Kontrakt będzie realizowany zgodnie z zawarta Umową nr 2410.10.2017/2018 z dnia 09.02.2018r. Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2 .
Data Rozpoczęcia kontraktu: 09.02.2018r.
Termin przekazania Placu Budowy: 19.08.2019r.
Data rozpoczęcia Robót Budowlanych: 19.08.2019r.
Czas realizacji kontraktu wynosi maksymalnie 31 miesięcy i 94 dni kalendarzowe od daty Rozpoczęcia.
Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca).
Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca).

Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie milowe)

  • Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy i 78 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID
  • Kamień Milowy nr 2 – wykonane w terminie 22 miesięcy i 94 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty o wartości niemniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej