• PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S61 OSTRÓW MAZOWIECKA–SZCZUCZYN,

  ODCINEK OD WĘZŁA „ŚNIADOWO” ( Z WĘZŁEM)
  DO WĘZŁA „ŁOMŻA POŁUDNIE” ( BEZ WĘZŁA)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU

309 219 335,66 PLN netto
380 339 782,86 PLN brutto

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

Aktualności

Rada Budowy nr 19.

W dniu 06.09.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 19.

Przekazanie placu budowy

Dnia 19.08.2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe” (bez węzła)”.

Decyzja ZRID

Dnia 12.08.2019 r. Wojewoda Podlaski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn,  na odcinku: węzeł „Śniadowo” ( z węzłem ) – węzeł „Łomża Południe” ( bez węzła). Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca odcinka będzie mógł rozpocząć prace, niezwłocznie po przekazaniu Placu Budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

NUMER KONTRAKTU

2410.10.2017/2018

NAZWA KONTRAKTU

PROJEKT I BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ
S61 OSTRÓW MAZOWIECKA–SZCZUCZYN,
ODCINEK OD WĘZŁA „ŚNIADOWO” ( Z WĘZŁEM)
DO WĘZŁA „ŁOMŻA POŁUDNIE” ( BEZ WĘZŁA)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku o długości 16,999 km. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), oraz zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego, w powiatach: ostrołęckim i łomżyńskim, na terenie gmin Czerwin, Śniadowo i Łomża.

W zakresie objętym Umową należy zaprojektować i wykonać następujące elementy:

 • budowę drogi ekspresowej S61,
 • węzeł drogowy: „Śniadowo”,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): „Chomentowo W”, „Chomentowo Z”,
 • Obiekty:

– 7 wiaduktów drogi ekspresowej (WS) w tym WK 8, który jest nad linią kolejową

– 3 mosty drogi ekspresowej (MS)

– 3 wiadukty drogowe (WD)

– 1 przejście dolne dla zwierząt średnich (PZDs)

– 2 przejścia dla zwierząt małych (PZM)

– 1 przejście dla płazów (PZŁ)

 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa,
 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie
  i budowę skrzyżowania dwupoziomowego,
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • pasy technologiczne,
 • system odwodnienia terenu,
 • urządzenia ochrony środowiska,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia BRD,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • przed oddaniem do użytkowania uzyskać na rzecz i w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, mającą na celu wytworzenie sprawnego połączenia drogowego w I Paneuropejskim Korytarzu Transportowym mającym za zadanie połączenie krajów Europy zachodniej przez Polskę z Krajami Bałtyckimi. Połączenie takie usprawni wymianę handlową pomiędzy krajami leżącymi na szlaku korytarza, a w sposób pośredni również z innymi krajami członkowskimi przez terytorium, których przebiegają pozostałe korytarze transportowe. Ponadto realizacja drogi ekspresowej ma na celu:

 • wytworzenie połączenia drogowego, które będzie istotnym szlakiem tranzytowym w kraju, łączącym centralna Polskę z regionami północno – wschodnimi, o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym dla lokalnych ośrodków znajdujących się na śladzie przedmiotowej inwestycji;
 • zintensyfikowanie rozwoju sieci usługowej o charakterze transportowo-spedycyjno-logistycznym (centra logistyczne, terminale);
 • zwiększenie aktywności przedsiębiorstw powodujące powstanie nowych i rozwój istniejących miejsc pracy;
 • zwiększenie mobilności mieszkańców, rozwój rożnych form turystyki – kongresowo- biznesowa, przyrodnicza, kulturowo- etniczna, wypoczynkowa;
 • poprawienie dostępności transportowej terenu, generujące zwiększenie inwestycji gospodarczych na tym obszarze i zapewniające spójność gospodarczą i terytorialną makroregionu;
 • odciążenie odcinka istniejącej drogi krajowej nr 61 oraz drogi wojewódzkiej nr 677 poprzez przejęcie ruchu tranzytowego, a tym samym zmniejszenie jej uciążliwego oddziaływania, oraz ograniczenie ilości wypadków drogowych.

INWESTOR

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok,
www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Lafrentz Polska Spółka z o.o.
www.lafrentz.pl

WYKONAWCA

POLAQUA Spółka z o.o.
www.polaqua.pl

WSPARCIE

Ministerstwo Infrastruktury
www.mi.gov.pl

WSPARCIE

Centrum Unijnych Programów Transportowych
www.cupt.gov.pl