,00 26,06
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 043,70 0,00 300,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 0,00 1 090,85
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 0,00 300,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 615,60 400,00 400,00 969,36
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 0,00 0% 2 200,33
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 30,00 ponad plan 393,50
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 72,00 30,00 14,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 594,44 600,00 ponad plan 600,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 130,00 0,00 4 000,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,91
P6 kpl. 1,00 0,010 0,000 0% 0,94
P7 kpl. 1,00 0,015 0,007 47% 0,94 0,010
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 0,00 0% 5 377,54 160,00
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 16,00 ponad plan 46,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 0,00 0% 4 373,19 160,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 0,00 0% 562,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 0,00 0% 448,00 10,00
montaż wpustu deszczowego typu krawężnikowego – montaz wpustu kpl 12,00 4,00 ponad plan 7,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 -montaż studni kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 1,00 50% 5,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 5,00 125% 189,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 ponad plan 12,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 3,00 300% 15,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych Dn1500  -montaż studni kpl 7,00 1,00 ponad plan 7,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 2,00 1,00 ponad plan 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 0,00 0% 18,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 1,00 0,00 0% 2,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 0,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 6,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 0,00 0% 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 0,00 0% 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 600,00 1 160,00 193% 25 150,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 0,00 0% 8 157,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 600,00 520,00 87% 15 420,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 350,00 18% 54 600,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 0,00 0% 37 010,00 2 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 0,00 0% 26 500,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 0,00 0% 25 820,00 1 000,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 516,63 ponad plan 1 850,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry:
na cele byt-gosp.  Q=9m3/h
na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,30 ponad plan 0,80
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 21,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 0,00 0% 1 730,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 428,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 300,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 91,00 182% 128,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x35mm2 m 680,00 516,00 ponad plan 516,00
Kabel YKY 4x16mm2 m 2 362,00 37,00 ponad plan 37,00 200,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 0,00 0% 500,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 2,00 ponad plan 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 3,00 ponad plan 8,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 2,00 ponad plan 10,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 10,00 4,00 ponad plan 10,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 2,00 ponad plan 14,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 6,00 ponad plan 14,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 11,00 6,00 0,00 0% 7,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 5,00 ponad plan 15,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 5,00 ponad plan 9,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 0,00 0% 5 500,00
Rura ochronna DVK110mm m 219,00 84,00 ponad plan 125,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 33,00 ponad plan 204,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 ponad plan 800,00 100,00
Rura ochronna DVK110mm m 19,00 0,50 ponad plan 9,50
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 7,50 ponad plan 40,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 94,00 ponad plan 2 039,00
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa rozprężna DN1200 szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Studnia kanalizacyjna betonowa na połączeniu rurociagów tłocznych  DN1200 szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Przepompownia ścieków sanitarnych P1 DN1500; Q=2l/s, H=22,5m szt. 1,00 0,40 ponad plan 0,40
Studnia odwodnieniowa DN1000 szt. 3,00 1,00 ponad plan 2,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                 17-23 VII 2020 Wykonana ilość tydzień                        17-23 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 23 VII 2020 Plan na tydzień 24-30 VII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
S61 Pas technologiczny
DD30
DD35
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 5 700,00 672% 1 122 792,00 848,05
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 4,00% 0,1026 257% 0,27 4,00%
DP2559W
DW677
DZ1a
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 6 450,00 16 409,32
Roboty ziemne
S61
DD32
DZ1a
11+600-11+400
3+600-3+700
3+150-3+300
5+400-5+500
3+350-3+850
10+900-11+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 6 960,00 29% 892 710,90 23 983,83
S61
DD32
13+730-13+760
12+570-12+580
9+200
1+160-1+180
0+300-0+800
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 4 850,00 32% 995 425,50 15 196,96
S61
DZ4
8+160-8+580 Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 1 200,00 27% 74 870,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,07% 4% 26,10% 1,54%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DD19 DD19 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 8,00 1 100,50
RK-01/S61
RK-01/DD21
S61
DD21
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 71,50 279,50
Warstwy konstrukcyjne
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 0,00 0% 228 142,00 21 215,78
DD32
S61 pas tech
MOP droga MZ 5
0+400-1+380
5+000-5+300
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 6 360,00 22% 214 656,83 29 452,53
DD32 1+700-1+450 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 1 375,00 28% 57 703,33 4 888,24
S61 10+300-10+400L
10+680-10+795P
10+648-10+405P
10+300-10+400L
10+649-10+800P
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 8 153,50 88% 286 215,50 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 13+885-13+910
14+700-15+189
14+200-14+700
13+885-14+200
12+641-13+190
12+641-12+910
16+160-17+000
12+910-13+163
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 35 668,50 296% 127 241,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42%
Pas techniczny 5+300 Nawierchnia płyty betonowe ażurowe m2 567,00 567,00
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 440,00 4 767,60
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 0,34% 19% 0,12 1,81%
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88                 168,00 2 491,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61
DZ1b
7+800 – 8+090
8+300 – 8+420
7+770 – 7+900
7+750 – 7+950
7+900 – 8+000
7+950 – 8+140
8+140 – 8+350
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            16 868,43 ponad plan 118 145,45
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 15 000,00 ponad plan 45 407,20
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 10 245,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 286,00 0%
IZOLACJE m2 1 062,12 90,00 ponad plan 90,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 0,02 100% 0,04
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 114,92 30,00 ponad plan 30,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 510,42 420,42 0,00 0% 153,13
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 701,75 58,36 8% 620,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 596,04 178,81 30% 298,02
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 219,68 619,68 619,68 100% 1 219,68
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,30 6,00 ponad plan 32,34 16,96
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 4 500,00 ponad plan 4 500,00 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 31,00 0,00 31,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 60,00 ponad plan 60,00
IZOLACJE m2 1 050,10 750,10 0,00 0% 525,05
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 1,00 0,80 80% 0,80
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 76,50 ponad plan 100,00
Proram naprawczy 100% 100%
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
DYLATACJE
Dylatacja modułowe mb 30,41 30,41 ponad plan 30,41 30,41
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 17,10 17,10 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 758,18 608,18 0,00 0% 227,45
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,95 0,95 100% 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 90,80 80,00 ponad plan 80,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 702,41 252,41 ponad plan 702,41
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 17,30 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 9,48 0,00 9,48
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 43,40 0,00 43,40
IZOLACJE m2 540,22 162,07 540,22
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
Program naprawczy 100% 100%
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 1 750,00 971,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 326,00 0,00 0% 350,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 1 036,60 206,60 0,00 0% 830,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 12,60 ponad plan 98,60
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 30 000,00 15 000,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 3 000,00 0,00 0% 0,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 15,75 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 927,44 90,00 ponad plan 90,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 134,40 15,00 ponad plan 15,00
Program naprawczy 70% 70%
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 134 451,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 10 000,00 5 257,90 53% 55 257,90
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 250,00 250,00 100% 486,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 3 420,80 1 000,00 500,00
Program naprawczy 80% 80%
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 13 672,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 763,50 100,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 40,00 40,00 100% 80,00 40,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 60,00 po 122,93
Program naprawczy 100% 100%
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 500,00 100% 12 000,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 15,00 0,00 0% 72,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 60,00 0,00 0% 60,00
IZOLACJE m2 1 334,08 300,00 300,00 100% 300,00
Program naprawczy 100% 100%
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 16 572,00 8 286,00 ponad plan 16 572,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 0,00 0% 2 200,33 500,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 20,00 ponad plan 363,50
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 36,00 ponad plan 72,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 10 506,00 ponad plan 170 506,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 452,00 ponad plan 952,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,000 0% 0,94 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,93 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 360,00 180% 5 377,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 100,00 50% 4 373,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 0,00 0% 562,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 26,00 130% 448,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 2,00 0,00 0% 4,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 4,00 100% 184,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0,00 0% 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z obustronny, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 5,00 2,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 2,00 100% 6,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 2,00 0,00 0% 0,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 1 000,00 100% 23 990,00 600,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 8 157,00 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 000,00 1 000,00 100% 14 900,00 600,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 3 000,00 150% 54 250,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 0,00 0% 37 010,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 0,00 0% 26 500,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 0,00 0% 25 820,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 21,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 0,00 0% 722,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 1 730,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 428,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 100,00 100% 500,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 0,00 0% 46,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 11,00 5,00 5,00 100% 7,00 6,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 400,00 100% 5 500,00 400,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień  10-16 VII 2002 Wykonana ilość tydzień                          10-16 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 16.07.2020 Plan na tydzień   17-23 VII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ4
MZ6
0+000-0+258
0+000-0+131
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 2 723,00 321% 995 064,13 848,05
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 4,00% 0,0001 0% 0,17 4,00%
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00 10,00 ponad plan 526,23
Roboty ziemne
MZ6
MZ4
S61
MZ1
MZ5
DD32
0+000-0+131
0+000-0+258
4+380-4+400
0+500-0+650
0+000-0+020
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 5 150,00 21% 885 750,90 23 983,83
S61
DD32
12+570-12+580 Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 2 200,00 14% 990 575,50 15 196,96
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 0,00 0% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 1,15% 75% 26,03% 1,54%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-03/DZ-2
RK-01/DZ-2
DZ-2 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 23,80 1 092,50
Ścieki
DZ 2(1952B)
DZ-5
0+000-0+180 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne m 1 151,84 470,00 ponad plan 470,00
Rondo Nadbory Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych m 444,50 48,50 ponad plan 48,50
DZ 2(1952B) 0+000-0+180 Ściek podchodnikowy m 51,50 2,50 ponad plan 51,50
Warstwy konstrukcyjne
S61
MZ1
MZ7
MZ6
MZ2
MZ3
MZ4
MZ2
9+050-9+180
0+140-0+500
0+160-0+352
0+000-0+131
0+000-0+150
0+00-0+202
0+000-0+258
0+150-0+202
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 18 612,00 88% 228 142,00 21 215,78
S61 3+900 – 4+060 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 4 192,00 14% 208 296,83 29 452,53
Rondo Nadbory Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 927,00 19% 56 328,33 4 888,24
S61 12+400-12+235
10+400-10+450L
4+770 – 5+095
5+095 – 5+167
3+905 – 4+060
4+365 – 4+395
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 8 437,50 91% 278 062,00 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 1+710-2+000
9+220-9+310
9+340-9+750
14+660-15+189
13+910-14+660
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 35 059,50 291% 91 572,50 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 1,40% 329% 7,20% 0,42%
Rondo Nadbory Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 771,00 4 327,60
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 4,42% 244% 0,11 1,81%
DZ2
DZ5
Krawężniki betonowe m 6 096,62                 278,00 1 813,50
DZ 2(1952B)
Rondo Nadbory
0+000 – 0+180 Obrzeża betonowe m 6 700,88                 876,00 2 323,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 7+050 – 7+460
7+780 – 7+830
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            12 974,82 ponad plan 101 277,02
DW677
DZ1b
DZ1a
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna m2 128 563,33              1 668,83 ponad plan 1 668,83
Rondo Nadbory Umocnienie rowu pod ściekiem skarpowym kpl 90,00                    10,00 ponad plan 10,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 23 407,20 0,00 0% 30 407,20
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 286,00 286,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 0,02
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 82 212,00 41 106,00 0,00 0% 41 106,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 69,60 ponad plan 69,60
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 18,00 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 510,42 153,13 420,42
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 62,00 31,00 ponad plan 50,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 561,64 ponad plan 561,64 701,75
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 119,21 ponad plan 119,21 596,04
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 219,68 600,00 619,68
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 28,00 ponad plan 69,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 714,50 576,58 81% 781,58
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 64,90 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 050,10 315,03 ponad plan 525,05 750,10
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,00 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 117,50 23,50 ponad plan 23,50
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 24,00 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 17,10 0,00 17,10
IZOLACJE m2 758,18 227,45 608,18
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,05 0,95
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 152,40 ponad plan 1 004,80
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 57,40 ponad plan 241,66
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 8 066,00 0,00 0% 4 033,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 36,60 0,00 0% 36,60
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 17,30 0,00 17,30
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 65,60 55,76 ponad plan 55,76
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 350,00 326,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 1 036,60 830,00 206,60
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 54,60 22,00 40% 86,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 11 123,00 0,00 3 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 31,50 0,00 15,75
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 83,90 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 2 500,00 ponad plan 50 000,00 10 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 236,00 ponad plan 236,00 250,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 1 672,00 334% 13 672,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 25,00 0,00 0% 58,40
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 7 911,00 2 500,00 ponad plan 2 500,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 117,40 40,00 ponad plan 40,00 40,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
Krawężnik mostowy (kamienny) m 89,90 62,93 ponad plan 62,93
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 1 000,00 200% 11 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 15,00 36,00 240% 72,00 15,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 177,00 0,00 60,00
IZOLACJE m2 1 334,08 300,00 0,00 0% 0,00 300,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 16 572,00 8 286,00 0,00 0% 8 286,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 ponad plan 568,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 500,00 100% 2 200,33 500,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 85,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 753,30 878,60 ponad plan 978,60
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 232,84 ponad plan 523,89
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 64,30 8,51 ponad plan 64,30
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 72,00 36,00 50% 36,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,000 0% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,94 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,93 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 260,00 130% 5 017,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 200,00 100% 4 273,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 100,00 120,00 120% 1 500,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 562,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 22,00 110% 422,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 4,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 4,00 100% 180,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 1,00 100% 12,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 1,00 0,00 0% 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 0,00 0% 1,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 24,00 18,00 1,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 0,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 4,00 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 kpl 21,00 0,00 2,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 500,00 800,00 53% 22 990,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 200,00 100% 8 157,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 700,00 800,00 47% 13 900,00 1 000,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 000,00 1 600,00 160% 51 250,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 37 010,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 26 500,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 25 820,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 1,00 50% 21,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 60,00 100% 722,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 50,00 100% 428,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Kabel YAKY 4x70mm2 m 1 209,00 200,00 ponad plan 200,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 40,00 40% 400,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 4,00 80% 46,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 4,00 80% 4,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 8,00 0,00 0% 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 11,00 2,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 400,00 100% 5 100,00 400,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 3-9 VII 2020 Wykonana ilość tydzień 3-9 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 09.07.2020 Plan na tydzień 10-16 VII 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ2
MZ3
0+000-0+202
0+000-0+202
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 3 232,00 381% 992 341,13 848,05
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
S61
MZ2
MZ3
MOPII parkingi
DD32
DZ4
11+400-11+600
12+100-12+480
2+600-2+950
3+900-4+040
7+100-7+400
8+000-8+163
0+000-0+202
0+000-0+202
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 13 150,00 55% 880 600,90 23 983,83
S61
S61
DZ4
8+690-8+740
12+560-12+610
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 8 600,00 57% 988 375,50 15 196,96
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 0,00 0% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,21% 13% 24,88% 1,54%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
PT-13P/S61 S61 Przepusty rurowe fi 600 m 67,50 8,50 8,50
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-04/DD42 DD42 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 13,50 1 068,70
Ścieki
Rondo Ściek podchodnikowy m 51,50 22,00 49,00
Rondo Ściek muldowy m 268,60 8,00 8,00
Warstwy konstrukcyjne
MZ5
MZ7
S61
0+260-0+560
0+000-0+100
3+900-4+040
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 4 760,00 22% 209 530,00 21 215,78
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 0,00 0% 204 104,83 29 452,53
DT- przy obiekcie wd-10
Rondo
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 1 112,50 23% 55 401,33 4 888,24
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ2
9+625-9+728
9+460-9+652
9+728-9+751
12+283-12+448L
12+220-12+283
12+400-12+448
5+650 – 5+680
5+180 – 5+380
5+380 – 5+522
5+220 – 5+475
4+770 – 4+995
5+475 – 5+522
0+635 – 0+755
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 21 974,00 237% 269 624,50 9 285,11
DZ2 0+720 – 0+755 C3/4 i C0,4/0,5 266,00 ponad plan 824,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 3+150-3+411
3+080-3+260
1+321-1+720
1+670-2+051
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 18 606,00 154% 56 513,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 0,00 0% 10 272,00 3 331,89
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 0,00 0% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 1,64% 388% 5,81% 0,42%
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 907,60 3 556,60
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 1,01% 56% 0,07 1,81%
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88                 505,00 1 447,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 0+870 – 1+020,24
0+810 – 0+870
0+500 – 0+600
7+050 – 7+240
1+810 – 1+920
6+000 – 6+140
7+240 – 7+480
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            10 370,00 ponad plan 88 302,20
S61 0+870 – 1+020,24
0+810 – 0+870
1+809 – 1+922
Rowy szczelne m 10 718,02                 808,00 ponad plan 1 353,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 7 000,00 0,00 0% 30 407,20 23 407,20
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 82 212,00 41 106,00 ponad plan 41 106,00 41 106,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 4 033,00 0,00 0% 4 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 18,00 0,00 18,00
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 48,40 48,40 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 510,42 63,13 ponad plan 153,13
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,30 ponad plan 0,30
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,05 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 28,00 0,00 0% 41,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 714,50
USTRÓJ kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 6 911,00 0,00 0% 0,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 64,90 64,90
IZOLACJE m2 1 050,10 210,02 ponad plan 210,02
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 3 657,00 0,00 0% 6 000,00
Beton kap chodnikowych C 30/37 m3 24,00 24,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 123,70 8,70 ponad plan 123,70
DYLATACJE
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 22,60 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 758,18 77,45 ponad plan 227,45
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 502,40 350,00 70% 852,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 134,26 50,00 37% 184,26
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 4 033,00 8 066,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 36,60 36,60
Prefabrykowane deski gzymsowe m 91,60 91,60 73,28 80% 73,28
DYLATACJE
IZOLACJE m2 540,22 90,07 ponad plan 162,07
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,10 0,00 0% 0,00
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 20,00 ponad plan 64,00 54,60
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 10 308,00 10 308,00 100% 10 308,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 167,80 0,00 83,90
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 5 000,00 1 500,00 30% 47 500,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 250,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 12 000,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 58,40 ponad plan 58,40 25,00
IZOLACJE m2 581,60 300,00 300,00 100% 300,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 0,00 0% 10 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 15,00 36,00 240% 36,00 15,00
IZOLACJE m2 1 334,08 0,00 300,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 31 214,00 ponad plan 58 214,00
Stal sprężająca kg 16 572,00 8 286,00 8 286,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3 1 416,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 968,50 300,00 768,50 256% 968,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 500,00 566,78 113% 1 700,33 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 401,02 200,51 ponad plan 200,51
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 85,00 0,00 85,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 3 000,00 4 210,50 140% 4 210,50
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 10 000,00 ponad plan 160 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 386,00 320,00 83% 500,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 40,00 0,00 0% 43,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,005 33% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,93 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,92 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 200,00 100% 4 757,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 260,00 130% 4 073,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 120,00 120,00 100% 1 380,00 100,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 16,00 80% 400,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 4,00 4,00 100% 176,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 0,00 0% 11,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 0,00 0% 11,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 18,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni kpl 11,00 1,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 0,00 0% 22,00 5,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 22 190,00 1 500,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 7 957,00 200,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 13 100,00 1 700,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 000,00 1 000,00 100% 49 650,00 1 000,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 1,00 0,00 0% 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 20,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 2,00 0,00 0% 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 60,00 0,00 0% 662,00 60,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 378,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 40,00 40% 360,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 6,00 120% 42,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 0,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 13,00 6,00 0,00 0% 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 4,00 4,00 100% 12,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 8,00 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 1 000,00 250% 4 700,00 400,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 9,00 6,00 67% 9,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 5,00 5,00 100% 5,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00

– czerwiec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 26 VI – 03 VII 2020 Wykonana ilość tydzień                                 26 VI – 03 VII 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 02.07.2020 Plan na tydzień                 3-9 VII 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ2
MOPII
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 848,05 3 500,00 413% 989 109,13 848,05
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
MZ2
MOPII parkingi
9+100-9+150
11+400-11+600
2+600-2+950
3+900-4+000
7+000-7+200
0+100-0+200
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 23 983,83 10 700,00 45% 867 450,90 23 983,83
S61
DZ4
8+160-8+790
12+480-12+518
12+520-12+600
9+690-8+740
Nasypy m3 1 007 328,18 15 196,96 7 850,00 52% 979 775,50 15 196,96
Wykonanie GWN m3 112 462,00 4 498,48 0,00 0% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,54% 0,34% 22% 24,67% 1,54%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-05/DD39
RK-01/DZ1b
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 26,50 1 055,20
RK-01/DZ-4 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 16,00 208,00
Warstwy konstrukcyjne
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 21 215,78 0,00 0% 204 770,00 21 215,78
S61
DZ2
5+170-5+520
0+640-0+756
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 29 452,53 2 072,00 7% 204 104,83 29 452,53
Rondo Gostery Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 4 888,24 748,00 15% 54 288,83 4 888,24
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
L01
L04
12+990-13+050L
13+010-13+180P
13+050-13+180P
9+350-9+625
14+120-14+140LiP
6+140 – 6+555
0+950 – 0+970
0+970 –1+130
0+070 – 0+130
0+110 – 0+180
C5/6 m2 464 347,00 9 285,11 18 318,00 197% 247 650,50 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 4+030-3+670
3+670-3+580
4+335-4+365
2+310-2+450
2+980-3+150
C8/10 m2 310 633,63 12 066,26 14 700,00 122% 37 907,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 12 651,63 0,00 0% 15 540,00 12 651,63
DZ2 0+000-0+100 Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 3 331,89 159,00 5% 10 272,00 3 331,89
DW677
L03L
DZ1a
Dz1b wjazd
0+660-0+780
0+200-0+220
0+000-0+110
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 705,13 1 730,00 64% 8 734,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,42% 0,22% 51% 4,16% 0,42%
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 119,00 2 649,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 1,81% 1,93% 106% 0,06 1,81%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62                     120,00 1 535,50
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88                     387,00 942,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
DW677
L04L
S61
0+000 – 0+130
0+813 – 0+960
0+813 – 0+960
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67                  5 015,20 ponad plan 77 932,20
S61
L04L
0+813 – 0+960
0+000 – 0+071
Rowy szczelne m 10 718,02                     545,00 ponad plan 545,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 900,00 900,00 100% 1 826,21
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 300,00 150,00 50% 450,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 2 986,32 764,05 764,05 100% 2 986,32
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 30 407,20 7 000,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00 1 100,00 100% 1 100,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 4 000,00 4 000,00 100% 4 000,00 4 033,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 69,00 0,00 0% 0,00
DYLATACJE
INNE ROBOTY MOSTOWE kpl. 1,00 0,00 0,05
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 41,00 28,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 911,00 0,00 6 911,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 144,60 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 1 050,10 300,00 0,00 0% 0,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,10 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 6 000,00 3 657,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 123,70 108,70 100,00 92% 115,00
Uciąglenie nawierzchni bitumicznej m 22,60 0,00 22,60
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 502,40 502,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 134,26 134,26
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 702,41 252,41 0,00 0% 450,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 988,16 197,16 98,58 50% 889,58
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 91,60 0,00 91,60
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 0,10
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 0,00 10 308,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 292,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 0,00 5 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 200,00 0,00 0% 0,00 250,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 12 000,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 25,00 0,00 0% 0,00
IZOLACJE m2 581,60 0,00 300,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 10 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 20,00 0,00 0% 0,00 15,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 500,00 0,00 0% 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 114,10 28,53 ponad plan 114,10
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 0,00 0% 284,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 968,50 200,00 0,00 0% 200,00 300,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 267,10 1 133,55 ponad plan 1 133,55 500,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 208,40 ponad plan 1 908,40
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 64,30 14,00 ponad plan 55,80
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 3 000,00 0,00 0% 0,00 3 000,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 81,80 14,00 ponad plan 54,50
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 10 000,00 ponad plan 150 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 386,00 0,00 0% 180,00 386,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 0,00 0% 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 82,00 43,00 ponad plan 43,00 40,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,015 0,018 120% 0,91 0,015
P6 kpl. 1,00 0,010 0,010 100% 0,92 0,010
P7 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,90 0,015
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 200,00 100% 4 557,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 200,00 100% 3 813,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 80,00 ponad plan 1 260,00 120,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 16,00 80% 384,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 6,00 6,00 100% 172,00 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 1,00 100% 11,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 1,00 100% 11,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 4,00 4,00 100% 22,00 5,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 200,00 1 200,00 100% 48 650,00 1 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 500,00 1 500,00 100% 26 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 500,00 1 500,00 100% 25 820,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 3,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 1,00 50% 20,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 111,00 2,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 662,00 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 100,00 100,00 100% 1 730,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 50,00 0,00 0% 378,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 0,00 0% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00 0,00 0% 37,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 0,00 0% 320,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 5,00 100% 36,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00 0,00 0% 0,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 2,00 2,00 100% 12,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 4,00 0,00 0% 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 4,00 0,00 0% 8,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 400,00 100% 3 700,00 400,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 3,00 9,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 5,00 0,00 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 100,00 0,00 0% 800,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 4,00 0,00 4,00
Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                   19-25 VI 2020 Wykonana ilość tydzień 19-25 VI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 25.06.2020 Plan na tydzień 26.06 – 02.07.2020
3 4 5 6
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 2 610,36 0,00 0% 848,05
Roboty ziemne
10+870-10+950
9+100-9+150
11+400-11+600
5+000-5+200
6+700-7+500
9+200-9+500
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 9 400,00 31% 856 750,90 23 983,83
8+160-8+790
12+480-12+517
7+740 – 7+900
Nasypy m3 1 007 328,18 19 486,23 9 350,00 48% 971 925,50 15 196,96
7+550-7+571 Wykonanie GWN m3 112 462,00 5 623,10 588,00 10% 73 670,00 4 498,48
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,34% 18% 24,33% 1,54%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 28,50 1 028,70
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 14,50 192,00
Warstwy konstrukcyjne
5+210-5+290
5+650-5+670
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 24 513,17 2 520,00 10% 184 770,00 21 215,78
10+000-10+500
5+700-6+400
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 24 543,77 4 280,00 17% 190 032,83 29 452,53
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 0,00 0% 53 540,83 4 888,24
16+720-16+940P
9+300-9+480L
16+940-16+998P
16+322-16+440P
14+165-14+345P
14+050-14+125P
13+010-12+930P
14+165-14+139P
16+322-16+158P
5+640 – 5+650
5+640 – 6+020
6+140 – 6+560
C5/6 m2 464 347,00 11 606,39 28 916,00 249% 229 332,50 9 285,11
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
4+080-4+370 C8/10 m2 310 633,63 15 082,83 290,00 2% 23 207,00 12 066,26
Roboty bitumiczne
0+000-0+200
0+000-0+100
0+000-0+240
0+660-0+7800+00
0+000-0+240
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 8 775,00 ponad plan 15 540,00 12 651,63
0+200-0+220
0+000-0+100
0+000-0+240
0+660-0+7800+00
0+000-0+240
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 5 878,00 ponad plan 10 113,00 3 331,89
0+000-0+240 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 2 538,00 ponad plan 7 004,00 2 705,13
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,53% 0,25% 46% 3,95% 0,00
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 136,00 2 070,50
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,75% 0,28% 37% 0,04 0,02
Krawężniki betonowe m 6 096,62                    29,00 1 415,50
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
0+170 – 0+300
11+550-12+100
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            12 637,00 ponad plan 72 917,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 5,01 ponad plan 926,21 900,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 100,00 ponad plan 300,00 300,00
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 2 986,32 1 416,16 ponad plan 2 222,27 764,05
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 494,94 ponad plan 1 500,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 490,00 10 245,00 0,00 0% 10 245,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 ponad plan 0,02
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 25 457,00 ponad plan 105 457,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00 0,00 0% 0,00 1 100,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,02 ponad plan 0,02
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,16 1,16 ponad plan 43,16
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 0,00 4 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 0,00 69,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 77,80 77,80 77,80 100% 77,80
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 200,00 0,00 0% 0,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 200,00 0,00 0% 0,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 200,00 0,00 0% 205,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Prefabrykowane deski gzymsowe m 144,60 0,00 144,60
IZOLACJE m2 1 050,10 0,00 300,00
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU kpl. 1,00 0,00 0,10
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 713,25 463,25 ponad plan 1 713,25
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 69,40 1,40 ponad plan 69,40
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 383,70 637,78 ponad plan 1 383,70
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 4 828,50 205,80 4% 6 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 84,00 36,00 43% 84,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 123,70 15,00 ponad plan 15,00 108,70
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 250,00 0,00 0% 502,40
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 702,41 450,00 252,41
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 51,00 20,00 0,00 0% 51,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 988,16 791,00 197,16
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 400,00 0,00 0% 1 750,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 200,00 0,00 0% 350,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 10 308,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton – fundamentów przyczółków C30/37 m3 868,00 240,00 0,00 0% 868,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 0,00 200,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 12 000,00
Beton – fundamentów filarów C30/37 m3 59,50 59,50
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 108,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 25,00 0,00 0% 0,00 25,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 0,00 0% 10 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 30,00 0,00 0% 0,00 20,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 181,70 0,00 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 622,61 0,00 100,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00 4 619,40 ponad plan 34 000,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 114,10 28,53 ponad plan 85,58
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 9,58 0,00 0% 27 000,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 0,00 0% 284,00 284,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 968,50 200,00 200,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 200,00 200,00 100% 1 700,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00 0,00 0% 291,05
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 9,58 ponad plan 300,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 1 219,51 0,00 0% 0,00 3 000,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 18,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 12 195,12 20 000,00 164% 140 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 180,00 386,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 16 978,00 3 000,00 ponad plan 3 000,00 3 000,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,04 0,020 50% 0,89 0,02
P6 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,91 0,01
P7 kpl. 1,00 0,015 0,005 33% 0,89 0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 300,00 150% 4 357,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 200,00 100% 3 613,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 100,00 80,00 80% 1 180,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 60,00 100% 562,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 24,00 120% 368,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 3,00 ponad plan 4,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 6,00 8,00 133% 166,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 10,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 1,00 100% 10,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 6,00 100% 18,00 4,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 500,00 1 000,00 40% 47 450,00 1 200,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 3 500,00 0,00 0% 37 010,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 2 500,00 1 200,00 48% 25 000,00 1 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 800,00 1 200,00 67% 24 320,00 1 500,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 3 000,00 0,00 0% 58 735,03
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zbiornik ppoż V=200m3, podziemny  wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 ponad plan 1,00
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 0,50 50% 1,50
zestaw hydroforowy dwusekcyjny (wraz zrobotami montazowymi)
parametry: na cele byt-gosp.  Q=9m3/h,na cele ppoż Q=72m3/h
kpl. 2,00 0,50 ponad plan 0,50
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 0,00 0% 1,00
zbiornik wyrównawczy  V=70m3,  wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
komora z zaworem antyskażeniowym kpl. 2,00 1,00 ponad plan 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 13,00 2,00 ponad plan 3,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 19,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 2,00 67% 111,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 100,00 0,00 0% 662,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 100,00 83% 1 630,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 80,00 0,00 0% 378,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 100,00 33% 12 812,00 200,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 50,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 320,00 100,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 8,00 8,00 100% 31,00 5,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 45,00 5,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 2,00 0,00 0% 10,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 1,00 0,00 0% 5,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 2,00 6,00 300% 8,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 8,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 8,00 8,00 ponad plan 8,00 4,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 8,00 8,00 ponad plan 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 11,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 11,00 2,00 ponad plan 2,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 11,00 2,00 ponad plan 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 2,00 3,00 150% 10,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 17,00 4,00 ponad plan 4,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 400,00 1 500,00 375% 3 300,00 400,00
Rura ochronna DVK110mm m 219,00 20,00 0,00 0% 41,00
SOU 1a
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 3,00 ponad plan 12,00
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej kpl 9,00 3,00 ponad plan 3,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 100,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 100,00 0,00 0% 1 945,00
Inne urządzenia
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia scieków kpl. 2,00 1,00 0,00 0% 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                 11-18 VI 2020 Wykonana ilość tydzień                     11-18 VI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 18.06.2020 Plan na tydzień   19-25 VI 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 2 610,36 0,00 0% 985 609,13 2 610,36
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 1,67% 3% 191% 0,17 1,67%
DP1952B Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 2 000,00 9 959,32
Roboty ziemne
S61
MOPII
11+200-11+500
7+740-8+163
5+000-5+100
7+100 – 7+300
6+000 – 6+500
5+000-5+100
6+700-7+500
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 5 150,00 17% 847 350,90 29 979,79
S61 8+690-8+720
15+200-15+740
8+160-8+600
12+480-12+517
6+900-8+085
Nasypy m3 1 007 328,18 19 486,23 7 150,00 37% 962 575,50 19 486,23
S61 0+094-0+138 Wykonanie GWN m3 112 462,00 5 623,10 1 300,00 23% 73 082,00 5 623,10
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,58% 30% 23,99% 1,93%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-02/DL-3
RK-01/DL-3
RK-03/DL-3
RK-07/DL-3
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 40,00 1 000,20
 RK-02/S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 31,00 177,50
Warstwy konstrukcyjne
S61 4+930-5+010 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 24 513,17 2 240,00 9% 182 250,00 24 513,17
S61 10+000-10+500
4+800-4+930
6+200-6+550
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 24 543,77 15 190,00 62% 185 752,83 24 543,77
DZ4 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 100,00 4% 53 540,83 2 545,96
S61 14+345-14+550
13+877-13+950
13+900-14+125
16+440-16+720
0+730 – 0+965
6+020 – 6+140
0+082 – 0+150
0+430 – 0+950
C5/6 m2 464 347,00 11 606,39 21 786,50 188% 200 416,50 11 606,39
DZ2 0+000 – 0+090 C3/4 i C0,4/0,5 558,00 ponad plan 558,00
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
C8/10 m2 310 633,63 15 082,83 0,00 0% 22 917,00 15 082,83
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,53% 0,20% 38% 3,70% 0,53%
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,75% 2% 298% 0,04 0,75%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62              117,00 1 386,50
Rondo Krawężniki kamienne m 467,20              104,00 129,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61
L01P
S61
S61
S61
S61
S61
0+600 – 0+810
0+000– 0+090
0+300 – 0+620
10+050-10+200
9+900-10+050
2+050 – 2+110
9+300-9+800
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67         18 000,00 ponad plan 60 280,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 200,00 ponad plan 921,20
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 20 490,00 0,00 10 245,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 35 152,33 25 000,00 71% 80 000,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 0,00 1 100,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,16 22,00 ponad plan 42,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 69,60 0,00 0% 0,00
Prefabrykowane deski gzymsowe m 77,80 77,80
IZOLACJE m2 510,42 90,00 ponad plan 90,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 150,00 0,00 0% 0,00 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 200,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 300,00 0,00 0% 205,00 200,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 69,40 29,00 12,00 41% 68,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 4 828,50 0,00 0% 5 794,20 4 828,50
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 48,00 84,00
IZOLACJE m2 758,18 150,00 ponad plan 150,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 250,00 0,00 0% 502,40 250,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 51,00 20,00
IZOLACJE m2 540,22 72,00 ponad plan 72,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 721,50 1 750,00 400,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 676,00 350,00 200,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 30 000,00
Stal sprężająca kg 20 616,00 0,00 10 308,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton – fundamentów przyczółków C30/37 m3 868,00 240,00 0,00 0% 868,00 240,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 12 000,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 25,00 0,00 0% 0,00 25,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 0,00 0% 10 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 30,00 0,00 0% 0,00 30,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 9,58 0,00 0% 27 000,00 9,58
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 284,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 21 240,00 6 372,00 ponad plan 21 240,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 200,00 0,00 0% 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00 0,00 0% 100,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 1 219,51 0,00 0% 0,00 1 219,51
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 18,00 0,00 0% 0,00 18,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 12 195,12 48 000,00 394% 120 000,00 12 195,12
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,040 0,040 100% 0,87 0,04
P6 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,90 0,02
P7 kpl. 1,00 0,015 0,010 67% 0,88 0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 260,00 130% 4 057,54 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 200,00 100% 3 413,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 160,00 120,00 75% 1 100,00 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 120,00 200% 502,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 24,00 120% 344,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1000 z wpustem -montaż studni kpl 13,00 1,00 ponad plan 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 6,00 8,00 133% 158,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 1,00 ponad plan 10,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 1,00 100% 9,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 0,00 0% 12,00 6,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 2 300,00 2 000,00 87% 22 190,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 400,00 600,00 150% 7 957,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 2 600,00 2 600,00 100% 13 100,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 500,00 3 000,00 120% 46 450,00 2 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 3 500,00 2 000,00 57% 37 010,00 3 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 1 200,00 120% 23 800,00 2 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 1 200,00 120% 23 120,00 1 800,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 3 000,00 2 000,00 67% 58 735,03 3 000,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zbiornik ppoż V=200m3, podziemny  wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 0,00 0% 0,00
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 1,00
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 1,00
zbiornik wyrównawczy  V=70m3,  wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 1,00 0,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 2,00 100% 19,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 2,00 67% 109,00 3,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 100,00 0,00 0% 662,00 100,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 0,00 0% 1 530,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 120,00 0,00 0% 378,00 80,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 300,00 100% 12 712,00 300,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 4,00 4,00 100% 23,00 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 2,00 2,00 100% 10,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 1,00 1,00 100% 5,00 1,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 2,00 2,00 100% 2,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 2,00 2,00 100% 7,00 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 300,00 500,00 167% 1 800,00 400,00
Rura ochronna DVK110mm m 219,00 20,00 20,00 100% 41,00 20,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 1 945,00 100,00
Inne urządzenia
Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia scieków kpl. 2,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                   5-10 VI 2020 Wykonana ilość tydzień                                5-10 VI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 10.06.2020 Plan na tydzień  11-17 VI 2020
2 3 4 5 6
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ1 0+000-0+352 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 2 610,36 1 760,00 67% 985 609,13 2 610,36
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
MZ1
9+960-10+700
11+200-11+500
4+800-5+000
1+280-1+400
6+900-7+400
0+352-0+600
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 25 500,00 85% 842 200,90 29 979,79
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ2
8+160-8+600
9+800-10+000
7+740-7+900
1+180-1+200
7+900-8+163
0+110-0+123
15+200-15+740
8+690-8+720
0+670-0+700
Nasypy m3 1 007 328,18 19 486,23 26 710,00 137% 955 425,50 19 486,23
S61
S61
DZ5
13+290-13+730
1+000-1+135
Wykonanie GWN m3 112 462,00 5 623,10 2 100,00 37% 71 782,00 5 623,10
Odwodnienie % 100,00 1,93% 0,37% 19% 23,41% 1,93%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
 RK-04/DZ1A Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 10,00 960,20
 RK-02/S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 30,00 146,50
Warstwy konstrukcyjne
S61
S61
S61
S61
DW677
10+170-10+340
10+510-10+680
10+340-10+520
4+800-4+930
0+000-0+100
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 24 513,17 18 700,00 76% 180 010,00 24 513,17
S61
S61
S61
S61
DZ1A
DZ2
14+130-14+780
10+700-10+860
11+780-12+210
16+500-17+000
0+000-0+100
0+480-0+640
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 24 543,77 5 040,00 21% 170 562,83 24 543,77
DW677
L03P
0+000-0+100
0+210-0+220
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 945,00 37% 53 440,83 2 545,96
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ1A
DZ1B
1+840 – 1+900
3+890 – 3+925
0+418 – 0+730
14+320-14+560
14+800-15+120
14+560-14+800
9+200 – 9+350
2+307 – 2+420
15+120-15+193
2+420 – 2+455
0+000 – 0+083
0+000 – 0+243
C5/6 m2 464 347,00 11 606,39 28 904,00 249% 178 630,00 11 606,39
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,53% 0,00 0,53%
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 85,00 ponad plan 1 934,50
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,75% 1% 176% 0,01 0,75%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62                 110,00 ponad plan 1 269,50
Rondo Krawężniki kamienne m 467,20                    25,00 ponad plan 25,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 10+450-10+750
1+430 – 1+450
4+050 – 4+240
4+240 – 4+360
4+900 – 4+950
0+280 – 0+650
13+400-13+750
10+250-10+450
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67            27 000,00 ponad plan 42 280,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 350,00 0,00 0% 721,20
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 100,00 0,00 0% 200,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 6 081,44 ponad plan 30 407,20
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 283,00 286,00 101% 286,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 35 152,33 19 847,67 56% 55 000,00 35 152,33
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 463,65 139,10 ponad plan 463,65
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 103,60 25,90 ponad plan 51,80
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 8 033,00 0,00 0% 0,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 69,60 0,00 0,00 69,60
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 150,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 28,00 0,00 0% 41,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 919,50 300,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 689,50 1 013,70 ponad plan 1 689,50
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 382,12 400,00 0,00 0% 464,64
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 713,25 300,00 0,00 0% 1 250,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 69,40 16,00 ponad plan 56,00 29,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 9 657,00 5 794,20 ponad plan 5 794,20 4 828,50
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 84,00 48,00 ponad plan 48,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 502,40 250,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 54,00 0,00 0% 44,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 2 000,00 0,00 0% 46 000,00
Beton – fundamentów przyczółków C30/37 m3 868,00 240,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00 0,00 0% 12 000,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 58,40 0,00 25,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 500,00 0,00 0% 10 500,00 500,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 72,00 30,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 114,10 28,53 ponad plan 57,05
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 9,58 0,00 0% 27 000,00 9,58
Stal sprężająca kg 16 572,00 8 286,00 ponad plan 8 286,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 21 240,00 5 310,00 9 558,00 180% 14 868,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 1 500,00 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 291,05 100,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 20,00 ponad plan 290,42
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 421,00 0,00 1 219,51
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 72,00 0,00 18,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 12 195,12 20 000,00 164% 72 000,00 12 195,12
Belka T27 szt. 26,00 26,00 ponad plan 26,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,040 0,040 100% 0,83 0,040
P6 kpl. 1,00 0,015 0,008 53% 0,88 0,015
P7 kpl. 1,00 0,015 0,008 53% 0,87 0,015
ROBOTY BRANŻOWE 0,00
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 160,00 80% 3 797,54 200,00
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 30,00 30,00 100% 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 160,00 120,00 75% 3 213,19 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 200,00 120,00 60% 980,00 160,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 60,00 100% 382,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 20,00 12,00 60% 320,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 6,00 6,00 100% 150,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 1,00 2,00 200% 8,00 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 6,00 6,00 100% 12,00 6,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 2 300,00 1 900,00 83% 20 190,00 2 300,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 400,00 400,00 100% 7 357,00 400,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 2 600,00 2 300,00 88% 10 500,00 2 600,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 1 500,00 1 800,00 120% 43 450,00 2 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00 1 600,00 80% 35 010,00 3 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 1 000,00 100% 22 600,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 1 000,00 100% 21 920,00 1 000,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 3 000,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
zbiornik ppoż V=200m3, podziemny  wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00
komora wodomierzowa/pomiarowa żelbetowa (DN4600) wraz z zestawem wodomierzowym (zasuwa DN150, 2x prostka DN150, izolator przepływów zwrotnych DN150, wodomierz sprzężony DN150) wraz z robotami montażowymi kpl. 2,00 1,00 ponad plan 1,00
komora żelbetowa (dla zestawu hydroforowego) 4,0×3,0x2,5m wraz zrobotami montazowymi,  ziemnymi, zakupem, transportem, odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robót) kpl. 2,00 1,00 ponad plan 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 2,00 100% 17,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 0,00 0% 107,00 3,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 100,00 100,00 100% 662,00 100,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 0,00 0% 1 530,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 120,00 120,00 100% 378,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 160,00 53% 12 412,00 300,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 19,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 8,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 4,00 1,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 10,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 10,00 0,00 2,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 5,00 2,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 1 300,00 300,00
Rura ochronna DVK110mm m 219,00 21,00 20,00
SOU 1a
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 5,00 5,00 100% 9,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 400,00 400,00 100% 800,00
Rura ochronna DVK110mm m 19,00 9,00 0,00 0% 9,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                  29 V – 04 VI 2020 Wykonana ilość tydzień 29 V – 04 VI 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 04.06.2020 Plan na tydzień 5-11 VI 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
MZ6
MZ7
DZ1a
DZ1b
DW677
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 2 610,36 3 150,00 121% 983 849,13 2 610,36
Rozbiórka elementów dróg i ulic % 100,00 1,67% 0,05 0,14 1,67%
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 2 610,00 7 959,32
Rozebranie krawężników, obrzeży mb 2 238,00 240,00 516,23
Rozebranie ogrodzeń z bramami mb 155,00 100,00 100,00
Roboty ziemne
S61 10+100-10+600
11+400-11+800
9+960-10+600
5+400-5+500
4+900-5+000
1+900-2+100
1+280-1+400
6+500-6+550
3+890-3+920
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 29 979,79 29 000,00 97% 816 700,90 29 979,79
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DW677
8+160-8+600
12+480-12+600
15+560-15+720
0+123-0+138
1+180-1+200
7+740-8+163
0+095-0+110
2+100-2+110
0+110-0+123
7+740-8+163
8+690-8+740
0+000-0+240
Nasypy m3 1 007 328,18 19 486,23 30 550,00 157% 928 715,50 19 486,23
S61
DZ5
13+290-13+730
0+320-0+420
Wykonanie GWN m3 112 462,00 5 623,10 4 310,00 77% 69 682,00 5 623,10
Odwodnienie % 100,00 1,93% 4,29% 223% 23,04% 1,93%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 16,50 16,50
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 18,00 116,50
Warstwy konstrukcyjne
S61 11+800-11+990
10+000-10+170
6+400-6+500
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 24 513,17 22 820,00 93% 161 310,00 24 513,17
S61
S61
DZ1b
DZ2
14+130-14+780
10+700-10+860
0+170-0+243
0+270-0+480
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 24 543,77 2 800,00 11% 165 522,83 24 543,77
DD32 0+320-0+420 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 1 700,00 67% 52 495,83 2 545,96
S61 4+750 – 4+770
4+620 – 4+770
3+330 – 3+360
3+315 – 3+340
8+760-9+000
16+780-17+000
0+ (-001) – 0+082
0+150 – 0+320
0+270 – 0+325
1+900 – 2+000
16+420-16+600
16+140-16+420
15+040-15+193
C5/6 m2 464 347,00 11 606,39 46 502,00 401% 149 726,00 11 606,39
C8/10 m2 310 633,63 15 082,83 0,00 0% 15 082,83
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) % 100,00 0,53% 0,00 0,53%
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 1 119,50 ponad plan 1 849,50
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,75% 0% 0,75%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62              15,00 ponad plan 1 159,50
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88            354,00 ponad plan 354,00
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza)
S61 6+050 – 6+250
16+400-16+600
Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów m2 592 778,67       15 280,00 ponad plan 15 280,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 350,00 0,00 0% 721,20 350,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 100,00 0,00 0% 200,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 15 000,00 3 040,72 20% 24 325,76
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 0,00 283,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 35 152,33 35 152,33 100% 35 152,33 35 152,33
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,16 23,00 0,00 0% 20,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 87,00 87,00 ponad plan 87,00
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 033,00 0,00 8 033,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,00 41,00 28,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 382,12 350,00 350,00 100% 464,64 400,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 713,25 300,00 300,00 100% 1 250,00 300,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 98,60 44,00 54,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 6 368,20 0,00 0% 25 472,80
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 2 000,00 0,00 0% 46 000,00 2 000,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 13 672,00 500,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 40 744,00 16 000,00 0,00 0% 40 744,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 195,00 155,00 161,00 104% 195,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,10 ponad plan 0,10
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 12 064,00 10 500,00 500,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 114,10 28,53 ponad plan 28,53
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 9,58 0,00 0% 27 000,00 9,58
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 21 240,00 5 310,00 0,00 0% 10 620,00 5 310,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 52 000,00 12 195,12
Belka T24 szt. 52,00 52,00 52,00 100% 52,00
Belka T27 szt. 26,00 26,00 0,00 0% 0,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,040 0,040 100% 0,79 0,040
P6 kpl. 1,00 0,015 0,016 107% 0,88 0,015
P7 kpl. 1,00 0,015 0,015 100% 0,87 0,015
ROBOTY BRANŻOWE 0,00
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 400,00 400,00 100% 3 637,54 200,00
montaż przykanalików z kamionki Dn200 mb 79,00 0,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 860,00 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 322,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 24,00 22,00 92% 308,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 6,00 8,00 133% 144,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 6,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych Dn1500  -montaż studni kpl 7,00 2,00 0,00 0% 6,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 5,00 6,00 120% 6,00 6,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 2 300,00 2 100,00 91% 18 290,00 2 300,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 400,00 400,00 100% 6 957,00 400,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 2 600,00 2 500,00 96% 8 200,00 2 600,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 41 650,00 1 500,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00 2 200,00 110% 33 410,00 2 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 2 000,00 2 000,00 100% 21 600,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 2 000,00 2 000,00 100% 20 920,00 1 000,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 750,00 0,00 0% 1 333,37
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 2,00 100% 15,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 3,00 2,00 67% 107,00 3,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 ponad plan 562,00 100,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 80,00 30,00 38% 1 530,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 258,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 300,00 300,00 100% 12 252,00 300,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00 5,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 9,00 4,00 4,00 100% 4,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 5,00 5,00 5,00 100% 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 400,00 400,00 100% 400,00 400,00
Rura ochronna DVK110mm m 19,00 9,00 9,00 100% 9,00 9,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 4,00 4,00 4,00 100% 4,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 103,00 103,00 103,00 100% 103,00
Rura ochronna DVK110mm m 3,00 3,00 3,00 100% 3,00

– maj

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                22-28 V 2020 Wykonana ilość tydzień                          22-28 V 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 28.05.2020 Plan na tydzień     29 V – 04 VI 2020
2 3 4 5 6
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu % 100,00
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 6 701,34 0,00 0% 980 699,13 2 610,36
Roboty ziemne
S61 10+400-10+600
11+000-11+700
9+150-9+200
2+000-2+100
3+800-3+900
7+740-8+000
1+350-1+500
1+930-2+000
1+280-1+350
7+000-7+100
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 11 493,48 40 000,00 348% 787 700,90 29 979,79
S61 8+160-8+600
13+300-13+730
15+200-15+710
8+690-8+720
12+480-12+520
15+560-15+720
0+096-0+111
7+740-8+163
8+000-8+163
0+123-0+138
2+100-2+110
Nasypy m3 1 007 328,18 18 734,94 41 500,00 222% 898 165,50 19 486,23
S61 13+840-14+120
14+780-15+200
0+760-1+056
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 811,55 3 300,00 117% 65 372,00 5 623,10
Odwodnienie % 100,00 0,66% 0,71% 108% 18,75% 1,93%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
 RK-07/DD15
RK-03/DD32
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 26,00 950,20
RK-06/S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 53,50 98,50
Warstwy konstrukcyjne
S61 14+120-14+300
11+990-12+210
12+590-12+609
6+080-6+400
9+200-9+350
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 15 700,33 26 900,00 171% 138 490,00 24 513,17
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DD25
DD32
9+520-9+780
14+010-14+120
3+900-4+040
4+660-4+800
0+550-0+610
0+690-0+760
0+020-0+160
0+030-0+200
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 18 407,83 18 400,00 100% 162 722,83 24 543,77
DW677
Rondo
0+240-0+400 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 2 640,00 104% 50 795,83 2 545,96
S61 8+762 – 9+040
5+522 – 5+645
0+325 – 0+430
3+360 – 3+413
3+925 – 4+060
6+560 – 6+793
4+ 645 –  4+750
C5/6 m2 464 347,00 5 803,19 17 983,00 310% 103 224,00 11 606,39
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) % 100,00
S61 2+450-2+850
2+850-3+080
2+600-2+860
2+860-2+970
C8/10 m2 310 633,63 11 417,00 ponad plan 22 917,00 15 082,83
Roboty bitumiczne
DW677
Rondo
DZ1a
DW677
0+240-0+400
0+000-0+150
0-000+0+120
0-000+0+170
Oczyszczenie i skropienie m2 510 144,38 6 765,00 ponad plan 6 765,00
DW677
DW677
DZ1a
DZ2
0+240-0+400
0-000+0+170
0-000+0+120
0+100-0+200
Podbudowa z betonu asfaltowego m2 118 995,59 4 235,00 ponad plan 4 235,00
DW677
DW677
DD16
Rondo
0+240-0+400
0-000+0+170
0+710-0+903
Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 422 675,87 4 466,00 ponad plan 4 466,00
Rondo Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna m2 8 103,13 730,00 ponad plan 730,00
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) % 100,00 0,75%
Rondo Krawężniki betonowe m 6 096,62              1 144,50 ponad plan 1 144,50
Rondo Krawężniki kamienne m 467,20                 452,50 ponad plan 452,50
Rondo Obrzeża betonowe m 6 700,88                 201,00 ponad plan 201,00
MOSTY
OBIEKT WS-1 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 721,20 350,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 200,00 100,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 21 285,04 ponad plan 21 285,04 15 000,00
OBIEKT MS-2 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 0,00 35 152,33
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-3 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 463,65 92,73 ponad plan 324,56
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 43,16 20,00 23,00
OBIEKT WD-4 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 175,44 0,00 0% 0,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 149,01 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-5 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 382,12 114,64 350,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3 1 713,25 950,00 300,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 31 430,00 5 238,33 0,00 0% 31 430,00
OBIEKT PZD-6 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 251,20 0,00 0% 502,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 67,13 0,00 0% 134,26
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 51,00 10,00 0,00 0% 51,00
OBIEKT WS-7 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 25 472,80 6 368,20
Stal sprężająca kg 20 616,00 10 308,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8 kpl. 1,00
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 105 158,00 46 000,00 2 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 200,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-9 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 40 744,00 13 000,00 16 244,00 125% 40 744,00 16 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 195,00 34,00 155,00
OBIEKT WD-10 kpl. 1,00
IZOLACJE m2 1 334,08 250,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-11 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 7 000,00 ponad plan 27 000,00 9,58
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 ponad plan 284,00
OBIEKT WS-12 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Stal sprężająca kg 21 240,00 5 310,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 300,00 ponad plan 630,00
OBIEKT WS-13 kpl. 1,00
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 200,00 0,00 0% 1 500,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00 0,00 0% 291,05
FUNDAMENTY I PODPORY kpl. 1,00
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 17,00 0,00 0% 270,42
OBIEKT MS-14 kpl. 1,00
USTRÓJ kpl. 1,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 952,00 180,00 ponad plan 180,00
Belka T24 szt. 52,00 52,00 0,00 0% 0,00 52,00
Belka T27 szt. 26,00 26,00 0,00 0% 0,00 26,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,038 0,05 120% 0,75 0,05
P6 kpl. 1,00 0,038 0,05 133% 0,86 0,04
P7 kpl. 1,00 0,028 0,05 182% 0,85 0,04
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej kpl 1,00
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 187,54 94% 3 237,54 400,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 243,19 122% 2 853,19 160,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 80,00 0,00 0% 860,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 50,00 0,00 0% 322,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 60,00 0,00 0% 517,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 30,00 0,00 0% 138,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż wpustu kpl 524,00 30,00 24,00 80% 286,00 24,00
montaż wpustu deszczowego typu krawężnikowego – montaz wpustu kpl 12,00 3,00 ponad plan 3,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200  -montaż studni kpl 244,00 10,00 18,00 180% 136,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200  -montaż studni kpl 16,00 2,00 0,00 0% 9,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500  -montaż studni kpl 20,00 2,00 2,00 100% 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych Dn1500  -montaż studni kpl 7,00 0,00 6,00 2,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni kpl 35,00 2,00 0,00 0% 18,00
Separatory, piaskowniki
Montaż osadnika zawiesiny kpl 14,00 1,00 0,00 0% 0,00
Pompownie
Pompownie kpl 5,00 1,00 0,00 0% 0,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 kpl 100,00 0,00 5,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 2,00 0,00 0% 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 0,00 0% 0,00
Zbiorniki (19 sztuk) kpl. 1,00
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 1 000,00 400,00 40% 16 190,00 2 300,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 0,00 0% 6 557,00 400,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 400,00 0,00 0% 5 700,00 2 600,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 0,00 0% 41 650,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 3 000,00 0,00 0% 31 210,00 2 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 0,00 0% 19 600,00 2 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 0,00 0% 18 920,00 2 000,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 629,37 ponad plan 1 333,37 750,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 515,03 ponad plan 56 735,03
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów kpl 1,00 0,00 0,01
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 3,00 ponad plan 103,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 1,00 ponad plan 7,00
Budowa i przebudowa istniejących sieci teletechnicznych kpl 1,00 0,00
Kolizja Nr 3
Roboty zasadnicze kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Kolizja Nr 11
Roboty zasadnicze kpl 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 0,00 0% 1,00
Budowa kanalu technologicznego kpl 1,00
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 0,00 0% 13,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 4,00 1,00 25% 105,00 3,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 60,00 1 500,00 80,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 0,00 0% 258,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 400,00 0,00 0% 11 952,00 300,00
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm mb 1 017,00 37,00 37,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 9 i 10)
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Zasilanie obiektów i urządzeń kpl 1,00
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 120,00 67,00 56% 320,00
Rura ochronna RHDPEp 125mm m 1 258,00 30,00 57,00 190% 963,00
Oświetlenie układu drogowego kpl 1,00
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 45,00 5,00 8,00 160% 19,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 13,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 13,00 8,00 ponad plan 8,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 6,00 ponad plan 0,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 6,00 4,00 ponad plan 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 17,00 ponad plan 0,00
Montaż fundamentu wraz z wykopami kpl 17,00 5,00 ponad plan 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 160,00 400,00 250% 1 300,00
Rura ochronna DVK110mm m 219,00 21,00 ponad plan 21,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 80,00 ponad plan 171,00
SOU 1a
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 0  i oprawą „Zebra” dedykowana do doświetlenia przejść dla pieszych- 107W. Punkt świetlny na wysokości 6m kpl 4,00 0,00 4,00
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 9,00 0,00 4,00
Słup stalowy  bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 5,00 0,00 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 899,00 0,00 400,00
Rura ochronna DVK110mm m 19,00 0,00 9,00
SOU 1b
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1m, kąt wysięgnika 10  i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 9m kpl 4,00 0,00 4,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 103,00 0,00 103,00
Rura ochronna DVK110mm m 3,00 0,00 3,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych kpl 1,00
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb 122,00 1,05 ponad plan 119,05
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 30,00 0,00 0% 784,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 200,00 0,00 0% 1 945,00
Studnia odwodnieniowa DN1000 szt. 3,00 1,00 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 15-21 V 2020 Wykonana ilość tydzień 15-21 V 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 21.05.2020 Plan na tydzień 22-28 V 2020
2 3 4 5 6
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 6 701,34 0,00 0% 980 699,13 6 701,34
Roboty ziemne
S61 10+400-12+100
11+400-11+600
4+000-4+200
6+300-6+550
9+150-9+250
6+900-7+100
6+750-6+850
9+150-9+350
1+750 – 2+050
1+500 – 1+750
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 11 493,48 25 500,00 222% 747 700,90 11 493,48
S61 8+160-8+600
15+560-15+710
13+400-13+550
6+890 – 6+900
6+850 – 6+860
7+900 – 7+960
1+180-1+200
7+740-8+000
8+085-8+163
2+220-2+240
7+800-8+000
15+200-15+730
15+910-15+960
Nasypy m3 1 007 328,18 18 734,94 26 400,00 141% 856 665,50 18 734,94
S61 12+920-12+990
14+780-15+200
13+840-14+120
3+380- 3+480
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 811,55 3 400,00 121% 62 072,00 2 811,55
Odwodnienie % 100,00 0,66% 0,84% 128% 18,04% 0,66%
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-02/DZ2
RK-04/DZ2
RK-02/DD15
RK-01/DD15
RK-03/DD15
RK-04/DD15
RK-05/DD15
RK-06/DD15
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 123,00 924,20
Warstwy konstrukcyjne
S61 5+800-5+900 Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 15 700,33 1 400,00 9% 111 590,00 15 700,33
S61 12+990-13+290
16+620-17+000
5+000-5+640
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 18 407,83 5 640,00 31% 144 322,83 18 407,83
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 0,00 0% 2 545,96
S61 3+100 – 3+340
2+860  -2+970
2+970 – 3+320
12+637 – 12+915
12+637 – 12+930
4+335 – 4+380
4+180 – 4+380
C5/6 m2 464 347,00 5 803,19 17 212,00 297% 85 241,00 5 803,19
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45)
MOSTY
OBIEKT WS-1
USTRÓJ
Stal sprężająca kg 20 490,00 0,00 10 245,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 283,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-2
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 70 304,67 0,00 0% 0,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 2 200,00 1 100,00
OBIEKT MS-3
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 18 512,00 5 553,60 ponad plan 18 512,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 87,00 43,50 0,00 0% 0,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,05 ponad plan 0,05
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 175,44 0,00 0% 0,00 175,44
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 149,01 0,00 0% 0,00 149,01
OBIEKT MS-5
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 31 430,00 3 143,00 ponad plan 31 430,00 5 238,33
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 188,00 94,00 171,00 182% 188,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW kpl. 1,00 0,05 ponad plan 0,05
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 251,20 0,00 0% 502,40 251,20
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 67,13 0,00 0% 134,26 67,13
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 51,00 51,00 10,00
OBIEKT WS-7
USTRÓJ
Stal sprężająca kg 20 616,00 0,00 10 308,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 150,00 0,00 0% 1 060,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 1 047,00 0,00 200,00
OBIEKT WD-10
IZOLACJE m2 1 334,08 250,00 0,00 0% 0,00 250,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 14 553,50 20 000,00 137% 20 000,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 284,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WS-12
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 44 594,50 ponad plan 64 000,00
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 302,00 0,00 0% 330,00
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 200,00 1 000,00 500% 1 500,00 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00 291,05 291% 291,05 100,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 17,00 0,00 0% 270,42 17,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 144,94 200,00 ponad plan 400,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 26 000,00 ponad plan 52 000,00
Belka T24 szt. 52,00 0,00 52,00
Belka T27 szt. 26,00 0,00 26,00
Łożyska szt. 24,00 24,00 ponad plan 24,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,038 0,052 139% 0,360 0,038
P6 kpl. 1,00 0,038 0,152 405% 0,760 0,038
P7 kpl. 1,00 0,028 0,042 153% 0,76 0,028
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 260,00 130% 3 050,00 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 160,00 80% 2 610,00 200,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00 60,00 ponad plan 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 80,00 80,00 100% 860,00 80,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 50,00 50,00 100% 322,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 60,00 70,00 117% 517,00 60,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb 257,00 30,00 40,00 133% 138,00 30,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl 524,00 20,00 24,00 120% 262,00 30,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl 244,00 6,00 6,00 100% 118,00 10,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 kpl 16,00 2,00 2,00 100% 9,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500 kpl 20,00 2,00 1,00 50% 4,00 2,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl 35,00 2,00 2,00 100% 18,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl 24,00 2,00 2,00 100% 16,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 600,00 0,00 0% 15 790,00 1 000,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 0,00 0% 6 557,00 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 900,00 0,00 0% 5 700,00 1 400,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 2 000,00 100% 41 650,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 500,00 2 600,00 173% 31 210,00 3 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 2 000,00 200% 19 600,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 2 000,00 200% 18 920,00 1 000,00
Budowa i przebudowa istniejących sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 3
Roboty zasadnicze kpl 1,00 0,00 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 0,00 1,00
Kolizja Nr 11
Roboty zasadnicze kpl 1,00 1,00 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 1,00 50% 13,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 4,00 3,00 75% 104,00 4,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 0,00 0% 465,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 0,00 0% 258,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 400,00 500,00 125% 11 952,00 400,00
Zasilanie obiektów i urządzeń
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 120,00 0,00 0% 253,00 120,00
Rura ochronna RHDPEp 125mm m 1 258,00 30,00 0,00 0% 906,00 30,00
Oświetlenie układu drogowego
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00 5,00 6,00 120% 11,00 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 160,00 400,00 250% 900,00 160,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 30,00 0,00 0% 784,00 30,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 200,00 0,00 0% 1 945,00 200,00
Nr pozycji ZPRS Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 8-14 V 2020 Wykonana ilość tydzień  8-14 V 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 14.05.2020 Plan na tydzień 15-21 V 2020
III.2 MOSTY
III.2.1 OBIEKT WS-1
III.2.1.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.1.1.3 Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 150,00 0,00 0% 721,20
III.2.1.1.4 Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 50,00 0,00 0% 200,00
III.2.1.3 USTRÓJ
III.2.1.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 15 203,60 0,00 0% 0,00
III.2.1.3.3 Beton ustroju niosacego C40/50 m3 566,00 0,00 283,00
III.2.2 OBIEKT MS-2
III.2.2.3 USTRÓJ
III.2.2.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 35 152,33 0,00 0% 0,00 70 304,67
III.2.3 OBIEKT MS-3
III.2.3.3 USTRÓJ
III.2.3.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 18 512,00 4 628,00 8 330,40 180% 12 958,40
III.2.4 OBIEKT WD-4
III.2.4.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.4.1.2 Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 701,75 0,00 175,44
III.2.4.1.3 Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 596,04 0,00 149,01
III.2.5 OBIEKT MS-5
III.2.5.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.5.1.2 Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 689,50 423,80 ponad plan 675,80
III.2.5.1.3 Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 382,12 114,64 ponad plan 114,64
III.2.5.3 USTRÓJ
III.2.5.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 31 430,00 10 476,67 3 048,67 29% 28 287,00
III.2.5.3.2 Beton ustroju niosącego C30/37 m3 188,00 17,00 94,00
III.2.6 OBIEKT PZD-6
III.2.6.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.6.1.2 Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 004,80 502,40 251,20
III.2.6.1.3 Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 134,26 67,13
III.2.7 OBIEKT WS-7
III.2.7.3 USTRÓJ
III.2.7.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 920,50 1 061,37 7% 25 472,80
III.2.7.3.3 Beton ustroju niosacego C40/50 m3 584,00 292,00
III.2.8 OBIEKT WS-8
III.2.8.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.8.1.3 Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 150,00 0,00 0% 1 060,00 150,00
III.2.8.2 FUNDAMENTY I PODPORY
III.2.8.2.7 Beton podpór środkowych C35/45 m3 184,20 1,50 ponad plan 185,70
III.2.9 OBIEKT WD-9
III.2.9.3 USTRÓJ
III.2.9.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 40 744,00 14 500,00 13 000,00
III.2.10 OBIEKT WD-10
III.2.10.4.4 IZOLACJE m2 1 334,08 0,00 250,00
III.2.11 OBIEKT WS-11
III.2.11.3 USTRÓJ
III.2.11.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 14 553,50 0,00 0% 0,00 14 553,50
III.2.11.3.3 Beton ustroju niosacego C40/50 m3 568,00 0,00 284,00
III.2.12 OBIEKT WS-12
III.2.12.3 USTRÓJ
III.2.12.3.1 Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 16 171,25 0,00 0% 19 405,50
III.2.12.3.3 Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 330,00 302,00
III.2.13 OBIEKT WS-13
III.2.13.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.13.1.3 Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 200,00 0% 500,00 200,00
III.2.13.1.4 Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00 0% 0,00 100,00
III.2.13.2 FUNDAMENTY I PODPORY
III.2.13.2.4 Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 17,00 0% 270,42 17,00
III.2.14 OBIEKT MS-14
III.2.14.2 FUNDAMENTY I PODPORY
III.2.14.2.5 Beton przyczółków C30/37 m3 173,00 52,00 121,00 233% 173,00
III.2.15 Przepusty skrzynkowe
III.2.15.1 P1 kpl. 1,00 0,038 0,038 100% 0,308 0,038
III.2.15.2 P6 kpl. 1,00 0,038 0,038 100% 0,608 0,038
III.2.15.3 P7 kpl. 1,00 0,028 0,028 100% 0,718 0,028
Sekcja/  Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 1-7 V 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 07.05.2020 Plan na tydzień                  8-14 V 2020
Wykonana ilość tydzień 1-7 V 2020
2 3 4 5 6
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 6 701,34 0,00 0% 975 999,13 6 701,34
Roboty ziemne
S61 9+280-10+500
11+600-12+200
9+050-9+120
14+130-14+300
10+000-10+500
5+000-5+100
3+680-3+900
5+000-5+100
6+900-7+120
2+250-2+600
1+400-1+600
11+200-11+300
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 11 493,48 19 300,00 168% 688 670,90 11 493,48
S61
S61
S61
S61
DZ2
S61
DW677
DZ1b
DD7
ZD1a
7+740-8+740
13+300-13+840
3+100-3+380
2+240-2+250
0+270-0+350
3+500-3+520
0+100-0+180
0+000-0+170
0+000-0+260
0+000-0+100
Nasypy m3 1 007 328,18 18 734,94 20 540,00 110% 788 790,50 18 734,94
S61 0+810-0+1+145
0+760-1+145
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 811,55 1 000,00 36% 52 422,00 2 811,55
Odwodnienie % 100,00 0,66% 0,47% 71% 16,87% 0,66%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-08/DD32
RK-09/DD32
DD32 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 19,50 753,80
RK-10/S61 S61 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 19,00 45,00
Przepusty PP/PEHD – cieki
PD-01/DD1 DD1 Przepusty rurowe fi 1000 m 44,50 10,00 10,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 13+110-13+290
9+650-9+760
12+990-13+110
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 15 700,33 12 300,00 78% 104 850,00 15 700,33
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ2
14+010-14+120
16+140-17+000
14+300-14+600
2+480-2+600
3+680-3+900
4+040-4+190
0+310-440
0+100-0+195
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 18 407,83 23 165,00 126% 131 782,83 18 407,83
DW677 0+655-0+760
0+000-0+100
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 545,96 1 040,00 41% 47 755,83 2 545,96
S61
S61
S61
S61
S61
L02
L03
4+400 – 4+645
7+489 – 7+493
4+520 – 4+645
1+317 – 1+460
2+450 – 2+600
0+060 – 0+190
0+057 – 0+ 180
C5/6 m2 464 347,00 5 803,19 13 362,00 230% 51 062,00 5 803,19
MOSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 150,00 107,61 72% 721,20 150,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 50,00 8,40 17% 200,00 50,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 650,00 305,06 47% 1 005,06
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 15 203,60 0,00 0% 0,00 15 203,60
OBIEKT MS-2
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 210 914,00 35 152,33
OBIEKT MS-3
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 18 512,00 4 628,00 4 628,00 100% 4 628,00 4 628,00
OBIEKT MS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 689,50 252,00 ponad plan 252,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 383,70 345,93 ponad plan 745,93
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 31 430,00 5 238,33 5 238,33 100% 25 238,33 10 476,67
OBIEKT WS-7
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 920,50 19 104,60 120% 24 411,43 15 920,50
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 1 060,00 150,00
OBIEKT WD-9
USTRÓJ
Belka T21 szt 24,00 24,00 24,00 100% 24,00
OBIEKT WS-11
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 214,00 0,00 14 553,50
OBIEKT WS-12
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 16 171,25 0,00 0% 19 405,50 16 171,25
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 200,00 0,00 0% 500,00 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00 0,00 0% 0,00 100,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 312,60 270,42 17,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 173,00 52,00 46,00 88% 150,00 52,00
Beton skrzydeł C30/37 m3 28,00 21,00 ponad plan 21,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 30 000,00 0,00 0% 26 000,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,000 0,050 ponad plan 0,270 0,038
P6 kpl. 1,00 0,000 0,020 ponad plan 0,570 0,038
P7 kpl. 1,00 0,000 0.02 ponad plan 0,69 0,028
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 200,00 120,00 60% 2 490,00 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 200,00 160,00 80% 2 250,00 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 80,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 60,00 ponad plan 212,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 60,00 80,00 133% 407,00 60,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl 524,00 20,00 12,00 60% 212,00 20,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl 244,00 4,00 6,00 150% 102,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych Dn1500 kpl 7,00 2,00 2,00 100% 5,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl 35,00 2,00 3,00 150% 14,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl 24,00 1,00 1,00 100% 14,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl 11,00 1,00 1,00 100% 12,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 15 790,00 600,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 6 557,00 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 5 700,00 900,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 2 500,00 125% 35 650,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 3 000,00 3 000,00 100% 26 610,00 1 500,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 1 600,00 160% 15 600,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 1 600,00 160% 14 920,00 1 000,00
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 30,00 30,00 100% 90,00 20,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 1,00 1,00 100% 10,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 4,00 3,00 75% 99,00 4,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 30,00 0,00 0% 445,00 20,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 80,00 0,00 0% 1 400,00 80,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 100,00 80,00 80% 258,00 100,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 400,00 300,00 75% 11 252,00 400,00
Zasilanie obiektów i urządzeń
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 60,00 60% 253,00 120,00
Rura ochronna RHDPEp 125mm m 1 258,00 30,00 20,00 67% 906,00 30,00
Oświetlenie układu drogowego
SOU 1
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5  i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m kpl 45,00 5,00 0,00 0% 0,00 5,00
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 160,00 200,00 125% 200,00 160,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 30,00 30,00 100% 784,00 30,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 200,00 200,00 100% 1 945,00 200,00

– kwiecień

Sekcja/             Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                                       24-30 IV 2020 Wykonana ilość tydzień 24-30 IV 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco na 30.04.2020 Plan na tydzień                    01-07 V 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu
DZ1a
DD6
DZ1b
DW677
DZ1a
0+000-0+144
0+000-0+130
0+140-0+170
0+000-0+220
0+000-0+144
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 5 361,00 3 130,00 58% 975 999,13 6 701,34
Rozbiórka elementów dróg i ulic
DW677
DZ1a
0+000-0+220
0+000-0+144
Rozebranie podbudów, nawierzchni m2 58 168,00 1 820,00 ponad plan 5 349,32
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DW677
9+500-10+500
14+300-14+700
9+500-10+500
11+600-12+200
1+400-1+600
6+400-6+500
9+280-9+500
4+000-4+100
5+000-5+100
4+900-5+025
7+800-7+900
5+100-5+200
2+380-2+500
2+100-2+200
6+400-6+500
0+240-0+400
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 8 759,00 31 052,00 355% 669 370,90 11 493,48
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ2
L01P
DD7
L04L
DZ1b
8+160-8+590
15+560-15+740
13+300-13+740
8+000-8+160
1+180-1200
7+740-7+900
1+056-1+145
3+290-3+330
7+900-8+100
2+230-2+250
0+860-0+910
0+730-0+760
0+270-0+400
0+000-0+135
0+000-0+260
0+100-0+135
0+000-0+180
Nasypy m3 1 007 328,18 11 004,00 34 703,00 315% 768 250,50 18 734,94
S61
S61
S61
L02L
L03P
12+200-12+800
0+900-1+056
1+300-1+400
0+000-0+190
0+000-0+190
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,00 13 960,00 621% 51 422,00 2 811,55
Wzmocnienia
Podłoże pod nasyp m2 273 817,71 10 711,00 0,00 0% 274 053,71
Odwodnienie % 100,00 0,65% 0,40% 62% 16,40% 0,66%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-15/DD32
RK-17/DD32
DD32 Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 20,50 734,30
RK-09/S61
RK-02/DD32
S61
DD32
Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 26,00 26,00
Warstwy konstrukcyjne
S61 14+300-14+600
4+040-4+190
0+310-0+420
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 5 420,00 20 400,00 376% 92 550,00 15 700,33
S61 16+130-17+000
2+480-2+600
3+680-3+900
4+660-4+800
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 967,00 14 440,00 734% 108 617,83 18 407,83
DW677
DW677
Rondo W
0+650-0+740
0+300-0+400
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 2 930,00 ponad plan 46 715,83 2 545,96
S61 6+967-7+070
1+580 – 1+840
2+050 – 2+053
1+580 – 1+460
1+840 –  1+700
1+700 – 1+680
1+680 – 1+570
1+460 – 1+480
7+000 – 7+445
1+500 – 1+570
1+480 – 1+500
C5/6 m2 464 347,00 4 643,00 22 810,00 491% 37 700,00 5 803,19
MOSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 0,00 613,59 150,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 0,00 191,60 50,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 550,00 0,00 0% 700,00 650,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 10 135,73 0,00 0% 0,00 15 203,60
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Próbne obciążenie pala m 4,00 4,00 ponad plan 4,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 587,00 1 110,90 ponad plan 1 110,90
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 899,91 449,96 ponad plan 449,96
FUNDAMENTY I PODPORY
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 803,86 400,00 267,68 67% 1 350,00
USTRÓJ
Łożyska szt. 18,00 18,00 ponad plan 18,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 463,65 46,37 ponad plan 231,83
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 103,60 25,90 ponad plan 25,90
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 892,30 250,00 ponad plan 500,00
FUNDAMENTY I PODPORY
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 18 512,00 0,00 0,00 4 628,00
Belka T15 szt. 26,00 26,00 ponad plan 26,00
OBIEKT WD-4
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 51 946,00 10 389,20 ponad plan 51 946,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 258,00 180,00 180,00 100% 258,00
OBIEKT MS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 25 875,60 2 875,60 ponad plan 25 875,60
Beton skrzydel C30/37 m3 69,20 39,50 2,20 6% 69,20
USTRÓJ 0,00 0,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 31 430,00 0,00 20 000,00 5 238,33
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 188,00 17,00 ponad plan 17,00
Belka T21 szt. 26,00 26,00 26,00 100% 26,00
OBIEKT PZD-6
OBIEKT WS-7
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 920,50 5 306,83 33% 5 306,83 15 920,50
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 760,00 ponad plan 1 060,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 16 000,00 ponad plan 26 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 942,00 90,00 ponad plan 90,00
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 280,88 400,00 ponad plan 700,00
USTRÓJ 0,00 0,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 40 744,00 12 500,00 ponad plan 14 500,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 195,00 24,00 ponad plan 34,00
OBIEKT WD-10 0,00 0,00
USTRÓJ 0,00 0,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 48 738,00 15 762,00 ponad plan 64 500,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00 3 638,70 0,00 0% 29 380,60
Beton przyczółków C30/37 m3 428,10 33,73 0% 428,10
USTRÓJ
Łożyska szt. 12,00 12,00 12,00 100% 12,00
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 12,00 0,00 0% 343,50
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 19 405,50 16 171,25
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 500,00 200,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 582,10 100,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 318,00 2 663,60 0,00 0% 24 000,00
Beton przyczółków C30/37 m3 173,00 34,60 52,00 150% 104,00 52,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 26 000,00 30 000,00
Łożyska szt. 24,00 24,00 0,00 0%
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,02 0,05 250% 0,22 0,000
P6 kpl. 1,00 0,02 0,03 150% 0,55 0,000
P7 kpl. 1,00 0,02 0,03 150% 0,67 0,000
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 100,00 200,00 200% 2 370,00 200,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 300,00 300% 2 090,00 200,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl 524,00 12,00 20,00 167% 200,00 20,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 kpl 16,00 1,00 ponad plan 7,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500 kpl 20,00 1,00 1,00 100% 3,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych Dn1500 kpl 7,00 2,00 ponad plan 3,00 2,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl 35,00 3,00 ponad plan 11,00 2,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl 24,00 1,00 ponad plan 13,00 1,00
montaż studni betonowej DN1500 z  zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) kpl 9,00 1,00 ponad plan 1,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 400,00 300,00 75% 15 790,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 1 500,00 75% 33 150,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 5 000,00 6 000,00 120% 23 610,00 3 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 2 000,00 600,00 30% 14 000,00 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 500,00 600,00 40% 13 320,00 1 000,00
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2 22 841,45 1 200,00 ponad plan 17 340,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 200,00 300,00 150% 704,00
Wykop na odwóz m3 73 413,43 12 000,00 56 220,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów 0,01
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 60,00 30,00 50% 60,00 30,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 3,00 ponad plan 9,00 1,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 5,00 5,00 100% 96,00 4,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 80,00 ponad plan 445,00 30,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 400,00 200% 10 952,00 400,00
Zasilanie obiektów i urządzeń
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 100,00 193,00 100,00
Rura ochronna RHDPEp 125mm m 1 258,00 20,00 ponad plan 886,00 30,00
Oświetlenie układu drogowego
SOU 1
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 30,00 20,00 67% 91,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 40,00 60,00 150% 754,00 30,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 60,00 300,00 500% 1 745,00 200,00
Studnie
Studnia z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym i czyszczakiem DN2000 szt. 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                 17-23 IV 2020 Wykonana ilość tydzień                   17-23 IV 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 23.04.2020 Plan na tydzień 24-30 IV 2020
DROGI
Roboty Przygotowawcze
Zdjęcie warstwy humusu
S61
DD32
1+180-1+200 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 5 361,00 11 800,00 220% 972 869,13 5 361,00
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
L01P
DW677
9+800-10+500
16+150-17+000
11+600-12+100
14+300-14+750
9+500-10+500
13+080-13+290
11+600-12+160
6+100-6+200
5+100-5+200
4+000-4+400
3+750-3+900
6+200-6+300
4+600-4+700
6+200-6+400
4+700-4+800
5+000-5+200
4+800-4+900
0+160-0+240
0+240-0+400
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 8 759,00 50 620,00 578% 638 318,90 8 759,00
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DW677
DW677
L01P
DZ-2
DZ-5
rondo
8+160-8+590
15+840-16+140
15+560-15+740
1+056-1+145
0+870-0+1+056
0+310-0+401
13+330-13+740
14+130-14+300
0+401-0+500
0+310-0+500
0+810-0+860
13+330-13+740
7+900-8+085
3+680-3+750
7+800-8+085
0+760-1+050
1+050-1+150
8+085-8+160
5+550-5+650
3+000-3+100
8+000-8+160
3+200-3+380
0+675-0+761
0+240-0+400
0+000-0+135
0+270-0+370
Nasypy m3 1 007 328,18 11 004,00 52 210,00 474% 733 547,50 11 004,00
S61 0+000-0+105
12+200-12+800
8+740-9+050
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,00 3 700,00 165% 37 462,00 2 249,00
Wzmocnienia
Podłoże pod nasyp m2 273 817,71 10 711,00 0% 273 817,71 10 711,00
Odwodnienie % 100,00 0,65% 0,52% 81% 16% 0,65%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-01/D39 Przepusty rurowe fi 600 m 67,50 9,50 9,50
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-09/D39
RK-10/D39
RK-11/D39
RK-01/DD27
RK-13/DD32
RK-14/DD32
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 67,00 713,80
Warstwy konstrukcyjne
S61 16+330-17+000
2+480-2+600
14+010-14+120
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 5 420,00 32 920,00 607% 72 150,00 5 420,00
S61 5+670-6+080 Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 967,00 5 740,00 292% 17 220,00 1 967,00
S61 7+445 – 7+489
2+600 – 2+860
2+330 – 2+450
1+840 -2+050
C5/6 m2 464 347,00 4 643,00 12 990,00 280% 14 890,00 4 643,00
MOSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 102,27 ponad plan 613,59
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton skrzydel C30/37 m3 124,00 124,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 300,00 0,00 0% 700,00 550,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 10 135,73 0,00 0% 0,00 10 135,73
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 803,86 400,00 232,32 58% 1 082,32 400,00
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 463,65 185,46 ponad plan 185,46
FUNDAMENTY I PODPORY
USTRÓJ
Belka T15 szt. 26,00 26,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT WD-4
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 51 946,00 1 556,80 ponad plan 41 556,80
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 258,00 180,00
OBIEKT MS-5
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton skrzydel C30/37 m3 69,20 30,00 0,00 0% 67,00 39,50
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 31 430,00 20 000,00 ponad plan 20 000,00
Łożyska szt. 16,00 16,00
OBIEKT WS-7
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 63 682,00 15 920,50
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00 3 638,70 0,00 0% 29 380,60 3 638,70
Beton przyczółków C30/37 m3 428,10 33,73 0% 428,10 33,73
USTRÓJ
Łożyska szt. 12,00 12,00
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 12,00 0,00 0% 343,50 12,00
USTRÓJ
Stal sprężająca kg 21 240,00 6 372,00 ponad plan 10 620,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 318,00 2 663,60 0,00 0% 24 000,00 2 663,60
Beton przyczółków C30/37 m3 173,00 34,60 52,00 150% 52,00 34,60
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 16 000,00 ponad plan 26 000,00
Łożyska szt. 24,00 24,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,02 0,02 100% 0,17 0,02
P6 kpl. 1,00                  0,02 0,02 100% 0,52                    0,02
P7 kpl. 1,00 0,02 0,02 100% 0,64 0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 100,00 120,00 120% 2 170,00 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 160,00 160% 1 790,00 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 80,00 60,00 75% 740,00 80,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 26,00 12,00 46% 152,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn600 mb 699,00 18,00 327,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl 524,00 12,00 12,00 100% 180,00 12,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl 244,00 6,00 6,00 100% 96,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 kpl 16,00 1,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500 kpl 20,00 1,00 1,00 100% 2,00 1,00
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 kpl 35,00 1,00 8,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 4,00 2,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 800,00 0,00 0% 15 490,00 400,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00 0% 6 260,00 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 1 000,00 0% 4 408,00 500,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 7 000,00 6 000,00 86% 31 650,00 2 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 3 000,00 3 500,00 117% 16 700,00 5 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 2 000,00 2 600,00 130% 13 400,00 2 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 2 000,00 2 600,00 130% 12 720,00 1 500,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3 2 422,19 200,00
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów
Melioracje
TYP-1 mb 597,00 30,00 ponad plan 30,00 60,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
budowa sieci wodociągowej z rur Dz160x14,6 PE100 RC SDR11 wraz z kształtkami i blokami oporowymi mb 2 313,50 200,00 0,00 0% 2 313,50
budowa sieci wodociągowej z rur Dz110x10,0 PE100 RC SDR11 oraz PE100 SDR11 mb 667,50 100,00 187,50 188% 667,50 60,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz63x5,8 PE100 RC SDR11 mb 347,50 200,00 ponad plan 338,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz32x3,0 PE100 RC SDR11 mb 116,50 100,00 ponad plan 106,00
montaż zasuwy Dn100 kpl. 2,00 2,00 ponad plan 2,00
montaż zasuwy Dn150 kpl. 18,00 12,00 ponad plan 12,00
montaż zasuwy Dn50 kpl. 13,00 10,00 ponad plan 10,00
montaż zasuwy Dn25 kpl. 8,00 4,00 ponad plan 4,00
montaż  hydrantu nadziemnego DN80 jako zestaw wraz z: kolanem stopowym, prostki dwukołnierzowej stalowej, zasuwy żeliwnej DN80 oraz niezbędnymi robotami montażowymi kpl. 13,00 6,00 ponad plan 6,00
Budowa i przebudowa istniejących sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 3
Roboty zasadnicze kpl 1,00 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 5,00 4,00 80% 91,00 5,00
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 mb 1 010,00 40,00 ponad plan 365,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 0,00 0% 1 400,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 mb 918,00 178,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 200,00 500,00 250% 9 900,00 200,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 1,00
Kolizja 2  – Przebudowa linii SN w km 1+520 – 1+540 i 0+840 – 0+860 kierunek DW 667
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Kolizja stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 1, 1/1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Roboty zasadnicze kpl 1,00 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00 1,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 9 i 10)
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00
Kolizja ESN 07
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 1,00
Zasilanie obiektów i urządzeń
Rura ochronna  RHDPEp Φ110mm m 2 192,71 60,00 ponad plan 60,00
Rura ochronna RHDPEp 125mm m 1 258,00 40,00 ponad plan 840,00
Oświetlenie układu drogowego
SOU 1
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 200,00 0% 300,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 30,00 30,00 100% 70,00 30,00
SOU 1a
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 32,50 32,50 100% 32,50 30,00
SOU 2
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 32,50 0% 30,00 30,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb 122,00 62,00 ponad plan 118,00
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 30,00 200,00 667% 680,00 40,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb 2 039,00 60,00 ponad plan 1 150,00 60,00
Rura osłonowa Dz 355×32,2 PE100 SDR 11 wraz z kompletem płóz, manszet, przeciąganiem rury, robotami montażowymi mb 29,50 19,00 ponad plan 25,70 23,50
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 szt. 18,00 2,00 0% 18,00
Studnia kanalizacyjna betonowa kaskadowa DN1200 szt. 10,00 1,00 5,00 500% 10,00 1,00
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1500 do zrzutu scieków z autokarów, osadnik h=1,0m szt. 2,00 2,00 ponad plan 2,00
Sekcja/ Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                 10-16 IV 2020 Wykonana ilość tydzień 10-16 IV 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 16.04.2020 Plan na tydzień                      17-23 IV 2020
2 3 4 5 6
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu
DD32 Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 5 361,00 2 000,00 37% 961 069,13 5 361,00
Roboty ziemne
S61 9+800-10+500
0+530-0+660
16+150-17+000
0+500-0+690
11+600-12+100
4+000-4+200
4+900-5+000
4+200-4+300
3+750-3+850
3+680-3+900
4+100-4+300
5+000-5+100
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 8 759,00 19 750,00 225% 587 698,90 8 759,00
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ-2
8+160-8+590
0+760-1+056
8+160-8+590
15+840-16+150
15+560-15+740
3+680-3+750
4+510-4+660
2+480-2+600
2+860-3+050
0+760-1+150
4+550-4+660
6+760-6+850
0+270-0+350
Nasypy m3 1 007 328,18 11 004,00 21 550,00 196% 681 337,50 11 004,00
S61 14+800-15+200
1+730-1+840
6+900-7+120
0+123-0+310
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,00 10 140,00 451% 33 762,00 2 249,00
S61 15+295-15+307 Podłoże pod nasyp m2 273 817,71 10 711,00 564,00 5% 274 053,71 10 711,00
Odwodnienie % 100,00 0,65% 0,55% 85% 15% 0,65%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
RK-01/DD6
RK-01/DD39
RK-02/DD39
RK-03/DD39
RK-04/DD39
RK-06/DD39
RK-08/DD39
0+076,36
0+089,98
0+120,00
0+220,00
0+120,00
0+490,88
0+570,99
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 80,40 646,80
Warstwy konstrukcyjne
S61 16+140-16+330
7+230-7+420
4+660-4+800
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 5 420,00 15 130,00 279% 39 230,00 5 420,00
S61 1+620-1+730
4+400-4+510
7+230-7+420
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 967,00 11 480,00 584% 11 480,00 1 967,00
DW677
DW677
DZ1a
L02L
rondo R1
0+393-0+402
0+454-0+465
0+118-0+138
0+236-0+248
jezdnia+pierścień
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej m2 203 676,73 1 925,00 ponad plan 43 785,83
DW677
DW677
DZ1a
L02L
S61
Rondo R1
0+393-0+402
0+454-0+465
0+118-0+138
0+236-0+248
1+840-2+053
jezdnia+pierscień
C5/6 m2 464 347,00 4 643,00 1 900,00 41% 1 900,00 4 643,00
MOSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 2 045,30 511,33 ponad plan 511,33
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 766,38 191,60 ponad plan 191,60
FUNDAMENTY I PODPORY
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 300,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 60 814,40 10 135,73
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton skrzydel C30/37 m3 59,00 29,00 ponad plan 59,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 803,86 300,00 ponad plan 850,00 400,00
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczolkow C30/37 m3 204,00 102,00 ponad plan 204,00
Beton skrzydel C30/37 m3 29,00 14,00 ponad plan 29,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 575,40 100,00 ponad plan 450,00
USTRÓJ
Belka T15 szt. 26,00 26,00
OBIEKT WD-4
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 51 946,00 8 872,66 20 000,00 225% 40 000,00
OBIEKT MS-5
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 25 875,60 2 000,00 ponad plan 23 000,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 324,00 4,00 ponad plan 324,00
Beton skrzydel C30/37 m3 69,20 30,00
USTRÓJ
Łożyska szt. 16,00 16,00 ponad plan 16,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT PZD-6
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 316,00 158,00 0,00 0% 316,00
OBIEKT WD-9
OBIEKT WD-10
USTRÓJ
Stal sprężająca kg 22 916,00 22 916,00 ponad plan 22 916,00
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 12,00 0,00 0% 343,50 12,00
USTRÓJ
Stal sprężająca kg 21 240,00 4 248,00 ponad plan 4 248,00
OBIEKT WS-13
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój 30 370,00 30 370,00 ponad plan 30 370,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 184,00 184,00 ponad plan 184,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 318,00 2 663,60 0,00 0% 24 000,00 2 663,60
Beton przyczółków C30/37 m3 173,00 34,60 0,00 0% 0,00 34,60
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 170 506,00 10 000,00 ponad plan 10 000,00
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,02 0,00 0% 0,15 0,02
P6 kpl. 1,00                   0,02 0,00 0% 0,50                  0,02
P7 kpl. 1,00 0,02 0,00 0% 0,62 0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 120,00 200,00 167% 1 287,00 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 100,00 120,00 120% 1 354,00 100,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 80,00 80,00 100% 538,00 80,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 26,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl 524,00 10,00 12,00 120% 111,00 12,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl 244,00 6,00 6,00 100% 69,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500 kpl 20,00 1,00 0,00 0% 0,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych Dn1500 kpl 7,00 1,00 ponad plan 1,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 800,00 800,00 100% 11 140,00 800,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 300,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 800,00 800,00 100% 5 700,00 1 000,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 5 000,00 4 600,00 92% 20 700,00 7 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00 2 000,00 100% 13 200,00 3 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 2 000,00 2 000,00 100% 10 800,00 2 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 2 000,00 2 000,00 100% 8 900,00 2 000,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
budowa sieci wodociągowej z rur Dz160x14,6 PE100 RC SDR11 wraz z kształtkami i blokami oporowymi mb 2 313,50 250,00 250,00 100% 2 153,00 200,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz110x10,0 PE100 RC SDR11 oraz PE100 SDR11 mb 667,50 60,00 70,00 117% 480,00 100,00
montaż rury osłonowej Dz280x25,4 PE100 SDR11 wraz z kompletem płóz i manszet mb 277,50 20,00 20,00 100% 275,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 5,00 5,00 100% 86,00 5,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 120,00 100% 885,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 400,00 400,00 100% 8 597,29 200,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Roboty zasadnicze kpl 1,00
Odbiory / przepięcia kpl 1,00 1,00 ponad plan 1,00
Zasilanie obiektów i urządzeń
Rura ochronna RHDPEp 125mm m 1 258,00 60,00 ponad plan 60,00
Oświetlenie układu drogowego
SOU 1
Kabel YKY 5x35mm2 m 5 068,00 200,00
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 40,00 ponad plan 40,00 30,00
SOU 1a
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 32,50
SOU 1b
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 19,00 19,00 ponad plan 19,00
SOU 2
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 30,00 ponad plan 30,00 32,50
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb 122,00 20,00 20,00 100% 56,00
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 60,00 ponad plan 480,00 30,00
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 szt. 18,00 1,00 1,00 100% 18,00 2,00
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień                     3-9 IV 2020 Wykonana ilość tydzień  3-9 IV 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 09.04.2020 Plan na tydzień               10-16 IV 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu
S61 4+550 – 4+900
3+680 – 3+800
2+470 – 2+600
3+800 – 3+900
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 5 361,00 19 000,00 354% 959 069,13 5 361,00
Roboty ziemne
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ1b
5+740 – 5+940
7+120 – 7+230
7+240 – 7+340
9+800-10+500
16+150-17+000
14+400-14+800
13+120-13+200
5+740 – 5+940
3+900 – 4+000
7+340 – 7+420
7+000 – 7+120
6+600 – 6+700
16+240-17+000
6+100 – 6+200
3+800 – 4+050
6+630 – 6+460
0+550 – 0+600
3+800 – 4+050
6+200 – 6+300
0+000+0+140
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 8 759,00 52 075,00 595% 567 948,90 8 759,00
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ-2
DZ-2
L01P
DZ1b
L02L
L03P
DW677
DZ1b
0+760-1+056
6+760 – 6+850
8+160-8+590
13+550-13+750
15+560-15+740
4+510 – 4+660
7+800 – 7+900
15+840-16+150
4+550 – 4+660
7+230 – 7+420
8+160-8+590
7+900 – 8+160
6+750 – 6+850
0+270 – 0+420
0+260 – 0+350
0+000-0+135
0+000-0+140
0+000 – 0+200
0+000 – 0+190
0+600 – 0+660
0+000+0+140
Nasypy m3 1 007 328,18 11 004,00 55 900,00 508% 659 787,50 11 004,00
S61 6+550 – 6+760
12+180-12+480
1+300 – 1+620
0+123-0+310
14+800-15+200
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,00 5 700,00 253% 23 622,00 2 249,00
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DW677
5+940 – 6+100
1+620 – 1+730
5+790 – 5+940
4+400 – 4+510
5+670 – 5+790
15+240-15+263
8+689-8+720
0+400 – 0+450
Podłoże pod nasyp m2 273 817,71 10 711,00 4 222,00 39% 273 489,71 10 711,00
Odwodnienie % 100,00 0,65% 1% 83% 15% 0,65%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi
PD-02/DD21
PD-01/DD15
PD-01/DD30
DD 21 0+400,00
DD15 0+040,00
DD30 0+040,00
Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 40,70
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
 RK-05/DD32 0+669,70 Przepusty rurowe fi 800 m 580,50 13,00
Warstwy konstrukcyjne
S61
S61
S61
S61
S61
DW677
5+940 – 6+100
1+620 – 1+730
5+790 – 5+940
4+400 – 4+510
5+670 – 5+790
0+400 – 0+450
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 5 420,00 21 200,00 391% 24 100,00 5 420,00
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 967,00 0,00 0% 0,00 1 967,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR)
MOSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 38 509,00 3 509,00 ponad plan 38 509,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 785,13 400,00 ponad plan 700,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 238,00 2 238,00 ponad plan 37 238,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 304,20 2,00 ponad plan 280,00
Beton skrzydel C30/37 m3 59,00 30,00 ponad plan 30,00
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 892,30 300,00 0,00 0% 250,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 21 285,00 1 285,00 ponad plan 21 285,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 575,40 250,00 350,00 140% 350,00
OBIEKT WD-4
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 51 946,00 8 872,67 0,00 0% 20 000,00 8 872,66
OBIEKT MS-5
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczolkow C30/37 m3 324,00 67,00 80,00 119% 320,00
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3 268,51 26,85 ponad plan 134,26
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton klasy < C12/15 (dla zakresu fundamentów i płyt przejściowych) m3 51,00 10,00 ponad plan 117,40
USTRÓJ
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 316,00 158,00 ponad plan 316,00 158,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Stal zbrojeniowa kg 8 066,00 4 033,00 ponad plan 4 033,00
Beton płyt przejściowych C 30/37 m3 73,20 36,60 ponad plan 36,60
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 171 956,00 10 000,00 ponad plan 10 000,00
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 280,88 300,00 ponad plan 300,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 40 744,00 5 000,00 0,00 0% 2 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 195,00 15,00 0,00 0% 10,00
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
USTRÓJ
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 625,00 625,00 ponad plan 625,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00 3 638,70 0,00 0% 29 380,60 3 638,70
Beton przyczółków C30/37 m3 428,10 33,73 0,00 0% 428,10 33,73
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 12,00 0,00 0% 343,50 12,00
USTRÓJ
Beton ustroju niosacego C40/50 m3 638,00 330,00 ponad plan 330,00
OBIEKT WS-13
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój 30 370,00 14 000,00 ponad plan 28 111,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 1 144,94 200,00 ponad plan 200,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 318,00 2 663,60 0,00 0% 24 000,00 2 663,60
Beton przyczółków C30/37 m3 173,00 34,60 0,00 0% 0,00 34,60
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,02 0,10 500% 0,15 0,02
P6 kpl. 1,00 0,02 0,00 0% 0,50                        0,02
P7 kpl. 1,00 0,02 0,00 0% 0,62 0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 120,00 160,00 133% 1 087,00 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 80,00 120,00 150% 1 234,00 100,00
montaż sieci kanalizacji z kamionki Dn300 mb 89,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 50,00 36,00 72% 458,00 80,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl 524,00 10,00 14,00 140% 99,00 10,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl 244,00 6,00 6,00 100% 63,00 6,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1500 kpl 20,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 800,00 800,00 100% 10 340,00 800,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 ponad plan 6 557,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 800,00 1 000,00 125% 4 900,00 800,00
Wykop na odkład m3 62 408,53 2 000,00 ponad plan 16 100,00 5 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 2 000,00
Geomembrana  PEHD lub membrana m2 39 476,58 1 000,00 ponad plan 8 800,00 2 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2 35 531,51 1 000,00 ponad plan 6 900,00 2 000,00
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
budowa sieci wodociągowej z rur Dz160x14,6 PE100 RC SDR11 wraz z kształtkami i blokami oporowymi mb 2 313,50 200,00 200,00 100% 1 903,00 250,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz110x10,0 PE100 RC SDR11 oraz PE100 SDR11 mb 667,50 30,00 60,00 200% 410,00 60,00
montaż rury osłonowej Dz280x25,4 PE100 SDR11 wraz z kompletem płóz i manszet mb 277,50 30,00 30,00 100% 255,00 20,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 2,00 1,00 50% 3,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 5,00 5,00 100% 81,00 5,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 100,00 83% 765,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 800,00 800,00 100% 8 197,29 400,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb 122,00 30,00 36,00 120% 36,00 20,00
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 30,00 36,00 120% 420,00
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 szt. 18,00 1,00 2,00 200% 17,00 1,00

– marzec

Sekcja/Obiekt Lokalizacja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Plan na tydzień 27 III – 02 IV 2020 Wykonana ilość tydzień                     27 III – 02 IV 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 02 IV 2020 Plan na tydzień 03-09 IV 2020
DROGI
Zdjęcie warstwy humusu
S61 4+400 – 4+500
0+490 – 0+530
0+660 – 0+700
0+400-0+490
0+320-0+400
4+400 – 4+500
Zdjęcie humusu m2 1 044 142,87 5 361,00 18 760,00 350% 940 069,13 5 361,00
Roboty ziemne
S61 5+200 – 5+350
6+500 – 6+900
6+000 – 6+100
0+530-0+660
13+120-13+200
14+400-14+800
4+000 – 4+100
7+370 – 7+420
4+400 – 4+530
6+600 – 6+710
5+850 -6+000
4+400 – 4+620
9+800-10+500
16+150-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3 982 785,68 8 759,00 38 815,00 443% 515 873,90 8 759,00
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ1b
DZ2
DW677
7+800 – 7+900
7+956 – 8+040
0+120 – 0+320
6+760 – 6+850
15+840-16+100
0+120 – 0+320
1+620 – 1+730
15+840-16+150
0+030 – 0+100
7+900 – 8+160
6+760 – 6+850
0+030-0+100
0+760 – 1+150
2+600 – 2+800
2+800 – 3+000
1+056 – 1+150
8+160-8+590
4+400 – 4+550
13+550-13+840
15+560-15+740
0+000-0+140
0+270 – 0+400
0+600-0+730
Nasypy m3 1 007 328,18 11 004,00 45 670,00 415% 603 887,50 11 004,00
S61 8+740-9+150
1+900 – 2+100
13+840-14+120
Wykonanie GWN m3 112 462,00 2 249,00 4 300,00 191% 17 922,00 2 249,00
Wzmocnienia
S61 13+840-14+120 Podłoże pod nasyp m2 273 817,71 10 711,00 3 360,00 31% 269 267,71 10 711,00
Odwodnienie % 100,00 0,65% 0,39% 60% 0,14 0,65%
Przepusty PP/PEHD – drogi
DD19 PD-01/DD19 Przepusty rurowe fi 800 m 758,00 12,00 349,70
Przepusty PP/PEHD – rów kryty
DD27 RK-04/DD27
RK-03/DD27
RK-02/DD27
RK-01/DD27
Przepusty rurowe fi 600 m 1 730,50 39,00 566,40
Warstwy konstrukcyjne
Warstwa Ulepszonego Podłoża (trasa główna i drogi poprzeczne) m2 271 034,00 5 420,00 2 900,00 54% 2 900,00 5 420,00
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 m2 490 875,45 1 967,00 0,00 0% 1 967,00
C5/6 m2 464 347,00 4 643,00 0,00 0% 4 643,00
MOSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton skrzydel C30/37 m3 124,00 62,00 0,00 0% 58,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton skrzydel C30/37 m3 59,00 59,00 0,00 0%
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z gruntu przepuszczalnego m3 892,30 300,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 21 285,00 1 285,00 0,00 0% 20 000,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 204,00 204,00 0,00 0% 102,00
Beton skrzydel C30/37 m3 29,00 29,00 0,00 0% 15,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 575,40 200,00 ponad plan 400,00 250,00
OBIEKT WD-4
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 51 946,00 8 872,67 5 672,00 64% 20 000,00 8 872,67
Belka T27 szt. 24,00 24,00 0,00 0% 24,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 24,20 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-5
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 25 875,60 4 875,60 0,00 0% 21 000,00
Beton przyczolkow C30/37 m3 324,00 67,00 110,00 164% 240,00 67,00
OBIEKT PZD-6
USTRÓJ
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 316,00 158,00 0,00 0% 158,00
POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE
Taśmy dylatacyjne m 32,58 32,58 0,00 0% 32,58
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 2 103,68 300,00 ponad plan 300,00
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 114,90 17,90 1,00 6% 99,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 40 744,00 5 000,00 0,00 0% 2 000,00 5 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 195,00 15,00 0,00 0% 10,00 15,00
Łożyska szt 8,00 8,00 ponad plan 8,00
OBIEKT WD-10
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 48 738,00 18 738,00 0,00 0% 64 738,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 36 258,00 3 638,70 0,00 0% 29 380,60 3 638,70
Beton przyczółków C30/37 m3 428,10 33,73 0,00 0% 428,10 33,73
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton przyczółków C30/37 m3 403,50 12,00 0,00 0% 343,50 12,00
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym m3 753,30 100,00 100,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3 1 908,40 500,00 500,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2 1 360,00
USTRÓJ
Łożyska szt. 16,00 16,00 0,00 0% 0,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie – pale prefabrykowane szt. 158,00 32,00 0,00 0% 158,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg 50 633,00 2 633,00 0,00 0% 50 633,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg 37 318,00 2 663,60 0,00 0% 24 000,00 2 663,60
Beton – fundamentów przyczółków C30/37 m3 182,00 91,00 0,00 0% 182,00
Beton przyczółków C30/37 m3 173,00 34,60 0,00 0% 0,00 34,60
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl. 1,00 0,02 0,00 0% 0,05 0,02
P6 kpl. 1,00 0,02 0,05 250% 0,50 0,02
P7 kpl. 1,00 0,02 0,05 250% 0,62 0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb 6 051,00 30,00 30,00 100% 927,00 120,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb 5 677,43 50,00 86,00 172% 1 114,00 80,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb 1 485,00 50,00 60,00 120% 422,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb 727,00 18,00 ponad plan 84,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl 524,00 4,00 4,00 100% 85,00 10,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl 244,00 5,00 6,00 120% 57,00 6,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl 39,00 1,00 1,00 100% 4,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl 5,00 1,00 1,00 100% 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl 3,00 1,00 0,00 0% 0,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl 8,00 1,00 0,00 0% 4,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2 38 215,90 700,00 ponad plan 9 540,00 800,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2 14 187,54 200,00 ponad plan 6 357,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2 29 561,37 800,00 ponad plan 3 900,00 800,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3 59 986,34 1 200,00 2 000,00 167% 11 200,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci wodociągowych
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych
budowa sieci wodociągowej z rur Dz160x14,6 PE100 RC SDR11 wraz z kształtkami i blokami oporowymi mb 2 313,50 200,00 200,00 100% 1 703,00 200,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz110x10,0 PE100 RC SDR11 oraz PE100 SDR11 mb 667,50 30,00
montaż rury osłonowej Dz280x25,4 PE100 SDR11 wraz z kompletem płóz i manszet mb 277,50 30,00 30,00 100% 225,00 30,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 33,00 3,00 1,00 33% 2,00 2,00
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym kpl. 153,00 5,00 4,00 80% 76,00 5,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb 3 149,00 120,00 0,00 0% 665,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb 14 404,00 800,00 600,00 75% 7 397,29 800,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U lita, SN8 mb 122,00 30,00
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb 910,00 30,00 30,00 100% 384,00 30,00
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 szt. 18,00 1,00 2,00 200% 15,00 1,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień                 20-26 III 2020 Wykonana ilość tydzień 20-26 III 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 26.03.2020 Plan na tydzień                          27 III – 02 IV 2020
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
DROGI
Roboty Przygotowawcze 2% 1% 59%
rondo
DZ-1b
DW677
DW677
DW677
S61
S61
0+600 – 0+660
0+660 – 0+730
0+655-0+730
0+730-0+760
4+440 – 4+500
4+400 – 4+440
Zdjęcie warstwy humusu m2     955 153,20 27 286,91 11 240,00 41% 911 309,13 5 361,00
Roboty ziemne
S61 11+400 – 11+500
2+600 – 3+100
10+000-10+500
16+150-17+000
14+600-14+800
5+770 – 5+860
5+200 – 5+450
11+400 – 11+500
6+250 – 6+450
5+900 – 6+000
5+260 – 5+500
6+140 – 6+170
13+100-13+750
9+800-10+500
7+120 – 7+200
13+100-13+750
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3     941 838,51 18 000,00 33 400,00 186% 477 058,90 8 759,00
S61 7+740 – 8+085
1+300 – 1+440
8+000-8+600
15+560-15+740
13+100-13+750
0+760-1+056
7+740 – 8+160
15+840-16+100
13+550-13+750
0+120 – 0+320
1+620 – 1+730
Nasypy m3     997 971,71 29 000,00 35 215,00 121% 558 217,50 11 004,00
S61 12+189-12+480
7+430 – 7+550
Wykonanie GWN m3     112 462,00 3 000,00 2 350,00 78% 13 622,00 2 249,00
Wzmocnienia
DW677 0+500-0+595 Podłoże pod nasyp m2     273 817,71 10 000,00 2 090,00 21% 265 907,71 10 711,00
Odwodnienie 0,5% 1% 197% 13,58% 0,65%
Przepusty 0,00
Przepusty PP/PEHD – drogi m
PD-01/DD32a
PD-02/DD32a
0+012,48
0+013,38
Przepusty rurowe fi 800 m 768,76 24,00 337,70
Przepusty PP/PEHD – rów kryty m
RK-01/DD-6
RK-11/DD41
RK-04/DD31
RK-10/DD41
RK-03/DD41
RK-03/DD36
RK-02/DD36
RK-05/DD27
RK-01/DD36
0+076,36
0+512,14
1+702,56
0+373,93
0+603,52
0+309,37
0+256,67
0+466,53
0+103,50
Przepusty rurowe fi 600 m 1 601,60 106,20 527,40
WUP 5 590,36 0,00 0% 5 420,00
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR4 1 967,00
DW677 0+500-0+595 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 2 090,00 ponad plan 2 090,00
C5/6 4 643,00
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3         2 986,32 1 493,00 0,00 0% 666,11
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       38 509,00 23 128,00 0,00 0% 35 000,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3            518,00 296,00 0,00 0% 518,00
Beton skrzydel C30/37 m3            124,00 58,00 ponad plan 58,00 62,00
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 47,97 47,97 ponad plan 47,97
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3         1 603,62 802,00 0,00 0% 580,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       37 238,00 18 619,00 0,00 0% 35 000,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3            405,80 203,00 0,00 0% 405,80
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3            334,00 10,00 0,00 0% 320,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            304,20 67,00 ponad plan 278,00
Beton skrzydel C30/37 m3              59,00 59,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                    – 44,00 0,00 0% 0,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2         1 803,86 902,00 0,00 0% 550,00
USTRÓJ 0,59% 0,00 0%
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 38,50 38,50 ponad plan 38,50
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3            892,30 446,00 0,00 0% 250,00
FUNDAMENTY I PODPORY            389,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       21 285,00 10 642,00 0,00 0% 20 000,00 1 285,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            204,00 102,00 102,00 100% 102,00 204,00
Beton skrzydel C30/37 m3              29,00 15,00 15,00 100% 15,00 29,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2            575,40 288,00 0%
DYLATACJE
Taśmy dylatacyjne m 8,00 4,00 ponad plan 4,00
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3         3 921,57
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3         3 921,57 1 019,00 0,00 0% 0,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            137,80 47,00 0,00 0% 137,80
USTRÓJ 24% 52% 215%
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg       51 946,00 8 872,67
Belka T27 szt. 24,00 24,00 ponad plan 24,00 24,00
Taśmy dylatacyjne m 24,20 24,20 ponad plan 24,20
Dylatacje pozorne (chodniki i gzymsy) m 43,83 24,20
OBIEKT WS-5
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3         1 849,60 925,00 0,00 0% 1 849,60
Wymiana gruntów m3            690,00 345,00 0,00 0% 690,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg       31 512,00 15 756,00 0,00 0% 31 512,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       25 875,60 4 875,60
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3            347,10 75,00 0,00 0% 347,10
Beton przyczolkow C30/37 m3            324,00 30,00 ponad plan 160,00 67,00
Beton klasy < C12/15 m3              69,40 24,00 0,00 0% 40,00
Taśmy dylatacyjne m 43,11 22,00 ponad plan 22,00
OBIEKT PZD-6
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3         1 004,80 502,00 0,00 0% 502,40
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3            268,51 134,00 0,00 0% 0,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3            702,41 292,00 0,00 0% 450,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            161,00 4,00 0,00 0% 161,00
Beton skrzydel C30/37 m3              51,20 26,00 0,00 0% 51,20
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2            988,16 494,00 0,00 0% 520,00
USTRÓJ 5,0% 27% 541%
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 316,00 158,00 158,00 158,00
Taśmy dylatacyjne m 32,58 32,58 32,58 32,58
OBIEKT WS-7
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3         2 721,50 650,00 ponad plan 1 750,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3            676,00 130,00 ponad plan 350,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            554,70 234,00 0%
USTRÓJ 5,0% 0,00 0%
Taśmy dylatacyjne m 42,90 42,90 ponad plan 42,90
OBIEKT WS-8
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3         2 364,10 1 182,00 0,00 0% 300,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg     105 158,00 52 579,00 0,00 0% 46 000,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3            868,00 434,00 0,00 0% 868,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3            420,00 62,00 0,00 0% 420,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2         3 420,80 1 700,00 0,00 0% 1 000,00
OBIEKT WD-9
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       13 672,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            114,90 58,00 1,00 2% 98,00 17,90
Beton podpor srodkowych C30/37 m3  – 8,00 0,00 0% 0,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój       40 744,00 5 000,00
Beton ustroju niosacego C30/37 m3            195,00 15,00
OBIEKT WD-10
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg       21 244,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       12 064,00 6 032,00 0,00 0% 10 500,00
Beton podpór m3            208,20 104,00 0,00 0% 0,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2            777,31 160,00 0,00 0% 877,31
USTRÓJ 2,0%
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 48 738,00 20 000,00 ponad plan 50 000,00 18 738,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3       13 853,52
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3         1 036,60 518,30 0,00 0% 200,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3            965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       36 258,00 15 488,00 0,00 0% 25 380,60 3 638,70
Beton przyczolkow C30/37 m3            428,10 214,00 0,00 0% 299,67 33,73
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3            895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       22 466,00 2 439,00 0,00 0% 22 466,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            403,50 12,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 64 685,00 19 405,50 ponad plan 19 405,50
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3            782,50
Beton przyczolkow C30/37 m3            312,60 60,00 0,00 0% 270,42
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój 30 370,00 9 111,00 ponad plan 14 111,00
Łożyska szt. 16,00 16,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                1,00 0,11 0,00 0% 1,00 32,00
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg       50 633,00 2 633,00 ponad plan 50 633,00 2 633,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       37 318,00 2 663,60
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3            182,00 91,00 ponad plan 182,00 91,00
Beton przyczolkow C30/37 m3            173,00 34,60
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                1,00 0,27 0,02
P6 kpl                1,00 0,05 0,02
P7 kpl                1,00                     0,05                      0,02
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb         6 051,00 160,00 160,00 100% 897,00 30,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb         5 677,43 80,00 80,00 100% 1 028,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb         1 485,00 40,00 0,00 0% 362,00 50,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 mb            114,10 18,00 ponad plan 88,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl            524,00 6,00 9,00 150% 4,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl            244,00 3,00 3,00 100% 51,00 5,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 kpl              16,00 1,00 1,00 100% 5,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl              11,00 1,00 ponad plan 2,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s kpl              12,00 1,00 ponad plan 2,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl              39,00 1,00 ponad plan 3,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn500 kpl                5,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn700 kpl                3,00 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl                8,00 2,00 ponad plan 4,00 1,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2       38 215,90 500,00 0,00 0% 8 840,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2       14 187,54 500,00 0,00 0% 6 157,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2       29 561,37 1 000,00 0,00 0% 3 100,00
Wykop na odkład m3       62 408,53 1 500,00 2 000,00 133% 14 100,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3       59 986,34 1 000,00 1 800,00 180% 9 200,00 1 200,00
Geomembrana  PEHD m2       39 476,58 600,00 800,00 133% 7 800,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2       35 531,51 600,00 800,00 133% 5 900,00
MOP – do rozbicia w późniejszym terminie kpl                2,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz160x14,6 PE100 RC SDR11 wraz z kształtkami i blokami oporowymi mb         2 313,50 120,00 180,00 150% 1 181,00 200,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz110x10,0 PE100 RC SDR11 oraz PE100 SDR11 mb            667,50 80,00 0,00 0% 261,00
montaż rury osłonowej Dz280x25,4 PE100 SDR11 wraz z kompletem płóz i manszet mb            277,50 30,00 46,00 153% 165,00 30,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb            910,00 60,00 0,00 0% 354,00 30,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb         2 039,00 100,00 140,00 140% 690,00
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 szt.              18,00 2,00 3,00 150% 13,00 1,00
Studnia kanalizacyjna betonowa kaskadowa DN1200 szt.              10,00 1,00 1,00 100% 4,00
Gaz
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 3
Roboty zasadnicze kpl                1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Kolizja Nr 11
Roboty zasadnicze kpl                1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Kolizja Nr 12
Roboty zasadnicze kpl                1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                1,00 1,00 1,00 100% 1,00
Budowa kanalu technologicznego
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.              33,00 3,00
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.            153,00 4,00 5,00 125% 72,00 5,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb         3 149,00 50,00 50,00 100% 665,00 120,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb       14 404,00 400,00 600,00 150% 6 797,29 800,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W kpl
Roboty zasadnicze kpl                1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                1,00 1,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 1, 1/1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17) kpl                1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 9 i 10) kpl                1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Zasilanie obiektów i urzadzen
Rura ochronna RHDPEp 125mm  m         1 063,00 40,00 0,00 0% 0,00
Oswietlenie ukladu drogowego kpl
SOU 1
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 40,00 0,00 0% 0,00
SOU 1a
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 30,00 0,00 0% 0,00
SOU 1b
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 19,00 19,00 0,00 0% 0,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień                13-19 III 2020 Wykonana ilość tydzień   13-19 III 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 19.03.2020 Plan na tydzień                                   20-26 III 2020
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
DROGI
Roboty Przygotowawcze 0,02 2%
rondo
S61
S61
DZ-1b
S61
DZ-1b
DZ-1b
2+800 – 2+900
2+700 – 2+800
0+100-0+140
3+280 – 3+380
0+100 – 0+140
0+000-0+100
Zdjęcie warstwy humusu m2       955 153,20 27 286,91 15480,00 57% 900069,13 27 286,91
Roboty ziemne
S61
ZB-25a
S61
S61
DZ-5
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
5+300 – 5+500
3+400
11+000-12+100
16+150-17+000
0+300-0+450
16+150-17+000
3+950 – 4+000
4+000 – 4+040
5+300 – 5+500
10+000-10+500
16+150-17+000
10+000-10+500
16+150-17+000
4+000 – 4+040
5+300 – 5+500
10+000-10+500
16+150-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3       941 838,51 18 000,00 18 000,00 100% 443 658,90 18 000,00
DZ5
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
S61
DZ-2
DZ-2
S61
S61
DZ-2
S61
0+300-0+450
15+560-15+740
8+160-8+600
15+840-16+150
8+160-8+600
15+840-16+150
1+620 – 1+650
3+100 – 3+280
1+440 – 1+520
7+740 – 7+900
7+900 – 8+000
0+270 – 0+670
0+420 – 0+500
8+085 – 8+160
3+100 – 3+280
0+270 – 0+670
7+740 – 7+950
Nasypy m3       997 971,71 25 000,00 18 000,00 72% 523 002,50 29 000,00
S61 3+530-3+680 Wykonanie GWN m3       112 462,00 3 000,00 2 100,00 70% 2 100,00 3 000,00
Wzmocnienia
Podłoże pod nasyp m2       273 817,71 10 000,00 15 675,00 157% 263 817,71 10 000,00
Odwodnienie 0,5% 1% 238% 0,5%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi m
DW677 0+496,14 Przepusty rurowe fi 800 m 768,76 26,00 313,70
Przepusty PP/PEHD – rów kryty m
DD-9
DD-9
DD-9
DD-9
DD-6
0+120,00
0+140,00
0+240,00
0+280,00
0+528,67
Przepusty rurowe fi 600 m 1 601,60 60,00 421,20
S61 9+163,88 Przepusty rurowe fi 800 m 1 019,50 48,00 212,70
Warstwy konstrukcyjne
WUP 5 590,36 0,00 0% 0,00 5 590,36
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3           2 986,32 1 493,00 0% 1 493,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         38 509,00 23 100,00 1 118,25 5% 35 000,00 23 128,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              518,00 296,00 0% 296,00
USTRÓJ
Łożyska szt. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3           1 603,62 801,00 0% 802,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         37 238,00 18 619,00 2 307,34 ponad plan 35 000,00 18 619,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              405,80 202,00 0% 203,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3              334,00 9,00 0% 10,00
Beton przyczolkow C30/37 m3              304,20 67,00 ponad plan 211,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3                     – 43,00 0% 44,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 803,86 902,00 0% 902,00
USTRÓJ 0,59% 0,59%
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3              892,30 446,00 0% 446,00
FUNDAMENTY I PODPORY              389,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         21 285,00 10 642,00 0% 10 642,00
Beton przyczolkow C30/37 m3              204,00 102,00 0% 102,00
Beton skrzydel C30/37 m3                29,00 14,00 0% 15,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              575,40 287,00 0% 288,00
OBIEKT WD-4
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           3 921,57
Roboty ziemne (wykopy i zasypki) m3           3 921,57 1 019,00 0% 1 019,00
FUNDAMENTY I PODPORY              484,00
Beton przyczolkow C30/37 m3              137,80 46,00 0% 47,00
USTRÓJ 24% 24%
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg         51 946,00 8 000,00 ponad plan 25 328,80
Beton ustroju niosącego C30/37 m3              258,00 10,00 ponad plan 78,00
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3           1 849,60 925,00 0% 925,00
Wymiana gruntów m3              690,00 345,00 0% 345,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg         31 512,00 15 756,00 0% 15 756,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         25 875,60 3 000,00 ponad plan 21 000,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              347,10 75,00 0% 75,00
Beton przyczolkow C30/37 m3              324,00 130,00 ponad plan 130,00
Beton klasy < C12/15 m3                69,40 23,00 0% 24,00
OBIEKT PZD-6
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           5 855,44
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3           1 004,80 502,00 0% 502,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3              268,51 134,00 0% 134,00
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3              702,41 292,00 0% 292,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton przyczolkow C30/37 m3              161,00 3,00 0% 4,00
Beton skrzydel C30/37 m3                51,20 25,00 0% 26,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              988,16 494,00 0% 494,00
USTRÓJ 5,0% 5,0%
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 604,00 3 604,00 ponad plan 58 604,00
Kotwy talerzowe szt. 112,00 112,00 ponad plan 112,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW
Sączki szt 6,00 3,00 ponad plan 6,00
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3         11 971,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3           2 721,50 450,00 ponad plan 1 100,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym stożki m3              676,00 220,00 ponad plan 220,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton przyczolkow C30/37 m3              554,70 234,00 234,00
USTRÓJ 5,0%
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3           2 364,10 1 182,00 300,00 25% 300,00 1 182,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg       105 158,00 52 579,00 0,00 0% 52 579,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3              868,00 434,00 0,00 0% 434,00
Beton – fundamentow filarow C30/37 m3              420,00 61,00 0,00 0% 62,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           3 420,80 1 700,00 0,00 0% 1 700,00
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           6 927,14
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         13 672,00 1 000,00 ponad plan 12 000,00
Beton przyczolkow C30/37 m3              114,90 57,00 57,00 100% 97,00 58,00
Beton podpor srodkowych C30/37 m3  – 7,00 0,00 0% 8,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój         40 744,00 2 000,00 ponad plan 2 000,00
Beton ustroju niosacego C30/37 m3              195,00 10,00 ponad plan 10,00
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTY I PODPORY m3              499,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         12 064,00 6 032,00 0,00 0% 6 032,00
Beton podpór m3              208,20 104,00 0,00 0% 104,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2              777,31 160,00 0,00 0% 160,00
USTRÓJ 2,0% 2,0%
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 48 738,00 15 000,00 ponad plan 30 000,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3         13 853,52
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3           1 036,60 518,30 0% 518,30
FUNDAMENTY I PODPORY m3              965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         36 258,00 15 488,00 0% 15 488,00
Beton przyczolkow C30/37 m3              428,10 214,00 0% 214,00
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3              895,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         22 466,00 2 439,00 0% 2 439,00
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3              782,50
Beton przyczolkow C30/37 m3              312,60 61,00 0% 60,00
USTRÓJ
Belka T21 szt. 26,00 26,00 ponad plan 26,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Przepusty skrzynkowe
P1 kpl                  1,00                 0,27 0,27
P6 kpl                  1,00 0,05 0,05
P7 kpl                  1,00                 0,05                       0,05
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb           6 051,00 160,00 0,00 0% 737,00 160,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb           5 677,43 80,00 120,00 150% 948,00 80,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb           1 485,00 60,00 0,00 0% 40,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb              727,00 20,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn700 mb              271,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb              257,00 16,00 ponad plan 28,00
rury osłonowa/przewiertowa DN400 mb                65,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl              524,00 6,00 0,00 0% 72,00 6,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl              244,00 3,00 1,00 33% 48,00 3,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 kpl                16,00 1,00 0,00 0% 4,00 1,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn2000 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                11,00 1,00 ponad plan 1,00
montaż studni betonowych DN1200 z  regulatorem przepływu Q=10l/s kpl                12,00 1,00 ponad plan 1,00
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.)
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl                39,00 1,00 ponad plan 2,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl                  8,00 1,00 ponad plan 2,00
Zbiornik na substancje niebezpieczne żelbetowy wyłożony wykładziną kwasoodporną, wymiary 2,5mx5,0m, wys.2,0m Vcz=20m3 kpl                  2,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2         38 215,90 500,00 0,00 0% 8 840,00 500,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2         14 187,54 500,00 0,00 0% 6 157,00 500,00
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2         29 561,37 1 000,00 0,00 0% 1 000,00
Wykop na odkład m3         62 408,53 1 500,00 2 200,00 147% 12 100,00 1 500,00
Wykop na odwóz m3         73 413,43 250,00 ponad plan 1 850,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3         59 986,34 1 000,00 2 000,00 200% 7 400,00 1 000,00
Geomembrana  PEHD m2         39 476,58 1 500,00 1 500,00 100% 7 000,00 600,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2         35 531,51 1 500,00 1 500,00 100% 5 100,00 600,00
MOP – do rozbicia w późniejszym terminie kpl                  2,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz160x14,6 PE100 RC SDR11 wraz z kształtkami i blokami oporowymi mb           2 313,50 120,00 120,00 100% 1 001,00 120,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz110x10,0 PE100 RC SDR11 oraz PE100 SDR11 mb              667,50 80,00 80,00 100% 261,00 80,00
montaż rury osłonowej Dz280x25,4 PE100 SDR11 wraz z kompletem płóz i manszet mb              277,50 30,00 30,00 100% 119,00 30,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb              910,00 60,00 60,00 100% 354,00 60,00
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb           2 039,00 100,00 100,00 100% 550,00 100,00
Studnie
Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 szt.                18,00 2,00 2,00 100% 10,00 2,00
Studnia kanalizacyjna betonowa kaskadowa DN1200 szt.                10,00 1,00 1,00 100% 3,00 1,00
Gaz
Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
Kolizja Nr 3
Roboty zasadnicze kpl                  1,00 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00
Kolizja Nr 11
Roboty zasadnicze kpl                  1,00 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00
Kolizja Nr 12
Roboty zasadnicze kpl                  1,00 1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.              153,00 4,00 4,00 100% 67,00 4,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb           3 149,00 50,00 50,00 100% 615,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb         14 404,00 400,00 400,00 100% 6 197,29 400,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja 1 – Przebudowa linii SN w km 0+060 – 0+080  kierunek DP2559W kpl
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00
Kolizja 2  – Przebudowa linii SN w km 1+520 – 1+540 i 0+840 – 0+860 kierunek DW 667 kpl
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Kolizja stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00 0,00 0% 0,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 1, 1/1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17) kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl                  1,00 1,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 9 i 10) kpl                  1,00
Odbiory / przepięcia etc kpl           1,00 1,00
Zasilanie obiektów i urzadzen
Rura ochronna RHDPEp 125mm  m    1 063,00 40,00
Oswietlenie ukladu drogowego kpl
SOU 1
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 91,00 40,00 0,00 0% 40,00
SOU 1a
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 62,50 20,00 0,00 0% 30,00
SOU 1b
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm m 19,00 19,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na  tydzień               6-12 III 2020 Wykonana ilość tydzień  6-12 III 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 12.03.2020 Plan na  tydzień                     13-19 III 2020
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
DROGI
Roboty Przygotowawcze 0,02
DD26
S61
S61
ZB25A
S61
7+300 – 7+420
3+000 – 3+100
3+400
2+900 – 3+000
Zdjęcie warstwy humusu m2       955 153,20 11500,00 ponad plan 884589,13 27 286,91
Roboty ziemne
S61
DD16
DD17
DP1951
DD9
S61
S61
S61
S61
S61
DP 1951b
S61
S61
S61
14+900-15+200
0+100 – 0+300
5+800 – 6+100
0+280-0+330
0+200 – 0+300
5+300 – 5+400
9+100 – 9+300
10+000-10+500
0+300-0+400
13+000-13+200
0+300-0+400
4+900 – 5+000
11+000-12+100
16+150-17+000
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3       941 838,51 18 700,00 ponad plan 431 658,90 18 000,00
S61 15+800-16+150
8+160-8+600
13+330-13+450
0+300-0+450
15+560-15+740
Nasypy m3       997 971,71 18 700,00 ponad plan 517 252,50 25 000,00
Odwodnienie 1% 5% 0,5%
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty m
DD-29
DD-16
DD-9
DD-29
0+209,99
0+101,58
0+280,00
0+369,99
Przepusty rurowe fi 600 m 1 601,60 43,50 ponad plan 361,20
DD-25
DD-25
0+250,57
0+097,94
Przepusty rurowe fi 800 m 1 019,50 26,00 ponad plan 164,70
DD-7 0+075,37 Przepusty rurowe fi 1000 m 32,00 21,00 ponad plan 21,00
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Beton przyczolkow C30/37 m3              520,00 50,00 ponad plan 520,00
OBIEKT MS-2
Beton przyczolkow C30/37 m3              304,20 72,00 ponad plan 144,00
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
OBIEKT WD-4
Beton podpór m3              393,20 67,00 ponad plan 67,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 58 604,00 13 000,00 ponad plan 55 000,00
ODWODNIENIE OBIEKTÓW
Odwodnienie pomostu
Sączki szt 6,00 3,00 ponad plan 3,00
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3         11 971,00
Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3           2 721,50 650,00 ponad plan 650,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2           1 781,91 1000 ponad plan 1000
USTRÓJ
Łożyska szt. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
OBIEKT WS-8
Beton podpor srodkowych C35/45 m3              184,20 48,20 ponad plan 184,20
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3           6 927,14
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         13 672,00 2 000,00 ponad plan 11 000,00
USTRÓJ 2,0%
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg 48 738,00 15 000,00 ponad plan 15 000,00
OBIEKT WS-11
Beton przyczolkow C30/37 m3              428,10 179,67 ponad plan 299,67 214,00
OBIEKT MS-14
Beton klasy < C12/15 m3                81,80 14,00 ponad plan 40,50
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb           6 051,00 60,00 ponad plan 737,00 160,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb           5 677,43 50,00 ponad plan 828,00 80,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl              524,00 4,00 ponad plan 72,00 6,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl              244,00 2,00 ponad plan 47,00 3,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Wykop na odkład m3         62 408,53 2 600,00 ponad plan 9 900,00 1 500,00
Wykop na odwóz m3         73 413,43 600,00 ponad plan 1 600,00 1 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3         59 986,34 1 800,00 ponad plan 5 400,00
Geomembrana  PEHD m2         39 476,58 1 000,00 ponad plan 5 500,00 1 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2         35 531,51 1 000,00 ponad plan 3 600,00 1 500,00
MOP – do rozbicia w późniejszym terminie kpl                  2,00
budowa sieci wodociągowej z rur Dz160x14,6 PE100 RC SDR11 wraz z kształtkami i blokami oporowymi mb           2 313,50 60,00 ponad plan 881,00 120,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Kanały
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb           2 039,00 90,00 ponad plan 450,00 100,00
Studnie
Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.              153,00 3,00 ponad plan 63,00 4,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb           3 149,00 565,00 50,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb         14 404,00 350,00 ponad plan 5 797,29 400,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na  tydzień                 28 II – 05 III 2020 Wykonana ilość tydzień                 28 II – 05 III 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 05.03.2020 Plan na  tydzień                        06-12 III 2020r.
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
DP 1951b
S61
0+280-0+500
7+200-7+300
Zdjęcie warstwy humusu m2          955 153,20 7100,00 ponad plan 873089,13
Roboty ziemne
DD41
DD16
DD17
S61
0+300-0+400
5+800-6+100
15+300-15+560
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3          941 838,51 5 400,00 ponad plan 412 958,90
S61 15+800-16+150 Nasypy m3          997 971,71 5 400,00 ponad plan 498 552,50
Odwodnienie
Przepusty PP/PEHD – drogi m
PD-02/DD41
PD-02/DD42
0+120,24
0+816,00
Przepusty rurowe fi 800 m 768,76 23,50 ponad plan 287,70
Przepusty PP/PEHD – rów kryty m
RK-04/DD29
RK-01/DD42
RK-02/DD29
RK-03/DD29
0+369,99
0+369,43
0+256,98
0+319,99
Przepusty rurowe fi 600 m 1 601,60 47,50 ponad plan 317,70
RK-01/DD41
RK-04/DD41
0+261,78
0+649,55
Przepusty rurowe fi 800 m 1 019,50 34,50 ponad plan 138,70
Warstwy konstrukcyjne
Inne roboty
Przeniesienie schronu szt                     1,00 1,00 ponad plan 1,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3              1 036,60 580,00 ponad plan 830,00
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton skrzydel C30/37 m3                   98,60 44 ponad plan 44
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                 184,20 46,00 ponad plan 136,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg            13 672,00 1 721,33 ponad plan 9 000,00
Beton przyczolkow C30/37 m3                 114,90 40,00 ponad plan 40,00
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3              5 904,12
Łożyska szt. 4,00 4,00 ponad plan 4,00
OBIEKT WS-11
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg            36 258,00 7 316,10 ponad plan 25 380,60
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                 423,50 211,75 ponad plan 211,75
Łożyska szt. 12,00 12,00 ponad plan 12,00
USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój 30 370,00 5 000,00 ponad plan 5 000,00
Beton ustroju niosącego C30/37 m3 184,00 20,00 ponad plan 20,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
Posadowienie pośrednie kpl                     1,00 1,00 ponad plan 1,00
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb              6 051,00 24,00 ponad plan 677,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb              1 485,00 36,00 ponad plan 362,00
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 mb                 257,00 12,00 ponad plan 12,00
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl                 524,00 4,00 ponad plan 68,00
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                 244,00 2,00 ponad plan 45,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 kpl                   39,00 1,00 ponad plan 1,00
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 kpl                     8,00 1,00 ponad plan
Zbiorniki (19 sztuk)
Wykop na odkład m3            62 408,53 2 000,00 ponad plan 7 300,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3            59 986,34 600,00 ponad plan 3 600,00
Geomembrana  PEHD m2            39 476,58 1 000,00 ponad plan 4 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2            35 531,51 1 000,00 ponad plan 2 600,00
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb              2 039,00 90,00 ponad plan 360,00
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.                 153,00 6,00 ponad plan 60,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb              3 149,00 60,00 ponad plan 565,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb            14 404,00 350,00 ponad plan 5 447,29

– luty

CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na  tydzień                     21-27 II 2020 Wykonana ilość tydzień                               21-27 II 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 27.02.2020 Plan na tydzień                    28 II – 05 III 2020
Nr pozycji Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
III ROBOTY
III.1 DROGI
III.1.1 Roboty Przygotowawcze
III.1.1.3 DP 1951b (WD-9) 0+280-0+500 Zdjęcie warstwy humusu m2      955 153,20 4200,00 ponad plan 865 989,13
III.1.2 Roboty ziemne
III.1.2.1 S61
S61
DD9
5+800-6+100
13+050-13+300
0+100-0+300
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3      941 838,51 12 000,00 ponad plan 413 258,90
S61
S61
S61
6+760-6+900
13+500-13+750
15+800-16+150
Nasypy m3      997 971,71 12 000,00 ponad plan 499 452,50
III.1.4 Odwodnienie
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – drogi m
PT-18/S61 14+853,6 Przepusty rurowe fi 600 m 59,25 8,50 ponad plan 15,50
PD-02/DD33
PD-05/DD31
PD-06/DD31
PT-16/S61
PD-01/DD37
PD-01/DD42
0+302,54
1+790,51
1+789,53
13+115,75
0+031,97
0+082,00
Przepusty rurowe fi 800 m 768,76 76,00 ponad plan 264,20
Przepusty PP/PEHD – cieki m
PT-9/S61
PT-10/S61
6+809,11
6+810,04
Przepusty rurowe fi 800 m 126,01 16,00 ponad plan 120,20
III.2 MOSTY I PRZEPUSTY
III.2.1 OBIEKT WS-1
III.2.1.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.1.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3             520,00 470,00 ponad plan 825,00
III.2.3 OBIEKT MS-3
III.2.3.2 FUNDAMENTY I PODPORY             389,00
III.2.3.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        21 285,00 12 000,00 ponad plan 20 000,00
III.2.5 OBIEKT WS-5
III.2.5.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.5.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        25 875,60 15 000,00 ponad plan 18 000,00
III.2.6 OBIEKT PZD-6
III.2.6.3 USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg        30 000,00 12 000,00 ponad plan 12 000,00
III.2.7 OBIEKT WS-7
III.2.7.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.7.2.3 Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             514,80            147,40 ponad plan                 514,80
III.2.7.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3             554,70            147,70 ponad plan                 494,70
III.2.8 OBIEKT WS-8
III.2.8.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.8.2.8 Beton podpor srodkowych C35/45 m3             184,20 70,00 ponad plan 90,00
III.2.8.2.10 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2          3 420,80 600,00 ponad plan 1 000,00
III.2.9 OBIEKT WD-9
III.2.9.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.9.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg        13 672,00 1 000,00 ponad plan 7 278,67
III.2.9.2.10 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             763,50 250,00 ponad plan 400,00
III.2.11 OBIEKT WS-11
III.2.11.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3             965,70
III.2.11.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3             428,10 120,00 ponad plan 120,00
III.2.13 OBIEKT WS-13
III.2.13.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3             782,50
III.2.13.2.6 Beton skrzydel C30/37 m3               69,90 19,90 ponad plan 69,90
III.2.14 OBIEKT MS-14
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3             182,00 91,00 ponad plan 91,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3             134,80 11,50 ponad plan 128,30
III.3 ROBOTY BRANŻOWE
III.3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
III.3.1.1 Kanaly
III.3.1.1.1 montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb          6 051,00 60,00 ponad plan 653,00
III.3.1.1.3 montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb          5 677,43 40,00 ponad plan 778,00
III.3.1.1.5 montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb          1 485,00 10,00 ponad plan 326,00
III.3.1.2 Wpusty
III.3.1.2.1 montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl             524,00 4,00 ponad plan 64,00
III.3.1.3 Studnie
III.3.1.3.3 montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl             244,00 1,00 ponad plan 43,00
III.3.1.3.4 montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 kpl               16,00 2,00 ponad plan 4,00
III.3.2 Zbiorniki (19 sztuk)
Wykop na odkład m3        62 408,53 3 000,00 ponad plan 5 300,00
Wykop na odwóz m3        73 413,43 1 000,00 ponad plan 1 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3        59 986,34 1 600,00 ponad plan 3 000,00
Geomembrana  PEHD m2        39 476,58 400,00 ponad plan 3 500,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2        35 531,51 600,00 ponad plan 1 600,00
Wykonanie grobli wokół zbiornika m3          2 422,19 400,00 ponad plan 400,00
III.3.5 Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
III.3.5.1 Kanały
III.3.5.1.3 Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb          2 039,00 60,00 ponad plan 270,00
III.3.7 Budowa i przebudowa isteniacych sieci teletechnicznych
III.3.7.2 Kolizja Nr 2
III.3.7.2.1 Roboty zasadnicze kpl                 1,00 1,00 ponad plan 1,00
III.3.8 Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.             153,00 2,00 ponad plan 54,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb        14 404,00 400,00 ponad plan 5 097,29
III.3.9 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
III.3.9.13 Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 9 i 10) kpl                 1,00
III.3.9.13.1 Roboty zasadnicze kpl                 1,00 1,00 ponad plan 1,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na  tydzień                       14-20 II 2020 Wykonana ilość tydzień                            14-20 II 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 20.02.2020 Plan na  tydzień                  21-27 II 2020
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
S61 13+750-13+840 Zdjęcie warstwy humusu m2           955 153,20 2400,00 ponad plan 861789,13
Roboty ziemne
DD6
DD16
S61
S61
0+270-0+632
0+500-0+600
13+150-13+300
16+150-16+800
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3           941 838,51 15 500,00 ponad plan 401 258,90
S61
S61
DZ-2
2+420-2+480
6+760-6+900
0+270-0+670
Nasypy m3           997 971,71 15 500,00 ponad plan 487 452,50
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty żelbetowe
PD-03/DD32 1+649,92 Przepusty rurowe fi 600 m 9,00 ponad plan 9,00
PD-01/DD32 0+011,11 Przepusty rurowe fi 800 m 80,50 18,50 ponad plan 83,00
Przepusty PP/PEHD – drogi m
PT-15/S61 13+000,20 Przepusty rurowe fi 600 m 59,25 7,00 ponad plan 7,00
Przepusty PP/PEHD – rów kryty m
RK-03/DD22
RK-01/DD31
0+620,94
0+320,60
Przepusty rurowe fi 600 m 1 601,60 23,00 ponad plan 270,20
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             38 509,00 5 000,00 ponad plan 33 881,75
Beton przyczolkow C30/37 m3                  520,00 115,00 ponad plan 355,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             37 238,00 5 000,00 ponad plan 32 692,66
OBIEKT MS-3
FUNDAMENTY I PODPORY                  389,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             21 285,00 5 000,00 ponad plan 8 000,00
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg             31 512,00 3 151,20 ponad plan 31 512,00
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             25 875,60 3 000,00 ponad plan 3 000,00
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  347,10 67,10 ponad plan 347,10
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2               1 383,70 400,00 ponad plan 400,00
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                  514,80 110 ponad plan 367,4
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2               1 781,91 300 ponad plan 750
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg           105 158,00 6 000,00 ponad plan 46 000,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                  184,20 20,00 ponad plan 20,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2               3 420,80 200,00 ponad plan 400,00
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                    22,00 11,00 ponad plan 22,00
Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                  763,50 150,00 ponad plan 150,00
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  499,70
Beton przyczolkow C30/37 m3                  123,50 1,00 ponad plan 101,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  965,70
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg             36 258,00 6 000,00 ponad plan 18 064,50
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  895,70
Beton skrzydel C30/37 m3                    44,70 22,35 ponad plan 44,70
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3                  782,50
Beton skrzydel C30/37 m3                    69,90 15,00 ponad plan 50,00
OBIEKT MS-14
FUNDAMENTY I PODPORY
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                  134,80 15,00 ponad plan 116,80
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb               6 051,00 100,00 ponad plan 593,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb               5 677,43 60,00 ponad plan 738,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb               1 485,00 26,00 ponad plan 316,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl                  524,00 12,00 ponad plan 60,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                  244,00 4,00 ponad plan 42,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2             29 561,37 2 100,00 ponad plan 3 100,00
Wykop na odkład m3             62 408,53 1 300,00 ponad plan 2 300,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3             59 986,34 900,00 ponad plan 1 400,00
Geomembrana  PEHD m2             39 476,58 2 100,00 ponad plan 3 100,00
Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia
Kolizja ESN 09 – Przebudowa linii napowietrznej SN PAS 50 Konarzyce odg. Kier. Chomentowo 2-447 i 2-1112 w km 10+920 – 11+180 (MOP) kpl
Odbiory / przepięcia etc kpl                      1,00 1,00 ponad plan 1,00
Kolizja linii napowietrznej (słupy nr 1, 1/1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17) kpl                      1,00
Roboty zasadnicze kpl                      1,00 1,00 ponad plan 1,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień                  7-13 II 2020 Wykonana ilość tydzień  7-13 II 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 13.02.2020 Plan na tydzień            14-20 II 2020
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
ROBOTY
DROGI
Roboty ziemne
DD29
S61
S61
DD6
0+200-0+500
8+160-8+600
15+200-15+560
0+270-0+500
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3          941 838,51 2 480,00 ponad plan 385 758,90
WS10 0+200-0+400 Nasypy m3          997 971,71 2 480,00 ponad plan 471 952,50
Odwodnienie
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty m
RK-07/DD20
RK-08/DD20
0+693,00
0+705,98
Przepusty rurowe fi 600 m 1 601,60 19,50 ponad plan 247,20
MOSTY I PRZEPUSTY
OBIEKT WS-1
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg            38 509,00 13 443,75 ponad plan 28 881,75
Beton przyczolkow C30/37 m3                 520,00 110,00 ponad plan 240,00
OBIEKT MS-2
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg            37 238,00 5 000,00 ponad plan 27 692,66
OBIEKT WS-5
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – fundamenty kg            31 512,00 4 726,80 ponad plan 28 360,80
Beton – fundamentow przyczolkow C30/37 m3                 347,10 37,03 ponad plan 280,00
OBIEKT WS-7
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg            41 183,00 4295,75 ponad plan 41183,00
Beton fundamentów m3                 514,80 55,80 ponad plan 514,80
Beton przyczolkow C30/37 m3                 554,70 110 ponad plan 347,00
OBIEKT WS-8
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg          105 158,00 6 000,00 ponad plan 40 000,00
OBIEKT WD-9
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                   22,00 11,00 ponad plan 11,00
OBIEKT WD-10
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton przyczolkow C30/37 m3                 123,50 45,00 ponad plan 100,00
OBIEKT WS-11
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg            36 258,00 4 000,00 ponad plan 12 064,50
OBIEKT WS-12
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton skrzydel C30/37 m3                   44,70 22,35 ponad plan 22,35
OBIEKT WS-13
FUNDAMENTY I PODPORY m3
Beton skrzydel C30/37 m3                   69,90 35,00 ponad plan 35,00
OBIEKT MS-14
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                 134,80 49,30 ponad plan 101,80
Przepusty skrzynkowe
P6 kpl                     1,00 2% ponad plan 45%
P7 kpl                     1,00 2% ponad plan 57%
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej
Kanaly
montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb              6 051,00 120,00 ponad plan 493,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb              5 677,43 60,00 ponad plan 678,00
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb              1 485,00 30,00 ponad plan 290,00
Wpusty
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl                 524,00 12,00 ponad plan 48,00
Studnie
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                 244,00 6,00 ponad plan 38,00
Zbiorniki (19 sztuk)
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm m2            29 561,37 1 000,00 ponad plan 1 000,00
Wykop na odkład m3            62 408,53 1 000,00 ponad plan 1 000,00
Wykonanie balastu z gruntu rodzimego m3            59 986,34 500,00 ponad plan 500,00
Geomembrana  PEHD m2            39 476,58 1 000,00 ponad plan 1 000,00
Podsypka piaskowa, gr. 10 cm m2            35 531,51 1 000,00 ponad plan 1 000,00
Zasilanie obiektów i urzadzen
Rura ochronna RHDPEp 125mm  m       1 063,00 30,00 ponad plan 503,00
CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień            24-30.01.2020 Wykonana ilość tydzień                                24-30.01.2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 30.01.2020 Plan na  tydzień 31.01-06.02.2020
Nr pozycji Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
III ROBOTY
III.1 DROGI
III.1.2 Roboty ziemne
III.1.2.1 S61
S61
S61
S61
DD31
DD27
3+800-4+000
5+700-6+300
10+000-10+500
14+600-14+800
0+000-0+200
Wykonanie wykopów z transportem do 5km m3         941 838,51 11 970,00 ponad plan 379 608,90
S61
S61
S61
DD41
L01P
DZ-2
7+900-8+600
13+490-13+750
13+840-13+990
0+000-0+300
0+000-0+130
0+270-0+680
Nasypy m3         997 971,71 49 870,00 ponad plan 494 592,50
III.1.4 Odwodnienie
Przepusty
Przepusty PP/PEHD – rów kryty m
RK-11/DD17
RK-12/DD17
RK-13/DD17
RK-14/DD17
RK-15/DD17
RK-04/DD16
RK-06/DD16
0+720,00
0+852,17
0+918,16
1+040,00
1+110,00
0+721,37
0+808,93
Przepusty rurowe fi 600 m 1 601,60 79,50 ponad plan 175,00
Przepusty PP/PEHD – cieki m
PT-09/S61
PD-01/DZ-2
4+553,9
0+533,58
Przepusty rurowe fi 800 m 126,01 24,50 ponad plan 85,50
III.2 MOSTY I PRZEPUSTY
III.2.1 OBIEKT WS-1
III.2.1.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.1.1.6 Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3             2 986,32 666,11 ponad plan 666,11
III.2.1.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.1.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg           38 509,00 2 438,00 ponad plan 10 438,00
III.2.1.2.10 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             1 785,13 100,00 ponad plan 300,00
III.2.2 OBIEKT MS-2
III.2.2.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.2.1.7 Zasypanie wykopów z grumtu przepuszczalnego m3             1 603,62 180,00 ponad plan 580,00
III.2.2.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.2.2.10 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             1 803,86 350,00 ponad plan 550,00
III.2.4 OBIEKT WD-4
III.2.4.2 FUNDAMENTY I PODPORY                484,00
III.2.4.2.6 Beton skrzydel C30/37 m3                  69,00 41,00 ponad plan 41,00
III.2.4.3 USTRÓJ
Stal zbrojeniowa A-IIIN – ustrój kg           51 946,00 6 328,80 ponad plan 6 328,80
III.2.4.4 POZOSTAŁE / WYKOŃCZENIOWE
III.2.5 OBIEKT WS-5
III.2.5.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3
III.2.5.1.2 Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych m3             1 849,60 449,60 ponad plan 1 849,60
III.2.5.1.7 Wymiana gruntów m3                690,00 138,00 ponad plan 690,00
III.2.5.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.5.2.9 Beton klasy < C12/15 m3                  69,40 20,00 ponad plan 40,00
III.2.6 OBIEKT PZD-6
III.2.6.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE m3
III.2.6.1.4 Zasypka gruntem przepuszczalnym przyczółki m3             1 004,80 320,00 ponad plan 320,00
III.2.6.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.6.2.6 Beton skrzydel C30/37 m3                  51,20 11,60 ponad plan 51,20
III.2.6.2.10 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                988,16 220,00 ponad plan 520,00
III.2.7 OBIEKT WS-7
III.2.7.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.7.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg           41 183,00 20591,50 ponad plan 30887,25
III.2.7.2.10 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             1 781,91 350 ponad plan 450
III.2.8 OBIEKT WS-8
III.2.8.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.8.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg         105 158,00 6 000,00 ponad plan 24 000,00
III.2.8.2.10 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2             3 420,80 200,00 ponad plan 200,00
III.2.10 OBIEKT WD-10
III.2.10.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.10.2.2 Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg           12 064,00 4 500,00 ponad plan 8 510,67
III.2.10.2.9 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” całość m2                777,31 100,00 ponad plan 877,31
III.2.13 OBIEKT WS-13
III.2.13.2 FUNDAMENTY I PODPORY m3
III.2.13.2.5 Beton przyczolkow C30/37 m3                312,60 35,42 ponad plan 270,42
III.2.14 OBIEKT MS-14
III.2.14.1 FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE
III.2.14.1.1 Posadowienie pośrednie kpl                    1,00 0,12 ponad plan 0,75
FUNDAMENTY I PODPORY
Stal zbrojeniowa A-IIIN – podpory kg           37 318,00 19 500,00 ponad plan 20 000,00
Beton podpor srodkowych C35/45 m3                134,80 24,00 ponad plan 24,00
III.2.15 Przepusty skrzynkowe
III.2.15.2 P6 kpl                    1,00 5% ponad plan 43%
III.2.15.3 P7 kpl                    1,00 5% ponad plan 55%
III.3 ROBOTY BRANŻOWE
III.3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
III.3.1.1 Kanaly
III.3.1.1.1 montaż przykanalików z rur PP SN10 Dn200 mb             6 051,00 80,00 ponad plan 313,00
III.3.1.1.3 montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 mb             5 677,43 120,00 ponad plan 498,00
III.3.1.1.5 montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 mb             1 485,00 40,00 ponad plan 200,00
III.3.1.1.6 montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn500 mb                727,00 16,00 ponad plan 16,00
III.3.1.2 Wpusty
III.3.1.2.1 montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego kpl                524,00 8,00 ponad plan 24,00
III.3.1.3 Studnie
III.3.1.3.3 montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 kpl                244,00 8,00 ponad plan 26,00
III.3.1.3.11 montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1500 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m kpl                  24,00 1,00 ponad plan 11,40
III.3.2 Zbiorniki (19 sztuk)
Geokrata wypełniona żwirem  gr. 10cm m2           38 215,90 1 500,00 ponad plan 8 240,00
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm m2           14 187,54 600,00 ponad plan 5 157,00
Warstwa wyrównawcza, gr. 10 cm m2           22 841,45 2 500,00 ponad plan 13 750,00
III.3.5 Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych
III.3.5.1 Kanały
III.3.5.1.2 Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U lita, SN8 mb                910,00 30,00 ponad plan 294,00
III.3.5.1.3 Rura PE100 SDR17 D90 x 5,4 mm mb             2 039,00 90,00 ponad plan 210,00
III.3.5.1.5 Rura osłonowa Dz 355×32,2 PE100 SDR 11 wraz z kompletem płóz, manszet, przeciąganiem rury, robotami montażowymi mb                  29,50 6,00 ponad plan 6,00
III.3.5.2 Studnie
III.3.5.2.1 Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 szt.                  18,00 0,00 8,00
III.3.5.2.2 Studnia kanalizacyjna betonowa kaskadowa DN1200 szt.                  10,00 2,00 ponad plan 2,00
III.3.5.2.3 Studnia kanalizacyjna betonowa DN1500 do zrzutu scieków z autokarów, osadnik h=1,0m szt.                    2,00 1,00 ponad plan 1,00
III.3.8 Budowa kanalu technologicznego
Montaż studni SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym szt.                153,00 4,00 ponad plan 50,00
Budowa kanału technologicznego KTp2 mb             3 149,00 40,00 ponad plan 505,00
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 mb           14 404,00 400,00 ponad plan 4 497,29

– styczeń

CAŁKOWITA PRODUKCJA Plan na tydzień  17-23 I 2020 Wykonana ilość tydzień 17-23 I 2020 Wykonana ilość w stosunku do planu Narastająco do 23.01.20 Plan na tydzień             24-30 I 2020
Sekcja/Obiekt Lokalizacja Opis Jednostka Ilość
ROBOTY
DROGI
Roboty Przygotowawcze
DP1946B
S61
2+420-2+470 Zdjęcie warstwy humusu m2          955 153,20 5800,00 ponad plan 859389,13
Roboty ziemne